Kayıtlı Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Destekleme Parası Ödenmesine Dair Karar

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Resmî Gazete
Sayı : 27200
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14851
Ekli “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 12/3/2009 tarihli ve 131 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı
B. ATALAY M. S. YAZICIOĞLU K. UNAKITAN H. ÇELİK
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı
F. N. ÖZAK R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı
F. ÇELİK M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT,

KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR

Kapsam
MADDE 1 – (1) 2009 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.
(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek büyüklükteki, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur, belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.
Ödeme miktarı
MADDE 2 – (1) Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi için birim ödeme miktarı Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL destek ödemesi yapılır.
Uygulama esasları
MADDE 3 – (1) 2010 yılı ödemeleri için 2009 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.​