Brahmanizm

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hindavrupai (Hindularm) dinin ikinci tarihi bölümüne verilen ad Brahma'ya inananların hâkim bir nüfuz sahibi oldukları dinî sosyal ve siyasî bir teşkilât olan Brahmanizm Hindavrupa dininin birinci bölümü olan Vedizm'den sonra gelir Üçüncü bölüm de dar anlam da Hinduizm adını alır.Hindavrupai dinin tarihi bölümler şöyledir: 1- Birinci bölüm Vedizm (MÖ 1500-800) 2 - İkinci bölüm Brahmanizm (MÖ 800 - MS 1) 3 - Üçüncü bölüm Hinduizm (MS 1 den zamanımıza kadar)..Hindavrupai dinî ve özellikle Brahmanizm MÖ 1500 yılından beri bilinen dünyanın en eski teşkilâtlanmış dinidir Hindistan'da bu dine inananların sayısı 200 milyondan fazladır Bu dinin belli başlı özelliği kast (sınıf) sistemidir Bu dinde dört büyük kast vardır:..1 - Brahman yani rahip ve aydınlar Bunlar Veda denen kutsal kitabı okumak açıklamak ve mezhep ayinlerini yapmakla uğraşırlar 2 -Devlet adamları ve askerler (Kşatriyalar) 3 - Çiftçi zanaatçi ve tüccarlar (Vaisyalar) 4 - Köylü uşak ve hizmetçiler (Sudraîar) Bu dört sınıfa da girmeyen aşağılık sayılan çok hakir görülen başka bir sınıf daha vardır; buna “Parya” denir..Her kastın üyeleri ancak kendi aralarında evlenirler Başka kast üyeleri ile beraber yaşamaları yemek yemeleri su içmeleri yasaktır Bu dört kastın adı ilk olarak Hinduların kutsal kitabı olan Veda'da geçer Buna göre kutsal vücudun (Brahma'nın) ağzından Brahmanlar kollarından Kşatriyalar bacakların dan Vaisyalar ayaklarından da Surdalar çıkmıştır..Bu dinin esası tabiatın çeşitli olaylarına tapınmakla beraber bunların gerisinde bir tek sebebin varlığına insan ruhunun bununla ebedî olarak yaşayacağına insanların dua kuvvetiyle saadete kavuşacaklarına inanmaktır.Hinduistler kast sistemine sadık kalmışlar fakat inanç ve ahlâk bakımından çeşitli ve birbirine zıt tarikatlara ayrılmıştır.