İman Konuları Kategorisi İçeriği

#1

İman Konuları Kategorisi İçeriği konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Tercih bila müreccih muhal midir ?
Varlık üç nevidir. Birisi, vacib olan vücuttur. Yani, vücudu ezeli ve ebedi olup, başka hiçbir şeye muhtaç olmayan, bizatihi nefsi ile kaim olan varlık ki, bu da Cenab-ı Hakkdır. İkincisi ise, mümteni vücut mertebesidir. Yani var olması, hiçbir zaman mümkün olmayan, vücudu imkansız olan şeylerdir. Üçüncüsü ise, mümkün vücut mertebesidir. Yani, varlığı ve yokluğu müsavi olan şeylere denir. Var olması ve yok olması eşit olmasından, eşitliği bozup tercih eden bir müreccihe zaruret var. Bu mureccih ise, mümkün değil, vacib olması zaruridir. Zira mümkün, mümküne illet olamaz. Devir ve teselsül delilleri bunun en kati ispatlarıdır. Öyle ise, varlığı yokluğuna galip gelen kainat, bütün zerratı ile bir vacib müreccihe delalet ediyor. İşte, kelamcıların davası olan; “tercih bila müreccih muhaldır” kaidesi bu manayı dile getirmektedir..[…] Allahın indinde her şey müsavi mi?
Allahın kudreti karşısında az, çok, büyük, küçük, ağır, hafif, uzun, kısa gibi şeylerin hepsi eşittir. Çok, az gibi, büyük küçük gibidir. Onun kudretine, bu sayılan arıza ve engeller zorluk ve müşkilat çıkaramaz Hepsi kudretin nazarında müsavi ve aynıdır. Bu manayı akla yaklaştırmak için üstat, altı tane temsili zikreder. […] MÜLK VE MELEKUT İLE KUDRET İLİŞKİSİ
Kainatın iki yüzünden mülk yüzü maddi kayıtların bulunduğu ve maddenin hantallığının olduğu yüzüdür...[…] DİN VE AKIL İLİŞKİSİ
İnsanlık düşünce tarihinde doğru bilgiye ulaşma vasıtalarının neler olabileceği hep tartışma konusu olagelmiştir. Felsefenin de en önemli konularından birisi budur.Bu hususta temel bazı ekoller oluşmuştur.[…] ALLAH (C.C.) SONSUZ CEMAL VE KEMALİNİ GÖRMEK VE GÖSTERMEK İSTEDİ; İLAHİ TERCİH İLE MEVCUDATI YARATTI
Her güzellik ve maharet sahibi, bu güzelliğini, eserlerini, sanat inceliklerini hem kendi gözüyle görmek ve hem de başkalarının nazarıyla o eser ve sanatına bakmak ister. Cenab-ı Hak da, kendi sonsuz Cemal ve Kemalini görmek ve mahlûkatına göstermek hikmetiyle, bu kâinat sergisini açıp antika sanatlarını orada dizmek istedi. […] ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ
Cenab-ı Hakk’ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur’an-ı Kerim ve üçüncüsü de Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Her biri bize Allah’ı tanıtmakta O’nun varlığını ve vasıflarını göstermekte, bize Allah’ı bildirmektedir. […] Hz. Muhammed, Esma-i İlahiye’nin En Mükemmel Aynasıdır!
Gündüz vakti, elimize küçük bir cam parçası alıp güneşe doğru çevirdiğimizde, güneşin yansımalarını o cam parçasının kapasitesine göre yansıttığını görürüz. O cam parçası biraz daha büyük ve ama bu kez bir ayna olursa, hem güneş ışınlarını daha fazla ve daha fonksiyonlu olarak yansıttığını görürüz. Çünkü bu kez elimizde ayna vardır ve ayna sadece güneşin görüntüsünü değil, güneşin sıcaklığını da yine kendi kapasitesi oranında yansıtır. Güneşin aynadaki yansımasında yedi renk ayrı ayrı görülmez ve tamamı birden bir ışık olarak kendisini gösterir. İşte bu yönüyle ayna, diğer şeffaf cisimlere göre daha geniş kapasiteli, daha büyük meziyetlere sahiptir. […] Hz. Muhammed, Kâinatın Yaratılış Sebebi ve Yaratılış Gayesidir!
Bir zamanlar bir Sultan vardı. Hadsiz hesapsız serveti, sınırsız hazineleri vardı. Hazinelerinin ne mikdarını sayabilmek, ne de o hazinelerde yer alan değerli mücevherleri, sanatlı eserleri, kıymetli eşyaları söyleyebilmek imkansızdı. Gözle görülebilen hazineleri böyleyken, görülmeyen, gizli olan defineleri ve o definelerdeki paha biçilmez zenginlikleri akıl ve hayale sığmaz ölçüdeydi. […] Hz. Muhammed, Kâinat Kitabının En Büyük Ayetidir!
Kâinat ve insan... Her ikisinden hangisini alırsanız alın, sanki birisi ayna, diğeri o aynada görüntüsü akseden varlık gibidir. Veya sanki birisi dev bir ağaç, diğeri onun tohumudur. Ya da kâinat büyük bir insan, insan da küçültülmüş bir kâinattır. Bu benzerlikler ve paralellikler maddî planda geçerli olduğu gibi, aynen manevî planda da kendisini gösterir. […] Hz. Muhammed, Kâinat Ağacının Çekirdeği ve En Mükemmel Meyvesidir!
Şu kâinata hikmet nazarı ve gözüyle bakıldığı zaman, azîm ve çok büyük bir ağaç mânâsında görünecektir. Bu öyle muazzam ve muhteşem ağacın, bizim bildiğimiz gibi dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Bu kâinat ağacının dallarını unsurlar ve elementler, yapraklarını bitkiler âlemi, çiçeklerini hayvanlar âlemi, meyvelerini ise insanoğlu teşkil eder […] Hz. Muhammed, Yaratılmışların En Mükemmeli, En Şereflisi ve Kâinatın İftihar Kaynağıdır!
İnsanlar, çok değer verdikleri, imrenerek baktıkları, onun her hareket ve davranışını büyük bir dikkat ve itinayla takip ettikleri örneklere bağlanmak, onun gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi konuşmak, hattâ onun gibi nefes almak ihtiyacını hissederler. Bazen bu ihtiyaç öylesine güçlenir ki, kendisi olmaktan çıkıp övünç ve şeref kaynağı olarak görülen kişiyle adeta bütünleşir. Âdeta onda fani olur.[…] HİZBÜ’L-ENVÂRİ’L-HAKAİKU’N-NÛRİYE’DEN
Yâ Allah! Yâ Rahman! Yâ Rahîm! Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Hakem! Yâ Adl! Yâ Kuddûs! İsm-i Âzamın hakkına ve Esmâ-i Hüsnân hürmetine ve Furkan-ı Hakîm ve sûreleri ve âyetleri ve sırları ve nurları ve kelimeleri ve harfleri hakkına; ve Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm ve mucizeleri ve kemâlatı ve şeriatı ve sünneti hürmetine ve onun âl ve ashabı ve ensarı (r.a.) ve onların mücahedeleri şerefine... […] Hz. Muhammed, En Büyük Mucize Olan Kur’an’ın Mübelliği ve Saltanat-ı İlahiye’nin Dellalıdır
İnsan yaratılışı gereği merak etme hissine sahiptir. Kâinattaki gerek kendisi gerekse çevresi ile ilgili hadiseleri izler; izlediği bu hadiseleri sebep sonuç ilişkisi içerisinde anlamaya çalışır. Aslında kâinat, okunmayı bekleyen mana dolu muhteşem bir kitaptır. Gökler, yer ve mevsimler bu ki-tabın sayfaları, gece ve gündüz satırları, yeryüzündeki var-lıklar kelimeleri, meyveler harfleri, çekirdekler de noktala-rıdır. Bir sayfada birçok kitap, bir kelimede birçok sayfa, bir nokta içinde de adeta bütün kitabın fihristi vardır
 

Son düzenleyen: Moderatör: