Çocuğun Yetişmesinde Sevgi Ve Şefkat

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çocuğun Yetişmesinde Sevgi Ve Şefkat

Günümüz terbiyecilerinin ısrarla üzerinde durdukları bir husûs, çocuğun sevgiye olan ihtiyâcıdır Bu ihtiyâcın şiddetini belirtmek için, sevgi ihtiyâcını ekmek ve suya ve hatta temiz havaya olan ihtiyâca benzetirler Bu benzetmede asla mübâlâğa yoktur Sevgi görmeyen çocukların ne karakter ne de zekâ ve kabiliyetler yönüyle gelişmeyeceği, çocuğun bencil bir hâl alıp içine çekileceği, rûhî kuvvelerinin yeterince inkişâf etmeyeceği belirtilmiştir Kezâ bedenen sağlıklı inkişâf da onun rûh hâliyle ilgilidir Sevgisiz yetişen çocuklar, hayâtları boyunca bunun eksikliğini ve bu eksiklikten hâsıl olan pek çok maddî, mânevî, rûhî, psikolojik sıkıntıları çekecektir

HzPeygamber de çocuklara karşı izhâr edilecek şefkat ve sevgi üzerinde ısrarla durur, şiddetle buna teşvîk eder: “Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir” (1) “Çocuklarınızı çok öpün, zîrâ her öpücük için size cennette bir derece verilir ki, iki derece arasında beş yüz yıllık mesâfe mevcuttur Öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar” (2)

Aleyhisalâtu vesselam, kendi yakınlarına karşı çok müşfik davranmış, çocuklarını, torunlarını ve diğer yakınlarını yeri geldikçe öpmüştür Bu sebeple HzEnes, Aleyhissâlâtu vesselam’ı: “İyâline karşı insanların en şefkatlisi” olarak tavsîf etmiştir

Hemen belirtmeliyiz ki, onun çocuklara olan sevgisi, kalpte kalan, izhâr edilmeyen bir sevgi olmayıp, fiile dökülen, başkalarınca görülen, çocuklar tarafından hissedilen ve fiilen yaşanan bir sevgidir Yani Aleyhissalâtu vesselam rûhunun derûnunda beslediği samîmî duygularını öpmek, kucaklamak, dizine oturtmak, başından okşamak, şakalar yapmak: dil çıkarmak, saçından tutmak, isim takmak, yüzüne ağzından su püskürtmek; ikramda bulunmak, selam vermek, selamlarını almak, omuzuna almak, sırtına bindirmek, göğsüne çıkarmak, çocuksu konuşma ve telaffuzla hitâp etmek, bineğine almak gibi çeşitli yollarla fiile dökmüştür Bu nevî sevgi ve şefkat izhârlarını, Resûlullah, sâdece kendine yakın olan çocuklara değil, bütün çocuklara yapardı Bu sebeple yine HzEnes’ten gelen bir rivâyete göre “Aleyhissalâtu vesselam, insanlar arasında, çocuklara en müşfik olan kimseydi”

Çocuklarını öpmediklerini söyleyen Bedevîlere HzPeygamber’in tepkisi: “Allah kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?” demek olmuştur (3)

Kaynaklar:
1-Müstedrek, 1, 62, Ebû Dâvûd, Edeb 66
2-Zeyd İbnu Ali İbni Huseyn İbni Ali İbni Ebî Tâlib, Müsnedu Zeyd İbnu Ali, Lübnan, 1966, s 505
3-Geniş bir tahlil için bkz HzPeygamber’in Sünnetinde Terbiye, s 148-157

İbrahim Canan (ProfDr)