Her Gecemizi Amenerrasulü İle İhya Edelim

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Êmene'r-Rasûlü bimê ünzile ileyhi mi'r-Rabbihî ve'l-mü'minûn Küllün êmene billêhi ve melêiketihî ve kütübihî ve rusülih Lê nüferrigu beyne ehadim-mi'r-rusülih Ve gâlû semi'nê ve ve eta'nê ğufrâneke Rabbenê ve ileyke'l-mesîr Lê yükellifu'llâhü nefsen illê vüs'ahê Lehê mê kesebet ve aleyhê me'k-tesebet Rabbenê lê tüêhiznê innesînê ev ehta'nê, Rabbenê velê tehmil aleynê isran kemê hameltehû ale'llezîne min gablinê, Rabbenê velê tühammilnê mê lê tâgate lenê bih Ve'fu annê, veğfir lenê, ve'r-hamnê Ente Mevlênê fe'n-surnê ale'l-gavmi'l-kêfirîn.