Elektrik Abonesi Almak Için Gerekli Evraklar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Abonelik Başvuruları
Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım?

if(typeof fnSetYouAreHereSuffix!="undefined")fnSetYouAreHereSuffix(" > Abonelik Başvuruları") Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır.

AG ve YG den bağlantı yapan tüketiciler için tıklayın
Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler için tıklayın
Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır. Söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmaz. Bu durumda yeni kullanıcı ile sadece perakende satış sözleşmesi imzalanır.

BAĞLANTI BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER

1- Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması;

Başvuru;

1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,

2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı,

tarafından yapılır.

Başvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (Bağlı Ortaklığa veya Müessese Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle başvurulur,

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

b) Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için istenilen güç (Talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kW)

c) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı

d) Geçici bağlantı için bağlantı süresi


2- Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler:

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde;

a) Enerji istenilen yerin tapu kaydı

b) Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesinin (Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi)

c) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni

d) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni

e) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi

f) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi

g) Sayaç faturası

h) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler

i) Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi
Parekende Satış Sözleşmesi İçin Neler Yapmalıyım
if(typeof fnSetYouAreHereSuffix!="undefined")fnSetYouAreHereSuffix(" > Abonelik Başvuruları") Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile müşteri arasında yapılan sözleşmedir.

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Yüksek gerilim elektrik satışına ilişkin sözleşme

Alçak gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme
PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER

1-BAŞVURU:
Perakende satış sözleşmesi başvurusu;

1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,

2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı,

tarafından yapılır.

2-BAŞVURUNUN YAPILMA ŞEKLİ:

Perakende satış sözleşmesi için;

- Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar,

- Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar,

tarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek abonelik talep edilen bölgedeki Bağlı Ortaklık/Müesseselerimizin ilgili birimlerine başvurulur.

Dilekçe için tıklayınız.

3-BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:

Perakende satış sözleşmesi yapacak gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda (A) bendinde belirtilen ve tüm abone gruplarını kapsayan ortak belgelerden durumlarına ilişkin olanlar ile birlikte abone grubuna ilişkin olarak (B) bendinde yer alan belgeleri verecektir.

A) Tüm Abone Gruplarını Kapsayan Ortak Belgeler

a) Adı, soyadı veya unvanı, adresi, T.C. kimlik (vatandaşlık) numarası, vergi kimlik numarası ( tüzel kişilerde tüzel kişiliğin vergi numarası ile yetkilinin T.C. kimlik ve vergi kimlik numarası) kullanıcı numarası ve dahil olmak istenen abone grubunun açık olarak belirtildiği bilgileri içeren dilekçe

b) Mülk sahibi ise; tapu kaydı veya mülkiyeti belirleyen belge

Mülk sahibi değilse; kira sözleşmesi

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( tüzel kişilerde yetkilinin)

d) Adına kayıtlı aboneliği varsa; son endeksi de içerecek şekilde ilişik kesme belgesi veya borcu olmadığına dair belge

e) Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliğin vergi numarasını gösterir belge

-Son durumuna ilişkin yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği

-Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

-Faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili resmi kurumlardan alınacak belgelerden herhangi birisi (işyeri açma izin belgesi, kuruluş yeri belgesi, vergi levhası vb.),

f) Kullanıcı numarası;

- Yeni bir kullanım yeri için; bağlantı anlaşmasında belirtilen kullanıcı numarasıdır.

- Bağlantısı mevcut olan kullanım yerlerinde; o kullanım yerine ait tesisata ilişkin olarak plakalarda yazılı olan tesisat numarasıdır. Müşterinin bu numarayı veya yakın kullanıcı tesisat numarası getirememesi halinde kullanım yerine ait kullanıcı numarası Şirketçe tespit edilir.

g) Müşterinin dahil olacağı abone grubu ve/veya tarifesine esas olacak (B) bendinde sayılan belgeler

h) Müşterinin özelliğine göre ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler

B) Müşterinin dahil olacağı abone grubu ve/veya tarifeye esas olacak belgeler


Mesken Aboneliği:

Ortak belgeler

Sanayi Aboneliği:

1-Ortak Belgeler

2-Sanayi Sicil Belgesi

Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmeler:

1-Ortak belgeler,

2- Turizm belgeli yatırım veya işletme olduklarına dair Turizm Bakanlığından alınmış belge

Endüksiyon ve Ark Ocakları Aboneliği:

1-Ortak belgeler

2-Faaliyetleri ile ilgili resmi belge

İçme ve Kullanma Suyu Aboneliği:

Ortak belgeler

Ticarethane Aboneliği:

Ortak belgeler

Resmi Daire Aboneliği:

Ortak belgeler

Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Şantiye Aboneliği:

1-Ortak belgeler

2-İnşaat (temel) ruhsatı

3-Adına başka şantiye aboneliği bulunması halinde borcu olmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi

Geçici Abonelik:

1-Ortak belgeler

2- Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış izin belgesi (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.)

3-Adına başka geçici abonelik bulunması halinde borcu bulunmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi

Hayır Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Yurtlar, Resmi Üniversiteler, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Kurslar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Spor Tesisleri:

1-Ortak belgeler

2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

3-Bu abone grubu kapsamında olduğunu kanıtlayan ilgili mevzuatın (Yürürlükteki Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları) öngördüğü belgeler

Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği Aboneliği:

1-Ortak belgeler

2-İlgili Bakanlıktan alınmış belge

İbadethane Aydınlatması:

1-Ortak belgeler

2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

3-İbadethane olduğuna dair ilgili mercilerden alınmış belge

Genel Aydınlatma Aboneliği:

1-Ortak belgeler

2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Karayolları Aydınlatması Aboneliği:

1-Ortak belgeler

2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Şehit Aileleri ve Muharip / Malul Gaziler :

1-Ortak belgeler

2-Şehit aileleri için; 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı kanunun 45 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlandığına dair dul ve yetimlerin ( Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba) her biri için düzenlenmiş belge veya T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehit maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)

3-Muharip/Malul gaziler için; 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan ve kendilerine maaş bağlanmış olan muharip/malul gaziler ile bunların dul eşleri için düzenlenen belge veya T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce gazi maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)

Tarımsal Sulama Aboneliği:

1- Ortak belgeler

2- Su kullanma izin belgesi veya ruhsatı ( DSİ veya Köy Hizmetlerinden)

3- Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge

4- Birlikler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler

Arıtma Tesisleri :

1-Ortak belgeler

2-Çevre ve Orman Bakanlığından arıtma tesisi olduğuna ilişkin alınmış belge

Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları:

1-Ortak belgeler

2-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Bakanlığın İl Müdürlüklerinden tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin alınmış belge

Ortak Kullanım Aboneliği:

Bahçe aydınlatması, asansör, otomat, kalorifer, hidrofor, kapıcı dairesi ve bunun gibi ortak kullanım tesis ve yerleri için Yönetim Kurulları veya Yöneticilikler tarafından talep edilen aboneliklerdir.

1-Ortak belgeler

2- Yönetim karar defteri fotokopisi (sözleşmeyi imzalayacak şahsa verilen yetkiyi gösteren karar)

3- Asansör için ilgili Belediye Başkanlığından alınmış asansör işletme ruhsatı

4-Yönetim Kurulu veya Yöneticilik oluşmamış binalarda sakinlerden biri adına yapılacak ortak kullanım aboneliği için, her bir kullanıcının bu sözleşmeden kaynaklanacak yükümlülükleri karşılamayı kabul ve taahhüt ettiğine dair belge.4-BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, ABONE GRUBUNUN TESPİTİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI :Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunan müşterinin dahil olacağı abone grubu; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylı “Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esaslar”da yer alan abone grupları dikkate alınarak tespit edilir. Başvurunun İlgili mevzuata uygun olması halinde müşteri ile perakende satış sözleşmesi imzalanır.