İletişim Bilgisi Deneme Testleri Soru Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - iletişim bilgisi soru ve cevapları - iletişimin tanımı - iletişim kavramı

1.İnsanoğlunun doğal ve toplumsal çevresi ile etkileşim içinde yarattığı maddi değerler ve manevi öğeleri içeren insana özgü yaşam biçimine ne ad verilir?

A)Grup B)Toplum C)Kültür D)İletişim E)Yığın

2.Anlamların paylaşım sürecine ne ad verilir?

A)Kültür B)İletişim C)Kaynak D)İleti E)Etkileşim

3.Aşağıdakilerden hangisi bir gösterge türüdür?

A)Belirtisiz gösterge B)Eşitsiz gösterge C)Sözde gösterge D)Görüntüsüz gösterge
E)Nedeniz gösterge/simge

4.Aşağıdakilerden hangisi bir olayın sürekli olarak ve birbirini izleyen değişimlerle gelişmesi bir başka olaya dönüşmesidir?

A)Gösterge B)İleti C)Simge D)Süreç E)Kodlama

5.Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

A)Kaynak B)Hedef C)Alıcı D)Araç E)Yüz yüze konuşma

6.Aşağıdakilerden hangisi algılama seçmedüşünmeyorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi yada kişilerdir?

A)Hedef B)Kaynak C)İleti D)Anlam E)Kod açma

7.Aşağıdakilerden hangisi belirtisel göstergeye örnek olarak verilebilir?

A)Zeytin dalı B)Beyaz güvercin C)Dergideki karikatür D)Tencereden çıkan buhar
E)Maket uçaklar

8.Aşağıdakilerden hangisi görüntüsel göstergeye bir örnek değildir?

A)Fotoğraf B)Bayrak C)Harita D)Kroki E)Oyuncak bebek

9.Aşağıdakilerden hangisi simgeleri/göstergeleri ve bunların hangi bağlamda nasıl kullanılacağını belirleyen kuralları eve uzlaşımları(gelenekleri) içerir?

A)Referans çevresi B)Kod C)Anlam D)Kanal E)Hedef

10.Aşağıdakilerden hangisiparadigmasında yer almaz?

A)Z B)K C)3 D)L E)M

11.Aşağıdakilerden hangisi anlamın boyutlarından biridir?

A)Genel anlam B)Dolaylı anlam C)Soyut anlam D)Doğru anlam E)Yan anlam

12.Aşağıdakilerden hangisi anlamın özelliklerinden biri değildir?

A)Kalıcı B)Öğrenilen C)Yaratılan D)Değişen E)Unutulan

13.Aşağıdakilerden hangisi simgenin tanımını vermektedir?

A)Kişinin gerçekleri algılayışı ve değerlendirişiyle ilgili kavramdır
B)Nesnesiyle bağlantısı yalnızca uzlaşmaanlaşma yada kural sunucu oluşturulmuş bir kavramdır
C)Bir toplumun üyelerine ortak olan anlam sistemidir
D)Bir düşünceyi duyguyu bilgiyi aktarmaya yarayan işarettir
E) Kelimelere yüklenen anlamdır

14.Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan kanala örnek verilemez?

A)Ses dalgaları B)Telefon kabloları C)Sinir sistemi D)Radyo E)Ses telleri

15.Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim aracı değildir?

A)Ses ve sözler B)Telefon C)Gazete D)Televizyon E)Radyo dalgaları

16.Aşağıdakilerden hangisi referans çevresinde yer alan iletişim ortamına(dış etkenler) örnektir?

A)İnançlar B)Kalabalık ortam C)Tutumlar D)Değerler E)Güvenlik ihtiyacı

17.Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere sözlü sözsüz her türlü tepki verme sürecine ne ad verilir?

A)Yorumlama B)Gürültü C)Geri bildirim D)Algılama E)Anlamlandırma

18.Aşağıdakilerden hangisi fizyonörolojik bir gürültüdür?

A)Açlık B)Korku C)Uçak sesi D)Irkçı tutumlar E)Heyecan

19.Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?

A)Kodlama B)Kod açma C)Sorgulama D)Yorumlama E)Anlamlandırma

20.Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?

A)Alılama B)İzafet çerçevesi C)Kodlama D)Gürültü E)Yorumlama


Cevaplar:

1-C 2-B 3-E 4-D 5-E 6-B 7-D 8-B 9-B 10-C 11-E 12-A 13-B 14-D 15-E 16-B 17-C 18-A 19-C 20-D


alıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - aöf iletişim bilgisi dersleri - iletişim bilgisi sınav soruları ve cevapları - kültür ve iletişim

1.Aşağıdakilerden hangisi el değmemiş (bakir) doğaya karşı insan varlığının ve etkinliğinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası ve ürünüdür?

A)İletişim B)Antropoloji C)Kültür D)Teknoloji E)Etkileşim

2.Aşağıdakilerden hangisi maddi (teknolojik)ve bilimsel alanda kültürün öğeleri arasında yer almaz?

A)Üretme B)Güzel sanatlar C)Tarım D)Çoğaltma E)Etkileşim

3.Aşağıdakilerden hangisi kültür alanları sınıflandırmaları içinde yer almaz?

A)Değiştirilmiş kültür alanları B)Artistik kültür alanları C)İdeolojik kültür alanları D)Antropolojik kültür alanları E)Toplumsal kültür alanları

4.Toplumların sahip oldukları değerler ile o toplumun karşı karşıya olduğu yeni değerler arasındaki ilişkiyi kapsayan kültür alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Artistik kültür alanı B)İdeolojik kültür alanı C)Manevi kültür alanı
D)Toplumsal kültür alanı E)Antropolojik kültür alanı

5.Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğeleri arasında yer alır?

A)Üretim B)Madencilik C)Dil D)Yol yapımı E)İnşaat

6.Herhangi bir ülkenin ve toplumun hakim inançlarına değerlerine hareket tarzlarına ve yaptırımlarının türlerine ne ad verilir?

A)Maddi kültür B)Manevi kültür C)Alt kültür D)Genel kültür E)Karşıt kültür

7.Aşağıdakilerden hangisi alt kültür grubuna örnektir?

A)İlaç kullanma tutkunları B)çiçek çocuklar C)Metal müzik tutkuları D)Beatnikler
E)Bir takım taraftar grubu

8.Aşağıdakilerden hangisi kültürel süreçlerden biri değildir?

A)Kültürleme B)Kültürel olgu C)Kültür şoku D)Kültürel bütünleşme E)Kültürel yayılma

9.Bir kültüre üye birey ve grupların başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesine ne ad verilir?

A)Kültür şoku B)Kültürel yayılma C)Zorla kültürleşme D)Kültürel bütünleşme E)Kültürleştirme

10.Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişim engellerinden birisi değildir?

A)Bireysel farklılıklar B)Gelenekler C)Kadercilik anlayışı D)Kültürel içe dönüklük
E)Namus anlayışı

11.Kültürel gelişme olgusunu güdüleyen bazı etkenlere kapanarak ve kendini yenileme imkanı yada değişme hareketliliğinden uzak kalarak kültür öğelerini duruk(statik) bir konumda tutmak ve biçimsel olarak yaşatmak anlamına gelen oluya ne ad verilir?

A)Kültürel özümseme B)Kültürel yayılma C)Kültürel değişme D)Kültürel yozlaşma
E)Kültür ihracı

12.Üyeleri çoğunlukla kişilikleriyle değil bir yığının kimliği silinmiş bilinçli irdeleme gücü yitmiş birimleri olarak duyan düşünen ve davranan toplumun kültürüne ne ad verilir?

A)Genel kültür B)Artistik kültür C)Kitle kültürü D)Manevi kültür E)Alt kültür

13.Anlamların ve kavramların taşınmasında kullanılan bir simgeler sistemi olarak nitelendirilebilen ve toplumsal olarak paylaşılan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hikaye B)Dil C)Şiir D)Resim E)Heykel

14.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal koşullara göre üretim yapmayı hedef alan mümkün olduğu kadar geniş bir tüketici kesimi kazanmak ve sonra da alinde tutabilmek amacıyla “halka istediğini” verme yolunu seçmiştir?

A)Kitle kültürü B)Kültürel normlar C)Kültür endüstrisi D)Kültürel iletişim
E)Kültürel değişme

15.Kültürel iletişim açısından bakıldığında insanlığın kimlik kartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Konuşma anlamında söz B)İnsanları harekete geçiren hitabet sanatı
C)Ünlü müzelerdeki resim D)Giysilerin toplumlara göre farklılaşması
E)Matbaa ile desteklenen yazı

16.Teknolojik gelişmelerin kültüre etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Teknolojik gelişmelerin kültür ile ilişkisi yoktur
B)Teknolojik gelişmeler kültür için yeni araçlar kazandırmaz
C)Teknolojik gelişmeler kültürü açık bir biçimde geriletir
D)Teknolojik gelişmeler kültür için yeni araçlarda kazandırır
E)Teknolojik gelişmeler kültürün olduğu düzeyde kalmasını sağlar

17.Aşağıdakilerden hangisi görsel iletiler kapsamı içersinde yer almaz?

A)Duyumların dili olarak müzik B)Sanatsal iletiler C)Yapay şekillerin iletisi
D)Doğal şekillerin iletisi E)Basılı metinlerin simgesel imgesi

18.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kalıcı olan yöntemlerinden biri değildir?

A)Yazının bulunması B)Mağara duvarına çizilen resimler C)Matbaanın geliştirilmesi D)Duman işareti E)Ses ve görüntü kayıtları

19.Aşağıdakilerden hangisi matbaadan önce sözlü kültürün etkili olduğu alanlardan biri değildir?

A)Efsaneler B)Gazeteler C)Halk Hikayeleri D)Fısıltı ve dedikodu E)Dinsel kitaplar

20.Aşağıdakilerden hangisi toplumun bir takım değerlerine ters düşen bir kültür alt grubu biçiminde tanımlanabilir?

A)Alt kültür B)Karşıt kültür C)Genel kültür D)Maddi kültür E)Manevi kültür1-C 2-B 3-A 4-E 5-C 6-D 7-E 8-B 9-C 10-A 11-D 12-C 13-B 14-C 15-E 16-D 17-A 18-D 19-B 20-B


alıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - iletişim bilgileri - konuşma ve dinleme

1.Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme iletme işidir?

A)İletişim B)Süreç C)Konuşma D)Dinleme E)İkna

2.Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden birisi değildir?

A)Konuşma dinamiği B)Dinleyici C)Boğumlanma D)Biçem(üslup) E)Sözcük haznesi

3.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma sesinin özelliklerinden biridir?

A)Çok kalın oluşu B)İşitilmez oluşu C)Çok ince oluşu D)Akıcılık E)Mekanik oluşu

4.Dinleyici ortam konu ve konuşmacı aşağıdakilerden hangisini oluşturan öğelerdir?

A)Simge B)İkna C)Dinleme D)Süreç E)Konuşma

5.Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden biri olan ortam konusu ele alınırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A)Toplantının programı B)Toplantının süresi C)İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır
D)İyi bir konuşma için canlı bir dil hareketli bir üslup gerekir
E)Toplantının niteliği ve gerçekleşme zamanı

6.Aşağıdakilerden hangisi materyal toplamada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A)Görüşme B)Konuşmacının kendi bilgi ve deneyimlerini kullanması
C)Genel amacı belirleme D)Bilgi için yazışma E)Kütüphane taraması

7.Aşağıdakilerden hangisi konuşmalarda dikkat edilmesi gereken diğer bazı önemli noktalardan biri değildir?

A)Konuşmadan önce söylenecek düşünülmeli
B)Konuşmadan önce söylenecekler planlanmalı
C)Konuşurken sürekli notlara bakılmalı
D)Dinleyicilerle sanki karşılıklı bir konuşma yapıyormuş gibi davranılmalı
E)Konuşurken sözlere tat katılmalı

8.Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici konuşma türlerinden biri değildir?

A)Objeler hakkında konuşma B)Gerçek üstü öğeler hakkında konuşma
C)Süreçler hakkında konuşma D)Olaylar hakkında konuşma E)Kavramlar hakkında konuşma

9.Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici konuşmanın ölçütleri arasında yer almaz?

A)Bilginin açık iletiminin olması B)Bilginin alıcı için anlamlı olması
C)Bilginin doğru iletiliyor olması D)Bilginin üstü kapalı iletiminin olması
E)Bilginin alıcı için ilgi çekici olması

10.Aşağıdakilerden hangisi özel durum konuşma sık rastlanan türlerinden biri değildir?

A)Giriş konuşmaları B)Sunuş konuşmaları C)Anma konuşmaları D)Kabul konuşmaları E)Yemek öncesi konuşmalar

11.Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında konuşma konularına bir örnektir?

A)Televizyon seyretme B)Parfüm yapımı C)Atatürk’ün siyasal başarıları D)Araba kullanma E)Türkiye’nin turizm potansiyeli

12.Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmanın özel amacını belirlemede uyulması gereken ilkeler arasında yer almaz?

A)Amaç cümlesi çok genel olmalıdır B)Amaç cümlesi tek bir cümle ile sınırlanmalıdır
C)Amaç cümlesi geniş zamanda yazılmalıdır D)Amaç soru halinde açıklanmamalıdır
E)Amaç cümlesinde sayısal anlatım olmamalıdır

13.Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici konuşma ilkeleri arasında yer almaz?

A)Soyutlamalardan kaçınmak B)Çok teknik olmamak C)İzleyiciyi dikkate almamak D)İzleyicinin çok şey bildiğini sanmak E)Konuyu izleyicilere ilintilendirmek

14.Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmanın öğelerinden biri değildir?

A)İkna edici konuşmabir sanattır
B)İkna edici konuşma sözel tartışma oluşturma ile ilgilidir
C)İkna edici konuşma sözel tartışmaları özel dinleyicilerle uyumlaştırma ile ilgilidir
D)İkna edici konuşma inanılır değildir
E)İkna edici konuşma amaçlı ve istendik değişimler ortaya çıkarmaya yöneliktir

15.İkna edici konuşmada taşınması gereken sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)Konuşmacının kendisini sınırlandırması B)İzleyicilerin tepki vermesi
C)İzleyiciye serbest seçim imkanı verilmesi
D)Konuşmacının söylediklerinden sorumlu olmaması E)İzleyicilerin konuşmayı dinlemesi

16.Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşma türlerinden biri değildir?

A)Var olan tutum ve inancı pekiştiren konuşmalar
B)Bir tutum ve inancı reddeden konuşmalar
C)Bir tutum ve inanç oluşturan konuşmalar
D)Bir tutum ve inancı değiştirmeye yönelik konuşmalar
E)Dinleyicileri bir harekete yönlendiren konuşmalar

17.Aşağıdakilerden hangisi bir dinleme türü değildir?

A)Görünüşte dinleme B)Savunucu dinleme C)Tuzak kurucu dinleme D)Seçerek dinleme E)Oturarak dinleme

18.Dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor duruma sokması hangi tür dinleme içerisinde yer alır?

A)Yüzeysel dinleme B)Savunucu dinleme C)Saplanmış dinleme D)Tuzak kurucu dinleme E)Görünüşte dinleme

19.Aşağıdakilerden hangisi dinleme engellerinden biri değildir?

A)Düşünce hızı B)Yargılama C)Bölünmeler D)Konuşma ortam ve zamanı
E)Konuşanı suçlamaya yönelme davranışı

20.Aşağıdakilerden hangisi aktif dinleme için yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A)Yardımcı olmak için dinleme B)Çözümleme C)Ön yargılar D)Soru sorma
E)Rahatlama-rahatlatma


Cevaplar:

1-C 2-B 3-D 4-E 5-D 6-C 7-C 8-B 9-D 10-E 11-A 12-A 13-C 14-D 15-A 16-B 17-E 18-D 19-B 20-Calıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#4
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - iletişim bilgileri sınav soruları - sözsüz iletişim

1.Vücut biçimizduruşumuz sözsüz iletişimde hani tür iletişim davranışları içinde yer alır?

A)Sesli-sözel iletişim davranışları B)Sessiz-sözsüz iletişim davranışları
C)Sözsüz-sözsüz iletişim davranışları D)Sesli-sözsüz iletişim davranışları
E)Sessiz-sözel iletişim davranışları

2.Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin işlevleri arasında değildir?

A)Tamamlama B)Tekrarlama C)Düzenleme D)Güvenilir iletiler sağlama E)Vurgulama

3.Konuşmacınınkonuşmanın önemli bir noktasından önce yada sonra bir süre duraklaması sözsüz iletişimin işlevlerinden hangisini ifade eder?

A)Düzenleme B)Tekrarlama C)Çelişme/Yalanma D)Yerini alma E)Vurgulama

4.Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özellikleri arasında yer almaz ?

A)Kültüre göre biçimlenme B)Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme
C)Güvenilir iletiler sağlama D)Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme
E)İletişimin yokluğunu olanaksız kılma

5.Aynı ortamda bulunan kişiler arasında konuşmasalar bile değişik türde ileti akışı olması sözsüz iletişimin hangi özelliğini açıklamaktadır?

A)Güvenilir iletiler sağlama B)Sözel içerik hakkında bilgi verme
C)İletişim yokluğunu olanaksız kılma D)Duyguları yetkin biçimde dile getirme
E)İletileri tanımlama ve belirleme

6.Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?

A)Fiziksel görünüm B)Giyinme C)Vücut hareketleri D)Resmetme E)Aksesuarlar

7.Aşağıdakilerden hangisi beden dili(vücut dili) işaretlerinin işlev açısından türleri arasında yer almaz?

A)Amblemler B)Betimleyiciler C)Duygu göstergeleri D)Boğumlama E)Düzelmeyiciler

8.Vücut hareketi türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Giyiniş tarzı B)Eli bele koymak C)Parmak hareketleri D)Kolların duruşu E)El hareketleri

9.Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim ortamında güçlüyü ifade eden özelliklerden biri değildir?

A)Rahat bir duruş B)Duruş pozisyonunda sabitlik C)Dik bir vücut pozisyonu
D)Dinamik ve amaçlı jestler E)Dik bakmak

10.Aşağıdakilerden hangisi yüz ifadelerinin işlevleri arasında yer almaz?

A)Gerçek bir duyguyu yönetmek B)Gerçek bir duyguyu maskelemek
C)Gerçek bir duygu anında nötr görünmek D)Gerçek bir duyguya kapılmamak
E)Gerçek bir duyguyu yoğunlaştırmak

11.Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde gözlerin işlevleri arasında yer alır?

A)Zemine-yukarı bakma B)Kapalı gözler C)Kaşları kaldırma D)Gözleri kaçırma
E)Bakışları kaçırma

12.Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde gözlerin işlevlerinin değerlendirildiği alanlardan biri değildir?

A)İkna edici işlev B)Dikkat işlevi C)Göz teması D)Düzenleyici işlev E)Etkileme işlevi

13.İçli-dışlı mesafe alanı içine insanlar kimlerin girmesi halinde rahatlık duymaz?

A)Anne-baba B)Akrabalar C)Resmi kişiler D)Yeni tanışılan insanlar E)Tanışılmayan insanlar

14.İnsan sesinin gücü sesin hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Sesin perdesi B)Boğumlama C)Sesin yüksekliği D)Sesin niteliği E)Sesin ritm hızı

15.Ses tonu sözsüz iletişimde hangi tür iletişim davranışları içinde yer alır?

A)Sessiz-sözel iletişim davranışları B)Sesli-sözsüz iletişim davranışları
C)Sesli-sözel iletişim davranışları D)Sözsüz-sözsüz iletişim davranışları
E)Sessiz-sözsüz iletişim davranışları

16.Aşağıdakilerden hangisi sesin temel nitelik ve özellikleri arasında yer almaz?

A)Sesin yüksekliği B)Sesin perdesi C)Sesin canlılığı D)Sesin ritm hızı E)Nitelik

17.Aşağıdakilerden hangisi dokunmanın işlevleri arasında yer almaz?

A)Törensellik B)Toplumsal olarak nezaket C)Şakalaşmak D)Yemek yemek E)Güç ve kontrol

18.Aşağıdakilerden hangisi susma türleri arasında yer almaz?

A)Denetim kurma amacı ile susma B)Psikolinguistik susma C)Karar verme ile ilgili susma D)Nedensiz susma E)Akıl yürütme ile ilgili susma

19.Kadınların konuşma sırasında daha çok göz teması kurmaları sözsüz iletişimde toplumsal cinsiyet farklılıkları açısından aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A)Vücut hareketleri farklılıkları B)Bakış-göz teması farklılıkları C)Renk algısı farklılıkları D)Dokunma farklılıkları E)Duruş farklılıkları

20.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde doğal olarak yer alan ses tonlaması yüz ifadeleri mimikler jestler beden hareketleri renkler aksesuarlar gibi kodlardır?

A)Sözlü iletişim B)Sözsüz iletişim C)Kültürel değişim D)Sosyal etkileşim E)Uzaktan iletişim


Cevaplar:

1-B 2-D 3-E 4-B 5-C 6-D 7-D 8-A 9-B 10-D 11-E 12-C 13-A 14-C 15-B 16-C 17-D 18-D 19-B 20-B


alıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#5
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - iletişim bilgisi soru ve cevapları - grup ve iletişim - grup iletişimi

1.Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş birbirleriyle ilişkide bulunan iki veya daha çok kimseye ne ad verilir?

A)Yığın B)Topluluk C)Kitle D)Grup E)Küme

2.Aşağıdakilerden hangisi grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?

A)Sosyal nedenler B)Psikolojik nedenler C)Fiziksel ayrılıklar D)Fiziksel yakınlık E)Ekonomik nedenler

3.Aşağıdakilerden hangisi grubun işlevlerinden biri değildir?

A)Biçimsel ve örgütsel işlevler B)Ekonomik işlevler C)Psikolojik ve kişisel işlevler
D)Çok yönlü işlevler E)Karma işlevler

4.Aidiyet duygusu ve arkadaş edinme amacıgrupların işlevlerinden hangisi içinde yer alır?

A)Karma işlevler B)Örgütsel işlevler C)Çok yönlü işlevler D)Biçimsel işlevler
E)Psikolojik işlevler

5.Görev grupları grup türlerinden hangisi içinde yer alır?

A)Birincil gruplar B)Biçimsel gruplar C)Çıkar grupları D)Referans grupları
E)Arkadaşlık grupları

6.Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan gruplar içerisinde yer almaz?

A)Yatay klikler B)Dikey klikler C)Çapraz Klikler D)Emir ve Komuta grupları
E)Çıkar grupları

7.Hemşerilik aynı okuldan mezun olmak aynı derneğin üyesi olmak vb. gibi nedenlerle birbirlerine yaklaşma ihtiyacı hissedenlerin oluşturduğu gruplaşma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çapraz klikler B)Çıkar grupları C)Görev grupları D)Dikey gruplar E)Yatay klikler

8.Aşağıdakilerden hangisi grup üyelerinin birbirlerini tanıdıkları sık sık yüz yüze ilişkilerde bulunabildikleri ve bu ilişkinin kesintisiz biçimde sürdürüldüğü insan topluklarıdır?

A)Üyelik grupları B)Biçimsel gruplar C)Biçimsel olmayan gruplar D)Birincil gruplar E)İkincil gruplar

9.Bir gencin hayran olduğu müzik grubundaki müzisyenler gibi giyinmesi ve davranması hangi tür grup üyeliğine örnektir?

A)Görev grupları B)Çıkar grupları C)Özenilen (Referans )gruplar D)Birincil gruplar E)İkincil gruplar

10.Aşağıdakilerden hangisi merkezi gruplara özgü iletişim yapılanma ve modellerinden birisidir?

A)Zincir tipi iletişim modeli B)Y tipi iletişim modeli C)Grup normları
D)Daire tipi iletişim modeli E)Tüm kanal iletişim modeli


11.Tüm kanal iletişim modelini diğer iletişim modellerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Merkezi oluşu B)Grup tatmininin orta düzeyde oluşu
C)Liderin grup aktivitelerinde belirleyici oluşu D)Önderlik tatmininin yüksek oluşu E)Yaratıcılığın yüksek oluşu

12.Aşağıdakilerden hangisi gruplarda iletişimi etkileyen ermenler arasında yer almaktadır?

A)Gruplarda rol-statü ilişkileri B)Grup büyüklüğü C)Grup kuralları D)Ekonomik nedenler E)Kişisel etmenler

13.Işık ses vb. entropik (bozangüç) olarak nitelendirilebilecek öğeler iletişimi etkileyen hangi etmen içerisinde yer alır?

A)Gruplarda görev ve iletişim B)Grup büyüklüğü ve iletişim
C)Gruplarda rol-statü ilişkileri ve iletişim D)Grup çevre ve iletişim
E)Gruplarda kişisel etmenler ve iletişim

14.Üyelerden beklenen davranışlarla ilgili kural ilke yaklaşım yöntem ve standartlara ne ad verilir?

A)Grup bağlılığı B)Grup kuralları C)Grup büyüklüğü D)Gruplarda görev
E)Gruplarda kişisel etmenler

15.Gruplarda iletişimin ortaya çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Sorunların ortaya konması ve giderilmesi amaçlı tartışmaların olması
B)Dayanışma ya da düşmanlık ifadesi
C)Grup amacının yeterince açık olmaması
D)Gerilim ifadeleri ya da gerilimin giderilmesi
E)Anlaşma ya da anlaşmama

16.Gruplarda dedikodu daha çok hangi iletişim biçimi ile gerçekleşir?

A)Resimlerle B)Yazılı C)Dokunarak D)Çizimlerle E)Sözlü

17.Aşağıdakilerden hangisi küçük gruplarda iletişimin özelliklerinden birisi değildir?

A)En az üç en çok 12 üyesi bulunur
B)Herkes kaçınılmaz olarak iletişime katılır
C)Küçük grup üyeleri birbirine ve gruba bağımlı değildir
D)Grup üyelerinin etkileşimi iletişim yoluyla gerçekleşir
E)Grup üyeleri belli bir amaç etrafında toplanırlar

18.Aşağıdakilerden hangisi küçük gruplarda liderliği belirleyen durumlar içinde yer almaz?

A)Bir üyenin grup toplantısının yer ve zamanını belirlemesi
B)Bir üyenin toplantıda gerekli olan kırtasiyeyi sağlaması
C)Bir üyenin gündemi belirlemesi
D)Bir üyenin görüş ayrılıklarını çözmesi
E)Bir üyenin grup toplantısından ulaşılan sonuçları özetlemesi

19.Aşağıdakilerden hangisi küçük grup üyelerinin üstlenmek zorunda oldukları iletişimsel sorumluluklardan biri değildir?

A)Bireyin kendisini grubun amaçları konusunda taahhüt altında hissetmesi
B)Bireysel görevlerin yerine getirilmesi
C)Tam katılımın özendirilmesi
D)Bireysel çatışmalara girilmesi
E)Tartışmanın doğru yönde ilerlemesi

20.Aşağıdakilerden hangisi yansıtıcı düşünme metodunun basamakları arasında yer almaz?

A)Sorunun öneminin farkına varma B)Olası çözümler üretme C)Sorunu tanımlama
D)Sorunu çözmede ölçütler oluşturma E)Sorunu analiz etme1-D 2-C 3-B 4-E 5-B 6-D 7-A 8-D 9-C 10-B 11-E 12-D 13-D 14-B 15-C 16-E 17-C 18-B 19-D 20-A


alıntı