GÜzel KonuŞmak İÇİn Bİr Yol Vardir, Dİnlemeyİ ÖĞrenmek

#1
Sponsorlu Bağlantılar
GÜzel KonuŞmak İÇİn Bİr Yol Vardir, Dİnlemeyİ ÖĞrenmek
GÜZEL KONUŞMAK İÇİN BİR YOL VARDIR, DİNLEMEYİ ÖĞRENMEK.(C.MOR)

“Söz söylemenin bir adabı ve usulü olduğu gibi, söz dinlemenin de bir adabı vardır.

İşitmek bir nimet, dinlemek de bir meziyettir. İşitmeyen konuşa-maz, duymayanlar da ne söyle-diklerini bilmezler. Söz söyleme-sini bilmek kadar, söz dinlemesini de bilmek önemlidir. Hâlbuki biz-de genellikle söz söyleme husu-sunda çok şeyler yazılır, çizilir, söy-lenir de, dinleme hususunda fazla dikkat edilmez.”
Kur'an-ı Kerim'de: “O (kulla-rım ki), sözü dinlerler (dikkatle ku-lak verirler) de onun en güzeline uyarlar, işte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır.”(39 Zümer Suresi, 17-18)
Bir mesaj'dan istifade edebil-mek için, birinci şart dinlemek, iyi niyetle yaklaşmaktır. Bir düşünür: “Dinlemeyi öğrenirsen fena konu-şanlardan bile yararlanabilirsin” diyor. Aşk eri Mevlâna, o büyük ve faydalı eseri Mesnevi' ye “Biş-nev” yani “Dinle”emriyle başlı-yor.
Kur'an-ı Kerim'de: “ Kur'an okunduğu vakit onu dinleyin ve sükut edin ta ki (Allah'ın rahme-tiyle) esirgenmiş olasınız” (7 Araf, 204) emri ile bize, dinlemek dersi veriliyor. Söylemek, işitmek ve öğrenmenin neticesidir. Anadan doğma sağırlar, ses ve söz duyma-dıkları için dilsiz kalıyorlar. Kuş yavruları; analarını, babalarını dinliyorlar da öğrendikten sonra ötüyorlar.
Malumdur ki, söylemek, bir meseleyi anlatmak içindir. Bun-dan dolayı muhatapta anlayış isti-dadı ne kadar çok olursa, konu-şanda konuşma kabiliyeti de o nispette olur. Dinleyenin anlaya-mayışı, söyleyenin söylemesine manidir. Anlatma hususundaki hassasiyetimiz kadar dinleme ko-nusundaki dikkatsizliğimizde önemlidir. (1)
“Cahilin yapacağı en iyi iş sus-maktır. Fakat bunu bilseydi cahil olmazdı. Bilgi ve görgü sahibi de-ğilsen dilini tut, konuşma! Çürük cevizi hafifliği, cahil kimseyi de sözleri ele verir. Düşünmeden ko-nuşan çok hata yapar. Ölçüp biç-meden konuşmaktansa hiç ko-nuşmamak daha iyidir.
Akılsızın biri, eşeğe konuşma öğreteceğim diye inat etmiş. Öm-rünü buna adamış. Bütün vaktini bu uğurda harcıyormuş.
Adamın haline acıyan bir âlim:
-Boşuna uğraşma, demiş. Eşek konuşmayı öğrenemez fakat ister-sen ondan susmayı öğrenebilirsin. Bu senin için daha hayırlı olur.”(2)
İyi bir konuşmacı olmak isti-yorsak, iyi bir dinleyici olmamız gerekmektedir. Nitekim halk şairi-miz Karacaoğlan:
Mecliste arif ol kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
diyerek bizlere adeta iyi bir ko-nuşmanın güzel bir dinlemekten geçtiğini bildirmektedir.
Selam hidayete tabi olanlara.