İktisat Tarihi Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
aöf sosyoloji dersleri - aöf iktisata giriş dersleri - iktisat tarihi sınav soruları ve cevapları

1-) İktisat tarihini, Kıt ve yetersiz kaynakların insanların amaçları uğrunda çağlar boyunca nasıl kullanıldığının ve bu alandaki değişmelerin insan hayatını ve toplumları ne şekilde etkilediğinin araştırılması şeklinde tanımlayan iktisatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) John Clapham
B) John R. Hicks
C) N.S.B.A. Grass
D) Eli Heckser
E) G. Unwin


2-) Tarım inkılabını açıklayan teorilerden biri olan ve Robert J. Braidwood tarafından geliştirilen “Çekirdek alan teorisi” neyi ifade etmektedir?

A) İnsanın doğal çevresindeki hayvan ve bitkileri giderek daha iyi tanımasını sağlayan kültürel gelişme tarım inkılabına yol açmıştır.
B) Nüfusun sürekli artması ile tarım inkılabı gelişmiştir.
C) İnsanların ticareti öğrenmesi ile tarım inkılabı doğmuştur.
D) Teknolojik gelişme tarım inkılabına yol açmıştır.
E) Tarım inkılabı çevresel değişimlere ve iklim kötüleşmesine bağlıdır.


3-) I- Teknoloji
II- Toplam üretim
III- Kişi başına hasıla
IV- Toplumun gelir bölüşümü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, iktisat tarihinde performansın açıklanmasında kullanılabilecek temel göstergelerdir?
A) I, II
B) I, II, III
C) II, III
D) II, III, IV
E) III, IV


4-) Tarım inkılâbını açıklayan teorilerden hangisinin hareket noktası nüfustur?
A) Childe
B) Braidwood
C) Binford
D) Smith
E) T. Ashley


5-) Aşağıdakilerden hangisi tarım inkılâbının sonuçları arasında yer almaz?
A) Kominal mülkiyet tipi doğdu
B) Çeşitli ekonomik organizasyon tipleri doğdu
C) Şehirler ilk kez gelişti
D) Ticaret gelişti ve genişledi
E) Göçebelik yerleşik hayatın yerini aldı


6-) Tarım inkılabı ilk kez aşağıdaki bölgelerinden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) Batı Avrupa
B) Güney Asya
C) Ortadoğu
D) Birleşik Amerika
E) Akdeniz


7-) İlkçağ Atina şehir devletinin ekonomik refahının gerçek nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel seviyenin yüksekliği
B) Tarımda kullanılan teknolojinin gelişmişliği
C) Deniz ticaretini yüksek getirileri
D) Ekonomik hayatın devletin kontrolü altında olması
E) Etkin bir mülkiyet hakları sisteminin varlığı


:cool: İlkçağ ekonomilerinin çöküşünü hazırlayan başlıca neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim anlayışlarının değişmesi
B) Yerel ticaretin yetersizliği
C) Deniz aşırı ticaretin artışı
D) Nüfus artışı ve azalan verim
E) İklim koşullarının zorluğu


9-) Roma’da tarımının geriliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Savaşlar
B) Nüfusun fazlalığı
C) Nüfusun azlığı
D) Din
E) Kölelik sistemi


10-) Helenistik (Helenizm) çağdaki ekonomilerde en göze çarpan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet kontrolünün benimsenmesi
B) Ekonomik refahın yaygınlaşması
C) Tarım ürünlerinde artış sağlanması
D) İktisatçıların önemi artmıştır
E) Savaşların çok sık olması


11-) Erken Ortaçağ’da Kuzey Avrupa’da denizciliğin gelişmesini sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizciliğe olan ilgi
B) Kuzey Avrupa’nın Uzakdoğu’ya uzaklığı
C) Kıyıların coğrafik özelliği
D) Deniz ticaretine verilen teşvikler
E) Kara yolların olmaması


12-) Senyör tarafından bağışlanan toprak üzerindeki hakların, vassal tarafından sağlanan askeri ve diğer hizmetler karşılığında değiştirilmesine ne ad verilir?
A) Merkantilizm
B) Fief
C) Feodal sözleşme
D) Fizyokrasi
E) Angarya


13-) Ortaçağ malikanesinde angaryanın işgücü organizasyonunda etkin hale gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lordun ihtiyaçları
B) Pazar imkanının sınırlılığı
C) Serflerin tercihi
D) Yasaların hükmü
E) Köle ve serflerin fazlalığı


14-) Müslümanların ilerlemesiyle Akdeniz ticaretinin kesildiği şeklindeki teze karşı çıkan iktisat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pirenne
B) Dopsch
C) Vercauteren
D) Hicks
E) Clapham


15-) Edith Ennen’e göre, Roma şehir geleneğinin kesintisiz devam ettiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz
B) İngiltere
C) Orta Avrupa
D) Kuzey Avrupa
E) Balkanlar


16-) Erken Ortaçağ’da Avrupalıların istilalara karşı savunma olarak geliştirdikleri sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristokrasi
B) Monarşi
C) Oligarşi
D) Pozitivizm
E) Feodalizm


17-) İleri Ortaçağ’da, 1000 tarihinden itibaren “feodal olmayan yönetim şeklinin” ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Şehirlerin oluşumu
B) Toprağın çoraklaşması
C) Feodallerin yeterince zenginleşmesi
D) Ulus devletlerin ortaya çıkması
E) Yeni yerlerin keşfedilmesi


1:cool: Aşağıdakilerden hangisi İleri Ortaçağ şehirli sınıfının oluşmasıyla ortaya çıkan bir durum değildir?
A) Değerler sisteminin değişmesi
B) Yönetim tiplerinin değişmesi
C) Kişisel durumlar ve ilişkilerin değişmesi
D) Üretim ve değişime yeni esasların gelmesi
E) Feodallerin güçlenmesi


19-) 11. yy.’dan itibaren Avrupanın gösterdiği gelişmeyi dışsal faktörlere dayandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edith Ennen
B) Henri Pirenne
C) Latifundio
D) Collegis
E) Eli Heckser


20-) 16. yüzyılda Avrupa nüfusunun artışını etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni keşifler
B) Kilisenin lehte politikaları
C) Artan doğum oranları
D) Ücretlerdeki reel azalış
E) Feodalizmin zayıflaması


21-) Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin savunduğu ilkelerden biri değildir?
A) Colbertizm
B) Külçecilik
C) Ticarette serbestlik
D) Lehte dış ticaret dengesi
E) Dış ticarette tekelcilik


22-) “Miktar Teorisi” neyi ifade etmektedir?
A) İşçi ücretleri arttıkça doğum ve nüfusun artacağını
B) Fiyatlar genel seviyesinin düşmesinin, para miktarını arttıracağını
C) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesinin, para miktarını azaltacağını
D) Para miktarındaki artışların, fiyatlar genel seviyesini yükselteceğini
E) Para miktarındaki artışların fiyatlar genel seviyesini düşüreceğini


23-) Aşağıdakilerden hangisi 17. ve 18. yy’da İngiltere’nin ekonomik büyümesinin en önemli nedenidir?
A) Doğal kaynak zenginliği
B) Dış ticaretindeki genişleme
C) Zengin bir nüfusa sahip olması
D) Denizciliğin çok gelişmesi
E) Tarımsal tekniklerin çok ileri olması


24-) Ülkelerin kendileri için en avantajlı ve uluslararası piyasalarda rekabetçi olabilecekleri malların üretiminde uzmanlaşmalarına ne ad verilir?
A) Uluslararası ticarette ihtisaslaşma
B) Maliyet avantajları sağlama
C) Azalan verimler
D) En çok kayrılan ülke
E) Artan verimler


25-) İngiliz sanayileşme tecrübesini inkılap kavramı çerçevesinde ele alan ilk iktisat tarihçisi kimdir?
A) Arnold Taynbee
B) J.H. Clopham
C) Walt W. Rostow
D) John U. Nef
E) Hiçbiri


26-) Uçan mekiğini icad eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Richard Arkwricht
B) John Kay
C) James Hargreaves
D) Samuel Crampton
E) Eli Whitney


27-) Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Avrupa’sında sanayinin gelişmesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Eski sınıfların varlığın sürdürmesi
B) Yeni sınıfların oluşması
C) Gelir seviyesinin yükselmesi
D) Ulaşım imkanlarının arması
E) Okur-yazar oranının yükselmesi


2:cool: Müteşebbislerin caza yasaları dışında herhangi bir resmi sınırlamayla karşılaşmaksızın menfaatleri peşinden serbestçe koşabilmelerini savunan ve Laissez Faire olarak adlandırılan ekonomik felsefe aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğdu?
A) Almanya
B) Amerika
C) Fransa
D) İngiltere
E) Rusya


29-) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ve geri kalmış bölgeler arasında büyüyen teknik açığın en önemli nedenidir?
A) Maden kaynakları
B) Din
C) Yönetim şekilleri
D) Eğitim düzeyi
E) Nüfus


30-) Az gelişmiş ülkelere yardımlarını koordine etmek, makro ekonomik politikalar üzerinde uzlaşma imkanları aramak ve karşılıklı problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla 1961 yılında kurulan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) IMF
B) OPEC
C) OEEC
D) EPU
E) OECD


Cevaplar:

1-)
D


2-)
A


3-)
D


4-)
C


5-)
E


6-)
C


7-)
E


:cool:
D


9-)
E


10-)
A


11-)
C


12-)
C


13-)
B


14-)
C


15-)
A


16-)
E


17-)
A


1:cool:
E


19-)
B


20-)
C


21-)
C


22-)
D


23-)
B


24-)
A


25-)
A


26-)
B


27-)
A


2:cool:
D


29-)
D


30-)
E


alıntı