Ali Kuşçu Bilimsel Çalışma Yaptığı Alanlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ali Kuşçunun çalışma yaptığı alanlar
Ali kuşçu hangi alanlarda çalışma yaptı

Astronomi alanında yaptığı çalışmalar


Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.

Fethiyye (Arapça)

Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.

Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.

Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.

Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.

Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.

Matematik alanında yaptığı çalışmalar

Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.

Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.

Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.

Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)

Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)

Kimya ve Fizik alanlarında yaptığı çalışmalar

Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Mekanik alanında yaptığı çalışmalar

Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

Dil ve Belagat konularında yaptığı çalışmalar

Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye

El-İfsâh

El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

Şerhu'ş-Şâfiye

Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât

Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf

Risâle mâ Ene Kultu

Risâle fî'l-Hamd

Risâle fî İlmi'l-Me'ânî

Risâle fî Bahsi'l-Mufred

Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min İlmihal-Beyân

Tefsîru'l-Bakara ve Âli İmrân

Risâle fî'l-İstişâre

Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail

Tecrid-ül-Kelam

Muhammediyye

Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)

Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)

Fethiyye