Doğum (Yıldız) Haritası (Horoscope)

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar


Doğum haritası, doğum anında Dünyamız etrafındaki alanı haritalama yöntemidir. Doğum haritası, doğum anında çekilmiş kozmos resmidir, bir nevi kozmos portresidir. Her şeyin hareket halinde olduğunu biliriz. Gezegenler Güneşin yörüngesinde farklı hızlarda yavaşça hareket ederler, bunun yanında Dünya da 24 saatlik süre içerisinde kendi etrafında bir dönüşünü tamamlar. Bir gün içerisinde Dünyanın dönüşü esnasında bizler de 360°’lik Zodyak’a (Burçlar Kuşağına) tabii oluruz. Doğum haritası da kozmik saati durduran ve zaman durmuşçasına evreni yakalayan bir diyagram ya da resimdir.

Doğum haritası sizin bireysel kozmik portreniz ya da kimliğinizdir. Kim olduğunuz ve ne olacağınız konusunda evrenin size söyledikleridir. Geleceğin tohumları her zaman şimdiki zamanda gizlidir, ama onları okuyabiliyor muyuz? Bu tamamen astroloji çalışması ile ilgilidir: yani zamanın burçlarının okunması ve bizler ile ilgili olarak bugün ve gelecek hakkında söylediklerinin dinlenmesi. Sizin kozmik portreniz herhangi bir zamanda hep hazırdır.

Doğumunuz esnasında Güneşin bulunduğu burç (örneğin; Koç, Boğa veya İkizler) profesyoneller tarafından aranılan faktörlerden sadece birisidir. Doğum günü ve yılınıza ilave olarak pek çok profesyonel doğum saatini ve yerini de kullanmaktadır. Doğum tarihi, yılı, saati ve yeri doğru zaman ve yerde hesaplamaların yapılması için gereklidir. Bu bilgilerin verilmesi ile bir astrolog doğum haritası denen haritayı (horoskop) hazırlayabilmektedir.

Doğum haritalarının her birinde Güneş, Ay ve gezegenlerin (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto) kesin konumları bulunmaktadır. Bu gezegenler daha sonra doğum kartı denen dairesel diyagramlara yerleştirilmektedir. Bu kart, sizin doğum anınızda doğduğunuz yerden görünen gökyüzünün minyatür bir diyagramıdır.

Haritanın veya MC’nin (Başucunun) en üstünde tam üstteki Zodyak bölümüdür, haritanın veya IC’nin (Ayakucu) alt kısmı da ayağınızın altındaki ve Dünyanın diğer tarafındaki bölümdür. Kartın en sol tarafındaki yükselen veya yükselen burçtur – doğum anında ufukta beliren veya yükselen Zodyak bölümü. Karşısında, haritanın sağ tarafında alçalan bulunmaktadır. Bu Zodyak'ın yerleştiği yerdir. Bu dört nokta – yükselen (
), alçalan (
), başucu (
) ve ayakucu (
) – astrologlar için çok önemlidir. Bunlar çok hassas noktalardır.
 

Dine

Özel Üye
#2
YILDIZ HARİTASI VE YARARLARI


Yıldız haritası -ki buna doğum haritası da denir- doğum zamanı ve yerinde o an göğe bakıldığın**da görülebilen yıldız ve gezegen**leri temsil eden bir şemadır.

Bir in**sanın doğum anındaki yıldız hari**tasını sağlıklı tespit etmek çok önemlidir. Bu şemanın merkezin**de dünya yer alır. Yıldızların han**gi burçlara dağıldığı veya küme**lendiği başlı başına önem taşır.


Aşağıdaki yıldız haritası (Ho**roskop) Beethoven'e aittir. Doğ**duğu anda, doğduğu bölgeden bakıldığında yıldızların, burçların konumu göstermektedir. Bilindiği gibi Ludwig Beethoven, 16 Aralık 1770'de Bonn'da doğmuştur. Yıl**dız haritasının önemli bir nokta sayılan Yükselen burç Boğa'nın 14'üncü derecesini göstermekte**dir. Boğa, müzikle ilgili olan bir burçtur. Yükselen burcun çok ya**kınındaki Uranüs gezegeni, deha**ya işaret etmektedir.


  1. Zodyak'ın burçları
  2. Bu bölümlere "Evler" adı verilir ve yıldızlar.
  3. Yükselen burç: Doğum
  4. MC (Medium Coeli) yani, yıldız haritasının tam tepesinde
 

Dine

Özel Üye
#3
HOROSKOP NEDİR?Horoskop belli bir yıl, ay, gün, saat ve bölge için hazırlanan gök haritasıdır. Farklı Astroloji türleri için çıkartılan, farklı horoskoplar vardır. Burada konumuz gök konu**munun ve gök cisimlerinin insan**lar üzerindeki tesirleri olduğuna göre inceleyeceğimiz Horoskop türü de "Natal Horoskop" denilen türdür. Bu tip horoskoplarda bazen "doğum haritası" ismi de ve**rilir.Bir insanın horoskopunun çı**kartılabilmesi için beş şeyin bilin**mesi gerekir.
1-Kişinin doğduğu yıl.
2-Kişinin doğduğu ay.

3-Doğumun ayın kaçında ol**duğu.4-Doğumun saat kaçta oldu**ğu.5-Doğum yerinin kesin enlem ve boylam değerleri.

Ayrıca doğum tarihinde yaz saati uygulaması olup, olmadığı**nı da bilmek gerekir. Bütün hesaplamalar Greenwich esas alınarak yapılır ve sonra dünyanın istenen bölgesine göre düzeltilir. Bu yüz**den istenen tarihte yaz saati uy**gulanıp uygulanmadığını bilmek gerekir. Ancak bu sayede GMT (Greenwich Mean Time - Green**wich Ana Zamanı) ile lokal saat arasındaki saat farkını bilmek mümkün olur.Gezegenler sürekli olarak ha**reket ederler. Üstelik bu hareket sadece tek bir yönde değil, astro**nomiyle ilgilenmiş olanların bildi**ği gibi bazen ters yönde de olur. Bundan başka gezegenlerin ku**zeyden güneye, güneyden kuzeye doğru olan hareketleri de vardır. Bütün bu hareketler içinde iste**nen anın konumunu bulmak için birçok hesaplar yapılır.

Gezegen**ler periyodik olarak her yıl tam ay**nı konuma girmezler. Hatta gök konumun iki defa üst üste tam olarak aynı şekilde olabilmesi için aradan binlerce yıl geçmesi gere**kir, bu yüzden doğum yılını, ayını ve ayın kaçında doğduğunu bil**mek gereklidir. Bir günlük bir yan**lışlık bile çok farklı sonuçlara ulaştırır.

Şayet bir Astroloji kitabından kendi burcunuzun tefsirini veya sizin burcunuza, gök cisimlerinin yaptığı açılara göre tahmin edilen yıllık yıldız falınızı okursanız bun**ların bir kısmının size uyduğunu ve bir kısmınınsa hiç uymadığını görürsünüz. Bu tefsirdeki birçok nokta başka burçtan olan kişilere de uyabilir. Zaten bu gibi tefsirler tam olarak tutarlı olsalardı dünya nüfusunun ortalama onikide biri**nin aynı kader, aynı karakter, ay**nı zorluklar ve yardımlar ile aynı zevklerle sahip olması gerekirdi ki, bunun düşüncesi bile saçma**dır.
Sizinle biraz daha uyumlu ol**ması için doğduğunuz yılın ve gü**nün horoskopunu çıkartırsanız fa**kat doğum saatini ve yerini dikka**te almazsanız, gök konumunun tefsiri size yukarıda anlatılan tür**deki tefsirlerden daha çok uyar fa**kat sizinle birlikte aynı yıl, aynı gün doğmuş olan bütün insanlar yani ortalama olarak dünya nüfu**sunun 365'te birine de en az sizin kadar uyar. Doğum yer ve saatini**zi de hesaba katarak çıkartılan bir horoskop ise sadece size uyar.


Bilimsel araştırmalar yapan bir insan, bir bilim adamı için mikros**kop neyse astrolog için de "yıldız haritası" odur. Çünkü horoskopu çıkarılan kimsenin kişiliğinin ve yeteneklerinin anahtarı bu şema**da gizildir. Horoskop dünyanın be**lirli bir noktasından, belirli bir an**da görülen güneş, ay ve gezegen**lerin konumlarını belirten bir şe**madır. Bu yıldız haritası bir insa**nın, bir hayvanın doğum tarihine; bir projenin, bir taç giymenin, bir geminin denize indirilmesinin gü**nüne göre çıkarılabilir. Kısacası, doğum tarihi, yani başlangıcı olan her şey için bir horoskop hazırlamak mümkündür.

Astrologlar Güneş, Ay ve ge**zegenlerin dünya etrafında dön**mediğini bilirler. Bununla birlikte horoskopu Güneş, Ay ve gezegen**lerin dünyadan göründükleri du**rumlara göre hazırlarlar. Bize Gü**neş, gökyüzünde belirli bir yolda ilerlemiş gibi gelir. Bu sabit yol da ekliptik olarak bilinir.

Ekliptik, ad**larını Zodyak'ın burçlarına vermiş olan takımyıldızlardan geçer. Ge**zegenler ve Ay da bu kuşağın için**de döner gibi görünürler.

Astrolog, doğum haritası da denilen yıldız haritası (horoskopu) çıkardıktan sonra Yükselen burç, Güneş, Ay ve gezegenlerin bulun**dukları Zodyak burçlarını ve yer**leştikleri Evleri tespit edip yorum**lamak zorundadır.

Yükselen burcun konumunun, o kimsenin kişiliğini ve dış tutu**munu açıkladığı ve özellikle 40 ya**şından sonraki hayatı yönlendirdi**ği kabul edilir. Bazen Yükselen burçtan "Dünyaya gösterilen yüz" diye söz edilir. Yükselen yani ha**ritanın ilk burcu, insanın temel ki**şiliğini gösteren Güneş'in bulun**duğu burçla zıttır. Ay'ın da yorumlanmasıyla birlikte bunların değer**lendirilmesi, gözönüne alınması gereken en önemli noktalardır. Bunları da gezegenler ve birbiriy**le yaptıkları açılar (aspect'ler) ta**kip eder.Astrolog, o zaman yıldız haritasını çıkarmış olduğu kimsenin psikolojik yapısı konusunda oldukça belirli bir fikre sahip olur. Yıldız haritasında bazı gezegenler "güçlü" durumda olabilirler çün**kü bunlar yönettikleri iddia edilen Zodyak burçlarına düşmüşlerdir.


Daha sonra her gezegenin di**ğerleriyle yaptığı açılar hesapla**narak yorumlama daha da ilerletilir. Artık astrolog, yıldız haritası**nı incelemekte olduğu kimseyle il**gili pek çok bilgiye sahip olacak**tır. Yapılacak son iş de haritası çı**karılan kimseye göre önemli ve anlamlı olan yorumların sentezi (yani bilgilerin birleştiği nokta birden fazla defa kendisini gösteriyorsa kendisini iyice belli eder ve ön plana çıkar.)

Yukarıdaki kısa açıklamalarımızın da göstermiş olduğu gibi gerek burçların ve gerekse gezegenlerin bazı olumlu ve olumsuz yönleri ve bunların yanı sıra da bir**leştikleri, yan uyumlu oldukları bazı şeyler vardır. Mesela Güneş'**in kalp, omurga veya ülkenin baş**kenti ile birleşmesi onun olumlu veya olumsuz bir tesirlerini değil, uyumlu olduğu şeyleri gösterir.
Hiçbir burç ve hiç bir gezegen kendi başına iyi veya kötü değil**dir. Birçok piyasa işi Astroloji ki**tabı Satürn'ü kısıtlayıcı, kötülük getirici ve istenmeyen bir fena te**sir olarak gösterir. Halbuki horos**koplarında Satürn'ün tesirleri za**yıf olan kişiler disiplinsiz, hiçbir korkuda kendisine hâkim olmayan ve derin bir bilgiden uzak, daima sathı öğrenimlerle yetinen kişilerdlr. Tabii ki, Satürn kısıtlayıcı, hastalık getirici ve hayatı zorlaş**tırma gibi tesirler de yapar fakat neyin ne olduğu asla ezbere söylenemez. Her gezegen, bulunduğu burca, ev konumuna ve diğer gezegenlerle olan ilişkilerine göre iyi veya kötü tesir yapar. Bu tesirlerin neler olduğunu, kişiye hangi anlarda yardımcı ve hangi anlarda da zorlaştırıcı olduklarını anlamanın tek yolu vardır ki, o da kişinin özel horoskopunun çıkartılmasıdır.