Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgileri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iletişim - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarihçe - myo - Sosyal Bilimler myo - meslek yüksek okulları - akdeniz üniversitesi myo


Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Meslek Yüksekokulu” olarak 1976 yılında kurulan Yüksekokulumuz, daha sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak “Antalya Meslek Yüksekokulu” adını almış ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümü olarak eğitime başlamıştır.

11 Mart 1993 tarihinde 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Antalya Meslek Yüksekokulu; Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.

Okulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde; İşletme, Muhasebe, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Pazarlama, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği olmak üzere 8 program mevcuttur.


Yüksekokul'un Amacı

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir.

Pazarlama Programı
Programın amacı tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve ayrıca vakıfların, derneklerin vs. ihtiyaç duydukları pazarlama elemanlarını değişen çevre koşulları içerisinde, çağımızın gereklerine uygun olarak yetiştirmektir. Program bu bağlamda toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, ihtiyaçlara uygun nitelikte, araştırmacı ruhlu, bilgi ve beceri düzeyi yüksek ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.
Bu genel amaç ve misyon doğrultusunda sektörlerdeki gereksinimleri, uygulamaları, yenilikleri takip edebilen; girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip nitelikli işgücü yaratmak nihai hedeftir.


Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Sigrotacılık Programı; Günümüz birey ve işletmeleri, iş ve sosyal yaşamlarında güvenli, yetki ve sorumlulukların belirli olduğu, yasal hakları korumanın zor olmadığı bir ortamın arzu ve beklentisindedir. Oysa, onları tehdit eden çeşitli riskler mevcuttur. Bu riskleri önlemek, etkilerini hafifletmek için türlü önlemler alınsada riskten korunmanın en etkili yolu riski devretmektir. Yani, sigortalanmaktır. Yaşanan değişimler ve beklentiler nedeniyle ülkemizde sigortacılık sektörü hızla gelişmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim almış ara eleman ihtiyacıda hızla artmaktadır. Sigortacılık programında verilen eğitim ile sigorta şirketlerinde, acenteliklerde, ekspertiz bürolarında görev alacak elemanların yetiştirlmesi amaçlanmaktadır.
Bu programda, genel sigortacılık bilgileri, sigorta branşları, sigorta hukuku, sigorta istatistiği, sigorta işletmeciliği, risk yönetimi,hasar işlemleri, reasürans, acente yönetimi, finansal yönetim, sigortacılıkta bilgisayar ve paket program kullanımı haricinde hukuk, iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, e- ticaret, istatistik, ticari matematik, iktisat, türk dili, yabancı dil ve A.İ.İ.T dersleride verilmektedir. Ayrıca II. yy. sonunda 60 iş gününü kapsayan zorunlu staj sektörde uygulanmaktadır. Mezunlar, sigorta şirketleri, bölge müdürlükleri, acenteler, ekspertiz bürolarına veya işletmelerde ilgili konularda çalışabilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Bu programın temel amacı; ilgili alanların ihtiyaçlarına uygun; bilgi, beceri ve tutum gösteren nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde;
- Kurum ve kuruluşların hedef kitleleri ile etkin iletişim kanallarını belirleme konusunda bilgili,
- Kitle iletişim araçları hakkında bilgili ve becerili,
- Kurum ve kuruluşların imajının oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda yetenekli,
- Kurum içi ve kurum dışı iletişim problemlerini çözmede becerili,
- Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni teknolojileri kullanabilen üstün nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.
Programda; Halkla İlişkilere Giriş, Reklamcılığa Giriş, Bireylerarası İletişim, İletişim Hukuku, Fotoğrafçılık, Metin Yazarlığı, Reklamcılıkta WEB Tasarımı, Kurumsal Halkla İlişkiler, Medya Planlaması, Siyasal İletişim ve Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler II. ya da IV. Yarıyıl sonunda süresi 30 işgününden (240 saat) az, 60 işgününden (480 saat) çok olmamak üzere staj yapma olanağına sahiptirler.
Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe meslek elemanı, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak istihdam edilebilirler. Bu istihdam alanlarının yanı sıra, turizm işletmelerinde, reklam-halkla ilişkiler ajanslarında ve yerel/ulusal medya kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.

İşletme Yönetimi Programı

Bu programın temel amacı; işletmelerimizin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş “Nitelikli İnsan Gücü”nü yetiştirmektir. Ayrıca, işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır. İş yaşamının ihtiyaç duyduğu kaynakların nasıl sağlandığı, planlamasının nasıl sağlandığı ve denetiminin nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğrenciler bilgilendirilir. Bu programda; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen konuları içeren dersler, uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi İşlem ve Teknolojisi, İletişim Teknikleri, Pazarlama, Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Yabancı Dil derslerini teorik ve uygulamalı olarak alırlar. Ayrıca II. yarıyıl sonunda 60 iş gününü kapsayan zorunlu Stajı sektörde yapılmaktadır. Mezunlar, İşletmelerin satış, satınalma, personel ve muhasebe bölümlerinde çalışabilmektedirler. Staj yapmak koşulu ile serbest muhasebeci olabilmektedirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bu programın amacı; gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun sekreteryalar, bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip elemanlar yetiştirmektir. Bilgisayar, Yabancı Dil, Klavye Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Muhasebe, Sekreterlik Bilgisi, Büro Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon gibi mesleki derslerin yanında; şehrimizin seçkin kuruluşlarında uygulama yaptırılır. Ayrıca II. yarıyıl sonunda 60 iş gününü kapsayan zorunlu Stajı sektörde yapılmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Konaklama sektörünün yiyecek-içecek, önbüro, kat hizmetleri bölümlerinde fiilen çalışabilecek, gerektiğinde bölüm yöneticiliği görevini üstlenmeye aday, bilgi, beceri ve davranışa sahip elemanlar yetiştirmek bu programın amacıdır. Bu amaca yönelik olarak; Muhasebe, Ön Büro Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Üretimi-Yönetimi Ve Servisi, Kat Hizmetleri Yönetimi, Kongre Ve Fuar Yönetimi, Bilgisayar, İletişim, Turizm Pazarlaması, Konaklama İşletmelerinde FSinansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi , ve diğer mesleki derslerinin yanında; III. ve IV. yarıyıllarda, Dört ve Beş yıldızlı Otellerde uygulama yaptırılır. Ayrıca II. yarıyıl sonunda 60 iş gününü kapsayan zorunlu Staj sektörde yapılmaktadır.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Bu program Turizm ve seyahat sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Muhasebe programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; Muhasebe, İş yazışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe Teknik ve Kuralları gibi derslerin yanında; Ayrıca II. yarıyıl sonunda 60 iş gününü kapsayan zorunlu Stajı sektörde yapılmaktadır. Kamu ve özel sektörlerde görev alabilen mezunlar, Serbest Muhasebeci de olabilmektedirler.


Sivil Hava ulaştırma İşletmeciliği
Oldukça karmaşık ve rekabetin üst düzeyde olduğu havacılık sektöründe şirketler maliyeti büyük yatırımlar yaparken aynı zaman da amaçlarına uygun isabetli kararlar verebilecek kalifiye personele de ihtiyaç duyarlar.
Bu programın amacı da sivil havacılık sektöründe yer alan; havaalanı, havayolu işletmeleri ve yer hizmeti veren işletmelerin ihtiyaçlarına uygun; bilgi, beceri ve tutum gösteren, kalifiye personeli yetiştirmektir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında öğretim alacak kişilere yönelik olarak başlıca hedefler şunlardır:

*
Sivil Havacılık Sektörü ile ilgili mevzuatlara hakim ve bu mevzuatların öngördüğü kuralları uygulayabilecek,
*
İş hayatında kullanılan bilişim teknolojilerini öğrenip rahatlıkla uygulayabilecek,
*
Uluslararası çalışma kültürü içerisinde kendini ifade edebilecek ve işin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde yabancı dil bilecek,
*
Liderlik, iletişim, yaratıcı düşünce yeteneği ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek,
*
Uçağın ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini, optimum maliyet ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek,
*
Sivil Havacılık Sektörünün ekonomik yapısını ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini analiz edebilecek,

nitelikli ara eleman yetiştirmektir.
Programımızdaki uygulamalı dersler şehir merkezine 10 km. uzakta olan Antalya Havalimanı’nda yapılacaktır. Ayrıca, öğrenciler II. ya da IV. yarıyıl sonunda süresi 30 işgününden (240 saat) az, 60 işgününden (480 saat) çok olmamak üzere staj yapma olanağına sahip olacaklardır.
Programdan mezun olanlar için, öncelikle Antalya il sınırları içinde yer alan, Antalya Havalimanı’ndaki Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletmeciliği A.Ş. , HAVAŞ - Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. , Çelebi Hava Servisi A.Ş. gibi işletmelerinde, istihdam sağlanacaktır.
Ayrıca öğrencilerin kendi yerleşim yerlerindeki istihdam olanakları da değerlendirilecektir. Zira tüm Türkiye’de, 2005-2008 yılları arasında 28 havaalanında daha yer hizmeti verilmeye başlanmış böylece ülkemizde yer hizmeti veren havaalanı sayımız 32’ye ulaşmıştır. Bu durumda açılmış olan programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler için mezun olduktan sonra sadece Antalya Havalimanı değil ülke içinde 32 faal havalimanın da istihdam edilmeleri mümküm hale gelecektir.

Adres: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 07070 Çallı /ANTALYA
Telefon : 0 242 345 13 30
Fax : 0 242 345 95 28
Posta Kodu : 07070


Sosyal Bilimler MYO