Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dalları arasında yer almaz?
A) Ekonomi Sosyolojisi
B) Bilgi Sosyolojisi
C) Dil Sosyolojisi
D) Tüze Sosyolojisi
E) Eğitim Sosyolojisi

--------------------------------------------------------------------------------

2-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken etik (ahlak) standartlarından değildir?

A) Açıklık
B) Objeye veya konuya zarar vermemek

C) Araştırmacının kimliğini saklamaması
D) Dürüstlük ve gerçeklik
E) Güvenirlilik

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırmada olması gereken ilkelerden biri değildir?
A) Nesnellik
B) Hipotezi formüle etmek
C) Doğruluk
D) Sınırlılık
E) Basitlik ve açıklık

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Bilimsel yöntemde takip edilmesi gereken aşamalardan ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konu ile ilgili bilgilerin toplanması
B) Hipotezi formüle etmek
C) Verileri toplamak ve analizini yapmak
D) Rapor hazırlanması
E) Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Ölçme aracının ölçmek istediğimiz niteliği doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?
A) Kuram
B) Güvenirlilik
C) Geçerlilik
D) Korelasyon
E) Gerçeklik

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Temel konusu uygarlık, kültür, toplum, sınıf ve grup tipleri olan sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din Sosyolojisi
B) Eğitim Sosyolojisi
C) Ekonomi Sosyolojisi
D) Hukuk Sosyolojisi
E) Bilgi Sosyolojisi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi etkileşimcilik yaklaşımının temsilcilerinden birisi değildir?
A) W. James
B) J. Dewey
C) C.H. Cooley
D) W. Thomas
E) L. Coser

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: �ndüstrileşmiş toplumlarda ortaya çıkan kuralsızlık dizisine�Durkheım ne ad verimiştir?
A) Burjuva
B) Anomi
C) Bilinç
D) Patriyarki
E) Proleterya

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Belirli bir otoritenin olduğu yerde çatışmanın varlığından sözeden düşünür kimdir?
A) R. Merton
B) Parsons
C) J. Dewey
D) R. Dahrendorf
E) L. Coser

--------------------------------------------------------------------------------
10-) �nsanlar gruplara kabul edilmek isterler, çünkü gruplarda ödül mekanizması vardır�diyen düşünür kimdir?
A) P.M. Blau
B) B. Malinowski
C) A. Smith
D) J.S. Mill
E) G.C. Homans

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Leplay okulunun görüşlerini benimseyip, bu alanda çalışmalar yapmıştır?
A) Ahmet Rıza
B) Salih Zeki
C) Ziya Gökalp
D) Ahmet Şuayip
E) Prens Sabahattin

--------------------------------------------------------------------------------
12-) �deal Tip Analizi�ve �arihi Analiz�tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karl Marx
B) E. Durkheim
C) A. Comte
D) Max Weber
E) H. Spencer

--------------------------------------------------------------------------------
13-) �adınlarla erkekler aynı muameleye tabi tutulacaksa hukuki yapıda, toplumsal politikalarda ve sosyal yapıda büyük değişiklikler yapılması gerekmektedir�görüşünü savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Alışveriş Kuramı
B) Radikal Feminist Yaklaşım
C) Liberal Feminist Yaklaşım
D) Sosyalist Feminist Yaklaşım
E) Çatışmacı yaklaşım

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi toplumun olabilmesi için gerekli şartlardan birisi değildir?
A) Ortak bir toprak parçası
B) Belli bir idareyi benimsemek
C) Ortak tüketim biçimine sahip olmak
D) Ortak kültüre sahip olmak
E) Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak

--------------------------------------------------------------------------------
15-) �oplumsal yapı�kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumsal yapı kültür, toplumsal sınıf, statü, rol, grup ve kurumlardan oluşur.
B) Bireyler belli davranışları, toplumsal yapıdaki yerlerine bağlı olarak öğrenirler.
C) Toplumsal yapı toplumun bir çerçevesidir.
D) Toplumsal yapı birbirinden bağımsız parçalardan oluşur.
E) Toplumsal yapı toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkiler bütünüdür.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüsüne ne ad verilir?
A) Master statü
B) Kazanılmış statü
C) Edinilmiş statü
D) Doğrudan statü
E) Geliştirilmiş statü

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Güç ve düzenin sağlanması görevini üstlenen toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim
B) Politik
C) Eğitim
D) Tıp
E) Aile

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi toplum türleri arasında yer almaz?
A) Avcılık ve Toplayıcılık toplumları
B) Göçebe ve çobanlık toplumları
C) Tarım toplumları
D) Endüstri öncesi toplumlar
E) İlkel tarım toplumları

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Fonksiyonalist kurama göre yaşama bir anlam kazandırma işlevini yerine getiren toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile-Din
B) Eğitim-Hukuk
C) Askeri-Eğitim-Siyaset
D) Tüm kurumlar
E) Eğitim-Aile

--------------------------------------------------------------------------------

20-) il, inanç, değer, norm ve bir nesilden diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütün nedir?
A) Değer
B) Kültür
C) Toplumsallaşma
D) Sınıf
E) Grup

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Toplum içinde özel bir biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?
A) Popüler kültür
B) Yüksek kültür
C) Gerçek kültür
D) İdeal kültür
E) Yaygın kültür

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi yerleşik davranış kurallarının özelliklerinden birisi değildir?
A) Birey toplumsallaşma aşamasında öğrenir.
B) Günlük faaliyetlerimizi düzenler.
C) Her toplumda aynı özellikleri taşır.
D) Farklı dereceleri vardır.
E) Ödül ve cezaya dayalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) I. TV seyretmek
II. Heykelcilik
III. Pop müzik dinlemek
IV.Fotoğraf çektirmek
V. Golf maçına gitmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaygın kültür de varolan değerlerdendir?
A) I
B) I-II-III
C) II-IV-V
D) I-III-IV
E) II-III-V

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi etnosentrik grupların özelliklerinden değildir?
A) Objektif olamazlar
B) Anlayış ve hoşgörüyü redederler
C) Ayrımcılık ve dışlama içerdiğinden olumsuzdur
D) Kendi grubunu üstün görür
E) Grup bağlılığı sağlamada olumsuz etkilidir

--------------------------------------------------------------------------------
25-) �ireyin bir kimlik kazandığı, yaşadığı toplumun üyesi haline geldiği etkileşim sürecine�ne ad verilir?
A) Grup oluşturma
B) Statü kazanma
C) Toplumsallaşma
D) Kişilik kazanma
E) Rol alma

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Grup üyeleri arasında gerekli uyum ve dayanışmayı artırıcı lider türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklayıcı lider
B) Otoriter lider
C) Araçsal lider
D) Demokratik lider
E) Bırakınız yapsıncı lider

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıkları içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsallaşma
B) Rol alma
C) Ayna benlik
D) Benlik
E) İzolasyon

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Sosyolojideki �ol alma�kavramını geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) C. H. Cooley
B) W.G. Sumner
C) R. Merton
D) H. Hyman
E) G.H. Mead

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Fiziksel yeteneklerin yanında takım ruhununda öğrenildiği toplumsallaşmada etkili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile
B) Kitle iletişim araçları
C) Sportif etkinlikler
D) Çalışma ortam
E) Arkadaş grupları

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin toplumsallaşmanın özelliklerinden birisi değildir?
A) Bu dönemde eş önemlidir.
B) Orta yaş bunalımı başlar.
C) Gençliğin çılgınlıkları azalır
D) Sorumluluklar azalır.
E) Gelecek kaygısı artar.

1-) C 2-) E 3-) B 4-) A 5-) C 6-) E 7-) E :cool: B 9-) D 10-) A 11-) E 12-) D 13-) C 14-) C 15-) D 16-) B 17-) B 1:cool: D 19-) D20-) B 21-) B 22-) C23-) D 24-) E 25-) C
26-) A 27-) D 2:cool: E 29-) C 30-) D