Laboratuvar Lipaz tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Lipazlar, yağların parçalanmasından sorumlu bir enzim grubudur. Bir lipaz, suda çözünebilen bir enzimdir ve lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalize eder.

Lipaz İçerikli bir konu:


Dr. Can Duman, Dr. B. Faruk Erden

Birinci basamak saðlýk hizmetleri, bireyleri
çoðu kez hastalýktan korumaya çalýþan ya da
hastalýk varsa, henüz komplikasyonlarý
geliþmeden önce, kolay ve ucuz bir biçimde
tedavi etmeye çalýþan stratejileri de içeren
hizmetlerdir. Toplum saðlýklý iken, toplumun
saðlýðýný sürdürmeye yönelik giriþimlerde
bulunduðu için ya da sýk görülen, gecikme
durumunda kiþiye ve topluma büyük bir yük
getirecek hastalýklara erken dönemde, zaman
yitirmeden müdahale saðladýðý için ülkemizde
kritik düzeyde önemlidir.
2003 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlatýlan ''Birinci Basamaða Yönelik Taný ve
Tedavi Rehberleri'' bazý biyokimyasal testlerin
referans aralýklarýný vermektedir (Tablo 1) (1).
Birinci basamakta saðlýk hizmeti veren
hekimlerin, karþýlaþtýklarý bu laboratuvar
deðerlerini yorumlamakta güçlük çektikleri
bilinmektedir. Bu gözden geçirme yazýsýnýn
amacý, geniþ kaynaklarýn hemen ulaþýlamadýðý
koþullarda, laboratuvar istem ve sonuçlarýnýn
olasý hastalýklarla iliþkilerini biçimlendirmede,
birinci basamakta saðlýk hizmeti veren hekime
bir anýmsatmaktadýr.
Referans Aralýðý Kavramý: Görünürde
saðlýklý olan ya da saðlýklý gönüllülerden
oluþan populasyonun %95'lik orta dilimidir (2).
Bu grubun bir çan eðrisi oluþturduðu kabul
edilirse, saðlýklý popülasyonun %2.5'i referans
aralýðýn altýnda, %2.5'i ise üstünde kalacaktýr.
Kýsaca bu deðerlerin altýnda ve üstünde
laboratuvar sonuçlarýna sahip olmak, mutlak
anlamda patoloji anlamýna gelmemektedir.
Albümin
Serum protein içeriðinin yaklaþýk yarýsýný
oluþturur. Onkotik basýncýn sürdürülmesinde
ve çeþitli moleküllerin taþýnmasýnda önemli rol
oynar. Dehidratasyonda rölatif artýþý söz
konusudur. Damar içi albümin verilmesi de
albümin düzeyindeki artýþýn bir diðer
nedenidir.
Azaldýðý durumlar ise; yetersiz beslenme
(malnütrisyon); baðýrsaktan emilim
bozukluklarý (malabsorbsiyon sendromlarý);
ilerlemiþ karaciðer hastalýklarýna baðlý yetersiz
üretim; hipertiroidizm ve gebelikte olduðu gibi
artmýþ gereksinim durumlarý; neoplazm,
infeksiyon ve travmada olduðu gibi artan
yýkým; ödem, asit, yanýk, hemoraji (kan kaybý),
protein kaybettiren nefropatideki gibi artan
kayýplar; damar içi fazla miktarda sývý
yüklenmesi, uygunsuz antidiüretik hormon
salýnýmý ve su intoksikasyonu gibi dilüsyonel
nedenler (2,3).
Alanin aminotransferaz (ALT)
Karaciðer hücre harabiyetini gösteren
testlerdendir. Artýþlarý viral hepatit, toksik