Kilise ararken nelere dikkat etmem gerekir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kilise ararken nelere dikkat etmem gerekir?

Yeni bir ev seçip satın almanın bir kişinin vereceği kararların en önemlilerinden biri olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Bu geçici dünyada bu doğru olabilir. Bununla birlikte, sizin ve çocuklarınızın Tanrı’ya ait şeyleri öğreneceği ve Rab İsa Mesih’e hizmet edeceği bir yeri seçmek sonsuzlukla ilişkili sonuçtur.
Her hafta ‘Lütuf Size’ hizmeti grubu olarak, kendilerine yakın olan bir kiliseyi tavsiye etmemizi isteyen insanlardan mektuplar almaktayız. Gelen istekler, hikmetli bir kilise seçimine ilişkin üç tip insan olduğunu gösterdi: taşınan kişiler veya taşınmakta olanlar, iyi bir kilise seçmek isteyen yeni inanlılar (Hristiyanlar) ve şu an ki kilisesi Kutsal Kitap prensiplerinden uzaklaşanlar. Bu durumlar bizi gerçekten kilisede neyin önemli olduğu sorusunu yanıtlamaya zorladı.Bu Kilise Benim İçin Doğru Kilise mi?

Yeni kiliseye geçmeyi düşünürken farkında olmanız gereken Kutsal Kitaba dayalı kriter nedir? Yeni evimiz olacak olan kilisemizi araştırmaya girelim. Bi ev bakarken insanların tipik sorusu, ‘Fiyatı ne kadar?’ dır. Ailemin tüm üyelerinin rahatça yerleşebileceği kadar geniş mi? İnşaatı sağlam mı? Nerelere yakın ? Bu evde sıcak ve kendini evde hissettiren bir hava var mı? Misafirler geldiğinde rahatça kalabilecekler mi?

Buna benzer şekilde, kilisenizi seçmeden once onun temellerini, yapısını, fonksiyonunu ve çevresini dikkate almalısınız.
Bu önemli bileşenleri düşünmeden once, lütfen hiçbir kilisenin mükemmel olmadığını hatırlayın. Bazı kiliseler mükemmel gibi görünebilirken, bazıları da henüz yeni açılmışlardır! Birçoğu da her ikisi arasında düşer. Tanrı’nın isteğini ve Kutsa Ruh’un sizi yönlendirişini aramalısınız. Aynı zamanda sizin ve ailenizin bu kiliseye ne gibi katkıda bulunacağını değerlendirmelisiniz, çünkü orası sizin gerçek bir ev kilisenizdir.Temelini Araştırmak

İsa, akıllı adamın evini sağlam kaya üzerine kuracağını ve budala adamın ise evini kum üzerine kuracağını söyledi (Matta 7:24-27). Fırtına geldiğinde temelin sarsılmazlığı, inşaatın dayanıklılığını ve yönünü belirler. Yaşayacağız bir ev bakarken veya tapınacağınız bir kilise ararken, sonuçta temelin yaşamsal değeri vardır.

Bir kilisenin temelini güçlü kılan dört ana madde vardır:

Kutsal Yazılar’a Doğru Bakış.
Potansiyel bir kiliseyi araştırırken, kilisenin Kutsal Kitap’a nasıl baktığına özellikle dikkat edin.
Kutsal Yazıların hatasız ve Tanrı esini olduğuna inanıyor mu?
Kutsal Kitap’ın iman ve yaşam için tek yetki sahibi olduğuna inanıyor mu? (1. Timoteyus 3:16; 2. Petrus 1:20-21)

Kutsal Kitap’ı Öğretmeye ve Vaaza Verilen Önem.
Ne tür vaaz verildiğini gözlemleyin.
Kutsal Kitap’ı yorumlayan mı, konulara dayalı vaaz mı veya müjdelemeye yönelik bir vaaz mı?
Her haftaki vaaz kurtuluş mesajının tekrarı mı veya İnanlılar Tanrı Sözünden besleniyorlar mı? (Elçilerin İşleri 20:27; 1. Timoteyus 4:13-16; 2. Timoteyus 4:1-5)
Kilisede Kutsal Kitabın yüksek kalitede öğretilişine güçlü bir adanmışlık olmalıdır.

Sağlam Öğretiş.
Nasıl bir evin temelinin sağlamlığını denetliyorsanız, aynı şekilde ziyaret ettiğiniz kilisenin öğretişlerini de araştırmalısınız.
Hristiyan imanında hayati önemi olan öğretişler olan
İsa Mesih’in Tanrılığı;
bakire Meryem;
insanın günaha düşmüşlüğü (özgür iradesinin günaha köle, yalnız başına Tanrı’ya gelemeyeceği, ancak ve ancak günah işleyebileceği);
Mesih’in çarmıhtaki işi;
Ölümü,
gömülüşü
bedensel dirilişi;
Lütufla kurtuluş,
sadece iman aracılığıyla kurtuluş;
Mesih’in ikinci gelişi;
Vaftiz
Komünyon (Rabbin Sofrası)’na ilişkin nerede bulunuyorlar?

Öğretiş Pratiği. Kilisenin inandığı ve öğrettiği öğretişleri pratikte yapıp yapmadıklarını gözlemleyin.
Yakup tüm kiliseye şöyle söyledi:
“Tanrı sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun” (Yakup 1:22; Luka 6:46; Yuhanna 13:17).Yapısını/İnşasını Test Etmek

Kilisenin temeline ilişkin bir kez tatmin olduktan sonra, kilisenin yapısını incelemelisiniz.
Yakın bir zaman önce inşa edilmekte olan bir evin içine girip baktım. Kolonlarında eğrilik olması dikkatimi çekti, kalıpların birleştiği yer tam oturmamıştı ve kalıplar eğri ve kırıktı. Bu evler ‘en son ve gerçek ustalık’ ismiyle reklamı yapılan evlerin sadece yapısına bir gözatmakla görülen hatalardı!

Yerel bir kilisenin yapısını oluşturan bileşkenler sadece o kiliseye güç katmaz, fakat aynı zamanda kilisenin hizmetinde yön ve karakterini kontrol eder.

Bu bileşenler şunları içerir:

Kilise Yönetimi.
Kilise liderlerinin Yeni Antlaşma’daki prensiplere uygun fonksiyonu yerine getirip getirmediğini öğrenin (1. Timoteyus 3:1-13; 5:17-20; Titus 1:4-9; İbraniler 13:7, 17).
Kilisenin başı olarak Mesih merkezliliği ve O’nun Kendi Kilisesini Tanrıyı izleyen insanlar ile yönetme arzusunu anlıyorlar mı (Efesliler 1:22; 4:15; 5:23; Koloseliler 1:18; 1. Korintliler 11:3)?

Düzenin Varlığının Kanıtı.
Kilisenin bütün hizmeti, öğretişi ve yönetimi de dahil olmak üzere açıkça düzenli olduğu görülmelidir.
Bazı kiliseler Rabbin kaynaklarını öylesine kötüye kullanırlar ki, Mesih’in ismine utanç getirirler.
Pavlus kilisede konuşmasında şunları söyledi: \"Her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın\" (1. Korintliler 14:40).

Fonksiyonel Amaçlar ve Hedefler.
Yeni bir kilise araştırırken, kilise önderlerinin amaçları olup olmadığını öğrenin.
Kilise ileride gelişmeye ve bir yöne doğru plana sahip mi?
Bu hedeflere ulaşmak için akıllarında belirli metodlar var mı?
Pavlus gibi, “Bu nedenle, amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum” (1. Korintliler 9:26).

Büyüklüğü.
Bir ev satın aldığınızda, bazı insanlar sıcaklığı ve sessiz bir ev ortamını severken, diğerleri ise büyük şehirlerde yaşamayı sever. Aynı şey kilisenin büyüklüğü içinde geçerlidir. Bazı insanlar yüzlerce veya binlerce kişinin bulunduğu kiliseleri severken, diğerleri bu ortamda kendilerini yalnız, kaybolmuş hisseder ve küçük kilisede daha rahat hisseder. Tekrar hatırlatıyorum, Mesih’in Bedeninde size uygun yeri bulmak, Kutsal Ruh’un yaşamınızı yönetmesiyle mümkündür.Nasıl İşlediğini Görün

Yapı ve temelin olması gerektiği gibi olduğunu görüyorsanız, akıllı alıcı evin nasıl işlediğine de bakar.
Planlanan amaçları yerine getiriyor mu? Ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Bir kilisenin işleyişini gözlemledikçe,

Tanrı’ya tapınmaya verilen vurguya bakın.
Liderlerin yapılan herşeyde Tanrı’nın ismini yüceltmeye ve onurlandırmaya verdiği öneme bakın. (1. Korintliler 10:31; Koloseliler 3:17).

Aynı zamanda her bir üyenin katılımını gözlemleyin.
Mesih’in Bedeni içinde verilen armağanlarını kullanıyorlar mı (Romalılar 12:3-8; Efesliler 4:11-13; 1. Petrus 4:10-11),
veya pastörün herşeyi yapmasını mı bekliyorlar? Yoksa ibadet sırasında birbirleriyle mi şakalaşıyorlar?

Kilise önceliklerinden birinin müjdecilik olduğunu vurguluyor mu?
Yurtdışı ve/veya yurtiçi hizmet o kilisenin hizmetininin önemli bir parçası mı (Matta 28:19-20; Markos 16:15; Elç. İşl. 1:8)?
Peki öğrenci yetiştirmede durum nedir?
Kilise liderlerinin ve üyelerinin öğrenci yetiştirmeyi arzuladıklarını ve kendi yaşamlarını onlar aracılığı ile yeniden canlandırmaya çalıştığını görüyor musunuz? (2. Timoteyus 2:2; Titus 2:3-7; Matta 28:19-20)?

Güçlü, Yerel kilise, sevgisiyle belli olur.
Üyeler birbirleriyle içtenlikle ilgileniyorlar mı? Birbirlerinin ihtiyaçlarına hizmet ediyorlar mı?
Birisi sıkıntıdayken onunla ilgileniyorlar mı? Yoksa “Senin için dua edeceğim, Rab seni bereketlesin” deyip yaşamlarına devam mı ediyorlar?
Kiliseyi yakından tanıdıkça, Mesih’in emrettiği gibi kilise üyelerinin birbirlerini aynı şekilde sevdiğini görüyor musun (Yuhanna 13:34-35) ?
Arkadaşlıkların kolayca geliştiğine dikkat edin (İbraniler 10:24-25; Filipililer 2:1-4; Efesliler 4:1-3).
Seçtiğiniz kilisenin liderlik komitesinin, Tanrı’nın tasarladığı aileye ilişkin destek ve öğretişe adanmış olmalıdır (Efesliler 5:22--6:4; Koloseliler 3:18-21; Titus 2:1-8; 1. Petrus 3:1-7).
Kilise aileyi güçlendirmeden ellerini çekiyor mu yoksa bu konuda belirli takvimi izleyerek destekliyor mu?Çevreyi Kontrol Etmek

Ev bulmaya çıktıysanız önceden, o zaman içinde dolaşırken hissettiğiniz atmosferin ne demek olduğunu bilirsiniz. Soğuk veya iç karartıcı veya sıcak ve sizi içine çeken olduğunu hissedersiniz. Kendinizi evde veya kişisellikten uzak – sanki bir müzede gibi - hissedebilirsiniz.

Bazı kiliselere katılırken bu şekilde hissettiğinize şüphe yoktur. Bazı gözlemlenen öğeler, yerel bir kilisenin tüm atmosferini etkileyebilir. Çevreyi oluşturan bu elementler genellikle kendisini davranışlarda gösterir.

Yüksek Tanrı Görüşü. Özdeyişler 9:10 şöyle diyor, \"Tanrı korkusu hikmetin başlangıcıdır”. Liderlikten en aşağıya dek herkesin Tanrı’nın görkemine ve haşmetine odaklanmış olması açıkça gözlemlenir olmalıdır. Tanrı’yı ciddiye alıp, yaptıkları herşeyde onu yüceltiyorlar mı? Onların Tanrı görüşleri yaşam ve hizmetlerinin her alanlarını etkileyecektir. Onlara Tanrı’nın tapınma odakları olup olmadığını veya birbirleriyle ve kendileriyle çok meşgul olup olmadıklarını sorun.

Gerçek İmanın Varlığı. Kilisenin iman ile işlediği ve yaşadığı açıkça gözleniyor mu? İnsanlar Tanrı’ya güvenmeye istekli mi? (İbraniler 11:1, 6; Efesliler 3:20; 2. Korintliler 5:7; 1. Selanikliler 5:24) ?

Fedakarlık Ruhu. Kilise üyeleri kendilerini ve kendi varlıklarını Tanrı’nın krallığının ilerlemesi için feda etmeye hazır olduklarını görebiliyor musun? (Romalılar 12:1; 2. Korintliler 8:3; Matta 6:33) ? Kendilerini birbirleri için feda etmeye hazır olduklarını hissediyor musun? (Filipililer 2:3-4; Yuhanna 15:13; Efesliler 5:1-2)?

Pastör ve Diğer Liderlere Karşı Doğru Davranış. İnsanlarla konuştukça kendi liderlerine karşı nasıl hassas olduklarına karşı duyarlı olun. Pastörlerini ve diğer liderlerini takdir ediyor ve \"yaptıkları işten ötürü onlara sonsuz saygı ve sevgi gösterin\" gözleniyor mu (1. Selanikliler 5:13) ? Önderlerine ruhsal, duygusal ve maddi destek vererek tam destekleri ile arkalarındalar mı (1. Timoteyus 5:17-18; İbraniler 13:7, 17)?

Birlik Ruhu. Yerel topluluktan yayılan genellikle en kolay gözlemlenen şey ‘birlik ruhu’dur. Dışarıdan gelen bir kişi çabucak bu kilisenin hizmetinde birlik içinde olduğunu sezinleyebilir. Rabbimizin ismini yansıtmada ve O’nun tanıklığında halka bunun etkisi büyüktür (Yuhanna 13:34-35; 1. Korintliler 1:10-17; 3:1-9; Efesliler 4:1-6; Filipililer 2:1-5; 4:1-5).Ben Bu Kilise İçin Uygun muyum?

Yerel bir kilisenin sağlığı ve hayati önemi için gerekli temel, yapısal, işlevsel ve çevresel elementlerine baktık. Şimdi kendinize bakın ve şunu sorun, Benim ruhsal armağanlarımı kullanarak hizmet edebileceğim fırsatlar burada var mı? Tanrı’nın yardımıyla benim bu topluluğun ihtiyaçlarını karşılayabileceğim ihtiyaçları var mı? Kilisenin benim için yapacaklarını kabul edebilecek ve aynı zamanda bende Rabbe bu kilisede hizmet edebilecek miyim? Zamanımı, paramı, enerjimi ve dualarımı bu kilisenin başarılı olması için vermeye istekli miyim? (Markos 12:30; Romalılar 12:1)?

Tüm üyeleri katkıda bulunana dek o ev bir ev değildir. Aynı şey kilise için de geçerlidir. Tanrı ailesi içindeki tüm üyeler kendilerine Tanrı’nın verdiği armağanları kullandığında, ancak o zaman Tanrı’nın çocukları kendilerini evde hissedeceklerdir.

Katılacağınız kiliseye ilişkin vereceğiniz karar sizin ve çocuklarınızın ruhsal yaşamına büyük etkisi olacaktır. Aslında sizin şu an vereceğiniz karar sizin torunlarınızı ve gelecek neslinizi etkileyecektir. Bu ayıltıcı gerçektir.

Hiçbir kilisenin yukarıdaki kriterleri tamamen karşılayamayacağını hatırlayın. Mükemmel kilise yoktur. Bizim baktığımız gibi her kilisenin kendine özgü karakteriği vardır. Kilise bulmanın anahtarı, incelediklerimizin bazılarını fazla vurgulayıp diğerlerini vurgulamayan değil tümünün olduğu dengeli kilise bulmaktır. Dengeli bir hizmet Ruhla kontrol edilendir. Eğer bahsettiklerimizin çoğuna sahip olan ancak bazıları olmayanları hemen gözardı etmeyin. Tanrı’nın size verdiği özel armağanınızı kullanarak, yerel kiliseyi güçlendirmenizi isteyip istemediğini düşünün.

Bir kilise seçmek, sonsuzluğa uzanan, hayatınızdaki en önemli kararlardan biridir. Dünyasal bedenlerimizde yaşarken, her birimiz karar verebilecek kadar gerekli zamanı ve enerjiyi ayrılalım.