Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Kampüsü

#1
Sponsorlu BağlantılarD.E.Ü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (D.E.Ü-DBTE) 1975 yılında, deniz bilimlerinde, disiplinlerarası lisansüstü eğitim ve araştırma yaparak denizlerimizin doğal canlı ve cansız kaynaklarının saptanması, korunması ve en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, denizlerimizdeki ulusal çıkarlarımızı uluslararası platformlar korumamızı sağlayacak bilgi birikimini oluşturmak, denizlerimizin fiziksel, kimyasal, biyolojik, oşinografik, jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal yapısını incelemek ve denizlerimizde meydana gelen dinamik ve ekolojik olayları tanımlayıp modellemek, kullanıcıya geçmişe ve geleceğe yönelik kısa ve uzun vadeli bilgi vermek, tahminler sunmak amacıyla kurulmuştur

Enstitü'de çevre denizlerimizin fiziksel, kimyasal, biyolojik, ekolojik, jeolojik ve jeokimyasal yapıları ve dinamiğini incelemek, kirlenmeden etkilenme düzeylerini saptamak ve besin kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla araştırmalar ve uzun süreli, geniş alanlı projeler yürütülmektedir. Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz de deniz bilimleri kurumları, ulusal ve uluslararası önde gelen deniz bilimleri enstitüleriyle bilimsel işbirliği halinde bulunan Enstitümüz çok sayıda araştırma programına katılmıştır ve katılmaktadır.

Karadeniz ve Ege Denizin'de halen yürütülmekte olan projelerin yanısıra, çeşitli önemli üniversite ve enstitüler ile ortak araştırmalar yapmakta olup, özellikle Ege denizi (İzmir Körfezi ve civar körfezler) ile ilgili olarak mevcut en geniş ve en doğru bilgi birikimine sahiptir. Enstitümüzde ayrıca özel ve resmi kuruluşlar tarafından desteklenen kısa süreli ve yöresel projeler de yapılmaktadır.

DBTE, kurulduğundan bu yana, laboratuvarlarda ve gemide kullanılan cihazları teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenileyerek, uluslararası standartlara ulaşmıştır. İnciraltındaki binasında biyoloji, kimya ve jeofizik laboratuvarları, , Uydu Veri Alma ve İşleme Birimleri ve kütüphane bulunmaktadır. D.E.Ü-DBTE'nin bütün deniz araştırmaları ve özellikle balık stok tayininde kullanılan 36m. boyunda R/V PİRİ REİS Bilim araştırma gemisiyle, bulgu toplama işlemlerinin yanısıra, toplanan bulguların ön değerlendirilmesi yapılmakta, daha detaylı değerlendirmeler ise Enstitü laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.
Deniz bilimleri ve Deniz Teknolojisi bölümlerinin ilgili programlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek isteyen matematik, fizik, kimya, biyoloji, istatistik veya mühendislik dallarından birinden lisans derecesi almış olanlar Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ilgili programlar için başvurabilmektedir.


Enstitümüz temelde üç amaç kapsamında kurulmuştur:

  • Lisans üstü öğretim
  • Araştırma
  • Uygulama
Türkiyenin deniz hak ve menfaatleri kapsamında başta Ege Denizi olmak üzere Anadolu’yu çevreleyen tüm denizlerde ve deniz aşırı alanlarda bilimsel, ekonomik ve politik v.b. amaçlarla uygulamaya yönelik veri toplamak ve gerekli stratejilerin oluşmasında yardımcı olmak Enstitü’nün kuruluşundan günümüze kadar yaptığı görevler arasındadır. Bu bağlamda:

Kısa Vadeli Hedefler:
Enstitü’nün kısa vadeli hedefleri arasında Türkiye’yi çevreleyen denizlerde denizlerle ilgili tüm sektörler için gerekli temel parametreleri toplamak ve bir veri bankası oluşturmaktır. Bu verilerin değerlendirilmesi ile kıta sahanlığı, uluslararası sulardaki kaynaklardan yararlanılması ekonomik zonların belirlenmesi gibi güncel sorunlardan başlamak üzere canlı ve cansız denizel kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak yetkili karar mercilerine bilimsel referans bilgiler üretmekdir. Ülkenin ihtiyacı olan deniz bilimcilerin yetiştirilmesinde süreklilik sağlanmasıdır.
Uzun Vadeli Hedefler:
Dünya’nın yaklaşık %71’i denizlerle kaplıdır ve karasal kaynaklar insanlar için yetersiz durumdadır. Gelişmiş ülkeler, ülke dışındaki kaynakları kullanmak suretiyle refah seviyelerini yükseltmektedirler. Sözü edilen ilave kaynakların çoğunluğunu denizel kaynaklar oluşturmaktadır. Okyanusların ekonomik zonları ve karasuları dışındaki kaynaklar başta antartika olmak üzere gelişmiş ülkeler tarafından faydalanılmaktadır. Ülkemiz içinde gerekli olan ek kaynakların bulunması ve işletilmesi zorunluluk hale gelmektedir. Bahsi geçen kaynakların bulunması ve işletilmesi için gerekli olan araştırmalar ve fizibilite çalışmalarının yapılması için denizaşırı alanlara seferler düzenlemesi Enstitü’nün uzun vadedeki hedeflerinin başında gelmektedir.


Öte yandan, denizlerden yeterince yaralanmak amacıyla Deniz Teknolojisi alanında deniz üstü platform tesislerinin yüksek teknolojik seviyerlerde tasarlanması ve uygulanabilirliği konusunda bilgi birikimini yeterli düzeye getirerek ve bu konudaki çalışmalara bilfiil katılmaktır.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü (DBTE), 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise 2809 sayılı kanunla kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Enstitü'de, 23.12.1982 tarih ve 82/665 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile oluşturulan 'Deniz Bilimleri' ve 'Deniz Teknolojisi' Anabilim Dalları çalışmalarını sürdürmektedir.


Faks
+90 (232) 278 50 82


Adres
Haydar Aliyev Bulvarı No:32 35340 İnciralti / İZMİR/ TÜRKİYE

e-posta

imst@deu.edu.tr

R/V K. Piri Reis

+90 (232) 7521980

+90 (522) 216 47 18