Edebi Akımlar Ve Batı Edebiyatı Test Soruları ve cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
edebi akımlar test soruları - batı edebiyatı sınav soruları ve cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin
geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.
B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.
D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam
uygunluğa büyük önem verilir.
E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler
kahraman olarak seçilir.

2. Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır.Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir.Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün ,ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.
Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
A) Klasisizmin B) Romantizm C) Realizm
D) Sembolizm E) Natüralizm

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
D) Victor Hugo E) Stendhal

4. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Balzac – Vadideki Zambak
B) Stendhal – Kırmızı ve Siyah
C) Schiller - Wilhem Tell
D) Shakespeare - Hamlet
E) Tolstoy – Silahlara Veda

5.Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
D) Victor Hugo E) Stendhal

6. 1827’de yayımladığı Cromwell adlı dramında romantizmin ilkelerini belirler.Fransız edebiyatında Hernani Savaşı’na yol açan Hernani oyunu , yazarın Fransız Akademisi’ne üye olmasını sağlamıştır.
Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Tolstoy B) Dante C) Racine
D) Moliere E) V. Hugo

7. Rönesans döneminde destan türünün en büyük şairlerindendir. Eserlerinde klasik kurallara uymuş ve Homeros’tan etkilenmiştir. “Kurtarılmış Kudüs” en önemli eseridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasso B) Çiçero C) Eflatun
D) Aristophanes E) Ariosto

8. “Don Kişot” adlı eseriyle roman türünün ilk örneğini vermiştir. Bu romanı dışında şiir, hikaye, tiyatro alanında da eserler vermiştir.Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer alır.
Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Cervantes B) Racine C) Moliere
D) Corneille E) Balcac

9. Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?

A) Klasisizm B) Realizm C) Natüralizm
D) Parnasizm E) Sembolizm

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a aittir?
A) Goriot Baba
B) Madam Bovary
C) Parma Manastırı
D) Anna Karenina
E) Silahlara Veda

11. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
A) Verlaine – sembolizm
B) Tristan Tzara - dadaizm
C) Emile Zola – natüralizm
D) Lamartine - romantizm
E) G. Flaubert – klasisizm

12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?
A) Gözlem ve belgelere önem verir.
B) Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler
anlatılır.
C) Yazar, eserinde kendi kişisel görüşlerini gizlemez.
D) Eğitme amacı yoktur.
E) Olaylar anlatılırken sebep – sonuç ilişkisi esas alınır.

13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Tevfik Fikret
D) Ahmet Haşim
E) Mehmet Rauf

14. Emile Zola, deneysel roman anlayışına ilk kez yer
I. II.
vermiş, bilimin verilerini roman ve hikayelerde
III.
kullanmıştır.Hayatın çirkin, iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmez.Yazar, biyolojideki determinizm prensibinden
IV.
hareket eder ve bunu edebiyata uygular. Bu yenilikleriyle
de parnasizm akımına öncülük eder.
V.
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. Balzac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri
B) Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri
C) “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları
D) Realizm akımının temsilcileri olmaları
E) Eserlerinde, olağanüstü kişilere ve olaylara sıkça yer
vermeleri


16. “ Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”

Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck
D) T. Gautier E) Baudelaire

17. Aşağıdakilerden hangisinde romantizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) C. Dickens, A. Çehov, Fenelon
B) V. Hugo, Lamartine, Alfred de Musset
C) Rousseau, V. Hugo, Balzac
D) Dostoyevski, Shakespeare, Byron
E) Racine, Goethe, E. Zola

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Hamlet B) Don Kişot C) Sefiller
D) Harp ve Sulh E) Kırmızı ve Siyah

CEVAP ANAHTARI:

1) C 2) B 3) E 4) E 5) C 6) E 7) A 8) A 9) B 10) D 11) E 12) C 13) D 14) E 15) D 16) E 17) B 18) A
alıntı