Çince Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çince Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

Kelime (Çince)

Tercümesi (Turkçe)
[Click to see image]
Play 再見 (zài jiàn)

Play güle güle
[Click to see image]
Play 喂 (wèi)

Play Merhaba
[Click to see image]
Play 過得快樂 (guò dé kuài lè)

Play iyi günler
[Click to see image]
Play 晚安 (wăn ān)

Play iyi akşamlar
[Click to see image]
Play 打招呼 (dă zhāo hū)

Play Selam!
[Click to see image]
Play 您的名字是什麼? (nín de míng zì shì shén má ?)

Play Adınız ne?
[Click to see image]
Play 我的姓名是 (wŏ de xìng míng shì)

Play Benim adım ...
[Click to see image]
Play 小姐 (xiăo jiĕ)

Play Bayan
[Click to see image]
Play 太太 (tài tài)

Play Bayan
[Click to see image]
Play 先生 (xiān shēng)

Play Bay
[Click to see image]
Play 允許我介紹我自己 (yŭn xŭ wŏ jiè shào wŏ zì jĭ)

Play Kendimi tanıtmama izin verin.
[Click to see image]
Play 見到您很高興 (jiàn dào nín hĕn gāo xīng)

Play Tanıştığıma memnunum!
[Click to see image]
Play 你是什麼的國籍? (nĭ shì shén má de guó jí ?)

Play Milliyetiniz ne?
[Click to see image]
Play 你住在哪裡? (nĭ zhù zài nă lĭ ?)

Play Nerede yaşıyorsunuz?
[Click to see image]
Play 我居住在 (wŏ jū zhù zài)

Play ...-da yaşıyorum
[Click to see image]
Play 請原諒 (qĭng yuán liàng)

Play Afedersiniz.
[Click to see image]
Play 煩擾你 (fán răo nĭ)

Play Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
[Click to see image]
Play 請重復 (qĭng zhòng fù)

Play Özür dilerim...
[Click to see image]
Play 謝謝你 (xiè xiè nĭ)

Play Teşekür ederim. Size de.
[Click to see image]
Play 請 (qĭng)

Play Lütfen
[Click to see image]
Play 我可以不可以 (wŏ kĕ yĭ bù kĕ yĭ)

Play Müsadenizle.
[Click to see image]
Play 坐下 (zuò xià)

Play Oturun
[Click to see image]
Play 是你的 (shì nĭ de)

Play Bu sizin için
[Click to see image]
Play 你好嗎? (nĭ hăo ma ?)

Play Nasılsınız?
[Click to see image]
Play 你覺得怎樣? (nĭ jué dé zĕn yàng ?)

Play İyimisiniz?
[Click to see image]
Play 近況如何? (jìn kuàng rú hé ?)

Play Nasıl gidiyor?
[Click to see image]
Play 好好 (hăo hăo)

Play Ben çok iyiyim.
[Click to see image]
Play 我好 (wŏ hăo)

Play İyiyim.
[Click to see image]
Play 一般的 (yī bān de)

Play Şöyle böyle.
[Click to see image]
Play 大致上好 (dà zhì shàng hăo)

Play Hamdolsun.
[Click to see image]
Play 不好 (bù hăo)

Play Fena değil.
[Click to see image]
Play 早晨 (zăo chén)

Play Günaydın
[Click to see image]
Play 迎接 (yíng jiē)

Play selamlamak
[Click to see image]
Play 高興地 (gāo xīng dì)

Play Seve seve.
[Click to see image]
Play 高興 (gāo xīng)

Play Memnuniyetle.
[Click to see image]
Play 你說什麼? (nĭ shuō shén má ?)

Play Ne (dediniz)?
[Click to see image]
Play 正確麼? (zhèng què má ?)

Play Değil mi?
[Click to see image]
Play 你想要什麼? (nĭ xiăng yào shén má ?)

Play Ne istiyorsunuz?
[Click to see image]
Play 你從那裡來? (nĭ cóng nèi lĭ lái ?)

Play Nerelisiniz?
[Click to see image]
Play 好驚奇! (hăo jīng qí !)

Play Ne güzel sürpriz!
[Click to see image]
Play 這對您的健康! (zhè duì nín de jiàn kāng !)

Play Sağlığınıza!
[Click to see image]
Play 我不知道 (wŏ bù zhī dào)

Play Bilmiyorum.
[Click to see image]
Play 我也是 (wŏ yĕ shì)

Play ben de
[Click to see image]
Play 我不是 (wŏ bù shì)

Play ben de
[Click to see image]
Play 歡迎 (huān yíng)

Play Hoş geldiniz!
[Click to see image]
Play 怎樣稱呼? (zĕn yàng chēng hū ?)

Play Onun adı ne?
[Click to see image]
Play 他的姓名是 (tā de xìng míng shì)

Play Onun adı ...
[Click to see image]
Play 怎麼樣了? (zĕn má yàng le ?)

Play Ne oldu?
[Click to see image]
Play 你多少歲了? (nĭ duō shăo suì le ?)

Play Kaç yaşındasınız?
[Click to see image]
Play 相反地 (xiāng făn dì)

Play Aksine!
[Click to see image]
Play 我不管 (wŏ bù guăn)

Play Bana göre hepsi bir.
[Click to see image]
Play 好!沒問題! (hăo ! méi wèn tí !)

Play Tamam.
[Click to see image]
Play 要什麼消息? (yào shén má xiāo xī ?)

Play Ne haber?
[Click to see image]
Play 沒問題麼? (méi wèn tí má ?)

Play Herşey yolunda mı?
[Click to see image]
Play 什麼? (shén má ?)

Play Neden olmasın?
[Click to see image]
Play 不必客氣 (bù bì kè qì)

Play Rica ederim.
[Click to see image]
Play 美味的 (mĕi wèi de)

Play Mmmm!
[Click to see image]
Play 開玩笑 (kāi wán xiào)

Play şaka bir tarafa
[Click to see image]
Play 你需要什麼? (nĭ xū yào shén má ?)

Play Size ne gerek?
[Click to see image]
Play 可以不可以對我說? (kĕ yĭ bù kĕ yĭ duì wŏ shuō ?)

Play Söylermisiniz ... ?
[Click to see image]
Play 。。。是必要的 (。 。 。 shì bì yào de)

Play ... Gerekli
[Click to see image]
Play 我想。。。 (wŏ xiăng 。 。 。)

Play ... isterim.
[Click to see image]
Play 不要打擾我 (bù yào dă răo wŏ)

Play Beni yalnız bırakın!
[Click to see image]
Play 保持安靜 (băo chí ān jìng)

Play Sessiz olun!
[Click to see image]
Play 我的意見是。。 (wŏ de yì jiàn shì 。 。)

Play bence
[Click to see image]
Play 不是你的本分 (bù shì nĭ de bĕn fēn)

Play Kendi işine bak!
[Click to see image]
Play 不必客氣 (bù bì kè qì)

Play Rica ederim
[Click to see image]
Play 请幫忙! (qĭng bāng máng !)

Play İmdat!
[Click to see image]
Play 在另一方面 (zài lìng yī fāng miàn)

Play başka taraftan
[Click to see image]
Play 不管怎樣 (bù guăn zĕn yàng)

Play her ne olursa
[Click to see image]
Play 再見 (zài jiàn)

Play güle güle
[Click to see image]
Play 出了什麼問題嗎? (chū le shén má wèn tí ma ?)

Play Ne oldu?
[Click to see image]
Play 祝賀 (zhù hè)

Play tebrikler