Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1. Süslenme Maksadıyla Elbise Giyme


1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (r.a.) şunları anlattı: Resûlul-lah (s.a.v.) ile Benî Enmâr gazvesine çıktık. Ben bir ağacın altında konaklamıştım. O sırada Resûlullah (s.a.v.) geldi:
«— Ya Resûlullah, gölgeye buyur!» dedim. O da geldi. (Erzak koyduğumuz) çuvalımıza bakıp (yiyecek) bir şey aradım. Orada küçük bir acur buldum. Doğrayıp Resûlullah (s.a.v.)'e sunduğum*da:
«— Bunu nereden aldınız?» buyurdu.
«— Medine'den getirdik, ya Resûlallah!» dedim. O sırada yanı*mızda hayvanlarımızı otlatmaya gitmesi için hazırladığımız bir arkadaşımız vardı. Onun hazırlığını yaptım. Üzerinde eskimiş iki hırkasiyle hayvanları gütmeye gitti. Resûlullah (s.a.v.) ona bakıp:
«— Bu adamın bunlardan başka elbiseleri yok mu?» de*di. Ben:
«— Var, heybede yedek elbiseleri var, ya Resûlallah!» dedim. Resûlullah (s.a.v):
«— O halde onu çağır, ona söyle iyi elbiselerini giysin»
buyurdu. Ben de onu çağırdım. Elbiselerini giydi, sonra dönüp git*ti. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
«—Allah boynuna vurasıcaya ne oluyor (da yeni elbise*si varken eskileri giyiyor). Bu kendisi için daha hayırlı de*ğil inidir?» dedi. Hayvan otlatmaya giden adam bunu işitip:
«— Ya Resûlullah! Allah yoluna cihadda da mı?» deyince, Resûlullah (s.a.v.):
«—Cihadda da (yeni elbiselerini giymesi güzeldir)!» bu*yurdu. O zat savaşta şehid düştü.

2. imam Malik'e rivayet edildiğine göre, Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi: «Şüphesiz ben beyaz elbiseli nafiz1 a (Kur'an okuyana) bakmayı seviyorum.»

3. îbni Sirin'den: Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi: «Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakınız (temiz giyiniz). Herkes giyi*mine önem versin.»[1]


2. Boyalı Elbise Giyme Ve Altın Ziynet Takma


4. Naft'den: «Abdullah b. Ömer (r.a.) kırmızı toprak ve zafe-ranla boyanmış elbise giyerdi.»
Yahya der ki, imam Malik'in şöyle dediğini işittim: «Erkek çocukların altın takmalarını mekruh görüyorum.[2]Çünkü bana Resûlullah (s.a.v.)'in altın yüzük takınmayı yasakladığı rivayet
edildi. Bu sebeple ben erkeklerin, büyüklerinin olduğu gibi küçük*lerinin de altın takmalarını kerih görüyorum.»2
îmam Malik der ki: Erkeklerin evlerde ve dışarıda kırmızı renkli kumaştan yorgan yüzü (yatak çarşafı) ve elbise yapmaları*nı haram görüyorum. Fakat bana göre diğer renkler daha iyidir.»[3]


3. İpek Elbise Giyilmesi


5. Urve, Peygamberimiz (s.a.v)'in zevcesi Hz. Aişe (r.a.)'ın giy*diği ipek ve yün karışımı çizgili elbisesini Abdullah b. Zübeyr'e giydirdiğini rivayet etti.


4. Kadınların Giymesi Mekruh Olan Elbiseler


6. Ebû Alkame oğlu Alkame'nin anası şöyle anlattı: «Abdurrahman'm kızı Hafsa (saçlarını gösteren) ince bir baş örtüsüyle Peygamberimiz (s.a.v)'in hanımı Hz. Aişe (r.a.)'ın yanı*na girince, ince baş örtüsünü yırtıp Hafsa'ya kalın bir baş örtüsü giydirdi.»

7. Ebû Hüreyre (r.a.)'dan: «Vücudlarını gösteren ince elbiseler giyinip salınarak yürüyen kadınlar cennete giremezler ve koku*sunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu beşyüz senelik me*safeden alınır.»[4]

8. İbn Şihab'dan: Resûlullah (s.a.v.) bir gece kalkıp ufuklara bakarak: «Bu gece nice hazineler açıldı, ne kadar fitneler meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki ahi-rette çıplaktırlar. Hanımları namaza kaldırınız» buyurdu.[5]


5. Erkeğin Elbisesini Uzatıp Sarkıtması


9. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan; Resûlullah (s.a.v.): «Kibirle*nerek elbisesini yerde sürükleyen kimseye Allahü Teâlâ kıyamet gününde bakmaz (acıyıp bağışlamaz)» buyurdu.

10. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.):
«Allahü Teâlâ kıyamet gününde eteklerini büyüklene-rek yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bakmaz.»
buyurdu.[6]

11. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.):
«Allahü Teâlâ kıyamet gününde büyüklük taslayarak eteğini yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bak*maz.)» buyurdu.[7]

12. Alâ, babası Abdurrahman'dan şunları rivayet etti: Ebû Sa-id el-Hudri'ye etekleri ne kadar uzatmalı diye sorduğumda:
«— Sana bildiğim doğru cevabı vereceğim. Resûlullah (s.a.v.):'ı şöyle derken işittim: «Mü'min erkeğin etekleri bacak*larının yarısına kadar inmelidir. Topuklarına kadar uza*nınca da ona günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan şey cehennemdedir. Allahü Teâlâ kıyamet gününde eteğini büyüklük taslayarak yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bakmaz.» buyurdu.[8]