Hadislerle Cennet..

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hadislerle Cennet..
Cennet, Cehennem haktır
1397
Ubâde İbn-i Sâmit radiya'llâhu anh'den rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Her kim: [Allah'dan başka ibâdet olunacak hiç bir ma'bûd yoktur, yalnız Allah vardır, şerîki yoktur; Muhammed de muhakkak Allâh'ın kulu ve O'nun Resûlüdür Îsâ da Allâh'ın kulu ve Resûlüdür Ve (tekvînî bir emir ile) Meryem (in rahmin) e bıraktığı bir kelimesidir Ve (bu sûretle) Allah tarafından (hayat verilen) bir ruhtur (Bir zî-hayattır) Cennet (in varlığı) haktır (ve gerçektir) Cehennem de haktır (ve gerçektir)] diye diliyle ikrâr ve kalbiyle tasdîk ederse, Allah o kimseyi (Cennet'in sekiz kapısından hangisini isterse oradan) Cennet'e kor O, kul hangi amelde olursa olsun (ayırd etmez)Cennet-Cehennem insana yakındır
2036
Abdu'llah İbn-i Mes'ûd radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Resûlullah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
(Ashâb'ım!) Cennet sizin her birinize nalınının tasmasından daha yakındır, Cehennem de bunun gibi (yakın) dır (Tâ'at Cennet'e, ma'sıyet Cehennem'e yaklaştırır)


Cennet ehli
1340
İmrân İbn-i Husayn radiya'llâhu anh'den rivâyet olunduğuna göre Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem:
"Ben, (Mi'râc gecesi) Cennet'de baktım da ehl-i Cennet'in çoğunun fakirler olduğunu gördüm Cehennem'e de baktım Cehennem'dekilerin çoğunu da kadınlar (teşkîl ettiğini) gördüm" buyurmuştur
1342
Yine Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den rivâyete göre Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
(Cennet'e ilk giren bir cemâat vardır ki, onların yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sûretine benzer Onlar ağızlarından, burunlarından ve bedeninin sâir yerlerinden bir şey çıkarmazlar Onların Cennet'teki kapları ve tarakları altın (ve gümüş) tendir (Buhurdanlıklarının) udları, Ûd-i Hindîdir Onların teri misktir Ehl-i Cennet'ten her birinin iki kadını vardır ki, vücûdünün letâfetinden iki baldırı (kemiği) nin iliği etinin üstünden görünür Ehl-i Cennet'in arasında ne ihtilâf vardır, ne de düşmanlık Gönülleri (sanki) bir gönül Onlar sabah, akşam Allah'ı tesbîh eder (ek zevk-yâb olur) lar
1343
Yine Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den bir rivâyete göre Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
(Cennet'e ilk giren bir cemâatin yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki sûreti gibi berraktır) Bunların peşi sıra dâhil olanlar da en keskin zıyâ neşreden yıldızlar gibidir Ehl-i Cennet'in gönülleri, bir kişinin gönlü (ndeki yekpâre irâdeye benzer bir fıtrat) üzerine (yaradılmış) tır Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne husûmet Ehl-i Cennet'ten her kişi için iki zevce vardır Bunlardan her birinin baldırı (ndaki kemiği) nin iliği letâfetinden dolayı etinin ötesinden görünür Onlar sabah, akşam Allâh'ı tesbîh ederler Ne hasta olurlar, ne de (aksırıp) sümkürürler, (râvî Ebû Hüreyre) hadîsin gerisini de zikretmiştir (ki, bundan önceki tercümede geçti)
1348
Ebû Saîd-i Hudrî radiya'llâhu anh'den rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem:
- Ehl-i Cennet Cennet'de kendilerinden yükseklerdeki (ehl-i guref denilen) bir takım köşklerin sâhiblerini (aralarındaki mesâfe farkından dolayı) güçlükle görebilirler Nasılki (gündüz) şark veya garp ufkunda zıyâdâr kalan parlak yıldızı aradaki mesâfe uzunluğundan dolayı dikkatle bakanlar seçebilir! buyurmuş Ashâb:
- Yâ Resûla'llâh! O âlî köşkler Enbiyâ menzilleri midir? Başkaları oralara erişemez mi? diye sordular Resûlullâh:
- Evet, o köşkler Enbiyâ menzilleridir Fakat (Allah başkalarına da ihsân edebilir) hayâtım yed-i kudretinde bulunan All
âh'a yemîn ederim ki: (Enbiyâ'dan başkaları) o erlerdir ki, onlar Allâh'a îmân ve Peygamberleri tasdîk etmişlerdir, buyurdu
1715
Ebû Saîd-i Hudrî radiya'llâhu anh'den rivâyete göre Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyâmet günü (ehl-i Cennet, Cennet'e, Cehennemlikler de Cehennem'e ayrıldıktan sonra) ölüm, aklı, karalı alaca bir koyun sûretinde getirilecek Bir dellâl: Ey Cennet halkı, diye bağıracak! Cennet'tekiler hemen boyunlarını uzatıp başlarını kaldıracaklar ve (bulundukları yerden çıkacak) bakacaklar, Şimdi dellâl: Bunu bilir misiniz? diye sorar Ehl-i Cennet'in hepsi onu görerek: Evet biliriz, bu ölümdür, derler Sonra dellâl: Ey Cehennem halkı, diye yüksek sesle seslenir! Onlar da boyunlarını uzatıp başlarını kaldırırlar Ve (bulundukları berzahtan çıkıp korku içinde) bakarlar Dellâl: Bunu biliyor musunuz, diye sorar Onlar da hepsi onu görerek: Evet biliriz, bu ölümdür, derler Bundan sonra koyun sûretindeki ölüm (Cennet'le Cehennem arasında) boğazlanır Bundan sonra dellâl: "Ey Cennet halkı! Cennet'te ebedî yaşıyacaksınız, artık ölüm yoktur (Cehhennem halkına da) Ey Cehennem'likler siz de karargâhınızda ebedîsiniz, size de ölüm yoktur!" diyecek Bundan sonra münâdî:
Bu gaflettekiler ehl-i dünyâdır
âyetini okur
1752
Huzâî Hârise İbn-i Vehb (radiya'llâhu anh)'den şöyle dediği rivâyet olunmuştur Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: Ashâbım, haberiniz olsun, size ehl-i Cenneti bildireyim: Her zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen (mütevâzı') her mü'min Cennet'liktir (Halbuki) o mü'min Allâh (ın kerem ve inâyetine) yemîn etse, muhakkak ki Allah onu (ihsân ve inâyeti ile) yemîninde gerçek çıkarırdı Ey Ashâbım, iyi dinleyiniz, size Cehennem halkını da bildireyim Onlar da katı yürekli, kibirli ve hîlekâr, ululuk taslıyan kimselerdir
2045
Ebû Sa'îd Hudrî radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyâmet gününde (kürre-i) arz tandırda pişirilen bazlama ve pide gibi olur Allahu Teâlâ onu yed-i kudretiyle çevirir, çevirir, (düzelinceye kadar) alt üst eder Sizin biriniz yolculukta bazlamasını (tandıra koyup pişirinceye kadar) evirip çevirdiği gibi (Bu muazzam pide uzun müddet mevâfıkta bekleyen) ehl-i cennet için sefer azığı olarak hazırlanır
Ebû Sa'îd Hudrî der ki: Bu sırada bir yahûdî geldi Yâ Ebe'l-Kasim! Allah sana mübârek kılsın Ehl-i cennetin kıyâmet günü yol azığı ne olduğunu haber vereyim mi? Dedi Resûl-i Ekrem: Evet, buyurdu Yahûdî: Resûl-i Ekrem'in buyurduğu gibi (kürre-i) arz bir pide kılınır, dedi Bunun üzerine Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem bize baktı Sonra (istiğrâb ile) son dişleri görülünceye kadar güldü Sonra yehûdî: Sana ehl-i cennetin ekmeklerinin katığını da bildireyim mi? Dedi Bu da: Bâlâm ile Nûn'dur, dedi Ashab: bunlar ne şeydir? Diye sordular, Yahûdî: Öküzle balıktır Bu iki hayvanın ciğerinin (En nefis ve ciğere muallâk) münferid bir parçasını (Ehl-i cennetin havassından) yetmiş bin kişi yiyecektir, diye cevab verdi
2051
İbn-i Ömer radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehl-i Cennet Cennet'e, ehl-i Cehennem Cehennem'e (ayrılıb) gidince ölüm (mefhûmuna, gürbüz bir koç sûretinde vücud verilerek) getirilir Tâ Cennetle Cehennem arasında yatırılarak kesilir Sonra bu münâdî: Ey ehl-i Cennet artık ölüm yoktur, ey Cehennem halkı ölüm yoktur! Diye i'lân eder Ehl-i Cennetin ferâhına bir ferah daha ziyâde olunur, ehl-i Cehennem'in de hüzün ve kederine bir hüzün daha yüklenir
2052
Ebû Sa'îd Hudrî radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Resûla'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Tebâreke ve Teâlâ ehl-i Cennet'e:
- Ey ehl-i Cennet! Diye hitâb eder Onlar da:
- Ey Rabbimiz! Ferman buyurunuz, emrinizi îfâya her zaman hazırız ve ubûdiyyette dâimiz, derler Cenâb-ı Hak:
- Nasıl, şu hâlinizden râzı mısınız? Buyurur
- Rabbimiz! Nasıl râzı olmayalım Sen bize hiç bir kimseye vermediğin bunca ni'metleri ihsan buyurdun
- Size ben bunlardan daha şerefli bir ni'met vereceğim
- Rabbımız, bu ni'metlerden daha kıymetli nasıl bir ni'met olabilir ki?
- Sizden râzı ve hoşnut olmaklığımın şerefi size lâyık kılındı Artık bundan böyle ebedî size darılmıyacağım


Cennet ehlinin ilk yiyecegi
1368
Enes radiya'llâhu anh'den rivâyete göre demiştir ki: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Medîne'ye gelmeleri haberi Abdullâh İbn-i Selâm'a erişmişti de o hemen Resûlullâh'a gelerek:
- Yâ Muhammed! Ben sana üç suâl soracağım ki, bunların cevablarını yalnız Peygamber olan bilebilir? dedi:
1) Eşrât-ı sâatin (Kıyâmet alâmetlerinin) evvelkisi nedir?
2) Ehl-i Cennet (Cennet'e girdiklerinde) ilk önce hangi taâmı yiyecekler?
3) Çocuk ne cihetle babasına benzer, hangi bir sebeple de ana soyuna çeker? diye sordu Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem:
- Bu mes'eleleri önün sıra Cibrîl bana haber vermişti! buyurdu Bunun üzerine Abdullâh:
- (Bırak onu) o Cibrîl Melekler arasında Yehûdî düşmanıdır! dedi Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (asıl cevâba başlıyarak):
- 1) Kıyâmet alâmetlerinin en öncesi bir ateştir ki, o, insanları Maşrık'tan Mağrib'e sürecektir 2) Ehl-i Cennet'in yiyeceği ilk taâm da balık ciğerinin (sarkmış olan) fazlasıdır 3) Çocuğun (baba ve ana soylarına) benzemesine gelince: erkeğin kadına cinsî münâsebette bulunduğu sırada erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçerse, çocuk babaya benzer Kadının suyu erkeğinkinin önüne geçerse, çocuk anaya benzer, buyurdu Bunun üzerine Abdullâh İbn-i Selâm:
- Kat'î sûrette ben şehâdet ederim ki, sen yâ Muhammed Allâh'ın (Hak) Peygamberisin" dedi Bundan sonra İbn-i Selâm (devâmla): Yâ Resûla'llâh! Yehûd, insanı hayrette bırakacak sûrette yalan söyleyen, asılsız isnâd ve iftirâlarda bulunan haksız bir millettir Eğer siz ben (im seciyemi, her hâlim) i onlardan sormazdan önce benim müslüman olduğumu duyup öğrenirlerse muhakkak onlar yanınızda bana (akla gelmedik) bühtân ve iftirâlarda bulunurlar (Siz beni onlardan sorunuz!) dedi Bunu müteâkip idi ki, Resûlullâh'ın huzûruna bir Yehûd (zümresi) geldi Abdullâh da evi (n mahfûz bir tarafın) a çekiliverdi Şimdi Resûlullâh Yehûdîlere:
- Aranızdaki Abdullâh İbn-i Selâm nasıl adamdır? diye sordu Yehûdîler:
- O, bizim en yüksek bir âlimimizdir Bu derece yüksek bir âlimimizin de oğludur Yine İbn-i Selâm, bizim en hayırlımızdır ve en hayırlı bir sîmâmızın da oğludur! dediler Bunun üzerine Resûlullâhsalla'llâhu aleyhi ve sellem:
- Abdullâh müslüman olduysa ne dersiniz, (siz de müslüman olur musunuz?) diye sordu Yehûdîler:
- Böyle şeyden onu Allah korusun! diye karşıladılar Bunun üzerine Abdullâh Yehûdîlere karşı çıktı Ve:
- "Eşhedü en lâ ilâhe illa'llâh ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh = bilirim (ey Yehûdî cemâati, size de) bildiririm ki, Allah'dan başka yoktur tapacak Yine bilirim, bildiririm, Allâh'ın elçisidir Muhammed" dedi Bu def'a da Yehûdîler:
- O bizim şerîrimizdir, şerîrimizin de oğludur! demeğe başladılar Ve İbn-i Selâm' (ın ırzı, nâmûsu, neseb ve şerefi) hakkında türlü iftirâlarda bulundular (Bu mütenâkız şehâdet üzerine Resûlullâhsalla'llâhu aleyhi ve sellem:
- Birinci şehâdetiniz bize kâfîdir; ikincisi ise lüzumsuzdur! buyurdu)
Cennet hürileri
1182
Enes İbn-i Mâlik radiya'llâhu anh'den Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:
Cennet hûrilerinden bir kadın yer halkına baksa hiç şüphesiz o, Cennet'le yer arasındaki fezâyı aydınlatır Ve orayı bir güzel koku doldurur Yine muhakkaktır ki, o kadının baş örtüsü, dünyâdan ve dünyâdaki her şeyden değerlidir