hacettepe üniversitesi yönetmelik

#1
Sponsorlu Bağlantılar
hacettepe üniversitesi yönetmelik

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, SERTİFİKA, GEÇİCİ MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç ve Kapsam
Madde 1. Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı' ndan, kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programlarını başarıyla tamamlayarak mezuniyet için gerekli koşulları yerine getirenlere verilecek diploma, sertifika ve belgeler bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
Diplomalar
Madde 2. Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından birer diploma düzenlenir.
Fakülte, enstitü, yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olanlara ilgili yönetmelikler uyarınca ;
- Ön lisans,
- Lisans,
- Tıp Doktorluğu,
- Diş Hekimliği,
- Yüksek Lisans / Sanatta Yüksek Lisans,
- Doktora / Sanatta Yeterlik
diplomalarından biri verilir.
a) Ön lisans diploması;
- Dört yarı yıl süreli meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler ile,
- Sekiz yarıyıl süreli fakülte, yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı ile en az 10 yarıyıl süreli Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim ve Tıp Fakülteleri eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki ve/veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı tutturan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere ( 18.03.1989 tarih ve 20112 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Lisans Öğrenimini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarında İntibakları Hakkında Yönetmelik" uyarınca) ,
verilir.
Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasını iade etmeden devam etmek istedikleri lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
b) Lisans diploması, sekiz yarıyıl süreli fakülte ve yüksekokul mezunlarına verilir.
Hacettepe Üniversitesi "Çift Anadal Yönergesi"ne göre, çift anadal programını başarıyla bitiren öğrencilere de kayıtlı oldukları anadal programı lisans diploması dışında "Çift Anadal Lisans Diploması" verilir.
Uluslararası ortak programların yürütüldüğü akademik birimlere kayıt yaptırmış olan ve her iki yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getirerek başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi ve ortak program yürütülen diğer üniversiteden birer diploma almaya hak kazanırlar.
c) Diş Hekimliği Diploması:
Diş Hekimliği Fakültesinin beş yıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere "Diş Hekimliği Diploması" verilir.
d) Tıp Doktorluğu Diploması :
Tıp Fakültesinin altı yıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere "Tıp Doktorluğu" diploması verilir.
e) Fakültelerin en az on yarıyıllık eğitim-öğretim programları ile lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerin Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler için "Yüksek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans Diploması" düzenlenir.
f) Enstitülerin Doktora / Sanatta Yeterlik programlarını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere "Doktora / Sanatta Yeterlik Diploması" düzenlenir.
Diplomada Yer Alacak Bilgiler
Madde 3. Diplomaların şekli ve boyutu Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Diplomanın ön yüzünde, öğrencinin adı-soyadı, öğrenim gördüğü fakülte / yüksekokul veya enstitünün adı, bölüm, anabilim / anasanat dalının adı ( bilim dalı/alan adı ), diploma numarası, eğitim-öğretim süresi, öğretim programı, öğrenim gördüğü düzeyin derecesi ve mezuniyet tarihi bulunur. Diplomanın arka yüzünde ise öğrenciye ait kimlik bilgileri yer alır.
Önlisans, lisans ve en az on yarıyıl süreli eğitim-öğretim programlarından mezun olanlara verilecek diplomalara yazılacak mezuniyet tarihi akademik takvimde belirtilen genel/bütünleme sınav tarihlerinin son gününü izleyen iş günüdür. Ancak bu tarih, özel durumlarda öğrencinin tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, staj, proje raporu ve benzeri beceri çalışmaların tamamlanması suretiyle mezuniyete hak kazanılmasından sonra ilgili dekan veya müdürün onayını belirten tarihtir.
Lisansüstü programlardan mezun olanlara verilecek diplomalara yazılacak mezuniyet tarihi ise öğrencinin eğitim-öğretim, sınav, staj, tez ve benzeri çalışmalarının tamamlanmasından sonra ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda belirtilen tarihtir.
Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen zorunlu haller dışında diplomalara unvan yazılmaz.
Diplomalara öğrencinin fotoğrafı ile Üniversite'nin hologramı yapıştırılır ve fotoğraflar Rektörlük soğuk mühürü ile mühürlenir.
Diplomaların ön yüzü, ilgili Dekan, Enstitü / Yüksekokul Müdürü ve Rektör, arka yüzü ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı tarafından imzalanır.
Diploma Eki
Madde 4. Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
Diploma eki, yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini almaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez.
Diploma eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır.
Diploma ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
Diploma eki, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı tarafından imzalanır.
Geçici Mezuniyet Belgesi
Madde 5. Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, zorunlu hallerde öğrencinin yazılı gerekçeli isteği üzerine bir defaya mahsus olmak üzere mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren bir "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.
Geçici mezuniyet belgesine fotoğraf yapıştırılır. Belge Rektör veya görevlendireceği yetkili tarafından imzalanır.
Yan Dal Sertifikası
Madde 6. Hacettepe Üniversitesi "Yan Dal Programı Yönergesi" hükümleri gereği bir yan dal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye "Yan Dal Sertifikası" verilir. Yan Dal Sertifikası'nın şekli ve boyutları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Rektör, Dekan veya Müdür tarafından imzalanır.
Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Verilişi
Madde 7. Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz
Bu belgeler, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kayıt altına alınarak ilgiliye teslim edilir.
Diploma, Diploma Eki, Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Değiştirilmesi veya Yenilenmesi
Madde 8. Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybedenler Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayınlanan ve ülke çapında dağıtımı yapılan yüksek tirajlı bir gazetede kayıp ilanı verirler. Bu ilanda kayıp edilen belgenin tam adı, nereden alındığı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir.
Belgesini kaybeden kişi, belgesini aldığı yere başvuru dilekçesi ( gerekçeli ), kayıp ilanının çıktığı gazete kupürü, onaylı nüfus cüzdanı sureti ( fotoğraflı ), iki adet vesikalık fotoğraf ve belge harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte başvurur.
b) Düzenlenen ikinci nüshalarda değiştirilme gerekçesi belirtilerek belgenin ön ve arka yüzüne "ikinci nüsha" olduğu yazılır ve verildiği tarihteki Rektör, Dekan, Enstitü / Yüksekokul / Merkez Müdürü tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla ad-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir; hazırlanmış ve teslim edilmişse diploma/belge üzerindeki değişiklikler tarih belirtmek ve gerekli açıklama yazılmak suretiyle yapılır.
d) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvurur. Dilekçe'ye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti ( fotoğraflı ), iki adet vesikalık fotoğraf ve belge harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ve yeniden hazırlandığı tarih yazılır.
e) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.
Fotoğraflar
Madde 9. Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden her türlü belge için istenecek fotoğraflar, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde kılık-kıyafetle ilgili olarak belirtilen hususlara uygun, renkli ve belgelerin düzenlenme tarihinden en çok üç ay önce çekilmiş olacaktır.
Diğer Hususlar
Madde 10. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olacaklara verilecek diploma ve diğer belgelere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu yönetmelikte değişiklik yapılmadan uygulanır.