Atatürk türk tarih kurumu hangi amaçla kurulmuştur

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürk ve Türk Tarih Kurumu
Atatürk neden Türk Tarih Kurumunu kurdu


Atatürk�ün direktifleriyle, 16 üye tarafından, 15 Nisan 1931′ de �Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti� adı altında kurulan Kurum�un adı 3 Ekim 1935′te Türk Tarih Kurumu�na çevrildi.

Bakanlar Kurulu�nun 21.X.1940 gün ve 2/14556 sayılı kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11.VIII.1983 gün ve 2876 sayılı yasa ile T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu�na bağlı bir kuruluş durumuna getirilmiştir. Anayasanın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili maddesi ise şöyledir :

Madde 134. � Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla; Atatürk�ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip �Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu� kurulur.

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk�ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.

Atatürk, yaşamının son günlerine dek Kurum�un çalışmalarına kendisi önderlik etmiş, çalışma planını kendisi çizmiştir. Türk ve Türkiye tarihini aydınlatacak araştırmacılara yol gösterici nitelikte aşağıdaki direktifleri vermiştir:

��. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.�

�Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.�

Atatürk�ün Türk Tarih Kurumu�na ve çalışmalarına verdiği önem, 5 Eylül 1938′de düzenlediği vasiyetnamesinde parasal varlığından Kurum için de bir pay ayırmasıyla kanıtlanmıştır. Türk Tarih Kurumu�nun ana geliri, bu vasi- yetnameye uygun olarak, Atatürk�ün İş Bankası�ndaki hisse senetlerinden oluşmaktadır.