Aof İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 1

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1-) Bağımsız değişkenin bir birimi başına hesaplanan toplam değere ne ad verilir?
A) Marjinal değer
B) Toplam değer
C) Ortalama değer
D) Envanter değeri
E) Muhasebe değeri

2-) Faydanın belli sayılarla ifade edilecek biçimde ölçülmesinin olanaksız olduğunu savunan fayda kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kardinal fayda yaklaşımı
B) Sayısalcı fayda yaklaşımı
C) Klasik fayda yaklaşımı
D) Ordinal fayda yaklaşımı
E) Keynesyen fayda yaklaşımı

3-) Bir malın fiyatının sürekli değişmesi durumunda ortaya çıkan denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Bireysel talep eğrisi
B) Fiyat tüketim eğrisi
C) Gelir tüketim eğrisi
D) Engel eğrisi
E) Farksızlık eğrisi

4-) Gelir esneklik değeri 0,2 olan bir mal için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Lüks maldır.
B) Giffen maldır.
C) Tamamlayıcı maldır.
D) Zorunlu maldır.
E) Düşük maldır.

5-) Girdiler arasında artan marjinal teknik ikame oranı söz konusu olduğunda eşürün eğrilerinin şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Orijine göre içbükey eğrilerdir.
B) Orijine göre dışbükey eğrilerdir.
C) Eksenlere paralel 90° ‘lik açı çizen eğrilerdir.
D) Eksenleri kesen doğrusal eğrilerdir.
E) Artan eğimli eğrilerdir.

6-) Marjinal maliyet ve ortalama maliyet eğrilerinin önce azalan sonra artan bir seyir izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azalan marjinal fayda
B) Azalan marjinal ikame oranı
C) Azalan marjinal teknik ikame oranı
D) Artan marjinal teknik ikame oranı
E) Değişen verimler yasası


7-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem arz eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama sabit maliyeti aştığı bölgedeki kısmı
B) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyeti aştığı kısmı
C) Ortalama maliyet eğrisinin marjinal maliyeti aştığı kısmı
D) Marjinal maliyet eğrisinin toplam maliyeti aştığı kısmı
E) Toplam maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyeti aştığı kısmı

:cool: Bir piyasada çok büyük sayıda satıcı karşısında sadece bir alıcının bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?
A) Monopson
B) Monopol
C) Tam rekabet
D) Düopson
E) Oligopson


9-) Birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcının sonsuz sayıda alıcıyla karşı karşıya geldiği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monopol
B) Tam rekabet
C) Monopolcü rekabet
D) Oligopol
E) Düopol

10-) Aşağıdakilerden hangisi girdi piyasasındaki firmanın girdi talebinin türetilmiş talep olarak nitelendirilmesinin nedenidir?
A) Faktör fiyatı girdilerin arz ve talebine bağlıdır.
B) Firmanın girdi talebi üreteceği mal ve hizmetin satışına bağlıdır.
C) Optimal girdi bileşimi firmanın üretim miktarına ve girdilerin fiyatlarına bağlıdır.
D) Firmanın marjinal ürün hasılatı marjinal ürün ile marjinal hasılatın çarpımına bağlıdır.
E) Faktör talebi en yüksek ücret düzeyine bağlıdır.

11-) Üretim imkanları eğrisinin orijine göre içbükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her iki mala ilişkin üretim fonksiyonunun ölçeğe göre azalan getiriye sahip olması
B) Her iki mala ilişkin üretim fonksiyonunun ölçeğe göre artan getiriye sahip olması
C) Her iki mala ilişkin üretim fonksiyonunun ölçeğe göre sabit getiriye sahip olması
D) Her iki mala ilişkin üretim fonksiyonunun ölçeğe göre önce artan sonra azalan getiriye sahip olması
E) Her iki mala ilişkin üretim fonksiyonunun önce azalan sonra artan getiriye sahip olması

12-) Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın ilgi alanına girmez?
A) Gıda malları fiyatı
B) Bireysel sanayiler ve işletmelerde üretim
C) İşsizlik
D) Firma kârı
E) Tüketici faydası

13-) Kişisel gelirden kişisel vergilerin çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) Net milli hasıla
B) Harcanabilir gelir
C) Ulusal gelir
D) Gayri safi milli hasıla
E) Gayri safi yurtiçi hasıla

14-) Aşağıdakilerden hangisi ekonominin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi durumunda üreteceği çıktıdır?
A) Fiili çıktı
B) Cari çıktı
C) GSYİH Deflatörü
D) Potansiyel GSYİH
E) Fiili GSYİH

15-) Reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak belirlenmesine ne ad verilir?
A) Para aldanımı
B) Say yasası
C) Klasik dikotomi
D) Okun yasası
E) Para ikamesi

16-) Klasik modele göre emeğin marjinal verimi reel ücreti aştığı sürece firma aşağıdakilerden hangisini arttırmaya devam eder?
A) İstihdamı
B) Reel ücreti
C) Zararı
D) Ortalama maliyeti
E) Malın fiyatını

17-) Keynesçi sistemde yatırım-tasarruf eşitliği modeline göre aşağıdakilerden hangisi enjeksiyonlardan biridir?
A) Tasarruf
B) Vergi
C) Zorunlu tasarruflar
D) İthalat
E) Kamu harcamaları

1:cool: Ortalama tüketim eğilimi marjinal tüketim eğiliminden ne kadar büyüktür?
A) c kadar
B) 1 + i kadar
C) C0/YD kadar
D) 1 + c kadar
E) YD kadar


19-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarının bireylerin elde etmeyi umdukları uzun dönem ortalama veya sürekli gelire bağlı olduğunu ifade eder?
A) Yaşam boyu gelir hipotezi
B) Sürekli gelir hipotezi
C) Göreli gelir hipotezi
D) Nispi gelir hipotezi
E) Zamanlararası optimizasyon modeli


20-) Marjinal q ve ortalama q değerlerinin eşit olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) Ölçeğe göre artan getiri
B) Ölçeğe göre azalan getiri
C) Ölçeğe göre yükselen getiri
D) Ölçeğe göre sabit getiri
E) Ölçeğe göre negatif getiri

21-) Piyasanın taraflarından birisinin diğerlerinin sahip olmadığı bilgiye sahip olması nedeniyle diğerlerini olumsuz bir şekilde etkileyecek bir tercihte bulunmasına ne ad verilir?
A) Para aldanımı
B) Ters seçim
C) Kredi tayınlaması
D) Ahlaki tehlike
E) Kötü niyet

22-) Mal ve hizmet satın almak amacıyla para tutulmasına ne ad verilir?
A) İşlem güdüsüyle para talebi
B) İhtiyat güdüsüyle para talebi
C) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
D) Güvence güdüsüyle para talebi
E) Finansal fırsatlar için para talebi

23-) Para talebi eğrisinin yatay eksene paralel olan kısmına ya da insanların düşük bir faiz oranında sınırsız para tutmak istemelerine ne ad verilir?
A) Dışlama etkisi
B) Ricardo eşitliği
C) Okun yasası
D) Likidite tuzağı
E) Klasik dikotomi

24-) Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa kaymasına neden olmaz?
A) Servet artışı
B) İş hayatına ilişkin olumlu bekleyişler
C) Yatırım teşvikleri ve olumlu şoklar
D) Transfer harcamaları artışı
E) Kamu harcamaları azalışı

25-) Aşağıdakilerden hangisinde LM eğrisinin eğimini belirleyen unsurlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Yatırım talebinin faize duyarlılığı ve çarpan katsayısı
B) Yatırım talebinin faize duyarlılığı ve çoğaltan katsayısı
C) Yatırım talebinin faize ve gelire duyarlılığı
D) Para talebinin faize ve gelire duyarlılığı
E) Para arzının faize ve gelire duyarlılığı

26-) LM eğrisinin yatay bölgesinde güçlü olan politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para politikası
B) Maliye politikası
C) Dış ticaret politikası
D) Enflasyon politikası
E) Gelirler politikası

27-) Ödemeler bilançosu kalemlerinden hangisi hisse senedi, tahvil, gayrimenkul alım-satımı, borç alıp-verme ve doğrudan yatırımların net sonucunu gösterir?
A) Cari işlemler hesabı
B) Tek taraflı transferler hesabı
C) Sermaye hesabı
D) Mal ticareti hesabı
E) Görünür ticaret


2:cool: Bir ülke parasındaki reel değer kaybının net ihracatı arttırdığı koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite tuzağı
B) Marshall-Lerner koşulu
C) Maliyet koşulu
D) Dışlama etkisi
E) J eğrisi etkisi

29-) Daraltıcı bir maliye politikasının sonucu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) LM eğrisi ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
B) LM eğrisi ve toplam talep eğrisi sola kayar.
C) IS eğrisi ve toplam talep eğrisi sağa kayar.
D) IS eğrisi ve toplam talep eğrisi sola kayar.
E) IS ve LM eğrileri sola kayar.


30-) Gerçekleşen fiyat düzeyi beklenenden yüksek ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Reel ücret hedeflenen düzeyin altına düşer.
B) Reel ücret hedeflenen düzeyin üzerine çıkar.
C) Reel ücret hedeflenen düzeye ulaşır.
D) Nominal ücret hedeflenen düzeye ulaşır.
E) Nominal ücret hedeflenen düzeyin altına düşer.

31-) Bir ekonomide, toplam talebin tam istihdamı yaratmada yetersiz olduğu zaman ortaya çıkan durgunluklar sonucu oluşan işsizliğe ne ad verilir?
A) Reel ücret işsizliği
B) Friksiyonel işsizlik
C) Yapısal işsizlik
D) Gizli işsizlik
E) Konjonktürel işsizlik

32-) İnsanların beklentilerini, geçmiş deneyimler ve mevcut politika ve olayların etkileri hakkındaki öngörülerine dayandırarak oluşturmalarına ne ad verilir?
A) Uyucu beklentiler
B) Friksiyonel işsizlik
C) Adaptive beklenti
D) Rasyonel beklentiler
E) Klasik beklentiler


33-) Aşağıdakilerden hangisi büyümenin kaynakları arasında yer almaz?
A) Sermaye birikimi
B) Teknolojik gelişme
C) Dış ticaret açığı
D) Toplam faktör verimliliği
E) İşgücünde artış

34-) Teknolojik gelişmenin olmadığı bir ekonomide kişi başına emek ve sermayenin değişmediği ekonomik duruma ne ad verilir?
A) Tasarruf paradoksu
B) Durağan durum
C) Mali sürüklenme
D) Dışlama etkisi
E) Likidite tuzağı

35-) Reel konjonktür dalgaları modeline göre kısa dönemde dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketimdeki geçici şoklar
B) Yatırımdaki geçici şoklar
C) Transfer harcamalarındaki geçici şoklar
D) Kamu harcamalarındaki geçiçi şoklar
E) Üretkenlikteki geçici şoklar

36-) Vergileri azaltarak kamu finansmanının borçlanma ile sağlanmasının özel sektör harcamalarını etkilememesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Dışlama etkisi
B) Likidite tuzağı
C) Ricardo eşitliği
D) Reel balans etkisi
E) Faiz etkisi

Cevaplar

1-) C
2-) D
3-) B
4-) D
5-) A
6-) E
7-) B
:cool: A
9-) D
10-) B
11-) A
12-) C
13-) B
14-) D
15-) C
16-) A
17-) E
1:cool: C
19-) B
20-) D
21-) B
22-) A
23-) D
24-) E
25-) D
26-) B
27-) C
2:cool: B
29-) D
30-) A
31-) E
32-) D
33-) C
34-) B
35-) E