Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik (Gümrük Antrepo Rejimi)

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sayı : 27240
TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ)
(SERİ NO: 17)
MADDE 1 – 17/1/2004 tarih ve 25349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Antrepo Rejimi) yer alan; genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki tüm antrepoların "Açma ve İşletme Yatırım İzni", "Antrepo Açma ve İşletme İzni" ve "Antreponun Bir Başka Firmaya Devir İzni"ne ilişkin talepler ilgili Başmüdürlük tarafından sonuçlandırılır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 18 inci maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların Başmüdürlüğe 250.000.-EURO toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri antrepolara koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmaz. Götürü teminat verilecek antrepoların birden fazla Başmüdürlük bağlantısı gümrük idaresi denetiminde olması halinde antrepo teminatı ilk başvuru yapılan Başmüdürlüğe verilir."
MADDE 3 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/7/2009 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan
yürütür.