Hukuka Giriş Ara(Vize) Deneme Sınavı

#1

Hukuka Giriş Ara(Vize) Deneme Sınavı konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
1-) Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir?

A) Ahlâk kurallarının

B) Hukuk kurallarının

C) Din kurallarının

D) Görgü kurallarının

E) Subjektif ahlak kuralı--------------------------------------------------------------------------------

2-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?

A) Din kuralları

B) Ahlak kuralları

C) Görgü kuralları

D) Hukuk kuralları

E) Tabiat kuralları--------------------------------------------------------------------------------

3-) Aşağıdakilerden hangisi hukukun gerekliliğine ilişkin bir örnektir?

A) Ali’nin Cem’i öldürmesi

B) Ali’nin zor durumdaki Cem’e para vermesi

C) Ali’nin boğulmakta olan Cem’i kurtarması

D) Ali’nin Cem’e kendi işi ile ilgili yalan söylemesi

E) Ali’nin Cem’den yardım istemesi--------------------------------------------------------------------------------

4-) Hukuk kurallarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?

A) Hukuk kurallarının koyduğu emir ve yasaklar diğer sosyal kurallarla benzerlik taşımaz.

B) Din kurallarının yap dediği bir davranışa hukuk kuralları yapma der.

C) Ahlak kurallarının yap dediği bir davranışa hukuk kuralları yapma der.

D) Hukuk kurallarının görgü kuralları ile ilişkisi vardır.

E) Hukuk kuralları diğer sosyal kurallarla ilişkili değildir.--------------------------------------------------------------------------------

5-) Tazminatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maddi yatırım türüdür.

B) Haksız fiil halinde de uygulanır.

C) Tazminat yaptırımı sadece sözleşmeye aykırılık halinde uygulanır.

D) Maddi tazminat şeklinde olabilir.

E) Manevi tazminat şeklinde olabilir.--------------------------------------------------------------------------------

6-) Aşağıdakilerden hangisinde cebri icra söz konusu olmaz?

A) Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması

B) Ödünç alınan paranın geri verilmemesi

C) Kira bedelinin ödenmemesi

D) Alınan malın bedelinin ödenmemesi

E) Satılan malın teslim edilmemesi--------------------------------------------------------------------------------

7-) Vatandaşlara insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?

A) Hukuk devleti

B) Sosyal devlet

C) Laik devlet

D) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

E) Demokratik devlet--------------------------------------------------------------------------------

:cool: Bakanlar kim tarafından atanır?

A) TBMM tarafından

B) Cumhurbaşkanı tarafından

C) Halk tarafından

D) Başbakan tarafından

E) Yargıtay tarafından--------------------------------------------------------------------------------

9-) Bir fiilin Ceza Kanununda yazılı ilkeye uygun olmasına ne ad verilir?

A) Manevi unsur

B) Maddi unsur

C) Kanuni unsur

D) Taksir

E) Kast--------------------------------------------------------------------------------

10-) Devletin şeklini yapısını organlarını görev ve yetkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa hukuku

B) Devletler umumi hukuku

C) Yargılama hukuku

D) Medeni hukuk

E) İdare hukuku--------------------------------------------------------------------------------

11-) Bir eşya üzerinde sahibine en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hakka ne ad verilir?

A) Kişilik hakkı

B) Nisbi hak

C) Sınırlı Ayni hak

D) Ayni hak

E) Genel hak--------------------------------------------------------------------------------

12-) Aşağıdakilerden hangisi tacirin yükümlülüklerinden değildir?

A) Ticaret ünvanı kullanmak

B) Ticaret ünvanını tescil ettirmek

C) Ticari defter tutmak

D) Bizzat işin başında durmak

E) Tedbirli iş adamı gibi davranmak--------------------------------------------------------------------------------

13-) Senet zilyetliğinin devri ile birlikte yazılı devir beyanında bulunması gerekli olan senet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Emre yazılı

B) Nama yazılı

C) Emre ve nama yazılı

D) Hamile yazılı

E) Emre ve hamile yazılı--------------------------------------------------------------------------------

14-) Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir?

A) Kollektif Şirket

B) Adi Şirket

C) Anonim Şirket

D) Limited Şirket

E) Komandit Şirket--------------------------------------------------------------------------------

15-) Özel sigortalarda tarafların hak ve borçlarını gösteren belgeye ne ad verilir?

A) Sigorta poliçesi

B) Sigorta sözleşmesi

C) Sigorta makbuzu

D) Sigorta belgesi

E) Sigorta ilmuhaberi--------------------------------------------------------------------------------

16-) Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yazılı olmak zorunda değildirler.

B) Bütçe kanunları sürekli değildir.

C) İstisnai olarak belli bir kişi için çıkarılabilirler.

D) Bunları çıkaracak mercii Anayasa gösterir.

E) Milletlerarası anlaşmalar da nitelikleri itibariyle kanundur.--------------------------------------------------------------------------------

17-) Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisine

B) Cumhurbaşkanına

C) Bakanlar Kuruluna

D) Adalet Bakanlığına

E) Kamu Tüzel Kişiliklerine--------------------------------------------------------------------------------

1:cool: Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini tanıyan Anayasalarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1876 - 1961

B) 1924 - 1961

C) 1961 - 1982

D) 1876 - 1961 - 1982

E) 1924 - 1961 - 1982--------------------------------------------------------------------------------

19-) Tarık mümessili olduğu Hasan’a mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Tarık’ın kullandığı hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bozucu yenilik doğuran hak

B) Değiştirici yenilik doğuran hak

C) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak

D) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak

E) Kurucu yenilik doğuran hak--------------------------------------------------------------------------------

20-) Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardandır?

A) Telif hakkı

B) İntifa hakkı

C) Ergin kılınmayı talep hakkı

D) Nafaka hakkı

E) Velayet hakkı--------------------------------------------------------------------------------

21-) Borç ilişkisinde ALACAKLI ile BORÇLU arasındaki ilişki hangi hak grubuna girer?

A) Mutlak haklar

B) Nisbi haklar

C) İrtifak hakları

D) Manevi haklar

E) İntifa hakkı--------------------------------------------------------------------------------

22-) Kullanılmaları ile yeni bir hukuki durum meydana getirmeyen haklara ne ad verilir?

A) Alelade haklar

B) Kurucu yenilik doğuran haklar

C) Değiştirici yenilik doğuran haklar

D) Bozucu yenilik doğuran haklar

E) Yenilik doğuran haklar--------------------------------------------------------------------------------

23-) Özlem saatini terminalde düşürmüştür. Saati bulan Faruk İlkim’e satmıştır. İlkim Faruk’un saati bulduğunu bilmemektedir.

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özlem’in mülkiyet hakkı devam eder.

B) İlkim mülkiyet hakkını kazanamaz.

C) Özlem istihkak davası açamaz.

D) İlkim iyiniyetlidir.

E) Faruk mülkiyet hakkını kazanamaz.--------------------------------------------------------------------------------

24-) Semra Pınar ile bir sözleşme yapmış ancak daha sonra sözleşme yapılırken öngörülmeyen bir hal ortaya çıkmış ve Semra’nın edimini yerine getirmesi aşırı derece güçleşmiştir. Semra dava açarak sözleşmenin yeni koşullarına göre değiştirilmesini istemiştir.

Semra’nın bu talebi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Sözleşmeye sadakat ilkesi

B) Ahde vefa ilkesi

C) Ahdevefa ilkesi

D) Emprevizyon teorisi

E) Akde bağlılık ilkesi--------------------------------------------------------------------------------

25-) Mehmet paltosunu sınıfta unutmuş Murat bu paltoyu bulmuştur. Murat daha sonra paltoyu Veli’ye satmıştır.

Mehmet paltoyu geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

A) İptal davası

B) Tamyargı davası

C) Tenkis davası

D) İstihkak davası

E) Tespit davası--------------------------------------------------------------------------------

26-) Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?

A) İnkar

B) Zamanaşımı

C) Def’i

D) Hak düşürücü süre

E) İtiraz--------------------------------------------------------------------------------

27-) Aşağıdakilerden hangisi ergin kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek sebeplerden biri değildir?

A) Kötü yaşama tarzı

B) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı

C) Savurganlık

D) Kişi aleyhine dava açılmış olması

E) Akıl zayıflığı--------------------------------------------------------------------------------

2:cool: Doğum yapan Ayşe doğumdan 20 saniye sonra gelişimini tamamlamadan doğmuş olan bebek ise 30 saniye sonra arka arkaya hayatlarını kaybetmişlerdir.

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bebek hukuki anlamda kişilik kazanamaz.

B) Bebek fiil ehliyletini kazanmıştır.

C) Bebek hak ehliyetini kazanamaz.

D) Bebek annesinin mirasçısı olamaz.

E) Bebek tamamen doğmuş sayılır.--------------------------------------------------------------------------------

29-) Emrah oğlu Can’ı yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır.

Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaiplik

B) Birlikte ölüm karinesi

C) Ölüm karinesi

D) Tehlike karinesi

E) İyiniyet karinesi--------------------------------------------------------------------------------

30-) Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

A) Ölüm

B) Gaiplik

C) Akıl sağlığının yitirilmesi

D) Ölüm karinesi

E) Birlikte ölüm karinesi--------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar

1-) B 2-) E 3-) A 4-) D 5-) C 6-) A 7-) B:cool: B 9-) C 10-) A 11-) D 12-) D

13-) B 14-) B 15-) A 16-) A 17-) C 1:cool: D 19-) A 20-) A 21-) B 22-) A

23-) C 24-) D 25-) D 26-) D 27-) D 2:cool: E 29-) C 30-) C