Almancada Modal Fiiller Ve Perfekt

#1
Sponsorlu Bağlantılar
DIE ZEITFORMEN IM DEUTSCHEN (Almancada zamanlar)

Almancada zamanlar oldukça kolaydır aslında İngilizce gibi karışık değil Almancada şimdiki ve geniş zaman bir aradadır

Örnek: 'Ich gehe ins Kino'
(Ben) sinemaya gidiyorum = şimdiki zaman
(Ben) sinemaya giderim= geniş zaman

Bu cümleye zaman belirteçleri de ekleyerek gelecek zaman (Futur) yapabiliriz
'Ich gehe morgen ins Kino =Yarın sinemaya gideceğim

1 FUTUR – 1: (Gelecek zaman)


Ayrıca Futur (Gelecek zaman) yapmak için başka bir seçenek de „werden“ yardımcı fiilini kullanmaktır Yukardaki cümleye bu fiili katarak gelecek zaman yapabiliriz:
Ich werde ins Kino gehen = Sinemaya gideceğim

Ancak bu fiil şu şekilde çekimlenir:

Ich werde dich besuchen (Seni ziyaret edeceğim)
Du wirst mir helfen (Bana yardım edeceksin)
Er/ Sie wird morgen kommen (O yarın gelecek)
Wir werden in Antalya leben (Antalya’da yaşayacağız)
Ihr werdet auch kommen (Siz de geleceksiniz)
Sie werden in Ankara bleiben (Onlar Ankara’da kalacaklar)
Wann werden Sie nach Köln fliegen? (Köln’e ne zaman uçacaksınız?)

Görüldüğü gibi Futur’da „werden“ yardımcı fiili çekime girmekte asıl fiil cümle türü ne olursa
olsun mastar olarak sona gitmektedir

2 PRATERITUM / IMPERFEKT : (Öyküleme Biçimi)

Türkçede tam karşılığı yoktur Bir örnekle ele alırsak;

„Ich spielte Klavier“ Cümlesi:
A Piyano çalardım
B Piyano çalıyordum
C Piyano çaldım
Şeklinde çevrilebilir

Präteritum fiil çekimi şu şekildedir:

a ich spielte b ich ging c ich brachte
du spieltest du gingst du brachtest
er spielte er ging er brachte
wir spielten wir gingen wir brachten
ihr spieltet ihr gingt ihr brachtet
sie/Sie spielten sie/Sie gingen sie/Sie brachten

Perfekt ve Präteritum yapmak için fiillerin listesini epey çalışmak gerekir Ara sıra tüm ders kitaplarının arkasında bulunan listeye bakmak ve sesli çalışmak yararlı olacaktır
gehen – ging - ist gegangen
trinken – trank – hat getrunken
essen – aß – hat gegessen
machen – machte - hat gemacht
haben – hatte – hat gehabt
Şeklinde okursak her gün birçoğunu öğreniriz Bunu pekiştirmek için yazarak çalışırsak daha kalıcı olur

Präteritum; fiillerin büyük çoğunluğunun köküne –t eklenerek yapılır
suchen – suchte
weinen – weinte
leben – lebte
lieben – liebte gibi
küssen - küsste

Bazı fiillerin kökleri değişir
gehen – ging
trinken – trank
essen – aß
sitzen – saß
lesen – las

Bazı fiillerin hem kökleri değişir hem de –t eklenir

bringen – brachte
brennen – brannte
denken – dachte
kennen - kannte

3 PERFEKT (- di’li geçmiş zaman)

Şimdiki zamanda biten olayı anlatır
Özneye göre „haben“ ya da „sein“ fiili kullanılır Esas fiil sona (Partizip) olarak gider Hareket ve değişim bildiren fiiller daha çok “sein “ile -i halinde nesne alanlar daha çok “haben” ile kullanılırlar

Ich habe Übungen gemacht (Alıştırmaları yaptım)
Wir sind ins Kino gegangen (Sinemaya gittik)
Das Kind ist schnell gewachsen (Çocuk hızlı büyüdü)

Perfekt’ te fiillerin çoğuna fiilin köküne önde ge- bitiminde –t eklenir

malen – malte – hat gemalt
hören – hörte – hat gehört
suchen – suchte – hat gesucht
lernen – lernte - hat gelernt

Değişken fiillerde bu farklıdır:

gehen – ging ist gegangen
kommen – kam – ist gekommen
bringen – brachte – hat gebracht
lesen – las – hat gelesen

Ayrılan önekli fiilerde –ge takısı önekle fiilin arasına girer:

anrufen – rief an – hat angerufen
fernsehen – sah fern – hat ferngesehen
mitbringen – brachte mit – hat mitgebracht
ausgehen – ging aus – ist ausgegangen

Ayrılmayan önekli fiiller –ge takısı almazlar:

bezahlen – bezahlte – hat bezahlt
vergessen – vergaß – hat vergessen
erzählen – erzählte – hat erzählt
zerreißen – zerriss – hat zerrissen

—ieren ekiyle biten fiiller –ge takısı almazlar

telefonieren – telefonierte – hat telefoniert
diskutieren – diskutierte – hat diskutiert
studieren – studierte – hat studiert
renovieren – renovierte – hat renoviert

Modal fiiller Perfekt zamanda mastar olarak sona giderler

Ich habe gestern nicht kommen können
Jens hat viel arbeiten müssen
Mein Vater hat ein Auto kaufen wollen
Du hast keine Süßigkeiten essen sollen


4 PLUSQUAMPERFEKT: (-miş’li geçmiş zaman)

Bunu yapmak için de 'sein' ve 'haben' yardımcı fiillerinin Präteritum şeklini kullanırız Asıl fiil Partizip halde cümlenin sonuna gider

Ich habe Cola getrunken (Perfekt) Cola içtim
Ich hatte Cola getrunken (Plusquamperfekt) Cola içmiştim
Er hat einen Füller gekauft(Perfekt) O bir topu satın aldı
Er hatte einen Ball gekauft (Plusquamperfekt) Obir topu satın almıştı
Sie ist nach Hause gegangen (Perfekt) Oeve gitti
Sie war nach Hause gegangen (Plusquamperfekt) Oeve gitmişti


5 FUTUR -2 : (Gelecek zaman–2)

Bu da yine „werden“ yardımcı fiiliyle yapılır Bu kez „sein“ ve „haben“ yardımcı fiilleri mastar olarak cümlenin sonuna gider

Ich werde gekommen sein (Gelmiş olacağım)
Er wird das Buch gelesen haben (O kitabı okumuş olacak)
Wir werden Deutsch gelernt haben ( Almanca öğrenmiş olacağız)
Das Kind wird geschlafen haben (Çocuk uyumuş olacak)


Wir üben die Zeitformen:
Beispiel:
1 Präsens: Ich mache meine Hausaufgaben
(Ödevlerimi yapıyorum /yaparım)

Ich fahre nach Berlin
(Berlin'e gidiyorum)

2 Präteritum: Ich machte meine Hausaufgaben
(Ödevlerimi yapıyordum/yapardım/yaptım)

Ich fuhr nach Berlin
(Berlin'e gidiyordum/gittim)

3 Perfekt: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht
(Ödevlerimi yaptım)

Ich bin nach Berlin gefahren
(Berlin'e gittim)

4 Plusquamperfekt: Ich hatte meine Hausaufgaben gemacht
(Ödevlerimi yapmıştım)

Ich war nach Berlin gefahren
(Berlin'e gitmiştim)

5 Futur-1: Ich werde meine Hausaufgaben machen
(Ödevlerimi yapacağım)

Ich werde nach Berlin fahren
(Berlin'e gideceğim)

6 Futur-2: Ich werde meine Hausaufgaben gemacht haben
(Ödevlerimi yapmış olacağım)

Ich werde nach Berlin gefahren sein
(Berlin'e gitmiş olacağım)

Und jetzt Du:

1 Walter schreibt den Text

2 Wir trinken in der Pause Kaffee

3 Meine Schwester putzt das Haus

4 Herr Müller geht zu Fuß zur Arbeit

5 Unser Lehrer geht aus der Klasse aus

6 Mein Vater spricht mit seinem Freund

7 Jörg schreibt den Text ab

8 Die Bundeskanzlerin besucht die Türkei

9 Sie diskutiert mit ihrem Kollegen über die Probleme

10 Ich kann die 5 Zeitformen machen

Zamanları öğrenmeden önce fiil çekimlerini özelliklerini hangi tür fiil olduklarını iyi bilmemiz gerekir