AÖF Çıkmış Sorular - Karışık Dersler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
AÖF Çıkmış Sorular - Karışık Dersler

insan kaynakları yön 2006 vize

1-Bir insan kaynakları bölümünde genel uzman olarak tanımlanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
*İnsan Kaynakları Yöneticisi

2-İş gerekleri formundaki bilgiler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine hizmet eder?
*İşe uygun personel özelliklerinin

3-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biridir?
*Yönetici olup olmaması fark etmeksizin personelin tümüyle ilgilenmesi

4-Bir örgütte etkili bir insan kaynakları yönetiminden söz edebilmek için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
*İnsan kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak

5-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün iç örgüt yapısındaki hiyerarşik kademe sayısının azalmasına neden olan faktörlerden biri değildir?
*Bölümden beklentilerin değişmesi

6- Esnek yapıdaki işlerde başarı ve başarısızlığı ortaya koymak için yapılan iş analizi tekniği nedir?
*Kritik Olay

7-İşe ilişkin tüm görevleri içerdiğinden, özellikle iş tanımlarının hazırlanmasında kolaylık sağlayan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
*İş envanterleri

8-Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
*İşin gerektirdiği personel özellikleri

9-İnsan kaynakları planlaması sırasında sadece bir faktöre göre tahmin yapan matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
*Verimlilik oranı

10-Performans değerlemelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir?
* Performans düzeyleri yüksek olan personelin özelliklerinin saptanıp, adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması

11-Personel adayının çeşitli görevlere yatkınlığını belirleyen “işe yönelim ölçeği” ve yöneticilik,gözetimcilik gibi pozisyonlara yatkınlığını ölçen “yöneticilik potansiyeli ölçeği” gibi alt testlerden oluşan kişilik testi hangisidir?
*………………….

12-İşletme için stratejik öneme sahip işlere yönelik İnsan Kaynakları planlaması yapılması aşağıdaki yaklaşımlardan hangisidir?
* Temel Roller Yaklaşımı13-Personel seçiminde adayın gelecekteki performansını beş yıl içinde neleri gerçekleştirmeyi hedeflediğine bakarak tahmin etmeye yarayan biyografik yöntem hangisidir?
* İleriye dönük biyografi

14-Personelin programlanmamış bir biçimde işi geç gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi içinde yer alır?
* Devamsızlık

15-İçsel İnsan Kaynakları arzının belirlenmesinde kullanılan en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
*Personel Envanterleri

16-Aşağıdakilerden hangisi Yetişkin Eğitimcisinin özelliklerinden biri değildir?
* Sadece kendi görüş ve uygulamalarına göre eğitim yapmalıdır

17-“İşletmenin Örgüt Yapısı” oryantasyon konularından hangisinin içerisinde yer alır?
*İşletmenin tanımı

18- Aşağıdakilerden hangisi serbest mülakat tekniğinin özelliklerinden biri değildir?
*Adayın işteki başarısı için gerekli durumlardaki davranışları incelemeye yarayan bir teknik olması

19-“Yetişkin iş görenin iş hayatına ,aile hayatına ve sosyal çevresine yenilikler getirmek istemesi” yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden hangisinin içerisinde yer alır?
*Değişiklik ve üreticilik isteği

20- Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programının kapsamı içerisinde yer almaz?
*Rakip firmalar hakkında bilgi verme

21- Oryantasyon sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
*Hazırlık-Sunuş-Deneme-Kontrol

22- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin tanımı içerisinde yer alamaz?
*Tüm yaşantı ve deneyimlerden oluşması

23- Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programının konularından olan işletmenin tanımı içerisinde yer alamaz?
*Çalışma saatleri ve mola süreleri

24- Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zamanda belirli bir konu yada soruna çözüm getirmek , karar vermek, konu hakkında mümkün olduğunca çok fikir üretmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir?
*Beyin Fırtınası

25- Aşağıdakilerden hangisi bir personelin kariyer planlama sürecinde yöneticinin yapması gerekenlerden biridir?
*Amaca uygun yardım ve fırsat sağlama

26-Örgütsel kariyer geliştirmeyi başlatmak için destek sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmeti veren örgüt içi birim aşağıdakilerden hangisi?
*Değerlendirme Merkezi

27- Aşağıdakilerden hangisi Kariyer Planlaması sürecinde çalışan yönetici ilişkisinin oluşturan aşamalardan biri değildir?
*Değerlendirme

28-Örgütlerde çalışanların kendi yetenek ve isteklerine göre en uygun pozisyonda görevlendirilmeleri aşağıdaki kariyer planlaması amaçlarından hangisinin içerisinde yer alır?
*İnsan Kaynaklarının etkin kullanımı


--------------------------------------------------------------------------
türk siyasal hayatı final

1-) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1923 -1946 arası iktidarda olan CHP’nin tek parti rejiminin özelliklerden biri değildir?
A) Totaliter bir rejimdi
B) Otoriter bir rejimdi
C) Sınırlı bir çoğulculuk vardı
D) Sınıf esaslı derneklerin kurulmasını yasaklamıştı
E) Sivil toplum örgütlerinin bir kısmının kurulmasına izin vermişti
________________________________________
2-) Türk parti sisteminin son zamanlarda karşılaştığı ciddi problemlerden biri, aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Partilerin oy oranlarının sık sık değişmesi
B) Partiler arasındaki ideolojik kutuplaşma
C) Partilerin örgütsel güçlerinde zayıflama
D) Oydaşmacılık
E) Oyların çok sayıda parti arasında aşırı dağılması
________________________________________
3-) Aşağıdakilerden hangisi 24 Ekim 1961’de parti liderleri ile komutanların bastırması ile imzalanan protokol maddelerinden biri değildir?
A) MBK tarafından emekli edilen subayların eski görevlerine dönmemesi
B) Yassıada’da mahkum edilen Demokrat’lara af aranmaması
C) Serbest pazar ekonomisine geçilmesi
D) Orgenenal C. Gürsel’in cumhurbaşkanı seçilmesi
E) İ. İnönü’nün başbakan olarak kabul edilmesi
________________________________________
4-) Aşağıdakilerden hangisi, 1946 1950 yılları arasında DP’nin muhalefeti boyunca vurguladığı sloganlardan biri değildir?
A) Bürokrasinin güçlendirilmesi
B) Serbest ve dürüst seçimler
C) Siyasal Demokrasi
D) Otoriter ve keyfi yönetime son verme
E) Ekonomide Liberalleşme
________________________________________
5-) Türkiye’de 1924 Anayasası’nın demokratik pekişme sağlayamamasındaki en önemli eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasayı hazırlayan Meclisin toplumun önemli güçlerini temsil etmemesi
B) Görece bir özgürlük atmosferinde gerçekleşmesi
C) Temel hakların etkili yasal garantisinin bulunmaması
D) Seçme ve seçilme hakkının sınırlı olması
E) Seçilmiş çoğunluğun gücünü kontrol edecek kontrol ve dengeleme sisteminin olmaması
________________________________________
6-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biridir?
A) Yasamanın tek bir meclis içinde gerçekleşmesi
B) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine sunulması
C) Kamu kurumlarının idari özerkliklerinin sınırlandırılması
D) Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
E) Devlet elitlerinin temel siyasal değerlerini yansıtmaması
________________________________________
7-) Bir siyasal partide, partinin belirlenmiş resmi politikasına karşı olan, eleştri getiren örgütlü parti üyelerinden oluşan grup, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizip
B) Ayrılıkçılık
C) Fraksiyon
D) Parçalanmışlık
E) İdeolojik kutuplaşma
________________________________________
:cool: Türkiye’deki parti sistemindeki oynaklık, parçalanmışlık ve ideolojik kutuplaşmanın en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temel özgürlüklerin sınırlandırılması
B) Yargı organlarının bağımsız olmaması
C) Demokrasinin pekişmemiş olması
D) Askeri müdahalelerin yıkıcı etkisi
E) Ulusal seçim barajının yüksek olması
________________________________________
9-) Türk parti sisteminde, endişe verici değişim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşırı solun zayıflaması
B) Aşırı sağın zayıflaması
C) İslâmcı partilerin zayıflaması
D) Ayrılıkçı partilerin zayıflaması
E) Merkez sağ ve merkez solun zayıflaması
________________________________________
10-) Türkiye’de demokrasiye ilişkin, 1970‘lere göre tek dikkat çekici olumlu değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiye daha güçlü elit ve halk bağlılığı
B) Demokratik pekişmenin tamamlanmış olması
C) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin kalkması
D) Seçmenlerin gelecek beklentilerinin yüksek olması
E) Parti ile özdeşleşme bağlarının güçlülüğü
________________________________________
11-) Aşağıdakilerden hangisi kitle partilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Doktrin aşılama faaliyeti yürütmesi
B) Parti üyeliğini taraftar olarak algılaması
C) Aidat ödeyen üyelerden oluşması
D) Üyelerine kart vermesi
E) Üyeleriyle sıkı bağlar kurması
________________________________________
12-) Türk siyaseti konusunda bir çok uzman, Türkiye’deki parti sisteminin başlangıcının merkez - çevre mücadelesinde yattığı konusunda hemfikirdir. Aşağıdakilerden hangisi Çevre’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Dini temalara yer vermesi
B) Kültürel olarak heterojen olması
C) Laik devlet eliti olması
D) Kompleks bir yapıda olması
E) Devlet elitine hasım olması
________________________________________
13-) Siyasal gücün birkaç kişi ya da küçük bir grubun elinde bulunduğu siyasi sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monarşi
B) Teokrasi
C) Demokrasi
D) Parlamentarizm
E) Oligarşi
________________________________________
14-) Askeri rejimlerin ya da otoriter rejimlerin ilk serbest seçimler öncesi anayasaya koyduğu çıkış güvencelerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Seçim sürecinin manipülasyonu
B) Vesayet yetkisi
C) Mahfuz alanlar
D) Askeri rejim eylemlerinin yargılanması
E) Genel af ya da sorumsuzluk yasaları
________________________________________
15-) Ordunun serbest seçimlerle işbaşına gelen hükümet ve onun siyasi kararları üzerinde, devletin temel ve kalıcı çıkarlarını temsil etme iddiasıyla, geniş kapsamlı gözetimine ne ad verilir?
A) Vesayet yetkisi
B) Mahfuz alanlar
C) Seçim sürecinin yönlendirilmesi
D) Askeri rejim eylemlerinin geri alınamazlığı
E) Genel af ya da sorumsuzluk yasaları
________________________________________
16-) 12 Mart 1971 muhtırasından sonra ilk kez oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) MGK (Milli Güvenlik Kurulu)
B) MBK (Milli Birlik Komitesi)
C) Devlet Güvenlik Mahkemeleri
D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
E) Anayasa Mahkemesi
________________________________________
17-) 1982 Anayasası’ndaki seçim manipülasyonu siyasi faaliyetleri yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi siyasi faaliyet yasaklıları kapsamında değildir?
A) Eski siyasi parti başkanları
B) Eski siyasi parti sekreterleri
C) Eski siyasi parti yürütme kurulu üyeleri
D) Eski siyasi parti başkan vekilleri
E) Eski siyasi parti üyeleri
________________________________________
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi “Pekişmiş bir demokrasi inşa etmek, hemen her zaman, otoriter yöneticilere ve onları destekleyen güçlere güvenceler sağlayarak birinci geçiş sürecini kolaylaştıran, fakat ikinci durumun gerçekleştirilmesinde engel teşkil eden düzenlemeler, sözleşmeler ve kurumların tasfiyesini ya da değiştirilmesini gerektirir.” demiştir?
A) S. Sullivan
B) S. Huntington
C) B. Lewis
D) B. Valenzuela
E) G. O’Donnell
________________________________________
19-) Uzun vadede çıkış güvencelerinin akıbetini belirleyen önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivil bürokratlar
B) Yeni bir askeri darbe ya da başkaldırı ihtimali
C) Yargının durumu
D) Ekonominin durumu
E) Laik kesimlerin gücü
________________________________________
20-) Körfez Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı Özal’ın kişisel politikaları aşağıdaki hangi Genel Kurmay Başkanı’nın istifasına neden oldu?
A) Doğan Güreş
B) Necdet Öztorun
C) Necip Torumtay
D) Kenan Evren
E) İsmail Hakkı Karadayı
________________________________________
21-) 1982 Anayasası’nın, anayasa değişiklikleri konusunda cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçici 9. Madde
B) Geçici 4. Madde
C) Geçici 15. Madde
D) 145. Madde
E) 3291. Madde
________________________________________
22-) Osmanlı - Türk devletinin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazar yönelimli değerlerin hakim olması
B) Zayıf bir devlet geleneğinin olması
C) Ekonomik gücün siyasal güce yol açması
D) Siyasal gücün maddi zenginliği sağlaması
E) Statü yönelimli değerlerin hakim olmaması
________________________________________
23-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda, “vergi ödeyen ama hükümette yer almayan bütün Müslim ve gayri-Müslim tebaa”dır?
A) Âyan
B) Reaya
C) Sipahi
D) İltizam
E) Aşar
________________________________________
24-) Türkiye’de dernek kurmadaki en büyük patlama, sekiz kat artış ile aşağıdaki hangi yıllar arasında olmuştur?
A) 1923 - 1946
B) 1946 - 1950
C) 1950 - 1960
D) 1961 - 1971
E) 1971 - 1980
________________________________________
25-) Hiyerarşik olmayan şekilde düzenlenmiş, içinde kurucu birimlerin belirli olmayan sayıda çeşitli, gönüllü, yarışmacı, kendi iradesinin ürünü olan, özel olarak izin verilmemiş, tanınmamış, para yardımı yapılmamış, yaratılmamış ya da başka türlü liderlik seçimi ya da menfaatin açıklanması devlet tarafından kontrol edilmemiş ve kendi kategorilerinde temsil faaliyeti tekelini icra etmeyen kategorilerde örgütlendikleri menfaat temsil sistemine ne ad verilir?
A) Çoğulculuk
B) Demokratik
C) Alternatif
D) Bürokratik
E) Korporatizm
________________________________________
26-) 1979 Ecevit hükümetine karşı giriştiği kampanyayla “hükümetler düşüren dernek” ünvanını kazanan dernek aşağıdakilerden hangisidir?
A) TİSK
B) TESK
C) DİSK
D) MÜSİAD
E) TÜSİAD
________________________________________
27-) Türkiye’de kamusal meslek örgütlerinin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kanun ile kurulması
B) Mesleği icra etmek isteyenlerin üyeliğinin zorunlu olması
C) Mesleki menfaatleri ilerletmek istemesi
D) Yürütme organlarının devlet otoritesi tarafından atanması
E) Merkezi idari otoritelerin denetimine tabi olması
________________________________________
2:cool: Aşağıdakilerden hangisi MÜSİAD’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Küçük ve orta boy teşebbüslerden oluşması
B) Şirketlerin çoğunluğunun 1980’den önce kurulmuş olması
C) Daha dengeli bir coğrafi dağılıma sahip olması
D) İş aleminde İslâmi etiği savunması
E) Doğu Asya modeli gelişme stratejisini benimsemesi
________________________________________
29-) Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında pazar ekonomisine geçişe yönelik yapılan reformlardan biri değildir?
A) İçedönük ithal ikamesine dayalı sistemden vazgeçilmesi
B) Fiyat denetiminin kaldırılması
C) Devletin ekonomiye doğrudan katılımının arttırılması
D) Türk Lirasının konvertibl olması
E) İhracata dönük ekonomi sisteminin benimsenmesi
________________________________________
30-) Aşağıdaki hangi dönem, Türkiye’de yaşanan ilk delegasyoncu demokrasi denemesidir?
A) Adnan Menderes (1950 - 1960)
B) Süleyman Demirel (1961 - 1969)
C) Bülent Ecevit (1973 - 1977)
D) Turgut Özal (1983 - 1989)
E) Tansu Çiller (1993 - 1995)


CEVAPLAR:

1-) A
2-) D
3-) C
4-) A
5-) E
6-) B
7-) C
:cool: D
9-) E
10-) A
11-) B
12-) C
13-) E
14-) D
15-) A
16-) C
17-) E
1:cool: D
19-) B
20-) C
21-) A
22-) D
23-) B
24-) C
25-) A
26-) E
27-) D
2:cool: B
29-) C
30-) A
 

#2
türk vergi sistemi 2004 büt

1.Aşağıdakilerden Hangisi Kaynak Teorisine Göre Gelir Değildir?
Yanıt: Miras

2.Tasfiye Edilen Bir A.ş.’nin Kurumlar Vergisinin Matrahını Aşağıdakilerden Hangisi Oluşturur?
Yanıt: Tasfiye Karı

3.Öz Sermaye Hesaplanırken Aşağıdakilerden Hangisi Borç Kalemi Olarak Düşülmez?
Yanıt: Yedek Akçe

4.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiği Aylar Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: Ocak – Temmuz

5.Bir Çiftçinin Tarlasında Yetiştirdiği Domatesten Elde Ettiği Kazanç Hangi Teoriye Göre Mali Anlamda Gelir Sayılır?
Yanıt: Kaynak Teorisine

6. İnfisah İflastan Başka Bir Nedenden Kaynaklanmışsa Tasfiyenin Başlama Tarihi Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: İnfisahın Ticaret Siciline Tescil Tarihi

7.Bir Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Tarh Edilir?
Yanıt: Trafik Siciline Kayıt Tarihi

8.Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellef Kazancı Aşağıdaki Hangi Gelir Türüne Göre Belirlenir?
Yanıt: Ticari Kazanç

9. Ankara’da ölen Kişinin çocukları Adana Ve İstanbul’da Oturuyorsa Veraset İntikal Vergisi Kaç Ay İçinde Verilir?
Yanıt: 4 Ay

10.Türkiye’de İkamet Eden Ve Türkiye’de Takvim Yılında 6 Aydan Fazla Kalan Yabancı Uyrukluların Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: Tam Mükellef

11.Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Tür Bir Vergidir?
Yanıt: Servet Vergisi

12.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bir Gelirdir?
Yanıt: Sigorta Teknik İhtiyatları

13.Dar Mükellef Kurumların Aşağıdaki Kazançların Hangisinde Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılmaz?
Yanıt: Zirai Kazanç

14.Aşağıdakilerden Hangisi Harcamalar üzerinden Alınan Vergi Değildir?
Yanıt: Motorlu Taşıtlar Vergisi

15.TBMM üyelerine ödenen Paralar Hangi Gelir Türüdür?
Yanıt: Ücret

16.Aşağıdakilerden Hangisi KDV Matrahına Dâhil Edilmez?
Yanıt: Ticari Teamüllere Uygun İskontolar

17.Bir Mal üzerindeki Telif Hakkinin Malik Veya Adına Hareket Edenlere Alici Adına Devir Edilmesine Ne Denir?
Yanıt: Teslim

18.Dar Mükellefler Faaliyetlerini Sona Erdirir Ve ülkeyi Terk Ederlerse Yıllık Beyannameyi Ne Zaman Verirler?
Yanıt: Ayrılmadan 15 Gün önce

19.Meskenlere Tanınan Geçici Muafiyet Süresi Kaç Yıldır?
Yanıt: 5 yıl

20.Aşağıdakilerden Hangisi Zirai Faaliyet Değildir?
Yanıt: Arazi Sahibinin Çalışmadan Üründen Pay Alması

21.Kiranın Ayin Olarak Tahsil Edilmesi Halinde Ayin Değer Aşağıdaki Hangi ölçüye Göre Değerlendirilir?
Yanıt: Emsal Bedel

22.Hesap Dönemi Takvim Yılı Olarak Belirlenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri Beyannamelerini Ertesi Yıl Hangi Tarihte Verirler?
Yanıt: 15 Nisan

23.Hilafına Hüküm Olmadıkça Gelir Vergisi Mükellefinin Veya Sorumlusunun Hangi İşlemi üzerine Vergi Tarh Olur?
Yanıt: Beyan

24.Aşağıdakilerden Hangisi Emlak Vergi Değerini Değiştiren Nedenlerden Değildir?
Yanıt: Apartman Adının Değiştirilmesi

25.Tasfiyeye Giren şirkette Tasfiye Karı Hesaplanırken Öz Sermaye Yerine Aşağıdaki Kavramlardan Hangisi Kullanılır?
Yanıt: Servet Değeri

26.Motorlu Taşıtlar Vergisi Her Yıl, Yıllık Olarak Hangi Ayda Tarh Ve Tahakkuk Ettirilir?
Yanıt: Ocak

27.Kurumun Tesis Edilmesi Veya Yeni şube Açılması Karşılığında Maddi Menfaat Elde Edilmeden Yapılan Ve Kurumlar Vergisinde Matrahtan İndirimi Kabul Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: İlk Tesis Ve örgütlenme Giderleri

28.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefi Değildir?
Yanıt: Kolektif Şirket

29.Veraset Ve İntikal Vergisinde Veraset Yolu İle İntikallerde Vergi Hangi Vergi Dairesince Tarh Olunur?
Yanıt: Ölenin İkametgâhının Olduğu Vergi Dairesinde

30.Aşağıdakilerden Hangisi Oto Kontrolü Sağlar?
Yanıt: KDV

insan kaynakları 2005 büt

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2005 BÜTÜNLEME SORULARI


1.Aşağıdaki planlama yaklaşımlardan hangisi mantıksal ya da deneyimler sonucu problem yaratan işler ya da organizasyon içindeki kilit pozisyonların öncelikle belirlenerek planlamanın gerçekleştirilmesi esasına dayanır?
Yanıt: Temel Roller

2.Bir işin başarıyla yerine getirilmesi için gerekli özel bazı davranış ve becerileri ortaya koyan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Kritik olay

3.Aşağıdakilerin hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden birisi değildir?
Yanıt:

4.Aşağıdakilerden hangisinde gözlem yöntemi diğer yöntemlerden daha üstündür?
Yanıt: İşin fiziksel çevre koşullarının anlaşılmasında

5.Aşağıdakilerden hangisi Oryantasyonda yararlanılan başlıca yöntemlerden biri değildir?
Yanıt:

6.Aşağıdakilerden hangisi serbest mülakatın özelliklerinden biri değildir?
Yanıt:

7.Bireyin örgütte kendisine bir kariyer yolu çizerek bu yolda ilerlemeye başlama sürecinde; kariyer amaçlarını ve bu amaçlarını gerçekleştireceği araçları belirleme sürecine ne denir?
Yanıt: Kariyer Planlama Süreci

8.Göreve başlayan personeli firma, diğer çalışanlar, yapılacak görev ve kendisinden beklenenler konusunda bilgilendirmeyi ve olumlu yönde etkilemeyi hedefleyen eğitime ne ad verilir?
Yanıt: Oryantasyon eğitimi

9.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında rol oynayan örgütsel faktörlerden biridir?
Yanıt: Gürültü

10.İşletmenin insan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve tüm insan kaynakları faaliyetleriyle ilgili örgütsel verilerin toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, stratejik ve yönetsel kararlar verilmesine yardımcı olacak biçimde bilgi haline dönüştürülmesini sağlayan bilgi sistemine ne denir?
Yanıt: İnsan kaynakları bilgi sistemi

11. Aşağıdakilerden hangisi İşgören sağlığı ve güvenliğinin direkt maliyetlerinden biridir?
Yanıt:

12.Endüstriyel ilişkiler modülünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Çalışanlara destekleyici bir iş ortamı yaratmak

13. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulan mesleki örgütlere ne ad verilir?
Yanıt: Sendika

14.Lokavt Kararı ne zaman alınır?
Yanıt: Resmi arabulucunun uyuşmazlıkla ilgili raporunun tebliğ edilmesinden altı gün sonra

15.Bir işçinin ne kadar geliştirileceğini bir diğer işçinin de ne kadar iyileştirileceğini gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Performans değerlemesi

16.Aşağıdakilerden hangisi ağır suç kategorisine girer?
Yanıt: Yöneticisine karşı saldırgan davranışta bulunma

17.Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısmı tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Yanıt: Kök ücret

18.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ahlaki değerlerine uyduğunu gösterir?
Yanıt:

19.İşletmelerde insan rolünün değişimini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt:

20.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel performansa örnektir?
Yanıt:

21.
Yanıt: İşyerinde uygulanan kuralları işçi anlamsız bulmadı diye
 

#3
ÇEKO 2.SINIF 2006 ARA SINAV SORULARI

TİCARET HUKUKU 2006 ARA SINAV SORULARI

1)Ticari hükümlerin uygulanma sırası hangisidir.

YANIT:Emredici hükümler-sözleşme hükümleri-ticari hük....

2)Hangisi Komisyoncunun alıp satamayacağı şeylerdendir.

YANIT:ARSA

3)Hangisi kartellerin amaçlarından biri değildir.

YANIT:Rekabet

4)Hangisi acentenin unsuru değildir.

YANIT:Tacire bağımlı olma

5)Tüzel kişilerin tutmakla zorunlu olduğu defter hangisidir.

YANIT:Karar Defteri

6)İşletmenin 1 hafta sonra haksız rekabetle ilgili yapacağı reklamı duyurmasına karşı açılacak dava hangisidir.

YANIT:Önleme davası

7)Hangisi tacir sayılmaz

YANIT:Babasından işletme miras kalan 16 yaşındaki çocuk.

8)Ticaret hukukunun uygulama alanını ticari işletmenin oluşturduğu sistem hangisidir.

YANIT:Ticari İşletme Esası

9)Hangisinin tüzel kişiliği yoktur.

YANIT
onatma İştiraki

10)Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş bir konunun ücüncü kişilere karşı ileri sürülememesi tescilin hangi sonucudur.

YANIT:Olumsuz

11)Cari hesapta hesap devresi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır.

YANIT:15 gün içinde itirazda bulunmak.

12)Hangisi kollektif ortaklıkta bulunması gerekli hususlardan değildir.

YANIT:Ortaklığın yerleşim yeri ve uyruğu

13)Aşağıdakilerden hangisi hemen ödenmesi gereken borçtur

YANIT:Muaccel

14)Hangisi ihtarlarda geçerli bir yoldur.

YANIT:Telgraf ile bildirmek

15)Geçici kayıt süresi ne kadardır.

YANIT:3 ay

16)Hangisi ortağın çıkarılma hallerinden değildir.

YANIT:Ortağın ölümü

17)Bir kollektif şirket hangisine ortak olamaz

YANIT:Kollektif ortaklığa

18)Ticaret ünvanı ile ilgili hangisi doğrudur.

YANIT:Limited ve anonim şirketin ticaret ünvanı aynı hükümlere tabidir.

19)Bir firmanın kuruluş yeri gibi edindiği sermayeye ne denir

YANIT:peştemaliye

20)Hangisi doğru bir kollektif ortaklıktır.

YANIT:Ahmet kara ve Ortakları kollektif şirketi

21)Hangisi tellalın görevinin sona erme nedeni değildir.

YANIT:Müvekkilin icra takibinde bulunması

22)Hangisi tacir olamaz.

YANIT:Kamu yararına çalışan ve ticari işletme işleten dernek

İSTATİSTİK 2006 ARA SINAV SORULARI

1)Hangisi sürekli birimdir.

YANIT:Yüzölçümü

2)Serinin modu

YANIT:5

3)Hangisi doğrudur

YANIT:Basit serilerin grafiklerine POLİGON denir.

4)Kareli ortalama ve aritmetik ortalama verilip standart sapmanın bulunması?

YANIT:16

5) Sağa Eğik.Ters J ????

6)Değişim katsayısını bulunuz

YANIT: 8

7)Para ve zarın aynı anda atılması deneyinde paranın yazı zarın 2 gelme olasılığı

YANIT: 1/12

8)20 öğrenciden 3 kişi seçmek

YANIT: 1140

9)Yeşil ve cam bilye olma olasılığı

YANIT:0,25

10) 1<Z<2 normal dağılım

YANIT: 0,1359

11)Sayısal Karakteristiklere

YANIT:parametre

12) Yukarıdaki serinin medyan sınıfı?
YANIT: 18-24

13) Hangisi ist. kütlesi oluşturmaz?
YANIT: Anadolu Üniversitesi

14) Hangisi doğrudur?
YANIT: Serinin tüm gözlem değerleri sabit bir k sayısıyla çarpılırsa
standart sapmada k katına çıkar.

15) Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması?
YANIT: 6,18

16) Birden fazla değişkene gösterilen serilere ne ad verilir?
YANIT: Bileşik seri

17) 50<X<u ise u kaçtır?
YANIT: 54,11


VE...

1)Hangisi sürekli değişkendir?
YANIT:Yüzölçümü
2)Serinin modu?
YANIT:5
3)Hangisi doğrudur?
YANIT:Histogram dikdörtgenlerin alanları topl***** eşittir.
4)Kareli ortalama ve aritmetik ortalama verilip standart sapmanın
bulunması?
YANIT:16
5)Eğrinin görünümü?
YANIT: Ters J
6)Değişim katsayısı?
YANIT: 8
7)Para ve zarın aynı anda atılması deneyinde paranın yazı zarın 2 gelme
olasılığı?
YANIT: 1/12
8)20 öğrenciden 3 kişi seçmek
YANIT: 1140
9)Yeşil ve cam bilye olma olasılığı
YANIT:0,25
10) 1<Z<2 normal dağılım
YANIT: 0,1359
11)Sayısal Karakteristiklere
YANIT:parametre
12) Hangisi ist. kütlesi oluşturmaz?
YANIT: Anadolu Üniversitesi
13) Hangisi doğrudur?
YANIT: Serinin tüm gözlem değerleri sabit bir k sayısıyla çarpılırsa
standart sapmada k katına çıkar.
14) Yukarıdaki serinin modu?
YANIT: 5
15) Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması?
YANIT: 6,18
16) Birden fazla değişkene gösterilen serilere ne ad verilir?
YANIT: Bileşik seri
17) 50<X<u ise u kaçtır?
YANIT: 54,11
18)Yukarıdaki serinin medyan sınıfı?
YANIT: 18-24
 
#4
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2006 ARA SINAV SORULARI

1. Stratejik planlarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: alt yönetim tarafından gerçekleştirilmesi

2. gannt şemaları cpm ve pert şebekeleri gibi araçlar hangisinin oluşturulmasında kullanılır?
Cevap: proje

3. Hangisi mekanik sistemin özellikleri arasından yer almaz?
Cevap: yatay düzeyde iletişim

4. Hangisi x teorisi varsayımlarından değildir?
Cevap: çalışmak doğal ve haz vericidir


5. Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeye ne denir?
Cevap: sinerji

6. Hangisi Taylor’a getirilen eleştirilerden biridir?
Cevap: Tek güdüleme faktörünü gelir elde etme üzerinde durması

7. İşletme bir sistem olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir alt sistemi değildir?
a-personel b-geri dönüşüm c- çıktı d- girdi e- ekonomik yapı Cevap: EKONOMİK YAPI

8. Daha az girdi ile istenilen çıktıyı elde etmeye ne ad verilir?
Cevap: Etkililik


9. Her astın yalnızca bir üstten emir alması gereğini ifade eden ilke hangisidir?
Cevap: kumanda birliği ilkesi

10. Bir planın Gerçekleşmesi ile ilgili adımları belirleyen plan hangisidir?
Cevap
rogram

11. Beklenen satışın karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesini gösteren bütçeye ne ad verilir?
Cevap: üretim bütçesi

12. Faaliyetleri dar bir alanda gerçekleştiren ve tek bir ürün üzerinde yoğunlaşan işletmeler için uygun olan bölümlendirme türü hangisidir?
Cevap: fonksiyonlara dayalı bölümlendirme

13. Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade eden kavram hangisidir?
Cevap:bütünleşme

14. Aşağıdakilerden hangisi organik sistemin özelliklerinden değildir?
Cevap: şebeke tipi örgütlenme vardır

15. Aşağıdakilerden hangisi bir mekanik sistemdir?
Cevap: bilgisayar

16. Örgütlerde çalışanların işletmeye ortak olduğu üzerinde duran bilim adamı hangisidir?
Cevap:Marry Parker Follet

17. “işçiler yoruluyormu ? dinlenme molaları veriliyormu? Günlük çalışma saatleri kısaltılmalımı?” gibi sorulara hangi araştırmada yanıt aranmıştır?
Cevap: Röle Montaj Odası Deneyi

18. Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu birimlere görevlinin atamasıyla işin daha etkin ve verimli hale getirilmesi h.fayol’un yönetim ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Cevap: hareket ve zaman etüdü


19. Hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: önce alt kademe amaçlarının saptanıp daha sonra genel ve stratejik nitelikteki amaçların saptanmış olması

* Hangisi mekanik sistemin özellikleri arasından yer almaz?
Cevap: yatay düzeyde etkileşim
• * Hangisi mekanik sistemin özellikleri arasından yer almaz? Cevap: yatay düzeyde etkileşim
• gannt şemaları cpm ve pert şebekeleri gibi araçlar hangisinin oluşturulmasında kullanılır?
Cevap: proje
• * Aşağıdakilerden hangisi sistemi oluşturan unsurlardan değildir?
Cevap: ekonomik yapı

• Aşağıdakilerden hangisi sistemi oluşturan unsurlardan değildir?
Cevap: ekonomik yapı
• * gannt şemaları cpm ve pert şebekeleri gibi araçlar hangisinin oluşturulmasında kullanılır?
Cevap: proje
• Hangisi x teorisi varsayımlarından değildir?
Cevap: çalışmak doğal ve haz vericidir.
• Hangisi taylor’a getirilen eleştirilerden biridir?
Cevap: verimlilik
• Stratejik planlarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: alt yönetim tarafından gerçekleştirilmesi
• Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu birimlere görevlinin atamasıyla işin daha etkin ve verimli hale getirilmesi h.fayol’un yönetim ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Cevap: hareket ve zaman etüdü
• Hangisi mekanik sisteme örnektir?
Cevap: bilgisayar
• Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeye ne denir?
Cevap: sinerji
• Hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: önce alt kademe amaçlarının saptanıp daha sonra genel ve stratejik nitelikteki amaçların saptanmış olması

• Hangisi x teorisi varsayımlarından değildir?
Cevap: çalışmak doğal ve haz vericidir
• Hangisi taylor’a getirilen eleştirilerden biridir?
Cevap: verimlilik
• Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu birimlere görevlinin atamasıyla işin daha etkin ve verimli hale getirilmesi h.fayol’un yönetim ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Cevap: hareket ve zaman etüdü
• Stratejik planlarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: alt yönetim tarafından gerçekleştirilmesi
• Hangisi mekanik sisteme örnektir?
Cevap: bilgisayar
Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeye ne denir?
Cevap: sinerji
• Hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: önce alt kademe amaçlarının saptanıp daha sonra genel ve stratejik nitelikteki amaçların saptanmış olması1)Daha az girdi ile istenilen çıktıyı elde etmek

YANIT: Etkililik

2)Molaların uzunluğu

YANIT: Röle Montaj Deneyi

3)Hangisi x teorisi varsayımlarından değildir.

YANIT: Çalışmak doğal ve haz vericidir.

4)Aşağıdakilerden hangisi sistemi oluşturan unsurlardan değildir.

YANIT:Geri Dönüşüm

5)Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeye ne denir

YANIT: Sinerji

6)Mekanik sisteme örnek

YANIT:BİLGİSAYAR

7)Stratejik planlarla ilgili hangisi yanlıştır.

YANIT:Alt yönetim tarafından gerçekleştirilmesi

8)Hangisi Mekanik sistemin özellikleri arasından yer almaz

YANIT:Yatay düzeyde etkileşim

9)Hangisi taylora getirilen eleştirilerden biridir.

YANIT:Verimlilik

10)KUMANDA

11)İLETİŞİM
 
#5
MUHASEBE UYGULAMALARI 2006 ARA SINAV SORULARI

1-)ödenmiş sermaye :20,000
Kar yedekleri:50,000
Dönem net zararı 3,000
Kasa 10,000
İse işletmenin öz kaynağı ne kadar dır?
Yanıt:
________________________________________
2-) İşletmenin ticari kârı 10.000 YTL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 500 YTL, fazla değerlenen varlıkları 900 YTL'dir. İşletmenin mali kârı kaç YTL'dir?
A) 8.600
B) 10.900
C) 10.500 bu sorunun rakamları dogru
D) 9.600 olmayabilir ama bu şekilde bir
E) 11.400 soru soruldu
________________________________________
3-)Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Taşıma sırasındaki sigorta giderleri
B) Taşıma ve hammaliye giderleri
C) Fatura bedeli
D) Gümrük vergileri
E) Ortak Depolama giderleri
________________________________________

4.) Aşadakilerden hangisi kasanın fazla olmasının nedenlerinden biridir?
Yanıt:para tahsilatının fazla yapılması

5-)Aşğıdakilerden hangisi bir özkaynak unsuru değildir?
A-)Dönem net kârı kesinlikle cevap
B-)Temettü gelirleri dönem net karı değil
C-)Kâr yedekleri
d-)Geçmiş yıllar kârları
E-)Ödenmiş sermaye
________________________________________

6-)Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç bedeli ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki he-saplardan hangisinde izlenir?
A-)Hisse senetleri iptal karları
B-)Hisse senetleri ihraç primleri
C-)Menkul kıymat satış karı
D-)İştireklerden temettü gelirleri
E-)Menkul kıymet satış zararı

7-) İşletmeye ait bilgiler şöyledir:
Dönem başı varlık 6000
Dönem başı borçlar 3600
Dönem sonu varlık11.000
Dönem sonu borçlar 7800
ise kâr veya zararı bulunuz?
A) 800 B) 1000 C) 1500 D) 2000 E) 2500
________________________________________
Aşağıdakilerden hangisi envanter listesine eklenmez?
A) Satın alındığı halde henüz işletmeye girmemiş mallar
B) Satıldığı halde işletmeden henüz çıkmayan mallar
________________________________________
9-)İşletmenin (A) Bankası’ndaki mevduat hesabına yatırılan 50.000.000.- liranın, yanlışlıkla (B) Bankası’ndaki mevduat hesabına yatırılmış gibi kaydedildiği belirlenmiştir.
Bu işleme ilişkin düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: A bankası borçlu/ B bankası alacaklı
________________________________________

10-)Muhasebe dışı envanter bilgileri aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?
A) Günlük deftere
B) Envanter defterine
C) Büyük deftere
D) İşletme hesabı defterine
E) Yardımcı defter
________________________________________

11-)Bir maddi duran varlığa %10 amortisman oranı uygulanması öngörülmüşse bu varlık kaç yılda amortisman ayrılacaktır?
A) 2 B)4 C)5 E)8 D)10
________________________________________

12-)Aşagıdakilerden hangisinde dönem karı veya zararı veya zararının saptanması dogru olarak verilmiştir?
Yanıt: (dönem sonu özsermaye-dönem başı özsermaye)+işletmeden çekilenler-işletmeye eklenenler
________________________________________

13-)Birikmiş amortisman hesabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur
Yanıt-Aktifi düzenleyici pasif karekterli hesap
________________________________________

14-)Çıkarılmış tahvillere faiz tahakkuk ederse hangi hesap borçlanır?
A)Çıkarılmış tahviller
B)Finansman giderleri
________________________________________
15-)Tasarruf değeriyle değerlenen alacak senetlerinde hangi hesap alacak kaydedilir?
Yanıt: Alacak senetleri reeskontu
________________________________________
16-) Satıcılar hesabının alacak kalanı neyi gösterir?
Yanıt:Henüz ödenmemiş kredili borçları
________________________________________
17-)1 temmuz tarihinde 40.000 YTL ile alınan binek oto için %20 üzerinden normal amortisman uygulanarak ilk yıl için amortisman payı kaç YTL dir
yanıt: 40000%20 = 8000 X 6/12 = 4000
________________________________________

1:cool:Protestolu bir senet icraya verildiğinde hangi hesap borçlu kaydedilir?
Yanıt: şüpheli ticari alacak hesabı
________________________________________

19-) Ticari mal 20000
Satışların iadesi 500
Satış ıskontosu 300
Satılan malın maliyeti: 9000
İse işletmenin net satışı ne kadardır?
Yanıt: 11200
________________________________________

20-) Kasa hesabının borç kalanı 150; kasada mevcut 155 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yanıt:kasa hesabı 5 borçlu /sayım tesellüm fazlalığı hesabı 5 alacaklı
________________________________________
21-) Dönem sonu işlemleri sırasında kesin mizandan sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt:Mali tabloların hazırlanması
________________________________________

22-) Kasa hesabının borç kalanı 5000 YTL sayım sonucu 4000 YTL dir.Bu durumda hangi hesaba nasıl kaydedilir.?
Yanıt:Sayım ve tesellüm noksanları hesabının borcuna

________________________________________

23-) Saymak ölçmek tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki mevcutları ,alacakları ve borçları kesin bir şekilde ayrıntılı olarak tespit etmeye muhasebe işlemlerinin hangi aşamasıdır?
A-)envanter çıkarma
B-) değerleme
C-)sayım
________________________________________
24-)Yenileme ,yatırım,geliştirme,sermaye ifası gibi amaçlar için fon altında kardan ayrılarak oluşturulan yedeklerhangi hesapta incelenir?
Yanıt: Özel fon hesabının
________________________________________

25-)Yukarıdaki kapanış kaydında yanlış kapatılan hesap hangisidir?
Yanıt:verilen sipariş avansları hs
________________________________________

26-)Dönemi geçmiş olan telefon faturası 600 ytl dir.Gelecek dönemde hangi hesaba kaydedilir?
Gider tahakkukları hesabının alacağına

VEYA...

1)Dönemsonu özsermaye-dönem başı özsermaye+işletmeden çekilenler-işletmeye eklenenler.

2)Alıcılar hesabı tahakkuk eden faizlerde borç kalanı verir.

3)Kasa hesabının borc kalanı 150; mevcut ise 155 ise

Kasa borç kalanı verir. Kasa hesabı 5 borçlandırılır.Sayım ve tesellüm fazlalığı 5 alacaklandırılır.

4)Kesin mizandan sonra yapılacak işlem: Mali tabloların hazırlanması

5)Maliyet bedeline depolama gideri dahil edilemez.

6) Kasa hesabının borcu 5000 mevcut 4000 ise

kasa noksandır.SAyım ve tesellüm noksanları 1000 borç kasa 1000 alacak.

7)Yenileme ,yatırım,geliştirme,sermaye ifası gibi amaçlar için fon altında kardan ayrılarak oluşturulan yedekler

YANIT:özel fonlar

1 temmuz tarihinde 40.000 YTL ile alınan binek oto için %20 üzerinden normal amortisman uygulanarak ilk yıl için amortisman payı kaç YTL dir

YANIT:4000

9)Dönemi geçmiş olan telefon faturası 600 ytl dir.Gelecek dönemde hangi hesaba kaydedilir?

YANIT:Gider tahakkukları hesabının alacağına

10)Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinde hisse senetleri nominal bedelin üzerinden bir bedelle ihraç edilmesi durumunda ihraç fiyatıyla nominal fiyat arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde izlenir ?

YANIT:Hisse senetleri ihraç primler

11)Mali kar ne kadardır.

YANIT:85000

12)Birikmiş amortisman hesabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

YANIT:Aktifi düzenleyici pasif karekterli hesap


A.İ.İ.TARİHİ 2006 ARA SINAV SORULARI

1--İtalya’nın 1.Dünya Savaşı’nda İtilaf devletleri tarafına geçmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
YANIT: Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya’ya yayılması sonucu cephelerin genişlemesine


2---Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
YANIT: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız arap devletlerinin kurulabileceği

3----Erzurum kongresi öncesi kent halkını örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Ermeni tehlikesinin yaklaşması


4---TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu
ve Rumeli Müdafa-i Hukuk derneği üyelerini
üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Yurdun kurtarılması

5--- Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi
cephede kime karşı almıştır?
YANIT: Doğuda Ermenilere


6---Avrupa’yı demokratik değerlerin işlediği bir
yer haline getirmek ve insan hakları
konusunda çalışmak için aşağıdaki
örgütlerden hangisi kurulmuştur?
YANIT: Avrupa konseyi


7----Aşağıdakilerden hangisi 1930-1945 arasında
Türkiye’nin ekonomik durumu için
söylenemez?
YANIT: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması


8---Türk ırak sınırı aşağıdakilerden hangisiyle
kesin biçimini almıştır?
YANIT: Uluslar kurumu


9---Aşağıdakilerden hangisi 23 şubat 1921’de
toplanan Londra konferansının
sonuçlarındandır?
YANIT: TBMM hükümetinin varlığının kabul edilmesi


10---Lozan anlaşmasıyla İmros, Bozcaada ve
tavşan adası dışındaki ege adalarının geri
alınamamasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
YANIT: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması


11---- Tarblusgarp hangi anlaşma ile elimizden çıkmıştır.
YANIT: Uşi antlaşması


12---- Takriri sükun kanunu hangi olay sonucunda çıkartılmıştır.
YAnıt : Şeyh said ayaklanması

13-Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?

YANIT:İngilizlerden parasal destek sağlanması

14- Ankara nin merkez yapilma nedeni degildir

YANIT:Atatürk'ün Ankara'da coşkuyla karşılanması

15- Aydinlanma caginin getirdigi en oneli gelisme

YANIT:YURTTASLARIN DEVLET GUCU UZERINDE HAKKI OLDUGU

16- 1950-60 Hükümetinin sorusunun cevabi:

YANIT:Turk devriminin bir butun olarak benimsenmemesi.

17- Belirli bir kultur duzeyune erismis toplumlarin ortaya cikardiklari kurum

YANIT
EVLET

18-Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin açıklandığı kongre

YANIT:Sivas Kongresi

19-Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile dolaylı ya da dolaysız savaşılmadı

YANIT:Amerika .

20-1876 Anayasasının başarılı olmamasının sebebi?

YANIT:padişah tarafından kurma ve görevden alma yetkisi olduğu için

21) Hangisi Lozan Barışında ele alınan bir konu değildir.?

YANIT:boğazlardaki tam yetkinin Türk devletinde olması

225-1961 Anayasasını Milli Birlik Komitesinin çıkarmasına rağmen askeri anayasa görülmemesinin nedeni

YANIT: Milli Birlik Komitesinin anayasayı referanduma götürüp halktan onay alması

23)Türkçülük akımı ilkkez hangi alanda olmuştur?

YANIT
il alanında

24)Hangisi 1.dönem TBMM nin yetkileri arasında yer almaz

YANIT: T.B.M.M'nin vekilleri görevden alma yetkisi

25)Hangisi 1.dünya savaşı sonuçlarından değildir?

YANIT:Alman sömürgelerinin Fransa ve İngiltere arasında paylaşılması
 
#6
KAMU MALİYESİ 2006 ARA SINAV SORULARI


1)SAMUELSON KOŞULU

YANIT:MBA+MBb=MC

2)REKABETÇİ PİYASA

YANIT:1YTL_1 OY

3)KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI

YANIT:WAGNER

4)Otomobil kullanıcısının egzosundan çıkan zehirli gazların insanlara zarar vermesi hangisine örnektir.

YANIT:TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE

5)Bireyin kamu mallarından elde ettiği fayda kadar vergilendirilmesi

LİNDAHL FİYATI

6)KONSOLİDE BÜTÇE

7)Benzer Zevk ve tercihlerin oluşturduğu gruplara ne denir?

YANIT:Çıkar grupları.

8Aşağıdakileden hangisi kamu kesimini oluşturan unsurlardan değildir?

YANIT:Sivil Toplum Örgütleri.

9)Kamu kesiminin boyutlarını ortaya koymanın en kestirme yolu nedir?

YANIT:Kesimin gelir ve harcamalarını GSMH'ya oranlamak.

10)Devletin mal ve hizmet üretimi için yaptığı harcamalara ne denir?

YANIT:Kamu harcamaları

11Basın hangisinin kapsamındadır.

YANIT:Baskı grubu.

12Hangisi tam kamusal mallara örnek olamaz

YANIT:Şifreli tv yayını

13)Hangisi Yarı kamusal malların özelliklerinden değildir?
_ Piyasalarda dağıtılması

14)TEK VERGİNİN TARIM SEKTÖRÜNDEN ALINMASINI SAVUNAN KİMLERDİ
--FİZYOKRATLAR

VEYA...

Aşağıdakileden hangisi kamu kesimini oluşturan unsurlardan değildir?
Cevap: Sivil Toplum Örgütleri.
Benzer Zevk ve tercihlerin oluşturduğu gruplara ne denir?
Cevap: Çıkar grupları.
Genel Bütçe ile Katma Bütçelerin toplamından hazine yardımı ve devlet katkısını çıkardığımızda aşağıdakilerden hangisine ulaşırız?
Cevap: Konsolide Bütçe
Kişilerin bir mala ödemek istedikleri tutar ile ödedikleri tutar arasındaki fark nedir?
Cevap: Tüketici rantı
Belediye otobüslerinin eksoz gazlarının yayalara verdiği zarar hangi dışsallık türüdür?
Cevap: Üreticiden Tüketiciye
Kamu kesiminin büyüklüğünü bilmenin en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Kamu kesimi gelirleri ve harcamalarını GSMH’ye oranlamak
Kamusal tercihlerdeki 1 birey = 1 oy prensibi özel tercihlerde nasıldır?
Cevap: 1 lira = 1 oy
Aşağıdakilerden hangisi Samuelson Koşuludur?
Cevap: MBA + MBb = MC
Kamusal Bireysel Talep Doğrusundan Toplam Talep Doğrusuna Ulaşmak İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yapılır?
Cevap: Dikey olarak toplanır .
Ölçeğe Göre Artan Getirili Bir Ekonomide Kaynak Tahsisinde Etkinlik Açısından Fiyatlama Aşağıdakilerden Hangisine Göre Yapılır?
Cevap: Marjinal maliyet
 
#7
İKTİSAT TEORİSİ 2006 ARA SINAV SORULARI

1)Geçmişte derlenmiş verileri kullanarak kurallar bulmaya ve bunları yorumlamaya ne denir

cevap: İstatistiksel Yöntem

2) İki satıcı ve çok sayıda alıcının olduğu piyasa türü

cevap: Düopol

3)Hiç kimsenin refahını azaltmaksızın toplumun refahının artması

cevap:pareto Değer yargısı

4)Farksızlık eğrilerinin özelliklerindae değildir?

Cevap: üzerindeki her noktada farklı fayda sağlaması

5)Üretimde, sadece değişken girdilerin miktarının değiştirilebildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

cevap: Kısa Dönem

6)Değeri model dışında belirlenen değişkenlere ne ad verilir?

cevap
ışsal Değişken

7)Tek satıcı tek alıcının bulundugu piyasa

cevap:İki yanlı tekel

8)Farksızlık egrılerı analizi şekli verilmiş denge noktası

cevap : D

9)orjine göre İç bükey farksızlık eğirisi sözkomnusu ise nasılbir ikame oranı vardır?

cevap Artan

10) azalan fonsiyonun eğimi (bütçe Dogrusununda olabilir)

cevap : -px/py

11) X bagımlı degısken b bagımsız değişken ise esneklik katsayısı nedir?
Cevap
deltaY/y / deltaX/x )

12)Karşılandığında insanlara haz karşılanamadığında elem ve doyumsuzluk veren duygu
cevap:İHTİYAÇ


13)Belirli bir mal ve hizmet üreten çok sayıda kuruluş olsada birimler arasında fark olmaması

ceVap:HOMOJEN

14)Tüketiciler arası denge koşulları

cevap:ANLAŞMA EĞRİSİ

15)aşağıdakişlerden hangisi kartelin özelliği değildir?
Cevap: Kartelin rekabeti serbest bırakması

16) hiçbir firmanın tek başına üretimi karşılayamadığı oligopol teorisi?
Cevap: edgeworth modeli

17) toplam maliyetin toplam gelire eşit olduğu nokta nedir?
Cevap: başa baş noktası

1 çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu fakat bir firmanın tek gibi davrandığı piyasa nedir?
Cevap: monopollü rekabet

19)marjinal fiziki ürünle fiyatın çarpımı neyi verir?
Cevap: marjinal ürün değerini

20) girdi %10 artarken ürün yada getiri %20 artıyor ise ölceğe göre nasıl getiri söz konusudur?
Cevap: artan getiri

21)aşağıdakilerden hangisi neğatif ölçek ekonomilerinin yol açtığı olumsuzluklardan biridir?
Cevap : aşırı uzmanlaşma

22)aşağıdakilerden hangisi pozitif ölçek ekonomilerin faydalarından biridir?
Cevap: maliyet avantajı yada getiri avantajları…..

23)bağıt eğrisinin mal düzlemindeki görünümüne ne denir?
Cevap: üretim imkanları eğrisi

24)hangisi akılcı davranış özelliği değildir?
Cevap: bencillik

25)tüketicinin gelirinin değişmesi ile yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğriye ne denir?
Cevap: gelir tüketim eğrisi ,

26) tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının değişmesi ile olusan yeni denge noktalartının birleşiminden hang,i eğri eldeedilir?
Cevap: fiyat tüketim eğrisi

27) tam rekabette uzun dönemde marjinal gelir eğrisi nasıldır?
Cevap: yatay (yatay eksene paralel) ,

28)toplam gelir % 20 artarken miktar %10 atrmış ise marjinal gelir nedir?
Cevap: 2

29) toplam sabit maliyet (TFC) = 100 ve tolam değişken maliyet (TVC) = 10 ise ortalama maliyet (AC) nedir
Cevap: 12

30) Y = 20 + b şeklindeki fonksiyon nasıldır?
Cevap: artan fonk.

31) üretim imkan eğrisi üzerinden herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi neyi veriri?_
Cevap : marjinal dönüşüm oranını

32)piyasa talep eğrisi

YANIT:yay esnekli nokta fiyat esnekliği ,

33)Değeri zamanın belli bir zaman gerektirmeksizin ölçülen değişken nasıl bir değişkendir?

YANIT:Stok değişken
 
#8
İDARE HUKUKU 2006 ARA SINAV SORULARI

1-AŞAĞIDAKİLERDEN AHANGİSİ YÜCE DİVAN SIFATIYLA YARGILAMA GÖREVİNE SAHİPTİR?

ANAYASA MAHKEMESİ

2-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İDARİ FONKSİYONUN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR?

ÖZEL KİŞİLERLE EŞİT KOŞULLARDA YERİNE GETİRİLMESİ

3-VATANDAŞLARIN EKONOMİK SEVİYELERİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA SOSYAL YAŞAMA VE EKONOMİYE MÜDAHALE EDEN DEVLET HANGİSİDİR?

SOSYAL DEVLET

4-MERKEZİ İDARE İÇİNDE BELLİ BİR KAMU HİZMETİ ÖRGÜTÜNÜN EN YÜKSEK AMİRİ HANGİSİDİR?

BAKAN (SORUDA İL ÖZEL İDARE VARDI CEVABI İÇİŞLERİ BAKANIYDI)

5-YEREL YERİNDEN YÖNETİMLERDE EN YÜKSEK HİYERARŞİK AMİR HANGİSİDİR?

VALİ

6-YASA KOYUCU TARAFINDAN DÜŞÜNÜLMÜŞ MERKEZİ İDARE İLE YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI ARASINDAKİ HUKUKİ BAĞI SAĞLAYACAK ARAÇ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

İDARİ VESAYET

7-KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNU HANGİSİ DENETLER?

ANAYASA MAHKEMESİ

8-MERKEZİ İDARENİN ONAMA İŞLEMİNDEN SONRA,İŞLEME KARŞI AÇILACAK DAVALARDA HUSUMET KİME YÖNELTİLİR

MAHALLİ İDAREYE

9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YASAMA YETKİSİNİN DEVREDİLMEDİĞİ İLKESİNE GETİRİLEN BİR İSTİSNADIR?

KHK LER

10-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI ARASINADA YER ALMAZ?

İDARİ İŞLEM VE EYLEMLER

11-İDARİ KARARLARIN HUKUKA UYGUN OLDUKLARI VARSAYIMINA NE DENİR?

HUKUKA UYGUNLUK KARİNESİ

12-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YARGI DENETİMİNE TABİDİR?

BAKANLAR KURULU İŞLEMLERİ

13-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İDARENİN GÖREV ALANI İÇİNE GİREN BİR KONUDA HANGİ İDARİ MERCİİN İRADE AÇIKLAMAYA YETKİLİ OLDUĞUNU İFADE EDEN YETKİ TÜRÜDÜR?

KİŞİ YÖNÜNDEN YETKİ

14-İDARENİN GÖREV ALANINA GİREN BİR ALANDA YETKİSİZ BİR MERCİİ VEYA İDAREYE YABANCI KİŞİ TARAFINDAN KARAR ALINMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKAN YETKİSİZLİK DURUMU AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

YETKİ GASBI

15-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TOPLUMUN DIŞ VE MADDİ DÜZENİ ANL***** GELEN KAMU DÜZENİ İÇİNDE YAŞANMASINI İFADE ETMEZ?

BİRLİK
16-ADLİ VE İDARİ MAHKEMELER ARASINDAKI SORUNLARI NERESİ ÇÖZER?

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

17-DAVA OLMADAN ÖNCE BİLE YARGILAMANIN OLACAĞI .......?

KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ

18-İDARİ İŞLEMLERDE ŞEKİL KURALLARI İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

İDARİ İŞLEMLER GEREKÇELİ OLARAK YAZILIRLAR

19-DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM HAKKINDA YARGI ORGANLARINCA VERİLEN İPTAL KARARLARI KİMLERİ BAĞLAR?

HERKESİ

VEYA...

1- Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisi nedir.
İdari vesayet
2- Adli yargı düzenine dahil mahkemelerle idari yargı düzenine dahil mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli mahkeme hangisidir.
Uyuşmazlık Mahkemeleri
3- İl özel idaresinde en yüksek hiyarerşik amir kimdir.
Vali
4-Asker kişileri ilgilendiren, askeri hizmete ilişkin işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar nerede çözülür.
Askeri yüksek idare mahkemesinde
5-Genel ve katma bütçeli kurumların hesap ve işlemlerini kesin olarak hükme bağlamakla görevli mahkeme ?
Sayıştay
6-Tahvil Bono vb. karşılığında halktan borç para alınmasını sağlayan sözleşme hangisidir.
Kamu İstikraz Sözleşmeleri
Bir soru daha vardı onun da cevabı vali ydi
 
#9
SOSYAL POLİTİKA 2006 ARA SINAV SORULARI

1- Sosyal politika bilim dalının temelleri ilk kez hangi ülkede ve yüzyılda atılmıştır.
19 yy sonları
n Almanya
2- aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin birbirine yakın ortamda toplanarak kurdukları düzene ne ad verilir.
Korporasyon
n
3- İşverenin işçisini belli ve geçici süre başka işverenin emrine vermesine ne ad verilir.
Ödünç Çalışma
n
4- Çalışma yaşamı için en uygun haftalık iş süresi ,uzunluğu ne kadardır.
40 Saat
n
5- Üye devletler UÇÖ Konfederasyonunda kaç kişiyle temsil edilir.
4 Kişi
n
6- Hangisi Sosyal Politikanın kaps***** giren kesimlerden değildir.
Büyük Toprak Sahipleri
n
7- UÇÖ Yürütme organı hangisidir.
Yönetim Kurulu
n
8- 3008 sayılı iş kanunu hangi dönemler arasında uygulanmıştır.
--1937 – 1967
n
9- Spesifik olarak iş gücünü ele alan bilim dalı hangisidir.
Çalışma Ekonomisi
n
10- Hangisi Dilaver Paşa Nizamnamesinin özelliklerinden değildir.
24 yaş
n altındakilerin çalışması yasaktır.
11- Hukuk düzeni içinde herkesin haklara ve borçlara ehil olmasına ne denir.
Hukuki Eşitlik
n
12- Üye devletler kendilerine iletilen sözleşmeleri en geç kaç ay kaç ay içinde yasama organına göndermek zorundadır.
1 yıl
n
13- Sosyal Politika İşsizliği ne tür bir risk olarak kabul eder.
Sosyo Ekonomik
n
14- 14-Sosyal politikaların kaps***** giren ilk kesim hangisidir
Dokuma ve maden işinde çalışan kadın
n ve çocuklar
15- 15-Cumhuriyet döneminden önce hangi yörede çalışma polıtıkaları uygulama kaps***** alınmıştır.
Ereğli
n
16- Osmanlıda sanayileşme ilk hangi dönemde olmuştur.
Tanzimat ve Meşrutiyet
n
17- İngiltere de ilk önce çalışmalar kanun kaps***** alınmıştır.
Dokuma
n
18- Osmanlı döneminde esnaf sanatkarların kendi sorunlarını serbestçe konuştukları örgüte re ad verilir.
Lonca
n
19- Hangisi yönetim kurulunun görevlerinden değildir.
Sekreterlik-Büro hizmetleri
n
20- Hangisi Sosyal Politikaların yarattığı ilkelerin uygulumu konusunda araç niteliği taşır.
n Hukuk
21- Örgütlü işgören –işveren ve devlet arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı hangisidir.
Endüstri ilişkileri
n
22- Çalışma yaşamını düzenleyen ylerleşik buyurucu hukuk normlarını yumuşatarak iş ilişkilerini bireyselleştirilmesine ne denir.
Esnek çalışma
n
23- Sanayi devrimi döneminde örgütsüz kendiliğinden oluşan eylemlere ne denir.
Koalisyon
n
24- Enflasyonun indirilmesini hedefleyen politikalar aşadakilerden hangisidir.
Ekonomi Politikaları

25- Hangisi Osmanlı İmparatorluğunda sanayinin gelişmemesinin nedeni değildir.
Esnaf ve
n zaviyelerin Osmanlı İmparatorluğuna baskı yapması
26-Hangisi UÇÖ nün 1919 yılındaki politikalarından değildir.
İşverenin rekabet gücünü artırmak.
n

VEYA...

1-İLK KEZ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİYLE İLGİLİ ÖZEL KORUMA VE UYGULAMALAR BAŞLATILMASI, SOSYAL POLİTİKA BİLİM DALININ DOĞMASINA YOL AÇMIŞTIR?

ÇOCUK VE KADIN İŞÇİLER

2-SANAYİ DEVRİMİNİN HANGİ ÜLKEDE VE DÖNEMDE BAŞLADIĞI KABUL EDİLİR?

İNGİLTEREDE 18.YY SONALRINDA ( DEĞİŞİK TARZDA SORULMUŞTU)

3-HERKESE İÇİNDE YAŞAMAKTA OLDUĞU TOPLUMUN OLANAKLARINA UYGUN BİR YAŞAM DÜZEYİNİ SAĞLAMAKLA KENDİNİ GÖREVLİ BİLEN, DEVLET AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

SOSYAL DEVLET

4-ÖRGÜTLÜ İŞGÖREN VE İŞVEREN İLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BİR SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE İNCELEYEN DİSİPLİNE NE AD VERİLİR?

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

5-AYNI MESLEK VE SANATI SÜRDÜRENLERİN BİRBİRLERİNE YAKIN BİR ORTAMDA TOPLANARAK KURDUKLARI DÜZENE NE AD VERİLİR?

KORPORASYON

6-OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK SANAYİLEŞME HAREKETLERİ NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR?

TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMLERİNDE

7-DİLAVER PAŞA NİZANNAMESİNDE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YER ALMAZ?

CEVABI HATIRLAMIYORUM

8-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÜÇÖ NÜN YASAMA ORGANIDIR?

ÜÇO KONFERANSI

9-DİLAVER PAŞA NİZANNAMESİ NEREDEKİ İŞÇİLER İÇİN ALINMIŞTIR?

EREĞLİ

10-ÜÇÖ YE ÜLKELERDEN KAÇ TEMSİLCİ GÖNDERİLİR?

2

11-ÜYE DEVLETLER KENDİLERİNE GÖNDERİLEN SÖZLEŞMELERİ NE KADAR SÜREDE YASAMA ORGANLARINA GÖNDERİRLER?

12 AY (1YIL)

12-GÜNÜMÜZDE ÇALIŞMA YAŞAMININ TARAFLARI YÖNÜNDEN NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ?

8 SAAT

13-İŞÇİYİ GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE ÇALIŞTIRMAYA NE DENİR?

ÖDÜNÇ ÇALIŞMA

14-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ, İŞVEREN YÖNÜNDEN İŞ İLİŞKİLERİ VE YAŞAMINDAKİ ESNEKLEŞMENİN OLUMSUZ YÖNLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR?

İŞ GÜVENCESİ AZALIR

VEYA...

1-sosyal politika hangi tarihsel olayın kendine özgü koşulları altında doğup gelişmiş bir sosyal bilim dalıdır?
Sanayi Devrimi
2-sanayi devriminin hangi ülkede ve hangi dönemde başladığı kabul edilir?
İngilterede 18.yy sonlarında
3-çalışanın (işçinin) denetim ve yaptırım yetkileriyle donatılmış bulunan işveren gözetimi ve yönetimi oteritesi bakımından çalıştırana tabi olmasını ifade eder?
Hukuki
4-Örgütlü işgören ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde inceleyen disipine ne ad verilir?
Endüstri İlişkileri
5-Dokuma sanayinde çalışan çocuk işçilerin sınırlandırır.
6-aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak kurdukları düzene ne ad verilir?
Korporasyom
7-tanzimat ve meşrutiyet dönemleri
8-sosyo-ekonomik
9-ödünç çalışma
10-kalifiyelik
11- 1 yıl
12- işçi statüsünde çalışanlar
 
#10
FİNANSAL YÖNETİM 2006 ARA SINAV SORULARI

1.Hangisi finans yöneticisinin görevlerinden birisi değildir
-piyasa payını artırmak
2. iki yada fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmadan yalnızca sözlü antlaşma ile geçici yada sürekli olarak kuracakları ortaklık türü nedir?
- Adi şirket
3. kayıtlı sermaye tavanını kim belirler
- SPK
4. Sabit varlıkların üretim sırasında aşınma ve değer kaybına ne ad verilir
- Teknik değer kaybı
5. başabaş üretim miktarı sayısal soru
6. Reel faiz oranı sayısal
7. Basit iç iskonto
8. Basıt dış iskonto
9. Stok devir hızı
10. Alacak devir hızı
11. maddi duran varlık devir hızı
12. Alınacak faiz tutarı
13. Basit faizde gelecek değer
14.Birleşik kaldırac derecesi
15. satışlardaki değişkliğin hisse başına kardaki değişikliğe oranı
- Birleşik kaldırac derecesi
16. Bilanço kalemlerinin satışların bir fonksiyonu olarak ele alan yöntem
- Regresyon yöntemi
17. işletmelerde uzun süreli finansman gereksinimin saptanmasında hangi tablo kullanılır
- Proforma tablo
18. işetmelerde planların rakamlarla ifade edilmesine ne ad verilir
- Bütçe
19. bir valığın istenildiği zamanda gerçek değerinde nakde çevrilmesine ne ad verilir
- likidite
20işletmenin faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak tanıyan dönen varlıklar topl***** ne ad verilir
- sürekli çalışma sermayesi
21. aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin yararlarından birisi değildir?
22. hangisi hazır değerler grubunda yer almaz
- Banka bonoları
23. Hangisi nakit gereksinimini artıran unsurlardan birisi değildir
24.üretim yapabilmek için hammaddelere kesintisiz bir satış için stoklara, günlük giderlerini karşılayabilmek için nakit değerlere ve müşterileri finansa etmek için alacaklara kaynak ayırması gerektiği kısa süreli yatırımlara ne ad verilir*
- çalışma sermayesi
25. ..........................yanlıştır
-düşük risk karlılığı artırır.
26. hangisi tahvil çıkarma yetkisine sahiptir
- Anonim şirket
27. ......................................
Kredi analizi
28. Asit - test oran
29 Hangisi sabit gidere örnektir
- Sigorta gideri
30............................
_________________
 
#11
TÜRK DİLİ 2006 ARA SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Kaynaştıran dillere örnektir?
Yanıt: Eskimo

2.Hakasça ile aynı grupta değerlendirilen Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Sarı Uygur

3.Türkçe kaynak bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisine girmektedir?
Yanıt: Ural-Altay dil ailesi Altay kolu sondan eklemeli

4. Bütün Türk lehçelerinde /z/ ve /ş/ olan sesler, aşağıdaki hangi Türk lehçesinde /l/ ve /r/ dir?
Yanıt: Çuvaş Türkçesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Kaşarlı Mahmut’un eseridir?
Yanıt: Divanü Ligati’t Türk

6. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Yanıt: emr etmek

7.Aşağıdakilerden hangisinde yansımalı bir ikileme kullanılmıştır?
Yanıt: Toroslardan Çukurova’ya gürül gürül akardı…

8.Aşağıdakilerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?
Yanıt: Bazı hastalıklar iyi beslenmemekten dolayı kaynaklanır

9.…………… soru cümlesi olabilmesi için ne getirilmelidir?
Yanıt: niçin

10.Aşağıdakilerden hangisinde “de” nin yazılışı doğrudur?
Yanıt: Bende ne aradı ki bulamamış olsun

11…….. hangisi cümleye daha fazla anlamı katar?
Yanıt: zarf (bu benim yanıtım doğrusuna bakmadım)

12. ……………………eline sıkıştırdım. Cümlesinde sıkıştırmak hangi anlamda kullanılmıştır?
Yanıt: Mecaz anlam

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin özneleri farklıdır?
Yanıt: Güneş artık ısıtmaz olmuş, soğuklar başlamıştı

14……………….. öğelerinin dizilişine göre hangi cümle çeşidini yansıtmaz?
Yanıt: Düz cümle

15.Aşağıdakilerden hangisi Büyük harifn yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Yanıt: Kavimler göçü………………..

16. Aşağıdakilerden hangisinde “birtakım” yanlış yazılmıştır?
Yanıt: Bir Takım öğrenciler çalışmadan sınavı kazanacaklarını zannederler

17…………………… cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?
Yanıt: Çelişen sözlerin kullanılması

18. ?
Yanıt: Okulda bu konuyu seninle her an tartışabilirim

19. ?
Yanıt: Gidelim mısıra dedi ve yürüdü

VEYA...

1-Kaşgarlı Mahmut
C- Divanı lugat turk
2-Türkçe
C- Altay dilleri sondan eklemeli
3-z ve ş harflerinin r ve I olduğu dil.
C- Çuvaş Türkçesi
4-**** cümlesinde ..... olan yere ne gelirse noktalama işareti değişir.
C- Niçin
5-Yansımalı ikilem
C- Gürül Gürül
6-Aşağıdakilerden hangisinde Baş harfi büyük yazı kuralına uygun değildir.
C- Kavimler göçü.
7-Aşağıdakilerden hangisinde kesme (') işareti farklı kullanılmıştır.
C- Mısır'a
 
#12
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2006 ARA SINAV SORULARI


1.İnsan kaynaklarının ilk ve en önemli görevi?

2.iş tanımı formunda hangisi yer almaz?

3.iş gerekleri neden oluşur?

4.kritik olay tekniğinin tanımı?

5.durum analizi tanımı?

6.temel rol tanımı?

7.devamsızlık oranı tanımı?

8.aşağıdakilerden hangisi basit matematiksel yöntemdir?
not:şıklarda delphi,aşağıdan yukarıya,çoklu regresyon,doğrusal programlama vardı.
cvp:verimlilik.

9.iç insan kaynakları arzının belirlenmesinde hangi araç kullanılır?
cvp
ersonel beceri envanteri

10.serbet mülakat ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
not:şıklarda serbest mülakatı iyice anlatmışlar.oradan çalışılabilir


11.ileriye dönük biyografiyi sordular.
not:yardımcıda yoktu haberiniz olsun.ana kitapta buldum.

12.CPI testinin tanımını verip nedir diye sordular.
not:yardımcıda yoktu haberiniz olsun.bunu da ana kitapta buldum.

13.oryantasyonun kapsamından 2 adet soru geldi.(han

14.

15.oryantasyonun sırasıyla aşamalarını sordular?

16.aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimcisinin özelliği değildir?

17.değişiklik ve üreticilik isteği tanımı verildi nedir diye soruldu?

18.eğiticileri eğitimden geçirme öğretim tasarımının hangi aşamasında yapılır?
cvp:uygulama

19.beyin fırtınası tanımı verildi nedir dendi?

20.değerlendirme merkezinin tanımı?

21.aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları departmanındaki hiyerarşik kademelerin azalmasının nedenlerinden değildir?
not:yardımcıda yoktu haberiniz olsun

22.yetişkin eğitiminin özelliklerinden değildir?

23.performans değerlemeleri ne işe yarar?
cvp
erformans düzeyi yüksek olan personelin özelliklerini adaylarınkiyle karşılaştırmaya yarar.personel bulma çabaları işletmeye en nitelikli adayların başvurmalarını sağlar ve böylece en iyiler içinden seçim yapma olanağı olur.

24.insan kaynakları yöneticisinin özelliklerinden değildir?

bütüncül düzeyin tanımıda vardı
serbest mülakatla ilgili ir soru vardı
oryantasyonun programında işletmenin tanıtımı ile ilgili değildir diye bir soru vardı
oryantasyonda personel haklarından değildr
hangisi bir işe yonelik ayrıntılı bilgileri içerdiginden,ayrıntılı işlerde kullanılır
----iş envanterleri
_________________- Ticari işletme sözleşmesinde mutlaka bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisi verilmiştir

A) Ticaret unvanı-işletme adı-taşınır işletme tesisatı
B) Ticaret unvanı- tescil tarihi
C) Ticaret unvanı –işletme adı- işletme varlığı işletme borçları
D) İşletme adı –işletme alacakları-işletme borçları
E) İşletme adı – taşınır işletme tesisatı –taşınmaz işletme tesisatı
Cevap A
*Diğer soruları sadece soru ve cevapları yazıcam çünkü çok vakit alır.*
1-Faturaya ilişkin aşığadaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Cevap :faturuyla itiraz süresi fatura üzerindeki tarihten itaberen işlemeye başlar
2- Türk ticaret kanıunu sistemine göre ticaret unvanlarının oluşumu ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır cevap : Banka kelimenin unvanda kullanılması ancak bakanlar kurulu kararıyla olur
3- Tescil yöntemi ilgili aşadağadaki ifalerden hangisi doğrudur cevap: TEScil edilen konulardaki deişikliklerin tescilinde aynı yöntemler kullanılır
4- Haksız rekabet davaları davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendi andan itaberen ne kadar zaman geçmekle zaman aşımına uğrar cevap: 1yıl
5- Aşadakilerden hangisi ticari defterlerin hiç veya gereği gibi tutulmaması hali için söylenebilir ? cevap: İFLAS Halinde tacir defterlerin gereği gibi tutulmasından ötürü taksiratlı veya hileli müflis sayılabilir.
6- Ticari mümessile ilişkin aşadağadaki ifalerden hangisi yanlıştır ? cevap : Ticaret siciline tescili zorunlu deildir
7- Cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşadağadaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? cevap: Cari hesapa işletilecek faiz miktarı borç ve alacak kalemleri için eşit olmak zorundadır.
8- Aşağıdakilerden hangisi ortak sözleşemesinde kolektif ortaklığın ortaklık konusunun belirtilmemesinin sonuçlarından biri değildir ? cevap: Ortaklık komandit ortaklık sayılır
9- Kolektif ortaklıkta ortak kullandığı oydan ne zaman kadar geri dönebilir ? cevap :karar alınıncaya kadar
10- Kolektif ortaklıkta ortakların oy haklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Cevap : Oy hakkı Toplantı yapılmaksızın kullanılmaz.
11- Kolektif ortaklık ortaklarının ortaklık borçlarından sorumluluğuna ilişkin aşığadaki ifadelerden hangisi söylenemez ? Cvp: Ortakların hepsine birlikte başvuru zorunludur
12- Adi komandit ortaklık tüzel kişiliği ne zamandan itaberen kazanılır cvp : tescil ilanından itaberen .
13- Komandit ortaklıkta ortaklar arasında deişiklikle ilgili aşığadaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Cvp : Komanditer ortağın ölümü kesin olurak ortaklığın infisahını gerektirir.
14- Adi komandit ortaklığın kurulması için yapılan ortaklık sözleşmesiyle ilgili aşıdağadaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap : Ortaklık sözleşmesinde isteğe bağlı hususlar bulunumaz.
15- Anonim ortaklıklarda kurucuların hukuki sorumluluktan aklanmalarının karar altına alanabilmesi için ortaklığın kuruluşunun tescilden itaberen en az kaç yıl geçmesi gerekir ? Cevap: 4 yıl
16- Anonim ortaklıklarda ani kuruluşta tescil nerde yapılır ? Cevap : Ortaklık merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicilinde
17- AŞığadakilerden hangisi anonim ortaklıklardan olağan genel kurul gündeminde mutlak yer alması gerekli konulardan biri deildir ? Cevap : Organların azli meselesi .
18- Genel kurula katılma hakkına sahip olmayan bir kişi karara katılmış bulunursa , alınan kararın iptali , aşığadakilerden hangisi tarafından istenebilir ? Cevap: Herhangibi bir pay sahibi.
19- Aşığadaki yetkilerden hangisi anonim ortaklıklarda genel kurula özgü yetkiler kategorisinde deildir ? CVp: Kár dağılımının zamanını saptama.
20- Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyeleri aşığadakilerden hangisinin çıkarlarına ilişkin görüşmelere katılabilir? Cvp :Yakın komşusu.
21- AŞIğadakilerden hangisi anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun kurul olurak yüklendiği görevlerden bir değildir ? CEVAP : Genel kurul üyelerini seçmek .
22- Anonim ortaklıkta pay senedlerinin çıkarılması hangi andan itabaren mümkündür ? cevap: Ortaklığın tescil edildiği an .
23- AŞağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta azınlık haklarından birisi değildir ? Cvp : Genel kurulda karar alma.
24- Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Cvp : Emre yazılı cıkartılabilirler.
25- Anonim ortaklık iflas nedeniyle sona ermişse , tasfiyesi aşağıdak kanunlardan hangisinin hükümlerine göre yapılır ? Cvp : İcra iflas kanunu.
26- Aşağıdakilerden hangisi pay senetlerinde olması gereken şekil şartlarından biri değildir ? Cvp : ortakların hepsinin adı .
27- Limited ortaklıktaki müdürlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Cvp : Gerek kuruluştaki , gerek kuruluştan sonra ortaklığa giren ortaklar , bu konuda herhangibi bir karara gerek olmaksızın , TTK’nın 540. maddesi uyarınca ortaklığa temsile yetkilidirler.
28- Limited ortakaklık ortaklar kurulunun alacağı kararlara ilişkin aşağıdak ifadelerden hangisi yanlıştır? Cvp : Oy hakkının esas sözleşme ile kısıtlanması mümkündür
29- Limited ortaklık ortaklar kurulunun ortaklar kurulunun aşağıdak yetkilerinden hangisi ,ortaklar kurulunda özgü devredilemez bir yetki değildir? Cevap : Ortaklığın defterlerini denetlemek .
30- Nama yazılı senetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Devir beyanı mutlaka senedin arkasına yazılmaladır
31- Poliçenin cirosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? Cvp : Tahsil cirosu ancak tam ciro olurak yapılabilir.
32- Kıymetli evrakın özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Cvp: Kıymetli evrakın doğumuna sebep olan olan ilişkideki aksaklık kıymetli evrakın geçerliliğini de etkiler.
33- Aşağıdaki ifadelerden hangisi çek için söylenemez ? Cvp:Çekte dört türde vade vardır.
34- Bir tekstil şirketinin sahibi (x), alacaklısı (y) lehine nama yazılı çek düzenleyip vermiştir. (Y) ise bu çeki kendi alacaklısı (z)’ye devretmek istemektedir. Devit işleminin geçerli olması için ne şekilde yapılması gerekmektedir ? Cvp
evin beyanı ve teslim olmalıdır.
35- Bono ili ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? cvp: BONO, keşideci ,muhatap ve lehder arasındaki üçlü bir ilişkidir.