81 İlin İsimleri Ve Tarihi Öyküsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
81 İlin Isimleri Ve Tarihi Öyküsü -81 İlin İsimleri -illerin İsim Tarihi....ADANA​


Adana' yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur.
Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos
ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler.
Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş

....ADIYAMAN

Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu
ve Perre adını taşıyordu.
Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı.

Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı.

Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.....AFYONKARAHİSAR

Afyon türkülerinde sık sık “Hisar” sözcüğü geçer.
“Hisarın bedenleri çevirin gidenleri” Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık
yinelenmesi nedensiz değildir.
Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler.
“Hisar” kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere “Karahisar” dediler
ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular.
Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca,
Karahisar’ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir “Afyonkarahisar” adını aldı.....AĞRI​


İsmi sınırları içindeki “Ararat” dağından alır.
Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.
(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi.
Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre)
(Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu.
Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.
....AKSARAY​


Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler
ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı.
Şelir “Aksaray” adını işte bu beyaz saraydan aldı

....AMASYA

Amasya şehrini tarihçi Strabon’a göre Amazon karalı Amasis kurdu
ve ona Amasis kenti anlamına gelen “Amasesia” ismini verdi.
....ANKARA

İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer.
Kimilerine göre Ankara sözü Farsça
“Üzüm” anlamına gelen Engür’den,
ya da Yunanca’da Koruk anlamına gelen”Aguirada’dan türemiştir.
Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki “Eğmek” anlamına gelen Ank ya da
Sankskritçe de; “Kıvrıntı”, anlamına gelen ankaba’dan veya
Latince’den çengel anlamına gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir.
Frig dilinde Ank “engebeli, karışık arazi anlamına gelir.
” Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü,
Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora
ve son olarak Ankara şeklini almıştır.
....ANTALYA

MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu.
Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı.
Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü

....ARDAHAN

Ardahan'ın isim babası ise Gürcülerdir.
Ardahan adı Gürcüce Ardana’dan gelmektedir.
....ARTVİN

İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçe’dir.
....AYDIN

İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu.
Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey’den aldı.
Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.

 

#2


....BALIKESİR


Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio’dan türediği sanılmaktadır.
Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir.
Çünkü Kesir Arapça’da çok anlamına gelmektedir....BARTIN

"PARTHENİA"dan Bartın'a dönüşen adın kaynağı "PARTHENİOS"dur.
Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde,
OKENAUS'un çocuklarından birisi
ve "Sular Tanrısı"dır. "Sular ilahı veya Muhteşem akan su" anlamlarına gelir.
Bir başka anlamı da "Genç Bakire veya Genç Kızlar için koro türküleri"...
"Genç Bakire" ise, tanrıça Athena'nın....BATMAN

Batman ismi Orta Çağdan beri kullanıla gelmiş
ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isim olarak karşımıza çıkmıştır....BAYBURT

Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı
“Paypert” ya da “Pepert” idi.
Bayburt adı buradan gelmektedir....BİLECİK

Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı.
Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.....BİNGÖL

Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.
....BİTLİS

Kimi tarihçilere göre, “Bageş” ya da “Pagiş” sözcüklerinden türemiştir.
Kimilerine göre de Büyük İskender’in komutanı “Lis” ya da “Badlis”
burada bir kale kurmuş.
Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş.....BOLU

Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi.
Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler.
Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.
....BURDUR

Eski adı Askaniya’dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır....BURSA

Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir.
Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)

 

#3

ÇANAKKALE

Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz’daki şehir ve kasabaların en büyüğü
ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur.
Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır.
Bugünkü ismini buradan alır.ÇANKIRI

İlkçağda “Gangra” kalesinin eteğinde kuruldu.
İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı’ya yakın zamana kadar Çangırı
ve Çenğiri deniliyorduÇORUM

Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir.
Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu
oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

 
#4

DENİZLİ

Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
İl eski Türkçe’de ülke, memleket anlamına gelir.
Yani deniz memleketi denilir.Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir.
Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadırDİYARBAKIR

Bakır ülkesi anlamına gelmektedir.
Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir’dir.
Bekir’in memleketi anlamına gelir.
Bunun nedeni de Bekir b. Va’il adlı Arap göçebe boyunun buraya
yerleşmiş olmasından kaynaklanır.
Diyarbakır’ın eski adı Amid veya Amed’dir.
Gelen veya bizim anlamına gelir.
Dede Korkut kitabında Amid’e Hamid de denilmiştir..DÜZCE

Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştırEDİRNE

Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için
şehir “Hadrianopolis” dını alır.
Hadrianus’un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere
uğrayarak Edirne halini aldı.ELAZIĞ

1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.
1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz’in onuruna “Mamuretülaziz”
adı verildi.
Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi.ERZİNCAN

Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir.
Buranın eski adı Eriza’dır.ERZURUM

Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir.
Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir.
Erzen darı demektir.
Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.ESKİŞEHİR

Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi.
1175 yılında burasını Bizans geri aldı.
Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca,
ona “Bizim eski Şehrimiz” anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.
 
#5

GAZİANTEP

Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir.
Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir.
Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş verince
6 Şubat 1921’de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi.GİRESUN

Şehrin nerede kurulduğu ve kimler tarafından iskan edildiği konusu tartışmalıdır.
Bu tereddüt M.Ö. 350 yıllarına ait kaynaklarda da yer almaktadır.
Coğrafyacı Strabon, Farnakia dediği şehrin; bugünkü Giresun kentinin
olduğu yerde kurulduğu üzerinde durmuştur.
Romalı idareci Arrien Farnakia'nın eski adının Kerasus olduğunu belirtmiş
ve buranın Sinoplular tarafından kurulduğunu yazmıştır.GÜMÜŞHANE

Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan,
bu şehre Gümüşhane denilmiştir.


HAKKARİ

Hakkâri kelimesi Kürtçe' den dilimize geçmiştir.
Bu rivâyete göre kelimenin özü "Kar-in" olup "Her" önekini almıştır.
Kürtçe' de "Kar-in", "-ebilmek" manasına gelip, insanın güç yetirebilme
durumunu anlatır.
Dolayısıyla "Hakkâri" kelimesi "hep güçlü, hep edebilen" anlamı vardır.HATAY

Avrupalılar Çin'in kuzeyine "Hıtay" derlerdi (Rusçada "Kitay").
"Hıtaylar" ismini taşıyan yarı göçebe Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya'yı
ve Çin'in kuzeyini işgal etmişler ve burasının ismi
"Hıtay" kalmıştı.Atatürk "Hıtaylar"ın Anadolu'ya da gelmiş olduklarına inanıyordu.
"40 asırlık Türk yurdu" saydığı Antakya'ya Hatay ismini bu yüzden vermişti.
 
#6

IĞDIR

Iğdır''ın adı; 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun
ve Oğuz Han''ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp''in en büyük oğlu olan
"Iğdır Beğ" den gelmektedir.
Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ''dir.
Iğdır''ın kelime olarak manası "iyi, büyük, yiğit başkan, ünlü
ve sahip" gibi anlamlara, Yazıcıoğlu ve Resid-Üd-Din''e göre ise "iyi,
ulu, bahadır" manalarına gelmektedir.
ISPARTA

Büyük İskender Kral olduktan sonra
(M.Ö. 356 - 323) Anadolu'nun Batısı Yunan egemenliği altına geçti.
İskender öldükten sonra bile, daha 36 yıl bu bölge Atina'ya bağımlı kaldı.
Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla,
Atina Yunanlıları, Anadolu'nun Batısına göç etmeye başladılar.
Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bir topluluk geldi;
Isparta Kenti'ne yerleşti.
Kente de kendi ülkelerinin ISPARTA adını verdiler.İSTANBUL

MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan
bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi
babasının adıyla “Antion” olarak anıldı.
Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi.

Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi.
Araplar “Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir.
Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis” deyimi kullanıldı.
İşte İstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetildi. T
ürkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında “İslambol” adını verdiler.
Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.
İZMİR

Şehrin asıl adı “Smyrna”dır.
İzmir kelimesi smyrna’nın halk arasındaki kullanış şeklidir.
Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır
ve tanrıça Artemis İzmirli’dir.
Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar’dır.
(Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir

Kordon Boyu Faytonlar

Alsancak tan çıkacaksın gün batımı kordon a
İmbatla hasret giderip bineceksin faytona
İzmir in en güzelleri cilvesiyle nazıyla
Buzlu badem yiyecekler bakınırken etrafa.

Kordon boyu faytonlar
Biri gidip biri gelecek
Körfez vapurlarıyla
Sanki dans edecek.

Alsancaktan pasaporta bir tur atsan faytonla
Ufkunda gözüne takılır, ne güzeldir çatalkaya
İzmir in körfezinde ki karşıyaka vardır ya
Bir de mehtap çıkarsa şarkı olur sularda.

Kordon boyu faytonlar
Aklımdan hiç çıkmadınız ki
İzmir özledim seni
Gözümde tütüyorsun.
KÜTAHYA

Frigler buraya “Katyasiyum veya Katiation” adını vermişlerdir.
Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir.

 
#7

KAHRAMANMARAŞ

Asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir.
Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından
meclis tarafından ll Şubat 1922’de kahraman ünvanı verildi.KARABÜK

Karabük bir Cumhuriyet şehridir. Safranbolu ilçesinin bir köyü olan Öğlebeli'nin
13 hanelik mahallesi olan Karabük,
1935 yılında Ankara-Zonguldak demiryolunun açılmasıyla bugünkü istasyonun
olduğu yere bir ad verilmesi gerektiğinde
13 hanelik Karabük mahallesi istasyonu adı verilmiştir
KARAMAN

İlk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi.
Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.KARS

MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı
şehre kars adı verilmiştir.
Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan
elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.KASTAMONU

Şehrin eski adı “Tumana”dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti.
İşte Kastamonu Gas ve Tuman’ın birleşmesinden meydana gelmiştirKAYSERİ

Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler.
Yani İmparator şehri anlamına gelir.
Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldıKIRIKKALE

Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak
birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir.
Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber
bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir.


Akıncıların hücum ettiğini duyan bizans kale komutanı,
bütün barut dolu fıçıları mağlubiyete düştüklerinde havaya uçurulmasını
emreder, nitekim düşündüğü gibide olurve fıçılarla birlikte herşey yerle bir olur.
şehrin ismi Şehitlerin kahramanlıklarınıve kimliklerini ifade etmektedir.


KIRKLARELİ

Kırklareli ismi, toprakları bünyemize katan 40 savaşçıdan gelir,
diğer adları deliler veya akıncılar olarak bilinen bu savaşçılar kaleyi
ele geçirirler fakat, buradan kurtulamayacağını önceden bilen
bizanslıların toplu intaharı ile onlarda bu topraklarda hayatını kaybeder.KIRŞEHİR

Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuşturKİLİS


Kilis adı Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile
aynı adı taşıdığı
ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi olarak geçtiği görülmektedir.

Bu sözcüğün okunuşu “Kiris” olup “Kilis” sözcüğüne fonetiği bakımından
büyük benzerlik göstermektedir.
Grant Dictionier’de Cyrrhus’u “Kiris” anlamı da “Efendi” olarak yazmaktadır.
Büyük olasılıkla 8. yy. da bölgeye gelen Türkmenler tarafından Kiris,
Kilis diye söylenmiş
ve bugünkü yeri Kilis olarak isimlendirilmiştir.


.KOCAELİ

Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli
komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.KONYA

İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden
St. Paul burayı ziyaret etti
ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti.
Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “İsa’nın tasviri” anlamına gelen
“ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye” çevirdiler.
Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi

 
#8

MALATYA

Hititler döneminde buranın adı “Meliddu”dur.
Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir.MANİSA

Yunanca Magnesya’dan gelmiştir.
Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.
MARDİN

Mardin adı Süryanice’de Marde’den geldiği rivayet edilir.
Romalılar “Maride” Araplar ise “Mardin” adını vermişlerdir.
Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek,
yiğit –görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir..MERSİN

Mersin'e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında
eskiden MERSİNLİ adında bir aşiret varmış.
Bu aşiret Türkistan’dan gelen aşiretlerdenmiş. MERSİN
adı ile Anadolu'da daha yedi, sekiz tane köy vardır ki,
MERSİN adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının adına göre konmuşturMUĞLA

Eski adı “Mobolla”’dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.MUŞ

Bir rivayete göre süryanice’deki suyu bol anlamına glene Muşa’dan
diğer bir rivayete göre ise Şehrin kurucusu “Muşet’den gelmiştirNEVŞEHİR

Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı “Muşkara” idi.Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi
ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.NİĞDE

İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından
bu şehre isimlerini vermişler.
Arap kaynakları şehre “Nekide veya Nikde” demişlerdir.
Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.
ORDU

Eski adı “Kotyora”dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.
OSMANİYE


Osmaniye’nin adı farklı bir kaynaktan Arapça Otman’dan gelmektedir.RİZE

Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.
 
#9

SAKARYA

Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır.
SAMSUN

Eski adı “Amisos”dur.
Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.
SİİRT

Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir.
Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.
SİNOP

Sinop ismi Sinope isimli bir Yunan Tanrıçasından doğru gelmektedir.
Şehrin önceki ismide Sinope dir.
SİVAS

Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise
farklı görüşler bulunmaktadır.
Bunların içinden ‘Sebaste’ Sebasteia eski yunancada (Augustus Şehri) ismi,
Pontus kralı Polemon’un hanımı Pitodoris tarafından verilmiştir.
Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin
yönetimini Pont Krallığı’nda bırakmışlardı.
Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus’un sevgisini kazanmak
ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca’da Ogüst şehri
anlamına gelen “Sebaste” adını verdiği sanılmaktadır.
Sebaste’nin zamanla “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir.

Yine diğer bir görüş de, bugün
“Sivas” olarak kullanılan ismin “Sipas”tan geldiğidir.
Şehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü şehrin merkezinin bulunduğu
yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (Kaynağı) bulunmaktadır.
Bu gözelerden bir tanesi “Allah’a Şükür”ü ikincisi “ana ve babaya saygı”yı,
üçüncüsü de “Küçüklere sevgi”yi temsil eder.
Bu bölgede yaşayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince,
bu üç göze de kurur.
Şehrin isminin de “üç göze” anlamına gelen “Sipas”tan kaynaklandığı
ve zamanla bugün kullandığımız “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir.


ŞANLIURFA

Eski adı “Orhoe veya Orhai”dir.
Dah sonra Araplar tarafından “R”ya çevrilmiştir.
Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup R yani güneş demektir.
Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından kuruldu.ŞIRNAK

Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen
Cudi Dağı’nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş,
önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını almıştır.
 
#10

TEKİRDAĞ

Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır.
TOKAT

Eski adı “Komana Pontika”idi.
Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidirTRABZON

“Trapezus” sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe’dir.
TUNCELİ

Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre
Tunceli adı verilmiştir.
Yani tunçülkesi demektir.UŞAK

Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir.
Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık
kelimesinden geldiği söylenmiştir.VAN

Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu.
Bundan dolayı şehre “Şahmirankent” adı verildi.
Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi
ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.YALOVA

Yalova'nın adının nereden geldiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da
en çok kabul göreni Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp Termal
ve Çınarcık ilçelerini içine alan bölgeye verilen
"Yalakabad" adından geldiği.
Yalakabad'ın ardından buranın Yali Ovası olarak anıldığı,
cumhuriyetin ilanından vefatına kadar sık sık Yalova'ya gelen
Ulu Önder Atatürk'ün burada yazdığı mektupları tarih attıktan sonra
Yali Ovası yazıp imzaladığı belgelenmiş.

Türkçe'ye Rumca'dan Yalı olarak geçen yali ve ova kelimelerinin
birleşerek Yalova olarak kaldığı sanılıyor.
Yalova'da "Katırlı" beldesinin adı Esenköy, geçmişte hapishane
bulunduğundan yıllarca "Zindan" olarak anılan
Teşvikiye beldesine bağlı mahallenin ismi ise Yukarı Teşvikiye olarak değiştirildi.
YOZGAT

Yozgat isminin kaynağına ilişkin değişik söylentiler vardır.
Yozgat sürü veya otlak kent anlamına gelir.
bozok yaylası eskiden beri hayvancılığın gelişmesinde önemli yer tutmuştur.
Yozkent, sürüleri bol olan şehir anlamına gelmektedir.
Daha sonra bu ismin yozgat olarak değişikliğe uğradığı ileri sürülmektedir.
ZONGULDAK


Kent merkezinin Üzülmez Deresi'nin ağız kısmında yer alması
ve derenin ilk çağda "Sandra" adıyla anılması,
burada kurulan yerleşmenin de "Sandaraca" adını taşıması nedeniyle,
zamanla bu adın Zonguldak'a dönüştüğünü savlamaktadır.