kehf süresi türkçe anlamı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1 - Hamd, o Allah'a mahsustur ki kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı2 - Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin3 - Onlar orada sürekli kalacaklardır4 - Ve "Allah çocuk edindi" diyenleri de uyarsın5 - Bu hususta ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır Onlar, yalandan başka bir şey söylemiyorlar6 - (Ey Muhammed!) Demek onlar, bu söze (kitaba) inanmazlarsa, onların peşinde üzüle üzüle kendini helak edeceksin!7 - Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim8 - Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız9 - Yoksa sen Ashab-ı Kehf'i ve Rakim'i (isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi) şaşılacak âyetlerimizden mi sandın?10 - O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler: "Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla"11 - Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk12 - Sonra da iki gruptan hangisinin, onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için, onları tekrar uyandırdık13 - Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız Hakikaten onlar, Rablerine iman eden birkaç genç idi Biz de onların hidayetlerini artırdık14 - (Oranın hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir Biz, O'ndan başkasına ilâh deyip tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz15 - Şu bizim kavmimiz, Allah'tan başka ilâh edindiler Onların ilâh olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya! Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?16 - (İçlerinden biri şöyle demişti "Mademki siz, onlardan ve Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın"17 - Ey Muhammed! Baksaydın güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini, batarken de sol taraftan onları makaslayıp geçtiğini görürdün Onlar, mağaranın geniş bir yerinde idiler İşte bu Allah'ın mucizelerindendir Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır; kimi de hidayetten mahrum ederse, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın18 - Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın Halbuki onlar uykudadırlar Biz onları sağa sola çevirirdik Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı Eğer onları görseydin, arkana bakmadan kaçardın ve için korku ile dolardı19 - Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi, birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi: "Ne kadar durup kaldınız?" (Kimi) "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık" dediler (Kimi de) şöyle dediler: "Ne kadar durduğunuzu, Rabbiniz daha iyi bilir Şimdi siz birinizi, bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, hangi yiyecek daha temiz ise, ondan size azık getirsin Hem çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin"20 - "Çünkü şehir halkı, sizi ellerine geçirirlerse muhakkak sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz"21 - Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için, öylece şehir halkına buldurduk Onları mağarada bulanlar, aralarında durumlarını tartışıyorlardı Dediler ki: "Üstlerine bir bina (kilise) yapın Bununla beraber Rableri, onları daha iyi bilir" Sözlerinde üstün gelen müminler: "Üzerlerine muhakkak bir mescid yapacağız" dediler22 - Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler Diğer bazıları da "Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir (kimileri de "Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir" Onları ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma!23 - Hiçbir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım deme"24 - Ancak Allah dilerse (yapacağım de) Ve unuttuğun vakit Allah'ı an ve "Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir" de25 - Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kadar kaldılar ve dokuz yıl da buna ilave etmişlerdir26 - De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir" Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez27 - Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur Ve O'ndan başka bir sığınılacak da bulamazsın28 - Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma29 - Ve de ki: O hak Rabbimizdendir Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, duvarları, çepeçevre onları içine alacaktır Eğer feryad edip yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri!30 - İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz31 - İşte onlara Adn cennetleri vardır; altlarından ırmaklar akar, orada altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri!32 - Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Biz bunlardan birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz, her ikisinin etrafını hurmalarla donatmışız, aralarında da bir ekinlik yapmışız33 - İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir şey noksan bırakmamış, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız34 - İki bağın sahibinin ayrıca başka geliri vardı Bundan dolayı bu adam arkadaşıyla münakaşa ederken: "Ben malca senden daha zengin ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve üstünüm" dedi35 - Adam, bu şekilde kendine zulmederek bağına girdi ve şöyle dedi: "Bunun hiç yok olacağını sanmıyorum"36 - "Kıyametin kopacağını da zannetmem Şayet Rabbimin huzuruna götürürlürsem, muhakkak orada bundan daha hayırlı bir sonuç bulurum"37 - Bunun üzerine kendisiyle münakaşa eden arkadaşı da ona şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra seni bir damla sudan yaratan, daha sonra da seni insan haline getireni mi inkar ediyorsun?38 - "Fakat ben iman ederek diyorum ki: O Allah, benim Rabbimdir, ben Rabbime kimseyi ortak koşmam"39 - "Kendi bağına girdiğin zaman: "Bu Allah'dandır, benim kuvvetimle değil, Allah'ın kuvveti ile olmuştur, deseydin ya! Her ne kadar beni, malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da"40 - Belki Rabbim, bana, senin bağından daha hayırlısını verir; senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, bağın yalçın bir toprak haline gelir"41 - "Yahut, bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın"42 - Derken serveti yok edildi Bunun üzerine bağına yaptığı masraflara karşı ellerini oğuşturmaya başladı Bağ, çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı, "Ah Keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım" diyordu43 - Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı44 - İşte burada yardım, yalnız hak olan Allah'a aittir O'nun verdiği mükâfat da daha hayırlıdır, netice de daha hayırlıdır45 - Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur Rüzgarlar onu savurur gider Allah her şeye muktedirdir46 - Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür Bakî kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin katında, sevabca da hayırlıdır, ümid yönünden de daha hayırlıdır47 - O kıyamet gününü hatırla ki, dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin Bütün insanları, mahşerde toplayacağız hiçbir kimseyi bırakmayacağız48 - Onlar, saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir Allah, onlara şöyle diyecektir: "Şüphesiz sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz Fakat, size kıyamet için yaptığımız vaadi yerine getirmeyeceğimizi sanmıştınız, değil mi?49 - O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: "Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş" dediklerini görürsün Onlar, bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez50 - Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir51 - Ben, onları (İblis ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışında, ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım ve hiçbir zaman doğru yoldan çıkanları yardımcı edinmiş değilim52 - Ve o (kıyamet) günü Allah kâfirlere şöyle buyuracak: "Ortaklarım ve şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın" Müşrikler onları çağırırlar, fakat kendilerine cevap vermezler Biz, kâfirlerle ilâhları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur53 - Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar54 - Şüphesiz biz, bu Kur'ân'da insanlara çeşitli mânâları türlü misallerle açık olarak verdik İnsan ise, her şeyden çok mücadelecidir55 - Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanları, iman etmekten ve Rabblerinden günahlarının mağfiretini istemekten alıkoyan şey sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin kendilerine de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatmasını beklemek olmuştur56 - Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz Kâfir olanlar ise hakkı, batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar Onlar, âyetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır57 - Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalbleri üzerine (Kur'ân'ı) anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik Ey Muhammed! Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler58 - Bununla beraber rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır, tevbe eden kullarına rahmeti boldur Eğer Allah, işledikleri günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara hemen azab ederdi Fakat onlara vaad edilen bir zaman vardır ki, o geldiğinde Allah'ın azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar59 - İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler! Biz onların helâkleri için de belirli bir zaman tayin etmiştik60 - Ey Muhammed! Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim, yahut senelerce gideceğim"61 - Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular Bu arada balık, denizde yolunu bulup kaybolmuştu62 - İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Musa genç arkadaşına: "Kuşluk yemeğimizi getir Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk" dedi63 - Adam: "Gördün mü! dedi Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu O denizde garip bir yol tutup gitmişti"64 - Musa da demişti ki: "İşte aradığımız o idi" Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler65 - Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik66 - Musa ona: "Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi67 - (Hızır) dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin68 - "İçyüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin?"69 - Musa: "İnşaallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim" dedi70 - (Hızır) dedi ki: "O halde bana tabi olacaksın; ben sana sırrını anlatmadıkça, hiçbir şey hakkında bana soru sorma!"71 - Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler Nihayet gemiye bindikleri zaman, o kul (Hızır) gemiyi deldi Musa, ona şöyle dedi: "Geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın"72 - (Hızır "Sen benimle asla sabredemezsin, demedim mi?" dedi73 - Musa dedi ki: "Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma"74 - Yine gittiler Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü Musa: "Kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın" dedi75 - Hızır dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana?"76 - (Musa) dedi ki: "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma! Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek son mazerete ulaştın77 - Bunun üzerine yine yürüdüler Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular Hızır hemen onu doğrulttu Musa: "İsteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın" dedi78 - Hızır dedi ki: "İşte bu, seninle benim aramızın ayrılmasıdır Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim"79 - "Gemi, denizde çalışan bir kaç yoksula aitti Onu kusurlu kılmak istedim, çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı"80 - "Oğlana gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk"81 - "İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin"82 - "Duvar ise, o şehirde iki yetim oğlana ait idi Duvarın altında onların bir hazinesi vardı Babaları da iyi bir kimse idi Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım İşte senin sabredemediğin şeylerin içyüzleri budur"83 - Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım84 - Gerçekten biz onu (Zülkarneyn'i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik85 - Derken o da bu yollardan birini tutup gitti86 - Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu Bir de bunun yanında bir kavim buldu Biz ona dedik ki: "Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın"87 - O da demişti ki: "Kim haksızlık ederse muhakkak ona azab edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir azabla cezalandırır"88 - "Amma her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükâfat vardır Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşmayız"89 - Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu91 - İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık92 - Sonra yine bir yol tuttu93 - Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu94 - Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?"95 - Dedi ki: "Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır Bana maddî yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam seddi yapayım96 - "Bana, demir kütleleri getirin" Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin" dedi Demiri bir ateş koru haline getirince "Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim" dedi97 - Artık Ye'cuc ve Me'cuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler98 - Zülkarneyn dedi ki: "Bu Rabbimin bir lütfudur Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır Rabbimin vaadi de haktır99 - Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıvermişizdir Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr'a da üfürülmüştür Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır100 - Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!101 - Onlar ki, beni hatırlatan âyetlerimden gözleri bir örtü içindeydi İşitmeye de tahammül edemiyorlardı102 - O kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kâfirlere bir konukluk olarak hazırladık103 - De ki: Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi?104 - Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı105 - İşte onlar, Rabblerinin âyetlerini ve O'nun huzuruna çıkacaklarını inkâr etmişlerdir de bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız106 - İşte böyle, onların cezaları cehennemdir Çünkü inkâr etmişler ve benim âyetlerimi, peygamberlerimi alaya almışlardır107 - İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için Firdevs cennetleri konak olmuştur108 - İçlerinde ebedî olarak kalacaklar, oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir Bu hatırlatma ve uyarmayı yeterli görmeyip de daha fazla açıklama isteyenlere karşı ey Muhammed!109 - Deki: "Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mislini daha yardımcı getirsek bile"110 - De ki: "Ben de sizin gibi ancak bir beşerim Ne var ki, bana ilâhınızın ancak bir ilâh olduğu vahyolunuyor Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin"
 

Son düzenleyen: Moderatör: