Arayüz Teknik Özelliklerinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Resmî Gazete
Sayı : 27195
TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ARAYÜZ TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN YAYIMLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, işletmecilerin şebeke arayüz teknik özelliklerini yayımlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, işletmecilerin şebeke arayüz teknik özelliklerini yayımlamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/3/2007 tarih ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arayüz: Kullanıcının elektronik haberleşme şebekesine erişimini sağlayan fiziksel bağlantı noktası ve/veya telsiz cihazlarına ilişkin erişimi sağlayan hava ortamı ve bunların teknik özelliklerini,
b) Doğrudan şebeke işletmecisi: Kendisine ait şebeke altyapısı üzerinden son kullanıcıya hizmet sunan işletmecileri,
c) Dolaylı şebeke işletmecisi: Yerel ağa ayrıştırılmış erişim, kiralık devre gibi erişim tekniklerinden faydalanarak başka bir işletmecinin şebeke altyapısını kullanmak suretiyle, bir sözleşme kapsamında son kullanıcıya hizmet sağlayan işletmecileri,
ç) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,
d) ETSI: Avrupa telekomünikasyon standartları enstitüsünü,
e) IEC: Uluslararası elektroteknik komisyonunu,
f) ISO: Uluslararası standart organizasyonunu,
g) ITU: Uluslararası telekomünikasyon birliğini,
ğ) İmalatçı: Bir cihazı tasarlayan ve/veya imal eden veya tasarımını ve/veya imalatını yaptıran ve adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini imalatçı olarak tanıtarak cihazı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) İşletmeci: Kurum tarafından yapılan bir yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaye şirketini,
ı) Hizmet sağlayıcısı: Bir kamu elektronik haberleşme şebekesi üzerinden hizmet sunan, fakat kendisi bir şebeke işletmeyen kamuya açık elektronik haberleşme hizmet(ler)i sağlayıcısını,
i) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
l) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ifade eder.
Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Arayüz Yayınları Oluşturulurken Dikkate Alınacak Hususlar
Arayüz yayını içeriği
MADDE 5 – (1) Arayüz yayını; imalatçının, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarını elektronik haberleşme şebekesiyle birlikte çalışabilecek ve bu şebeke üzerinden sunulan hizmetleri kullanabilecek şekilde tasarlaması, imal, test ve piyasaya arz etmesine imkan tanıyacak bilgileri içerir.
(2) Elektronik haberleşme şebekesinde değişiklik yapılması durumunda güncellemeler, arayüz yayınında yer almalıdır.
Standartlar
MADDE 6 – (1) Arayüz teknik özellikleri, aşağıda belirtilen yayımlanmış standartları referans göstermelidir.
a) Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde referansı yayımlanmış olan standartlar,
b) ETSI tarafından benimsenen Avrupa standartları veya özellikleri,
c) ITU ve ISO veya IEC tarafından kabul edilen uluslararası standartlar veya tavsiye kararları,
ç) Forum ve konsorsiyumlarca oluşturulmuş ve kabul görmüş endüstri standartları,
d) TSE tarafından yayınlanan ulusal standartlar veya özellikler.
Yukarıda yer alan standartlara referans verilmesinin mümkün olmaması durumunda arayüz özellikleri, ilgili ETSI rehber dokümanları dikkate alınarak yayımlanır.
(2) Referans verilen bir standart, seçenekler içeriyorsa arayüz teknik özelliklerinde, hangi seçenek(ler)in uygulanmış olduğu belirtilmelidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayımlama Yükümlülüğü Usulü
Yayımlama yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) Doğrudan ve dolaylı şebeke işletmecileri arayüz teknik özelliklerini yayımlamakla yükümlüdür.
(2) Hizmet sağlayıcıları, Kurum gerekli gördüğü takdirde arayüz teknik özelliklerini yayımlar.
(3) Kamuya açık hizmet vermeyen özel şebeke işletmecileri, arayüz teknik özelliklerini yayımlamakla yükümlü değillerdir.
(4) Bu Tebliğin yayımlanmasından sonra yetkilendirilecek arayüz teknik özelliklerini yayımlamakla yükümlü işletmeciler, yetkilendirilme tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine göre arayüz teknik özelliklerini yayımlar.
(5) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin bilgiler içeren ETSI EG 201 730-1, ETSI EG 201 730-2, ETSI EG 201 730-3, ETSI EG 201 730-4 sayılı rehber dokümanlarının güncel sürümleri dikkate alınır.
Yayımlama biçimi
MADDE 8 – (1) Her bir arayüz için ayrı bir yayın olması gerekliliği yoktur. Arayüzler, çok benzer ise tek dokümanda yayımlanabilir. Ancak Kurum, arayüz teknik özelliklerinin ayrı dokümanlarda yayımlanmasını isteyebilir.
(2) Arayüz teknik özellikleri; açıklık, güncellik, belirsizliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilirlik ve bu yayınların kullanıcıları için kullanım kolaylığı sağlanması ilkelerine uygun olarak yayımlanmalıdır.
Yayımlama dili
MADDE 9 – (1) Arayüz teknik özelliklerinin yayımlama dili Türkçe olmak zorundadır. İşletmeci, arayüz yayınını Türkçe ile beraber İngilizce olarak da yayımlayabilir.
(2) Referans gösterilen uluslararası standartlar İngilizce yayımlanabilir veya Türk Standardı olarak uyumlaştırılmış ise Türkçe olarak yayınlanacaktır.
Erişilebilirlik
MADDE 10 – (1) Arayüz teknik özelliklerini yayımlamakla yükümlü işletmeciler;
(a) Arayüz yayınlarını elektronik ortamda erişilebilir kılmalıdır.
(b) Arayüz yayınlarına erişilebilecek bir irtibat adresini Kuruma sunmalı ve verilen adreste herhangi bir değişiklik olması halinde bilgi vermelidir.
(c) Metinde açıklama istenmesi veya yayındaki hataların bildirilmesi gibi amaçlar için, temas kurulabilecek irtibat adresini arayüz yayını içerisinde vermelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.