İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
aöf iş ve sosyal güvenlik hukuku geçmiş dönem soruları - iş ve sosyal güvenlik hukuku ara sınav soruları ve cevapları

1-) Günde sekiz saat çalışılan bir işyerinde uygulanacak ara dinlenme süresi ne kadardır?
A) 45 dakika
B) 1 saat
C) 1.5 saat
D) 15 dakika
E) 30 dakika


2-) Fazla çalışma ücreti saat başına ücretin en az ne kadar artırılması suretiyle ödenir?
A) % 40
B) % 20
C) % 60
D) % 50
E) % 75


3-) Aşağıdaki sürelerden hangisi işçinin günlük çalışma süresinden sayılan zamanlardan biri değildir?
A) Çalışma yerlerine ulaşma ve buradan çıkışlarda geçen süre
B) İşçinin asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
C) Serviste geçen süreler
D) İşçinin işe hazır beklediği süreler
E) Kadın işçilerin emzirme süreleri


4-) İşverenlerin hangi oranda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi istihdam edeceği, her yılın Ocak ayı başından itibaren hangi makam tarafından saptanır?
A) Valilikler
B) Başbakanlık
C) Belediyeler
D) Bakanlar Kurulu
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


5-) İstenmesi halinde, emzikli işçiye çalıştırılamayacağı 16 haftlalık sürenin tamamlanmasından sonra en çok kaç ay ücretsiz izin verilir?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl


6-) Emzikli kadın işçilere çocuklarını emzirebilmeleri için günde toplam ne kadar süt izni verilir?
A) 1 saat
B) 1.5 saat
C) 2 saat
D) 45 dakika
E) 1.15 dakika


7-) İş mahkemesi, bildirimli feshin geçersizliğine kadar verdiğinde, işveren işçiye mahkeme kararı kesinleşinceye kadar çalıştırmadığı süre içinde en çok ne kadar aylık ücreti ödemekle yükümlüdür?
A) 8
B) 6
C) 7
D) 4
E) 3


8 - )İşçinin her yıllık çalışması için en az kaç günlük ücreti kıdem tazminatı olarak ödenecektir?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 30
E) 60


9-) Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından bildirimi fesih yapmak için geçerli bir sebep değildir?
A) İşçinin işe yatkın olması
B) İşçinin evlenmesi
C) İş yerinde hammadde sıkıntısı çekilmesi
D) İşçinin işyerinde iş arkadaşları ile sıkça ve gereksiz tartışmaya girmesi
E) İş yerinde bazı bölümlerin kapatılması


10-) İşveren işyeri ile ilgili bilgileri başkalarına aktaran işçinin iş sözleşmesini İK’daki aşağıdaki maddelerden hangisine dayanarak feshedebilir?
A) İK. md. 28
B) İK. md. 24
C) İK. md. 17
D) İK. md. 15/I
E) İK. md. 25/II


11-) Bir işyerinde 5 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi halinde işverenin ödeyeceği kötüniyet tazminatının tutarı ne kadardır?
A) İşçinin 18 haftalık ücret tutarı
B) İşçinin 8 haftalık ücret tutarı
C) İşçinin 4 haftalık ücret tutarı
D) İşçinin 24 haftalık ücret tutarı
E) İşçinin 10 haftalık ücret tutarı


12-) İşçi sendikası genel kurulu hangi halde delegelerden oluşur?
A) Üye sayısının 1000’i aşması
B) Üye sayısının 250’yi aşması
C) Üye sayısının 500’ü aşması
D) Üye sayısının 300’ü aşması
E) Üye sayısının 450’yi aşması


13-) Üyelik başvurusu sendika tarafından kaç gün içinde reddedilmezse, üyelik sistemi kabul edilmiş sayılır?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 30
E) 45


14-) İ.K. ilke olarak hangi işçilerin çocuk olarak kabul eder?
A) 11 yaşı doldurmamışları
B) 18 yaşı doldurmamışları
C) 14 yaşı doldurmamışları
D) 19 yaşı doldurmamışları
E) 15 yaşı doldurmamışları


15-) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca bar, kabere, dans salonları, kahve ve gazino, hamam gibi işyerlerinde 18 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları hangi makam tarafından yasaklanabilir?
A) Belediyeler
B) Sağlık Bakanlığı
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Valilik
E) Bölge Çalışma Müdürlüğü


16-) Gece ve gündüz postası nöbetleşe esasının uygulanması halinde postası değiştirilecek işçinin kesintisiz en az ne kadar dinlendirilmesi gerekir?
A) 6 saat
B) 10 saat
C) 11 saat
D) 12 saat
E) 24 saat


17-) Kanuna göre çalıştırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin toplam oranı kaçtır?
A) % 8
B) % 2
C) % 3
D) % 6
E) % 12


18 - )Belirli mevsimlerde talep artışı nedeniyle bu talebi karşılayacak üretim için işçilerin daha fazla çalışmasının istenmesi fazla çalışma türlerinden hangisine örnektir?
A) Farazi fazla çalışma
B) Genel sebeplerle yapılan fazla çalışma
C) Olağanüstü sebeplerle yapılan fazla çalışma
D) Mücbir sebeple yapılan fazla çalışma
E) Zorunlu sebeple yapılan fazla çalışma


19-) Aynı işverene ait (A) işyerinde 7 ay, (B) işyerinde 6 ay, (C) işyerinde 9 ay çalışan16 yaşındaki işçi kaç günlük yıllık ücretli izine hak kazanır?
A) 20 gün
B) 15 gün
C) 14 gün
D) 21 gün
E) 30 gün


20-) Değişik iş kollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi ile oluşturulan tüzel kişiliğe ne ad verilir?
A) Federasyon
B) Konfederasyon
C) Kooperatif
D) Dernek
E) Şirket


21-) İşçi sayısı 400 olan bir işyerinde toplu iş sözleşmesinin tarafı olan bir sendika, en çok kaç işyeri sendika temsilcisi bulundurabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6


22-) Sigorta Kanunu’na göre kimler yönetici sayılır?
A) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri
B) Disiplin Kurulu üyeleri
C) Genel Kurul üyeleri
D) Genel Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri
E) Disiplin ve Temsilciler Kurulu üyeleri


23-) Sigortalar Kanunu’nda öngörülen sendikacılık tazminatının alt sınırı nedir?
A) İşçinin ücretinin 3 yıllık tutarı
B) İşçinin ücretinin 1 yıllık tutarı
C) İşçinin ücretinin 2 yıllık tutarı
D) İşçinin ücretinin 4 yıllık tutarı
E) İşçinin ücretinin 5 yıllık tutarı


24-) Aşağıdakilerden hangisi işyeri sendika temsilciliği görevini sona erdiren hallerden değildir?
A) İşverenin işyeri sendika temsilcisini görevden alması
B) İşyeri sendika temsilcisinin kendi isteğiyle görevden ayrılması
C) İşyeri sendika temsilcisinin sendika üyeliğinin sona ermesi
D) İşyeri sendika temsilcisinin başka bir işyerine geçmesi
E) İşyeri sendika temsilcisini atayan sendikanın yetkisini kaybetmesi


25-) İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı miktarının üst sınırı nedir?
A) İşçinin 1 haftalık çıplak ücreti
B) İşçinin 1 günlük çıplak ücreti
C) İşçinin 1 aylık çıplak ücreti
D) İşçinin 1 günlük brüt ücreti
E) İşçinin 7 günlük brüt ücreti


26-) Aşağıdakilerden hangisi sigortalar kanuna göre işçi sayılmaz? terketmeyi meslek edinmiş bulunanlar
A) Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde işçi olarak çalışanlar
B) Vekalet akdine dayanarak çalışanlar
C) Emekli Sandığı’na tabi olarak hizmet akdine dayanarak çalışanlar
D) Hizmet akdine dayanarak çalışanlar
E) Nesir sözleşmesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinenler


27-) Haftalık çalışma süresi en çok kırk beş saattir hükmünün niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak Emredici Norm
B) Nisbi Emredici Norm
C) Geçerli Emredici Norm
D) Mutlak Butlan
E) Nisbi Butlan


28 - )Denkleştirme süresi kaç aydır?
A) 2 ay
B) 4 ay
C) 6 ay
D) 8 ay
E) 10 ay


29-) Fazla sürelerle çalışmada her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın yüzde kaç yükseltilmesiyle ödenir?
A) % 100
B) % 75
C) % 50
D) % 25
E) % 10


30-) İ.K.’da okula devam eden çocukların eğitim döneminde günde en çok ve haftada kaç saat olacağı hükme bağlanmıştır?
A) Günde en çok 3 saat haftada 15 saat
B) Günde en çok 2 saat haftada 10 saat
C) Günde en çok 4 saat haftada 20 saat
D) Günde en çok 5 saat haftada 25 saat
E) Günde en çok 7 saat haftada 35 saat


Cevaplar:

1-)
B

2-)
D

3-)
C

4-)
D

5-)
D

6-)
B

7-)
D

8- )
D

9-)
B

10-)
E

11-)
D

12-)
A

13-)
D

14-)
E

15-)
A

16-)
C

17-)
D

18 - )
B

19-)
A


20-)
B


21-)
B


22-)
A

23-)
B

24-)
A

25-)
B

26-)
B

27-)
B

2Cool
A

29-)
D

30-)
B


alıntı