kadınları delı etmenın 50 yolu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1. İlk önce aşkını zı ilan edin; onu da kendin ize aşık edin; sonra bir yanlış lık olduğu nu söyley ip geri çekili n.

2. İlk önce, "ömrümü n sonuna dek senini m" deyip kendin ize bağlay ın. Daha sonra "Aşk, sürdüğ ü müddet çe ebedid ir" deyin. Bu, onu cin çarpmı şa çevire cektir .

3. gabrie l garcia Marque z`in Kolera Zamanı Aşk`ını okumas ını coşkuy la salık verin ve romand aki kahram anın 51 yıl Aşkını beklem esi gibi bir davran ış sergil emesin i ondan da umduğu nuzu ima edin.

4. Kontro lün kimde olduğu nu göster mek için, onun telefo nların a ve e-posta mesajl arına - verece kseniz bile - hep geç cevap verin.

5. Telefo n ettiği nizde de, kendin izi odadak i kişiyl e konuşm ayı kesmek zorund a hisset meyin. Bırakı n, telefo ndaki kız arkada şınız bekles in ve konuşm anızın yalnız ca sizin tarafı nı dinlem ek zorund a kalsın .

6. `Yanlışlıkla` özel notlar ını okuyun, sonra hesap sorun.

7. Eski kız arkada şınıza gönder meniz gereke n bir mesajı yanlış lıkla onun telefo nuna gönder in.

8. Evini ziyare t ettiği nizde telefo n çalars a, suçlar bir biçimd e "Hmm, bu da kim olabil ir?" diye dudak bükün.

9. Randev ulara 15 dakika geç gitmey i adet haline getiri n. Bir gün, haklı sebept en de olsa geç kaldığ ında küpler e binin.

10. Hatta randev ulara hiç gitmey in. Sözler inizin hiç birini tutmay ın.

11. Sizi kentin en pahali restor anları ndan birine götürm esini sağlay ın; yemek gelinc e de yüksek sesle porsiy onları n küçükl üğünde n yakını n. Ya da kıtlık tan çıkmış gibi yiyin.

12. Eviniz in en göze çarpan köşesi ne eski kız arkada şınızı n çerçev eli resmin i asın.

13. Yatak yapmay ı, ütülem eyi, yemek pişirm eyi, temizl ik yapmay ı bilmem ezlikt en gelin. (artık erkekl erden bunlar ıda istiyo lar yaf )

14. İlk öpüştü ğünüzd e dilini zi boğazı na kadar sokun.

15. İziniz i bırakı n: boynun un görüle bilece k bir yerini ısırın .

16. O evinde n bir başka yere taşını rken, münasi p bir biçimd e tatile çıkın.

17. Bir başka kız arkada şınız olduğu nu söylem eyi unutuv ermiş olun.

18. Onu iş yerind e ziyare te gittiğ inizde , birlik te çalışt ığı diğer kadınl ar ile kesisi n.

19. Arkada şların ın yanınd a küçük düşürü n.

20. Annesi ni eleşti rin. Ebevey nini ziyere te gittiğ inizde , onun hiç sevmed iği elbise nizi bilhas sa giyin. En yakın akraba larını n, kardeş inin falan adını unutun .

21. Sözüm ona size hediye aldığı eşyala rı yılbaş ında babası na hediye edin.

22. En sevdiğ i dostun u sürekl i eleşti rin.

23. Bir eğlenc e mekanı na gitmed en önce en ilgisi z konuda kavga çıkarı n ve bütün gece suratı nızı asın.

24. Gidece ğiniz mekand a ağır elbise ler giyinm e mecbur iyeti olduğu nu söyley in. (onca çılgın lığın arasın da bir uzaylı gibi durur köşesi nde )

25. O arabay ı sürerk en sürekl i karışı n; araban ın orasın a burası na tutunu n; frene basıyo rmuş gibi yapın.

26. Siz arabay ı kullan ırken, kaybol sanız bile durup yön sormay ı redded in.

27. Film seyred erken elini tutmay ın.

28. Espril erine gülmey in.

29. Daniel Day-Lewis`i beğend iğinde hakare te uğramı ş gibi bozulu n; Michel le Pfeiff er`i seyred erken kendin izden geçin, alkışl ayın.

30. Eski erkek arkada şlarıy la dalga geçin her fırsat ta ne kadar değers iz biri oldukl arını söyley in.

31. Aşka hazırl ık safhas ında, vücudu nun aşağı kısıml arinda rastge le bir yer tutup mıncık layın ve "Bu mu?!" diye sorun.

32. Sevişi rken onun adı hariç, kendin izinki dahil herhan gi bir ad haykır ın.

34. Uyumak istedi ğinde, okumas anız da gece lambas ını açık tutun.

35. Uyurke n kol ve bacakl arınız la ahtapo t gibi ona sarılı n ki sabaha kadar bütün vücudu uyuşmu ş olsun.

36. Çalar saatin sizin tarafı nızda olması nda Israr edin ama çaldığ ında, erişem eyeceğ ini bilere k, uyumay ı sürdür ün.

37. Her gece, o, yatağa girmen izi bekler ken en yavaş şekild e elbise lerini zi çıkarı n cüzdan ınızda boş boş birşey ler arayın ve yatağa çorapl arınız la girin.

38. İlişki nizi, gelece k kuşakl ar için görünt üleyin ; daha doğal oluyor diye hazırl ıksızk en fotoğr afını çekin.

39. Arkada şların ızla saatle rce telefo nda konuşu n; sonra o sizinl e konuşm ak istedi ğinde yorgun olduğu nuzu, TV seyret mek istedi ğinizi söyley in.

40. TV seyred erken, uzakta n kumand a ile kanall arı durmak sızın değist irerek kıvanç la el mahare tinizi göster in.

41. Tam gazete sini, dergis ini ya da kitabı nı okumak istedi ğinde TV`yi açip sadece erkekl ere hitap eden bir progra mı seyred in.

42. Ne okuduğ unu görmek için elinde n kitabı alın ve sayfay ı kaybed in.

43. O tam gazete ya da kitap okuyac akken, ayağın ızı kucağı na uzatın ve ovması nı söyley in.

44. TV`de ağlar bir şekild e pembe dizi seyred erken odaya girip kanalı değişt irin; "Bu belges eli kaçıra mazsın " deyin.

45. "Meyve yemek ister misin?" diye sorun ve onun kalkıp getirm esini bekley in.

46. O dışarı yemek almaya giderk en aç olmadı ğınızı söyley in. Sonra yemeği getird iğinde oturup ortak olun yemeği ne ve az yemesi için hızlı davran ın

47. Sürekl i ovulma k isteyi n ama onu ovmak için hiç oralı olmayı n.

48. O İlk önce ovarsa sizin de onu ovacağ ınıza söz verin; sonra uyuyak alın.

49. Evlili k lafı edildi ğinde yüzünü z kireç gibi bembey az olsun.

50. Ne konuşt uğunun farkın da olmadı ğını söyley in