Coğrafya 1 Test 1 Deneme Sınavı

#1

Coğrafya 1 Test 1 Deneme Sınavı konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
1. SORU
1) Aşağıdaki özelliklerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından birisi değildir?
b) Okyanus akıntıları oluşur
a) Sürekli rüzgarlar meydana gelir.
c) Yerel saat oluşur
d) Yıllık sıcaklık farkı meydan gelir

2. SORU
2) Aşağıdakilerden hangisi Dünya�nın şekli nedeniyle Ekvator�dan kutuplara gidildikçe azalan özelliklerden birisidir?
a) Gölge boyu
b) Yerçekimi
c) Alacakaranlık süresi
d) Sıcaklık

3. SORU
3) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
a. Dar alanları gösterir
b. Küçültme Oranı azdır
c. Bozulma oranı fazladır
d. İzohipsler arası yükselti farkı azdır.

4. SORU
4) Aşağıdaki özelliklerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek değildir?
a. Yükseldikçe bitki örtüsünün değişmesi
b. Yükselen havanın yağış bırakması
c. Ekvatora yakın yerlerde tarım ürünlerinin daha çabuk olgunlaşması
d. Aynı enlemdeki iki yerde sıcaklığın faklı olması

5. SORU
5) Aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisinin bulunduğu yerde arazinin daha eski zamanda oluştuğu söylenebilir?
a. Linyit
b. Petrol
c. Turba
d. Taşkömürü

6. SORU
6) Kömür yüksek sıcaklık ve basınç sonucunda elmasa dönüşür. Buna göre elmas oluşum bakımından hangi kayaç grubunda yer alır?
a. İç püskürük
b. Metamorfik (başkalaşım)
c. Dış püskürük
d. Kimyasal tortul

7. SORU
7) Atmosfer basıncının atması için I Yerçekimi II Sıcaklık III Yükselti Gibi özelliklerden hangilerinin de atması gerekir?
a. Yalnız I
b. I-II
c. II-III
d. I-III

8. SORU
8) Aşağıdakilerden hangisi heyelanın oluşma nedenlerinden biri değildir?
a. Eğim fazlalığı
b. Yağış fazlalığı
c. Orman örtüsünün gür olması
d. Zeminin dirençsiz olması

9. SORU
9) I. Epirojenez II. Rüzgarlar III. Yeraltı suları IV. Depremler V. Buzullar Yukarıdakilerden hangisi iç kuvvetler arasında yer almaz?
a. I-II-III
b. III-IV-V
c. II-III-IV
d. II-III-V

10. SORU
10) 1/50.000.000 ölçekli bir Dünya haritasıyla ilgili olarak , aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ayrıntı azdır
b. Hata oranı fazladır
c. Küçültme oranı azdır
d. Bir düzleme aktarılıştır

11. SORU
11) Karstik arazilerde akarsuların debisi yeraltına sızmanın çok olması nedeniyle almaktadır. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisinde bu nedenle debi azalması beklenir?
a. Gediz
b. Kızılırmak
c. Göksu
d. Asi

12. SORU
12) Türkiye IV.jeolojik zamanda tektonik hareketlere uğraması ve yerkabuğunun faylarla parçalanmış olması nedeniyle çok sayıda kaplıca ve ılıcaya sahiptir. Türkiye�de fay hatlarının dağılışı göz önüne alındığında aşağıda verilen illerden hangisin- de kaplıca ve ılıcaların daha fazla olması beklenir?
a. Edirne
b. Bursa
c. Antalya
d. Şanlıurfa

13. SORU
13) Deniz kıyılarında farklı yer şekillerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
a) Kıyı ile iç kesim arasındaki sıcaklık farkında
b) Farklı kıyı tiplerinin görülmesinde
c) Kıyılardaki yağış miktarında
d) Toprak verimliliğinde

14. SORU
14) Fransa�nın güney kıyılarında akarsuların ağzında biriktirme şekillerine rastlanırken, kuzey kıyılarında akarsu ağızlarında haliçler görülür. Bu durumun oluşmasında; I. Güneydeki akarsuların bol alüvyon taşıması II. Kuzeydeki akarsuların aşındırma gücünün az olması III. Kuzeyde gel-git genliğinin fazla olması gibi olaylardan hangileri etkili olmuştur?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III

15. SORU
15) Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisi dalga ve akıntıların etkisiyle oluşmamıştır?
a. Falez
b. Kıyı kordonu
c. Lapya
d. Lagün

16. SORU
16) Aşağıdakilerden hangisi heyelanı kolaylaştıran koşullardan değildir?
a) Tabakaların yamaç eğimi ile aynı doğrultuda olması
b) Yamaç dengesinin doğal olmayan oyuntularla bozulması
c) Killi tabakaların bulunması
d) Yarı kurak iklim koşullarının yaşanması

17. SORU
17) Rüzgarlar yeryüzünü şekillendiren önemli bir dış kuvvettir. Rüzgarın şekillendirme etkisi çeşitli koşullara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullar arasında gösterilemez?
a) İklimin kurak olması
b) Bitki örtüsünün seyrek olması
c) Yağış rejiminin düzensiz olması
d) Yer şekillerinin eğimli olması

18. SORU
18) Rüzgarlar bazı yer şekillerinin oluşumunda doğrudan, bazılarında ise dolaylı bir etkiye sahiptir. Aşağıda verilen yer şekillerinin hangisi üzerinde rüzgarlar dolaylı bir etkiye sahiptir?
a. Kumullar
b. Barkan
c. Mantar kaya
d. Peribacası

19. SORU
19) Havadaki nemin az olduğu yerlerde yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangilerinde sıcaklık arkı fazladır? I.Step iklimi II.Ilıman okyanus iklimi III.Karasal iklim IV.Akdeniz iklimi
a) I-II
b) II-III
c) III-IV
d) I-III

20. SORU
20) Dünyanın günlük hareketi sonucunda sürekli rüzgarlar meydana gelmiştir. Aşağıdaki rüzgarlardan hangileri sürekli rüzgarlardandır? I. Bat rüzgarlar II. Muson rüzgarları III.Kutup rüzgarları IV.Lodos rüzgarı
a. I-III
b. II-IV
c. II-III
d. I- IVCEVAP ANAHTARI 1)D 2)D 3)C 4)C 5)D 6)B 7)A 8)C 9)D 10)C 11)C 12)B 13)D 14)B 15)C 16)D 17)C 18)D 19)D 20)D