Geçmiş Yıllarda Çıkan Maliye Soru ve Cevapları

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kpss Maliye Sınavı - Maliye Testi Soruları


1. Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Tahmini olması

b) Yıllık olması

c) Gayri safi olması

d) Hükümet tasarrufu olması

e) Denk olması

(Cevap D)2. Bütçe tasarısında gelir tahminleri hangisindegösterilir?

a) Gerekçe

b) A cetveli

c) B cetveli

d) C cetveli

e) Milli ekonomik rapor

(Cevap C)3. Yapılan kamu harcamaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçların esas alındığı sınıflandırma biçiminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sağlık harcamaları

b) Eğitim harcamaları

c) Adalet harcamaları

d) Askeri harcamalar

e) Bayındırlık harcamaları

(Cevap C)4. Köy bütçesi aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanarak kesinleşir?

a) Muhtar

b) Köy ihtiyar Meclisi

c) Kaymakam veya Vali

d) İçişleri Bakanlığı

e) Maliye Bakanlığı

(Cevap C)5. Belli bir dönemdeki genel bütçe giderleri 47, katma bütçe giderleri 7 olarak gerçekleşmiş ve aynı dönemde, genel bütçeden katma bütçeli kuruluşlara 6,5’luk hazine yardımı yapılmıştır.

Bunagöre konsolide bütçe gideri ne kadar olur?

a) 60,5

b) 54

c) 46,5

d) 47,5

e) 53,5

(Cevap D)6. Türkiye’de gelir bütçesi tahminlerinde hangi yöntem kullanılmaktadır?

a) Doğrudan tahmin yöntemi

b) Bir önceki yıl yöntemi

c) Otomatik yöntem

d) Ortalama artışa göre artırma

e) İstatistiki metod

(Cevap A)7. Belli bir dönemdeki kamu harcamalarının ülke ekonomisi üzerindeki büyüklüğü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Faiz dışı bütçe fazlası / GSMH

b) Bütçe gelirleri / Kamu harcamaları

c) Vergi gelirleri / GSMH

d) Bütçe Açığı / GSMH

e) Kamu harcamaları / GSMH

(Cevap E)8. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın denetimine

tabi değildir?

a) Belediyeler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri

c) İl Özel İdareleri

d) Bakanlıklar

e) Karayolları Genel Müdürlüğü

(Cevap B)9. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Ihale Kanunu’na tabi değildir?

a) Sosyal Sigortalar Kurumu

b) Belediyeler

c) İl Özel İdareleri

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

e) İdari Kamu Kurumları

(Cevap A)10. Devletin kişilere sunduğu bazı hizmetlere karşılık olarak alınacak harçları ve bunlara uygulanacak tarifeleri belirleme yetkisi hangisinindir?

a) TBMM

b) Bakanlar Kurulu

c) Maliye Bakanlığı

d) Başbakan

e) Gelirler Genel Müdürlüğü

(Cevap A)11. Genel polis hizmetlerinin özellikleri aşağıdakilerden

hangisinde doğru verilmiştir?

a) Bölünebilir / pazarlanabilir

b) Bölünemez / tüketimi engellemez.

c) Bölünemez / tüketimi engellenebilir

d) Bölünebilir / pazarlanabilir

e) Bölünemez / pazarlanabilir

(Cevap B)12. Aşağıdakilerden hangisi parafisyal kurumların özelliklerinden biridir?

a) Giderleri genel bütçe gelirleri ile finanse edilir.

b) Giderleri kendi özel gelirleri ile finanse edilir.

c) Belediye hizmetlerini gören kuruluşlardır.

d) Kamu ihale kanununa tabidirler.

e) Parafiskal kurumların gelirleri devlet bütçesi içinde yer alır.

(Cevap B)13. Vergi ödeme gücüne ulaşmak için, öncelikle, bireyin gelirinin vergi tarifesine göre vergilendirildiği ve daha sonra bireyin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebileceği gelirin toplam vergiden düşüldüğü sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matrahtan İndirim Sistemi

b) Dekot Sistemi

c) Bölme (Katsayı) sistemi

d) Tarifelerden yararlanma

e) Götürü sistemi

(Cevap B )14. Verginin yüksek fiyat içerisinde tüketicilere doğru yansıması ne tür bir yansımadır?

a) Fiili yansıma

b) Kanuni yansıma

c) İleriye doğru yansıma

d) Diferansiyel yansıma

e) Geriye doğru yansıma

(Cevap C)15. Kanuni süresi içinde vergi beyannamesini vermeyen mükellef için uygulanacak tarih yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Re’sen tarih

b) İdarece tarih

c) İkmalen vergi tarih

d) Götürü tarih

e) Beyan üzerine tarih

(Cevap B)16. Yansıma ölçüsüne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde vergi dolaysız bir vergidir?

a) Vergi mükellefi ile vergiyi ödeyen farklı kişi ise

b) Vergi mükellefi ile vergi sorumlusu aynı kişi ise

c) Vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi aynı kişi ise

d) Vergi mükellefi ile vergi sorumlusu farklı ise

e) Vergi mükellefi ile vergiyi ödeyen farklı ise

(Cevap C)17. Dolaylı vergilerin vergi ödeme gücü açısından en

temel özelliği aşagıdakilerden hangisidir?

a) Yükümlünün mali gücünü dikkate alır.

b) Gelire göre artan oranlıdır.

c) Yükümlünün vergi ödeme gücünü tam olarak gözetir.

d) Gelire göre tersine artan oranlıdır.

e) Tarifelerin kişisel ödeme güçlerine uydurulması kolaydır.

(Cevap D)18. Aşağıdakilerden hangisi dalgalı borçlar içinde yer alır?

a) Bayındırlık işlerinde müteahhitlere yaptıkları iş

karşılığında verilen bonolar

b) Hazine bonoları (3-6-9-12 ay vadeli)

c) (On yıl vadeli) devlet tahvilleri

d) Gelir ortaklığı senetleri

e) İş Bankası’nın kamuya açtığı 5 yıl vadeli kredi

(Cevap B)19. Piyasanın uyruklugu kriterine göre aşağıdakilerden hangisi dış borç niteliğindedir?

a) Türkiye’de şubesi bulunan yabancı bir bankanın şubesi vasıtasıyla hazine bonosu alması

b) Türkiye’deki yabancıların hazine bonosu alması

c) Almanya’daki bir Türk vatandaşının Türkiye’deki döviz tevdiat hesabındaki devlet tahvili alması

d) Tokyo Piyasasında satışa sunulan Türk devlet tahvillerinin Türk yatırımcılarca satın alınması

e) Türkiye’de faaliyet gösteren bir Amerikan Bankasına devlet tahvili satılması

(Cevap D)20. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilemez?

a) Küçük ticaret erbabı

b) Küçük zanaat erbabı

c) Nakliyeciler

d) Çiftçiler

e) Ödünç para alıp verenler

(Cevap E)21. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının

gerçek artış nedeni olabilir?

a) Nüfus artışı nedeniyle artan eğitim harcamaları

b) Sınır genişlemesi nedeniyle artan altyapı harcamaları

c) Sosyo-ekonomik amaçlı kamu harcamalarındaki artış

d) Bütçe usul ve tekniklerindeki değişmeler

e) Para ekonomisinin yaygınlaşması ve paranın değerindeki düşüşler

(Cevap C)22. Aşağıdakilerden hangisi Bütçe Kanununun özelliklerinden biri değildir?

a) Gelirleri toplamak ve giderleri yapmak için hükümete yetki verir.

b) TBMM’de görüşülmesi diğer kanunlarla aynı usullere tabidir.

c) Cumhurbaşkanının veto yetkisi yoktur.

d) TBMM üyeleri gelir azaltıcı ve gider artırıcı önerilerde bulunamazlar.

e) Bütçe kanunu özel bir kanundur.

(Cevap E)23. Bütçenin gerçek durumu yansıtması bütçenin hangi özelligi ile ilgilidir?

a) Genellik ilkesi

b) Açıklık ilkesi

c) Doğruluk ilkesi

d) Anlaşılır olma ilkesi

e) Ayırım ilkesi

(Cevap C)24. Kamu personel giderleri ne tür bir giderdir?

a) Transfer giderleri

b) Cari giderler

c) Yatırım giderleri

d) Verimli giderler

e) Verimsiz giderler

(Cevap B)25. Transfer harcamaları aşağıdaki vergilerden hangisine benzetilebilir?

a) Nötr vergi

b) Negatif vergi

c) Dolaylı vergi

d) Dolaysız vergi

e) Pozitif vergi

(Cevap B)26. Bir malın kısmen veya tamamen vergi dışında tutulması sonucu malın değerinde eydana gelen artışa ne ad verilir?

a) Verginin dönüştürülmesi

b) Verginin Amortismanı

c) Verginin Kapitilizasyonu

d) Vergi Aşınması

e) Vergi Erozyonu

(Cevap C)27. Devlet borçlarının ekonomiler için zararlı olduğu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile son bulmuştur?

a) Birinci Dünya Savaşı

b) 1929 Dünya Ekonomik bunalımı

c) İkinci Dünya Savaşı

d) Birinci Petrol Krizi

e) Körfez Savaşı

(Cevap B)28. Işlediği kaçakçılık suçu ile vergi zıyanına neden olan A’ya 12 milyar TL ceza kesilmişse suça iştirak eden B’ye kesilecek ceza ne olmalıdır?

a) 2 Milyar TL

b) 4 Milyar TL

c) 6 Milyar TL

d) 12 Milyar TL

e) 24 Milyar TL

(Cevap D)