AÖF 2. Sınıf Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1) Bireylerin tercihlerini siyasi karar alma mekanizmasina aktarma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oylama

B) Bütçe
C) Oy alışverişi
D) Oylama çelişkisi
E) Farksızlık


2) Optimal oylama modelinde, gerekli oy oranı arttıkça bireylerin kollektif anlaşmadan doğan kazançlarının da artması sonucu elde edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam maliyet eğrisi
B) Dışsal maliyet eğiris
C) Karar alma maliyetleri eğrisi
D) Medyan
E) Mod


3) Optimal oylama oranı modelinde, gerekli oy oranını artması ile ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?
A) Mod
B) Dışsal maliyet eğrisi
C) Toplam maliyet eğrisi
D) Medyan
E) Karar alma maliyetleri eğrisi


4) Çoğunluk oylama modelinde, her bireyin en çok tercih ettiği nokta kendi talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisinin eşit olduğu üretim düzeyi olacaktır?
A) Kişi sayısı
B) Arz eğrisi
C) Dışsal maliyet eğrisi
D) Toplam maliyet eğrisi
E) Vergi fiyatı


5) Mutlak çoğunluk oylama kuralının tek ve tutarlı bir sonuç vermediği durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?
A) Oy alışverişi
B) Oy ticareti
C) Oylama paradoksu
D) Farksızlık
E) Uzaklık


6) Seçim gündemi değiştikçe ve seçim tekrarlandıkça farklı sonuçlara ulaşılması durumuna ne ad verilir?
A) Oy alışverişi
B) Döngüsel çoğunluklar
C) Oy maksimizasyonu
D) Bürokrasi
E) Oy ticareti


7) Temsili demokrasi modelinde, iki partinin birbirine çok yakın olması nedeniyle bireyin oy kullanmaması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır?
A) Farksızlık
B) Soğukluk
C) Uzaklık
D) Yoğunluk
E) Kararlılık


8) Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması tanımına giren harcamalardandır?
A) Kamu iktisadi kuruluşlarının harcamaları
B) Sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamaları
C) Yerel yönetimlerin harcamaları
D) Döner sermayeli kuruluşların harcamaları
E) Özel harcamalar


9) Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kamu harcaması tanımına giren harcamalardan bir tanesi değildir?
A) Kamu iktisadi kuruluşlarının harcamaları
B) Gelir vergisi
C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamaları
D) Merkezi devlet örgütünün harcamaları
E) Yerel yönetimlerin harcamaları


10)Aşağıdakilerden hangisi vergi harcamalarına örnek olarak gösterilemez?
A) Merkezi yönetim harcamaları
B) Vergi istisnası
C) Vergi muafiyeti
D) Yatırım indirimi
E) Vergi indirimi


11)Kamu harcamalarında harcamayı yapan yönetim birimlerini esas alan sınıflandırma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik sınıflandırma
B) Analitik sınıflandırma
C) İşlevsel sınıflandırma
D) İdari sınıflandırma
E) Gerçek sınıflama


12) Belirli bir amaca yönelik hizmetlerle, bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında çok açık bir ilişkinin kurulmasını sağlayan kamu harcaması sınıflandırma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik sınıflama
B) Analitik sınıflama
C) Gerçek sınıflama
D) İşlevsel sınıflama
E) İdari sınıflama


13) Aşağıdakilerden hangisi işlevsel sınıflandırmayı oluşturan hizmetlerden devlet düzeninin sürdürülmesini, korunmasını ve devletin yönetimini sağlayan hizmetlerdir?
A) Ekonomik hizmetler
B) Sosyal hizmetler
C) Genel hizmetler
D) Transfer hizmetleri
E) Cari hizmetler


14) Aşağıdakilerden hangisi işlevsel sınıflandırmaya göre genel hizmetler kapsamına giren hizmetlerden bir tanesi değildir?
A) Genel yönetim
B) Ulaştırma hizmetleri
C) Savunma
D) Yargı hizmetleri
E) Kolluk hizmetleri


15) Aşağıdakilerden hangisi işlevsel sınıflandırmaya göre ülkemizde genel hizmetleri yürüten kuruluşlardan bir tanesi değildir?
A) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Anayasa mahkemesi
E) Başbakanlık


16) Program bütçe sistemi ülkemizde hangi yıl uygulamaya koyulmuştur?
A) 1973
B) 1980
C) 1985
D) 1990
E) 2000


17) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları artışının gerçek nedenlerinden bir tanesidir?
A) Paranın satın alma gücündeki azalma
B) Teknolojik gelişmeler
C) Devlet sınırlarının değişmesi
D) Devlet nüfusunun değişmesi
E) Bütçe tekniğindeki değişmeler


18) Para değerindeki düşmenin kamu harcamaları üzerinde yaratacağı etkiyi ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A) Fiyat endeksleri
B) Piyasa faiz oranı
C) Talep
D) Kamu malları
E) Dışsallıklar


19) Devlet gelirleri toplanırken bunun toplanabilmesi için yapılan harcamaların toplanan gelirden düşülerek net miktarın yazılmasını kabul eden bütçe yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahsis yöntemi
B) Genellik yöntemi
C) Gayri safi hasılat yöntemi
D) Safi hasılat yöntemi
E) Jestiyon yöntemi


20) Bütçe dışı bırakılan bazı harcamaların bütçeye alınması sonucu kamu harcamalarında görünürde bir artış yaşanması aşağıdaki kamu harcamaları artış nedenlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Nüfusun değişmesi
B) Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler
C) Devlet sınırlarının değişmesi
D) Paranın satın alma gücündeki azalma
E) Savunma harcamalarındaki artış


21) Musgrave ve Rostow’un kalkınma süreci ile kamu harcamalarının artışı arasında ilişki kurdukları kalkınma modellerine göre, aşağıdaki aşamalardan hangisinde kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içerisindeki payı oldukça yüksektir?
A) Kalkınmanın ilk aşamalarında
B) Kalkınmanın orta aşamalarında
C) Kalkınmanın olgunlaşma aşamalarında
D) Kalkınmanın son aşamasında
E) Kalkınmanın tüm aşamalarında


22) Kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan yöntemlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fayda – maliyet analizi
B) Gelecek tahmini hesaplamaları
C) Uygun iskonto yöntemi
D) Karlılık analizi
E) Proje değerleme yöntemi


23) Marjinal faydası marjinal maliyetinden yüksek olan bazı girişimlerde bulunamamanın en önemli sınırlaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz oranlarının düşüklüğü
B) Tasarruflar
C) Tasarruf fazlası
D) Milli gelir artışı
E) Kaynak yetersizliği


24) Fayda – maliyet analizi, esas olarak, dar anlamda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir tekniktir?
A) Vergileme
B) Milli gelir
C) Kamu tasarrufları
D) Etkinlik
E) Sermaye birikimi


25) Fayda – maliyet analizinin en önemli öğesi olan faydanın ölçülmesi konusunda ilk çalışmayı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
A) Keynes
B) Friedman
C) Jules Dupuit
D) Niskanen
E) Pigou


26) Tüketicinin ödeyebileceği ya da ödemeyi göze aldığı yüksek fiyatla ödediği düşük fiyat arasındaki farka ne ad verilmektedir?
A) Üretici rantı
B) Tüketici rantı
C) Gelir açıklığı
D) Mali rant mali sömürü
E) Enflasyon


27) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçe sisteminin üstünlüklerinden bir tanesi değildir?
A) Tercihlerin saptanması zordur
B) Tahmin ve hesaplamalar daha kolay yapılabilmektedir
C) Uzmanlaşma kolaylaşmaktadır
D) Kaynak israfı önlenmektedir
E) Kamu yönetiminde istikrar sağlanmaktadır


28) Belirli kaynaklarla en yüksek toplumsal refahın hangi hizmetlerle sağlanabileceği üzerinde duran bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Performans bütçe sistemi
B) Geleneksel bütçe sistemi
C) Sıfır temelli bütçe sistemi
D) Program bütçe sistemi
E) Planlama programlama bütçeleme sistemi


29) Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için programların, politikanın ve yöntemlerin seçilmesi ve seçenekler arasında bir tercih sonucu karar verilmesi PPBS’nin aşağıdaki öğelerinden hangisidir?
A) Yönetim
B) Bütçeleme
C) Analiz
D) Programlama
E) Planlama


30) Mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların hizmetlerinden yararlanan kimselerden zorunlu olarak aldıkları parasal tutar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şerefiye
B) Parafiskal gelir
C) Resim
D) Harç
E) Vergi