Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi - Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğrenci Staj hakkında


Madde 1 Stajın amacı öğrencilerin öğrenim gördükleri program ile ilgili iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Madde 2 Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü öğrencileri en az 80 işgünü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencileri en az 40 işgünü, Pilotaj Bölümü öğrencileri 20 işgünü ve Hava Trafik Kontrol Bölümü öğrencileri ise en az 30 işgünü staj yapmak zorundadır. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencileri bu süreyi en çok ikiye bölerek; Pilotaj Bölümü öğrencileri bir defada ve Hava Trafik Kontrol Bölümü öğrencileri ise stajlarının 10 işgününü kapsayan ilk kısmını Sivil Havacılık Yüksekokulu simülatör laboratuvarında, diğer 20 işgünlük kısmını ise hava trafik kontrol ünitelerinde tamamlamak zorundadır. Bir hafta 5 işgünüdür. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışılan iş yerlerinde, bu durumun belgelenmesi halinde, haftalık işgünü sayısı bu durum esas alınarak belirlenir.

Madde 3 Öğrencilerin staj işleri bir Staj Koordinatörü ve her bir bölüm için oluşturulacak Staj Komisyonları tarafından yürütülür. Staj Koordinatörü, Staj Komisyonlarından gelecek talepler doğrultusunda ilgili kuruluşlardan staj kontenjanı talebinde bulunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak ile görevlidir. Staj Komisyonları ise biri başkan olmak üzere en az üçer kişiden oluşur. Kendi bölümleri ile ilgili staj kontenjanlarını belirlemek, staj sicil fişi ve defterlerini değerlendirmek ile görevlidir.

Madde 4 Staj yaz aylarında ve dönem aralarında yapılır. Staj komisyonu, burada bahsedilmemiş bir durumla karşılaştığında, yönetmelik maddelerine aykırı düşmemek kaydıyla staj yapılmasına izin verebilir.

Madde 5 İlk staj en erken 4. yarıyıl sonunda yapılabilir.

Madde 6 Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulabilir. Ancak, bulunan yerin uygunluğunun staj komisyonunca onaylanması gerekir. Bu onay öğrencinin staj dilekçesi üzerinde komisyon başkanının veya görevlendireceği kişinin imzası ile belli edilir. Kamu ve özel kuruluşlardan temin edilmiş kontenjanlar olduğunda, bunların dağıtımı öğrencinin tercihi, öğrencinin genel not ortalaması ve mezuniyet durumu gibi hususlar dikkate alınarak staj komisyonunca yapılır.

Madde 7 Öğrencilere, her staj için bir staj defteri, bir sicil fişi ve hazırlanan staj programı verilir. Öğrenci staj defterini öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı staj dilekçesini deftere ekler.

Madde 8 Yapılan çalışmalar öğrenci tarafından staj defterine günlük olarak yazılır ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, iş yeri kaşesi ile onaylanır. Staj defterindeki imza, mühür ve tarihler üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme olması halinde staj kabul edilmez.

Madde 9 Staj yapacak öğrenciler işyerlerinin özel isteklerini (tulum, önlük, ferdi kaza sigorta poliçesi, sağlık raporu vb.) kendileri sağlamakla yükümlüdür.

Madde 10 Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun disiplin ve emniyetle ilgili kurallarına uymak zorundadırlar. Burada belirtilmeyen konularda öğrencilerin işyerleri ile ilgili ilişkilerinde “Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğine” uyulur.

Madde 11 Disiplinsiz davranan, devamsızlık yapan, şirket çalışanlarına itaatsizlik yapan, kuraldışı davranışları tespit edilen stajyerlerin stajları kabul edilmez ayrıca gerekirse disiplin kuruluna sevk edilir.

Madde 12 Staj süresince öğrenciler saç, sakal ve kılık kıyafetlerine dikkat etmek zorundadır.

Madde 13 Staj defteri, staj bitimini izleyen ders döneminin ilk üç haftası içinde teslim edilir. Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez.

Madde 14 Öğrenciler staj evraklarını teslim ettikten sonra staj komisyonunca çalışmaları ile ilgili olarak sözlü sınava alınırlar. Staj komisyonu, staj evrakı ile birlikte sözlü sınavı da gözönünde bulundurarak staj çalışmalarını “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirir. Sonuçlar izleyen yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.

Madde 15 Dikey veya yatay geçişle gelen öğrencilerin okullarında yaptıkları stajın bir kısmı yada tamamı staj komisyonun onayı ile kabul edilebilir. Eksik görülen staj tamamlattırılır.

Madde 16 Stajını tamamlamayan öğrenciye diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilmez.

Madde 17 Bu yönergenin ikinci maddesinde belirtilen staj süresi Hava Trafik Kontrol bölümü öğrencileri için 2007-2008 öğretim yılında ilk kez 2. sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Madde 18 Bu yönerge ile 16.05.2006 tarihli Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesini yürürlükten kaldırmıştır.

Madde 19 Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.