Erkek kıyafetinde renk yasağı var mı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Erkek kıyafetinde renk yasağı var mı
Her rengin kendine göre bir güzelliği vardır
Örneğin Peygamberimizin beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bilinmektedir Ancak çoğu zaman beyaz rengi tercih ettikleri gibi, ashabına da tavsiye etmişlerdir Kırmızı renk cübbe, hırka ve sarık giydiklerine dair rivayetler vardır(İbn-i Sa�d, Tabakat I 451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348)

Kırmızı giymek haram diye bir kayıt bulunmamaktadır Elbisenin rengi önemli değil, temizliği önemlidir Yalnız Arabistan gibi çok sıcak ülkelerde koyu renk, güneş ışığını dışa yansıtmadığı için insanı bunaltır Bu bakımdan sıcak ülkelerde açık renk elbise giymek, rahatlık açısından daha uygundur

Renkleri kullanması açısından inceleyelim

BEYAZ
İbnu Abbâs radıyu anhümâ anlatıyor: �Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

�Elbiselerden beyaz olanları giyin Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir Ölülerinizi de beyazla kefenleyin�

Tirmizi, Cenâiz 18, (994); Ebu Dâvud, Tıbb 14, (3878)KIRMIZI
Hilâl İbnu Âmir babasından naklediyor: �Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm�ı Mina�da halka hitap ederken gördüm Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üzerinde idi Hz Ali radıyu anh da önüne durmuş, Aleyhissalâtu vesselâm�ın söylediklerini tekrarlıyordu�

Ebu Dâvud, Libas 21, (4073)

Hz Bera radıyu anh anlatıyor: �Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm orta boylu idi Ben onu kızıl bir hulle içerisinde gördüm Ben Aleyhissalâtu vesselâm�dan daha güzel bir şeyi hiç görmedim�

Buhârî, Libas 35, Menâkıb 23; Müslim, Fezâil 91, (2337); Ebu Dâvud, Libas 21, (4072); Tirmizî, Libas 4, (1724); Nesâî, Zînet 94, (8, 203)

İbnu Amr İbni�l-As radıyu anhüm anlatıyor: �Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resülullah aleyhissalâtu vesselâm�a selam verdi Ama Aleyhissalâtu vesselâm adamın selamını almadı�

Ebu Dâvud, Libâs 20, (4069); Tirmizî, Edeb 45, (2808)

Benî Esedden bir kadın anlatıyor: �Bir gün, Resülullah aleyhissatâtu vesselâm�ın zevcelerinden Zeyneb�in yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk Biz bu işle meşgulken Resülullah aleyhissalâtu vesselâm çıkageldi Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü Zeynep bu hali görünce, Aleyhissalâtu vesselâm�ın bunu mekruh addettiğini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü Aleyhissalâtu vesselâm geri döndü ve âniden geldi (Boyadan) hiçbir şey görmeyince içeri girdi�

Ebu Dâvud, Libâs 20, (4071)

İmrân İbnu Husayn radıyu anhümâ anlatıyor:
�Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

�Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem Ne sarıya boyanmışı, ne de (eteşinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem Bilesiniz erkeğin sürünme maddesi kokuludur, renksizdir Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur�

Ebu Dâvud, Libâs, 11, (4048); Tirmizi, Edeb 30, (2789)SARI

İbnu Amr İbni�l-As radıyu anhümâ anlatıyor: �Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm üzerimde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü Derhal:

�Bunu giymeni annen mi sana emretti?� diye sordu Ben: �Bunları yıkayayım mı, ey Allah�ın Resulü� dedim

�Hattâ yak onları!� buyurdular�

Bir rivayette: �Bu, kâfirlerin kıyâfetidir, sakın bunları giyme!� buyurdular� denmiştir

Müslim, Libas 27, (2077); Ebu Dâvud, Libâs 20, (4066, 4067, 4068); Nesâî, Zinet 96, (8, 203, 204)

Hz Ali radıyu anh anlatıyor: �Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, kasîy (yol yol ipek bulunan keten) kumaşla sarıya boyanmış kumaşı yasakladı�

Ebu Dâvud, Libâs 11, (4044); Tirmizî, Libas 5, (1725); Müslim Libâs 29, (2078)YEŞİL

Ebu Remse radıyu anh anlatıyor: �Resülullah aleyhissalâtu vesselâm�in üzerinde iki yeşil giysi gördüm�

Ebu Dâvud, Libâs 19, (4065); Tirmizi, Edeb 48, (2813); Nesâî, Zînet 97, (8, 204), Iydeyn 16, (3,185)SİYAH

Ümmü Hâlid Bintu Hâlid İbni Sa�îd İbni�I-Âs radıyu anhüma anlatıyor: �Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm�a benekli siyah bir giysi getiriImişti

�Bunu kime giydirmemi uyşun bulursunuz?� buyurdular Herkes susmuştu

�Bana Ümmü Hâlid�i getirin!� emrettiler Beni yanına götürdüler Giysiyi elleriyle bana giydirdi ve sonra da:

�Üstünde eskit, üstünde eskit!� diye iki sefer tekrarladılar Siyah kumaşın beneğine bakıyor, eliyle de bana işaret ediyor ve:

�Ey Ümmü Hâlid! Bu senna (güzel), ey Ümmü Hâlid bu sennâ!� diyordu Sennâ, Habeşistan dilinde güzel demekti�

Buhârî, Libâs 22, 32,188; Menâkıbu�l-Ensar 37, Edeb 17; Ebu şâvud, Libas 1

Kırmızı ve bazılarına göre sarı renkte elbiseler giymek mekruhtur Dürrü'l-Müntekâ'da sünnetin hilâfına giyilen her türlü elbisenin mekruh olduğu da ilâve edilmiştir, (Dürrü'l-Müntekâ, (Dâmâd kenarında) N/532)


Peygamber Efendimiz'in kırmızı elbise giydiğine dair rivayetler vardır:
Bera (ra)�den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (sav)�i kırmızı bir elbise giymiş ve saçlarını taramış vaziyette gördüm Ne ondan önce ne de ondan sonra o kadar güzel hiç kimse görmedim

(Buhari Menakıb 23, Libas 35, Müslim Fezail 91) Bu rivayette geçen elbisenin kırmızı çizgili ama içinde yeşil, beyaz çizgiler de bulunduğu ifade edilir (Bkz Riyazüs Salihin: IV-782)

Fakat kıpkırmızı giymenin yasaklandığı başka rivayetlerden anlaşılmaktadır:
�Kıpkırmızı elbise giymekten, altın yüzük kullanmaktan ve rüku�da Kur�an okumaktan yasaklandık� (Müslim, Libas: 4; Ebû Davud, Libas: 11)

Dolayısıyla sırf kırmızı giymek Hanefi mezhebine göre haram değil mekruhtur, Şafi mezhebine göre ise caizdir İçinde kırmızı bulunan ama sırf kırmızı olmayan giysileri giymek ise her halükarda caizdir