11. Sınıf Coğrafya Dersi Konuları etkinlikleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
11. sınıf coğrafya etkinlikleri, Coğrafya 11. sınıf ders etkinlikleri

SAYFA 3’DEKİ ETKİNLİK

Coğrafi şartlar biyomların belirlenmesinde temel etken olmuştur.Bu etkenler içerisinde en önemlisi iklim şartları olarak kendini gösterir.
Bölgedeki iklim şartlarının etkisi toprak bitki örtüsü yaşam koşullarını belirlemiş bu bölgedeki canlıların yaşam alanları için bir sınır oluşturmuştur.Örnek vermek gerekirse tundra kutba yakın bölgelerde görülen bir biyom alanıdır ve bu bölgedeki iklim şartları coğrafi koşullar toprak bitki örtüsü özellikleri sadece bu bölgede yaşayabilecek canlıları karşımıza çıkartır.Tundra biyom alanında yetişen bir bitki yada yaşayan bir hayvan türünü çöl biyomunda yaşatmak yada yetiştirmek pekde mümkün değildir.Bunun için canlı yada bitkinin yapısında değişiklikler olması yada bu değişikliklere açık olması gerekir.Aksi takdirde o bitki yada canlılar bölgeye uyum sağlayamayarak yok olacaktır.

SAYFA 11/1’DEKİ ETKİNLİK
İnsan faaliyetleri
Çayır-mera ve yaylaların aşırı otlatılması
Erozyon
Kaçak ağaç kesimi
Orman yangınları,tarla açma,şehirleşme
Aşırı ve kaçak avlanma,radyo dalgaları,sanayi faaliyetleri
Yol yapımı,baraj yapımı

SAYFA 11/2’DEKİ ETKİNLİK
Isınan bir dünyada iklimsel aşırılıkların da yaygınlaşacağını, yani kuraklık, orman ve çayır yangını, taşkın ve sıcaklık dalgası gibi olaylarda bir patlama yaşanacağını gösteriyor. Doğal olarak tüm bunlar, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol açacak. Birçok hayvan türünün beslenme düzeni sarsılacak, yaşam alanları daralacak ve yaşamını sürdürebileceği bölgelere büyük göçler yaşanabilecek. Yeni koşullara uyum sağlayamayan çok sayıda bitki, böcek ve kuş türü ortadan kalkacaktır.

SAYFA 13’DEKİ ETKİNLİK
Orman,dere;buradaki yaşayan canlı ve cansız varlıklar birbirleri ile iletişim halinde oldukları için bu alanları bir ekosistem olarak değerlendire biliriz.
 

#2
SAYFA 16/1’DEKİ ETKİNLİK


Yoğunlaşma: Suyun buhar formundan sıvı formuna değişim sürecidir. Havadaki su buharı konveksiyon yardımıyla artar.
Yağış: Yağmur, sulusepken kar, kar veya dolu olarak bulutlardan salınan sudur.

Yüzeysel akıntı: Çok fazla yağış olduğunda, toprak suya doyar ve suyun fazlasını alamaz. Kalan su toprağın yüzeyinden akar (Runoff).
Yeraltı suları: Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa sızar (infiltrasyon) ve yeraltı sularını meydana getirir.
Terleme:Bitkilerin terlemesi ile olan buharlaşmadır.

SAYFA 16/2’DEKİ ETKİNLİK

Su döngüsünün yararları
Toprak için: Kayaçların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması için su gereklidir.
Bitkiler için: Fotosentez için gereklidir.Topraktaki besin maddelerinin bitki kökleriyle alınması ve yaprağa taşınmasını sağlar.
Hayvanlar için: İçilebilir su kaynaklarının devamını sağlar ve suda yaşayan canlılar için sağlıklı yaşam ortamının devamını sağlar.
Suyun devamlılığı için: Temiz ve içilebilir su kaynaklarının oluşumu ve devamlılığını sağlar.
Biyoçeşitlilik için: Türler için yaşam ortamı oluşturur,Tür çeşitliliğinin devamını sağlar.

SAYFA 27’DEKİ ETKİNLİK
A:Baraj yapımı için uygun değildir.Çünkü ağlayan, millî parklar gibi çok özel doğal güzellikler Hidroelektrik.Santrali. yapılırken yok edilmemelidir.
B:Baraj yapımı için uygun değildir.Çünkü delta, baraj yapmak için hazneye sahip değildir.
C:Baraj yapımı için uygundur.Topografik koşullar uygundur.Suyun birikebileceği bir çanak vardır.

SAYFA 32/1’DEKİ ETKİNLİK
1.Piramitler arasındaki farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz.
Ülkelerin nüfusu,nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı ile nüfus dinamikleri farklılık gösterir.
2.Piramitlerden hangisi nüfusu hızla azalan bir ülkeyi göstermektedir? Söyleyiniz.
Japonya’dır,Japonya gelişmiş bir ülke olması nedeniyle doğum oranları düşük ve nüfus artış hızı da son derece düşüktür.
3.Ülkelerden hangisinin nüfusu hızla artmaktadır? Bunun sebeplerini belirtiniz. Endonezya,piramidin tabanı hızla genişlemektedir.Bu durum bize doğum oranlarının ve nüfusun hızla arttığını gösterir.Nüfus artışının nedeni Endonezya’nın gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle doğum oranları yüksek ve nüfus artış hızı fazladır.Ayrıca ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması da nüfus artışına neden olmaktadır.
4.Japonya ve Endonezya gibi ülkelerin nüfus planlaması yoluyla hangi sorunlarını çözebileceklerini belirtiniz.
Japonya nüfus planlaması yoluyla doğum oranlarını arttırarak genç nüfus oranını artırmayı amaçlamaktadır.Japonya için, yaşlı nüfus oranının artması,genç nüfus oranının azalması,aktif nüfus oranının azalması ve bağımlı nüfus oranının artması sorunlara yol açmaktadır.
Endonezya’da ise nüfus planlaması yoluyla doğum oranlarını azaltarak nüfus artışını azaltmayı amaçlamaktadır.Endonezya’da hızlı nüfus artışı doğal kaynakların tüketimin artmasına,bağımlı nüfus oranının artmasına,kişi başına düşen milli gelirin azalmasına,işsizlik ve göç olaylarına,eğitim-sağlık gibi hizmetlerin halka yetmemesine,devletin giderlerinin artmasına,dengesiz beslenme ve çeşitli sosyal sorunlara neden olmaktadır.
 

#3
SAYFA 32/2’DEKİ ETKİNLİK
Kavramlar: Nüfus patlaması, nüfus politikası, aktif nüfus, nüfus artış hızı, aile planlaması, ölüm oranı, nüfus artış hızının gerilemesi, doğum kontrolü
Örnek çalışma:
Nüfus patlaması olan ülkelerde doğum oranları nüfus artış hızı yüksektir.Ölüm oranının düşmesi de nüfus artış hızının yüksek olmasına neden olmaktadır.Nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler uyguladıkları nüfus politikası ile doğum kontrolü ve aile planlaması çalışmaları ile nüfus artış hızını geriletmeyi amaçlamaktadırlar.Böylece aktif nüfus oranı artarken bağımlı nüfus oranı azalacaktır.
Bazı ülkeler, nüfusunun artış hızını düşürme çabasındayken bazıları nüfus politikaları sonucunda düşen artış hızını tekrar yükseltme eğilimindedir.

SAYFA 33’DEKİ ETKİNLİK
1.1970 yılında Japonya'nın nüfusu ne kadardır?
90 milyon
2.Hangi yıldan itibaren nüfus artış hızında düşüş eğilimi tahmin edilmektedir? Bu düşüşün ardındaki sebepler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2020 yılından itibaren nüfus artış hızında düşüş eğilimi tahmin edilmektedir.Bu durumun nedeni doğum oranının azalmasıdır.Nüfus artış hızı ve doğum oranının düşmesinin temel nedeni Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.
3.1920 yılından günümüze kadar olan zaman aralığındaki nüfusun değişimini yorumlayınız.
1920’den itibaren nüfus hızlı bir şekilde artmış,1940-1945 yılları arasındaki 2. Dünya savaşı nedeniyle nüfus azalmış,1980’e kadar nüfus hızlı bir şekilde artmış,1980’den sonra nüfus artmaya devam etmiş fakat nüfus artış hızı iyice azalmıştır.

SAYFA 34’DEKİ ETKİNLİK
Yaşlı nüfus oranı artarken genç nüfus oranı azalmaktadır.Bu durum aktif nüfus oranının azalmasına ve bağımlı nüfus oranının artmasına, çalışacak üretecek insan sayısının azalmasına,sosyal güvelik siteminin çökmesine yol açacaktır.İleride nüfusun hızlı bir şekilde azalması sorunu ortaya çıkacaktır.

SAYFA 35’DEKİ ETKİNLİK
1.Fransa'nın nüfusu hangi dönemler arasında en fazla artışı göstermiştir?
1960-1969 yılları arasında
2.Nüfusun değişiminde göçlerin etkisi nasıl olmuştur?
Nüfusun değişiminde göçler nüfus artışını hızlandırıcı bir etkide bulunmuştur.
Tablo incelendiğin de son yıllarda göçlerin nüfus artışına katkısı %20 dolayındadır.

SAYFA 36/1’DEKİ ETKİNLİK
Nüfus kontrolü ile birlikte kişi başına düşen milli gelir artar,eğitim ve sağlık hizmetleri gelişir,işsizlik azalır,köyden kente göç azalır,sosyal sorunlar azalır,tasarruflar artar,tüketim azalır,doğal kaynakların tüketimi azalır,devletin giderleri azalır ve ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilir.
 
#4
SAYFA 39’DAKİ ETKİNLİK
Küçük şehir,Orta büyüklükteki bir şehir ve çok büyük şehir gösterilmektedir.Şehirler büyüdükçe nüfusu,kapladığı alan,ekonomik fonksiyonları,siyasi fonksiyonları ve çevresine etkileri artmaktadır.

SAYFA 42’DEKİ ETKİNLİK
1.Gördüğünüz değişimler nelerdir? Söyleyiniz.
Binaların sayısı ve yükseltisi ile şehrin kapladığı alan artmıştır.
2.Şehrin gelişim ve değişiminde hangi fonksiyonel özellikler etkili olmuştur?
Geçmişte de büyük bir şehir olan New York ekonomik,siyasi ve kültürel yönden gelişme göstererek küresel etkisi olan dünyanın en büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir.
Başkentlik yapmış olması(siyasi fonksiyonu), ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşlarının burada toplanması, ticaret ve sanayinin merkezi olması (ekonomik fonksiyonları),ayrıca kültürel,sanatsal ve bilimsel etkinliklerin burada gelişmesi (kültürel fonksiyonları) etkili olmuştur.SAYFA 45’DEKİ ETKİNLİK
Mekke’nin dini fonksiyonu vardır ve küresel çapta etkilidir.
Essen şehrinde ekonomik fonksiyonlardan sanayi ve madencilik ön plandadır ve etkisi bölgesel çaptadır.
Şam şehrinde siyasi fonksiyonun yanında ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır ve etkisi bölgesel çaptadır.
Marsilya şehrinde ekonomik fonksiyonlardan liman ve ticaret fonksiyonları ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
Oxford da eğitim ve kültürel fonksiyonlar ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
Tokyo’da siyasi fonksiyonun yanında ekonomik fonksiyonlardan liman, ticaret ve sanayi ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
Bayburt’ta ekonomik faaliyetlerden tarım ve hayvancılık ön plandadır ve etkisi yereldir.

SAYFA 46’DEKİ ETKİNLİK
1.Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun olarak işaretleyiniz.
New York-Küresel, Londra-Küresel, Kudüs-Küresel,
Amsterdam-Küresel, Kütahya-Yerel, Yeni Delhi-Bölgesel,
Milano-Küresel, Nairobi-Bölgesel, Hong Kong-Küresel

2.İşaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız.
New York küresel ekonomi ve ticaretin merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Londra küresel ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Amsterdam, Hollanda’nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca birçok uluslar arası kuruluşun merkezidir.
Milano’da kültürel fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır. Kütahya’da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı yereldir.Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir.Nairobi,Kenya’nın başkentidir.Yeni Delhi, Hindistan’ın başkentidir.Hong Kong ,Asya’nın en önemli liman ticaret ve sanayi şehirlerinden biridir.

SAYFA 50’DEKİ ETKİNLİK
Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.Bunlar sanayi tesisi için yer seçimi,su , iklim ve yer şekilleridir.
Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir.
Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde
kurulur.Üretim etkisi

Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır.
Kâğıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi
tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi)

Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı yada yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur.

İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham
madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler, iklim koşullarının bu
maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde
ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.

Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa
faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma
koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi)

İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar, verimi
düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.

Yer şekilleri, ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim, dağıtım ve
tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise
götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla
bağlantılıdır. Kara yolları ve demir yolları güzergâhları yer şekillerinden
etkilenir.

Enerji hatlarının güzergâhları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına
gömülmelidir. Bu da yer şekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji
için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.

Yer şekilleri, iklim ve su kaynakları, bitki örtüsünün gelişmesinde etkili
olur.

Bitki örtüsü tarımsal hammadde kaynaklarının ortaya çıkması üzerinde etkili
olarak üretimi etkiler.

İklim şartları dağıtımı da etkiler. Kar yağışları, don olayları gibi iklim
olayları dağıtımında aksamasına neden olur.

Yer şekilleri ise ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim ,dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkilemiş olur.Uygun ulaşım koşulları hem üretilen ürünün rahatça mevcut pazarlara taşınmasına sebep olarak maliyeti düşürür tüketimi destekler.

Sonuç olarak mevcut sanayi kollarının gerek yer seçimi gerekse üretim miktarı bunun pazarlara taşınması ve tüketilmesinde iklim,su,yer şekilleri doğrudan yada dolaylı etkide bulunur.Dönem dönem üretimi destekleyici özellik gösterebilir dönem dönem şartları zorlaştırabilir…Unutulmamalıdır ki üretim ,dağıtım ve tüketim bozulmaz bir halkadır.Tüketimdeki artış direk üretimi etkiler bu iki etkenin oluşmasında dağıtım koşullarında önemli rol oynar ürettiğinizi dağıtamazsanız tüketim miktarı azalır talep gelmediği içinde üretim düşer.
 
#5
SAYFA 52’DEKİ ETKİNLİK
Sütün üretim aşamasından soframıza gelene kadar etkili olan doğal faktörler içerisinde özellikle iklim şartları hayvancılık yapılan bölgeyi o bölgedeki çayır yetişmesini direk etkiler buda üretim miktarı üzerinde etkili olur.

Yaz yağışının olduğu alanlarda gür otlaklar yetişeceğinden verim artar maliyet azalır.Aksi takdirde hayvanları hazır yemle beslemek zorunda kalırsınız buda maliyeti arttırır.

Olumsuz iklim koşulları ulaşımı olumsuz etkileyerek ulaşım maliyetlerini
arttırır. Süt ürünlerinin bozulmaması için soğutmalı kamyonlarla taşınması
gerekir bu durum dağıtım maliyetlerini arttırır.

İklim şartları insanların tüketim alışkanlıkları üzerinde de etkili olur

Yine üretim yapılan bölgedeki yer şekilleri ulaşım üzerinde ve beraberinde dağıtım üzerinde etkili rol oynar.Uygun ulaşım koşulları maliyeti düşürür.Kışın kapanan yollar dağıtımı olumsuz etkiler.Yine dağlık ve engebeli arazi ulaşımda zorluklara oluşturacağı için fabrika yeri olarak seçilmez buda süt ile fabrika arasındaki mesafeyi arttırır beraberinde sütün taşınması sonucu maliyet artar.


SAYFA 54’DEKİ ETKİNLİK
Üretiminde etkili olan beşeri faktörler pamuk ekimi yapılabilecek gerek teknolojik imkanların gerekse üretimden olgunlaşma dönemine kadar gerekli sulama ihtiyacının karşılanabilmesi bunları oluşturabilecek bir sermaye gereklidir.O bölgede yada çevre bölgelerde pamuk için uygun sanayi tesislerinin varlığı,üretilen pamuğun hızlı bir şekilde dağıtıma aktarılması için uygun teknolojik gelişmeler pamuğun hem üretim miktarını hem pazara ulaşma kalitesini etkiler.

Yine dağıtım aşamasında üretim bölgesinin uygun ulaşım koşullarına sahip olması,modern pazarlama yöntemlerine uygun pazarlanması dağıtım faaliyetlerini etkiler.

Yine pamuk için oluşturulan pazar yapısının çeşitli olması kullanıldığı sektörlerin bolluğu,Kullanıldığı sektörlerde yapılabilecek yoğun reklam tanıtım faaliyetleri,bölgenin genel gelir düzeyi,üretilen ürünün kalitesi ve insanlar için temel ihtiyaç gurubuna girip girmemesi ,üretilen ürünlerin fiyat sınıflandırması tüketilen pamuk üzerinde etkilidir.

Özetle pamuk için üretim tüketim dağıtım faaliyetlerinde tarladan toplanıp işlenmesinde uygun koşulların varlığı dağıtımında ki maliyet ve ulaşım avantajları tüketimine yönelik üretilen ürün çeşitliliği ,Pazar potansiyeli ,temel ihtiyaç sınıflandırmasındaki sıralaması etkili olan beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar.

SAYFA 55’DEKİ ETKİNLİK
Reklam faaliyetleri tüketimi arttırmada önemli bir etkendir.
Bir bölgenin nüfus miktarındaki artış tüketimi arttırır.
Teknolojik gelişmeler insanların tüketim alışkanlıklarını arttırır.
Pazarlama teknikleri üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar.
Dinamik nüfuslu bir ülkede girişimci ruha sahip insanlar farklı iş kollarının oluşmasını sağlarlar.
İhtiyaçların tür ve özellikleri tüketimi direk etkileyerek üretimde de rol oynar.
Siyasal ve politik ilişkiler ülkeler arası ticarette önemlidir.
Tüketimdeki hızlı artış üretim kapasitesinin zorlanmasına yol açar.
Bilim ve teknoloji üretim ,dağıtım,tüketim faaliyetlerinde kalite ve miktarı arttırır.

SAYFA 56/2’DEKİ ETKİNLİK
Teknolojik gelişmeler bir bölgede üretim tüketim ve dağıtım hizmetlerini olumlu etkiler.Hele de bu imkanlar reklam faaliyetleri ile birleşirse özellikle tüketim faaliyetleri artar.

Sermaye birikimi fazla olan bölgeler üretim faaliyetlerinde öncü tesislere sahip olur.Bu tür alanlarda iletişim hizmetlerindeki gelişmeler özellikle dağıtım faaliyetlerinde olumlu bir etkendir.

SAYFA 56/3’DEKİ ETKİNLİK
a-Soğuk hava depolarının yapılması üretilen malların korunması ve dağıtımı esnasında daha fazla dayanmasını sağlayarak etkili olur.Örnek balıkçı teknelerine soğuk depoların yapılması üretim miktarını etkilemiştir.
ÜRETİM-DAĞITIM

b-İletişim hizmetlerinin gelişmesi dağıtım faaliyetleri arasındaki irtibatı sağlayarak daha sağlıklı olmasını sağlar bu olanakların gelişmesi de mevcut tüketimi arttırır.
DAĞITIM-TÜKETİM

c-Yeni ulaşım yollarının yapılması ve ulaşımın çeşitlenmesi üretilen malın daha çabuk pazarlara sürülmesine yol açar insanlar ellerindeki malları satabileceği duygusuna kapılması yada satması daha fazla üretim yapmalarına yol açar dağıtımı kolaylaştırır beraberinde tüketimi olumlu etkiler.
ÜRETİM-DAĞITIM-TÜKETİM

d-Sanayi tesislerinin faaliyete geçmesi direk etkisini üretimde görürüz.Bölgede sanayi tesisleri sonucu üretimin artması dağıtım hizmetlerini de geliştirebilir ancak temel etken üretimdir.
ÜRETİM
e-Modern pazarlama yöntemlerinin kullanılması direk olarak dağıtımda etkili olur.Daha geniş bir kitleye ulaşmak tüketimi arttırır.Bunun için bayiler oluşturmak ,ürün hakkında Pazar araştırması yapmak dağıtım faaliyetleri için önemlidir.Bu alanda yapılan çalışmalar daha fazla tüketim demektir.

DAĞITIM ve TÜKETİM

f-Nitelikli iş gücünün sağlanması üretim ve dağıtım esnasında nitelikli iş gücü olması bu iki sektörü olumlu etkiler.
ÜRETİM-DAĞITIM

g-Tanıtıcı reklam filmlerinin yapılması ulaşılan Pazar kitlesini arttırarak tüketimi destekler.
TÜKETİM

h-Nüfusun artması mevcut ortam içerisin de daha fazla üretim dağıtım ve tüketim demektir.
TÜKETİM-ÜRETİM-DAĞITIM

SAYFA 60/1’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Petrolün üretimden tüketime kadar geçirdiği aşamaları fotoğraflardan hareketle anlatınız.
İlk resimde petrolün ham petrol olarak çıkartılması boru hatlarıyla yada boru hatları sonrası deniz yolu tankerlerle ya başka bir boru hattına yada rafineliye taşınmasını burada işlendikten sonra kara yolu ulaşımı ile tüketim amaçlı benzin istasyonlarına oradan da arabalarda kullanılarak tüketim faaliyetinin gerçekleşmesi anlatılmıştır.
Petrol taşımacılığında sıvı özellik göstermesinden dolayı boru hatları ve çok yüksek miktarda petrol yükleyebileceğiniz tankerler kullanılır.
Soru -2-Kömür ile petrolün dağıtımını ,üretim ve tüketimini temel olarak karşılaştırınız.
Kömür üretiminde kömür ocakları sonrası gerek karayolu ,gerek demir yolu,gerekse deniz yolu kullanılarak mevcut kullanım alanlarına aktarılır.Kömür daha çok demir çelik endüstrisi,elektrik üretimi,ve yakacak olarak tüketilir.Katı bir kaynak olduğundan demir yolu taşımacılığı her zaman için tercih edilir ve avantajlıdır.Özellikle demir üretiminde kömür bölgeye götürülmektense demir bölgeye getirilerek işlenir ancak her tesis için bu özellik geçerli değildir.Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır.Evlerimizde yakıt olarak kullanımında yakın merkezler için kara yolu tercih edilir.Kullanım yoğunluğu petrol kadar çeşitli değildir.Taşıma özellikleri petrole oranla farklıdır.

Petrolün üretim ve dağıtım faaliyetleri yukarıda anlatılmıştır.Tüketim olarak kömüre oranla daha gereklilik sahibidir.Kullanım alanı daha çeşitlidir.Boru hattı taşımacılığı bir avantajdır.
 
#6
SAYFA 83/2’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Nüfusun yaş yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Nüfus piramiti incelendiğinde doğum oranlarını kontrol altına almaya çalışan bir ülke özelliği göstermektedir.Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Yaşlı nüfus oranı azdır.

SORU-2-Nüfusun yaş yapısının ülkemiz ekonomisine sağladığı avantajlar ve
Dezavantajlar nelerdir?Tartışınız.

Genel olarak düşünüldüğünde ülkemiz nüfus yapısında genç nüfus oranı fazladır.
İş(istihdam)sıkıntısının yaşanması, nüfus artış hızının ve bağımlı nüfus oranın
fazla olması ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Buna karşın nüfusun mevcut genç nüfusun eğitilerek nitelikli hâle gelmesi ve istihdamın sağlanması durumunda ülkemiz için nüfus, önemli bir zenginlik olacaktır. Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.

Sevgili gençler bu etkinlikler yoğun üniversite temposunda sizlerin zaman kayıplarınızı azaltarak
bir nebze faydamız olması açısından hazırlanmaktadır.Sizlerde gereken bilinci göstererek bu etkinliklerden faydalanmanız noktasında kopyala yapıştırmadan ziyade cevapları anlamaya çalışarak faydalanmanız temennimizdir.Aksi takdirde yapmış olduğumuz çalışma amacına ulaşmaz ve sizlerde sadece günü kurtarmış olursunuz.Kafanıza yatmayan cevaplara müdahale etmeniz gerekirse yorum bölümlerinden tartışmaya açmanız önerilmektedir.Aksi takdirde buradaki günü kurtarma talebiniz ileriki hayatınızda geleceğinizi kaybetmeye yönelik sizleri ciddi bir hataya sürükler…

SAYFA 85’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımında uygulanan ekonomik politikaların etkisi nasıl olmuştur?Tartışınız.

Tablolar incelendiğinde özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal faaliyetler ön plana çıkmakta bu yıllardan sonra özellikle 1950 den sonra sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve bu değişim sonucunda tarımsal pay azalmış sanayi ve hizmet sektöründe artışlar gözlenmiştir.

SORU-2-Yıllara bağlı olarak en fazla değişim hangi sektörde olmuştur? Bu değişim neyi ifade eder?

Şekillerdeki rakamlar incelendiğinde en fazla değişim tarımsal sektörde gözlenmekte bu değişim ülkemizin yavaş yavaş tarım toplumu özelliğinden kurtularak sanayileşme yolunda adımlar attığının gelişmeye yönelik hamleler gösterdiğinin bir göstergesidir.
%45 den %16 lara kadar gerilemiş buradaki gerileme sanayi ve hizmet sektörünün etkin bir konuma geldiğinin bir göstergesi ülkenin geliştiğinin bir işaretidir.

SORU-3-Sektörlerdeki değişimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz.

Tarım sektörünün ekonomi içinde payı giderek azalacaktır. Sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin payı giderek artacaktır.

SAYFA 86’DAKİ ETKİNLİK
SORU-1-Ülkemizin nerelerine teşvik politikası uygulardınız? Niçin? Tartışınız.

Ülkemizin işsizliğin fazla olması nedeniyle göç veren ve geri kalmış Doğu Anadolu ,bölgelerine ,Doğu Karadeniz İç Anadolu’nun ön plana çıkamamış şehirlerine ,Güney doğu Anadolu bölgelerine teşvik politikaları uygulardık.Belirli illerde yapılacak yatırımlara sağlanacak vergi ve sigorta primi teşvikleri, enerji desteği ve bedelsiz arsa temini ile yeni yatırım sahaları açılacak, yatırımlarla burada yaşayan insanlara iş imkanları sağlanacak ve gelir düzeylerini yükseltecektir. Böylece yöre insanlarının başka bölgelere göçü de önlenmiş olacaktır.Bölge gelişecek kentleşecek diğer sektörlerin gelişmesi sağlanacak.

SORU-2-Hangi sektörün gelişmesi için teşvik uygulardınız? Söyleyiniz.

Ekonomik değer açısından ön plana çıkan sektörler desteklenebilir yine öncelikle fazla işçi çalıştıran sektörler başta olmak üzere (Tekstil , turizm gibi) , teşvik verilen bölgedeki doğal kaynakları değerlendirebilecek yani bölgedeki tarım, hayvancılık, madencilik faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak sektörlere teşvik uygulardık. Bölgedeki doğal kaynaklarla uyumlu yatırımlar teşvik politikalarında öncelikli olurdu.

SORU-3-Yapacağınız uygulamada ne tür kolaylıklar sağlardınız? Sebeplerini tartışınız.

Bedava yada ucuz arsa ile vergi indirimi veya ertelemesi, araç gereç alımında gümrük vergisi, KDV indirimi veya muafiyeti, ucuz enerji,iş gücü teminini gibi çeşitli kolaylıklar sağlardık. Bunlar yatırımcıyı teşvik ederek yatırım yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

SAYFA 89’DAKİ ETKİNLİK
Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:Tarım ürünlerinin toplanması, pazarlanması ve işlenmesi yönüyle çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarıma destek sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır.Tarım Bakanlığı,Ziraat Bankası,tarım Kredi ve Satış Koperatifleri,Türkiye Zirai Donatım Kurumu,Devlet Üretme Çiftlikleri,Çaykur,Tekel,Toprak Mahsulleri Ofisi,Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarımı destekleyen ve tarımla ilgilenen kuruluşlardır.

SAYFA 90’DAKİ ETKİNLİK
CEVAP-1-Tarımın alanlarının Türkiye yüzölçümündeki payı: %36 dır.

CEVAP-2-Tarım alanlarımız son sınırına ulaşmıştır.Yeni tarım alanları yapılırsa otlak ve meralar ile orman alanlarımız yok olur. Bu durumda doğal denge ve çevre şartlarında bozulmalara yol açar.Ülkemizdeki hızlı şehirleşme bir çok noktada tarım arazilerinin işgal edilmesine sebep olmuştur.Bir çok noktada ormanların tahrip edilmesi tarla açmak amaçlıdır.Olumlu etken olarak tarımsal üretimimizi olumlu etkileyebilir ancak Türkiye’deki sorun mevcut tarım arazisi darlığı değil bu arazinin modern tarım metotlarıyla işlenememesidir.

SAYFA 91’DEKİ ETKİNLİK
ARPA:Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.
MISIR:Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir.Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir.
FINDIK:Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ‘ını Karadeniz Bölgesi karşılar. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70).
AYÇİÇEĞİ:İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde Marmara Bölgesi % 80 oranıyla birinci sıradadır.
BUĞDAY:Her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz kıyı şeridi ile düşük sıcaklıktan dolayı Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek yerleri dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Ülkemizde en fazla üretimi yapılan bölge İç Anadolu Bölgesidir.
PİRİNÇ:Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir.Yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde üretilir.
ÜZÜM:Kışın –4oºC ye kadar dayanabilen üzüm, bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. Dünya kuru üzüm üretimde ülkemiz ilk sıradadır. Ayrıca üzüm önemli ihracat ürünlerimizdendir
TURUNÇGİLLER:Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88). Ayrıca Ege Bölgesi’nde İzmir’e kadar olan güney kıyılarında, Güney Marmara Bölümü’nün soğuktan korunmuş kıyılarında, Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize çevresinde ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında tarımı yapılmaktadır
PAMUK: Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gap ile birlikte birinci sırayı almıştır.İkinci sırada Ege Bölgesi yer alır.
ZEYTİN:Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı tarımı fazla gelişmemiştir. Bugün üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır. Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla ,bir yıl azdır.Ülkemiz zeytin üretiminde İtalya , İspanya ve Yunanistan'dan sonra 4. sıradadır
TÜTÜN:Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister, sonra mutlaka kuraklık olmalıdır. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır
ELMA:Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir.
İNCİR:Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı başta AYDIN olmak üzere Ege Bölgesi’nde gelişmiştir. Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır.Dünyanın en lezzetli inciri AYDIN da yetiştirilir. Türkiye dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür.