Laboratuvar tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir, tüm tahlil

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
TAHLİLLER

A

ACE (Angiotensin Converting Enzim)
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)
Adacık (İsket) Antikoru
ADA (Adenozin Deaminaz)
ADH (Anti Diüretik Hormon)
Adeno***** IgG
AFP (Alfa Feto Protein)
Açlık Kan Şekeri (A.K.Ş.)
Alfa-1 Antitripsin
Albumin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa 1 Antitripsin
ALA (Amino Levülinik Asit)
Alkalen Fosfataz
ALFA HBD
Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektrofarezi
Aluminyum
AMA (Anti Mitokondrial Antikor)
AMA Tip M2
Amino Asit
Amfetamin
Amilaz
Amip Aranması
Amip Antikoru
Amonyak
ANA (FANA) (Anti Nükleer Antikor)
ANA (Katitatif)
ANCA
c ANCA (Anti Centromer Antikor)
p ANCA
Androstenedione
Angiotensin II
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
ASA (Anti Sperm Antikor)
Anti Trombosit Antikor
Anti-ds-DNA (Çift Sarmallı DNA Antikoru)
Anti HAV (Ig G)
Anti HAV (Ig M)
Anti HBc (Ig G)
Anti HBc (IG M)
Anti HBe
HBe Ag
HBs Ag
Anti HBs (Ig G)
Anti Delta (Hepatit D ***** Antikor)
HIV 1+2
Anti HCV (Hepatit C ***** Antikor)
Anti M (Tiroid Mikrozomal Antikor)
Anti Tiroglobulin
Antibiyogram
Antitrombin III
ACA IgG(Antikardiolipin Ant.)
ACA IgM(Antikardiolipin Ant.)
Asetominofen (Parasetamol)
A.S.O.
A.S.O. (Kantitatif)
A.R.B. (Aside Dirençli Bakteri Arama)
A.R.B. (Aside Dirençli Bakteri Kültürü)
Asit Fosfataz (Total)
Asit Fosfataz (Prostatik)
Asit Ham Testi

B

Bakır
Balgam Kültürü
Beta - HCG
Beta Talasemi ve Hemoglobinopati Taraması
Bence - Jones
Beta 2 Mikroglobulin (Kan/İdrar)
Bilirubin (Total - Direkt)
Bikarbonat (HCO3)
Boğaz Kültürü
Böbrek Taşı Analizi
Brucella (Rose - Bengal)
Brucella Aglütinasyonu (Ig M)
BUN
Büyüme Hormonu (Growth Hormon)

C

CBC (Tam Kan Sayımı)
C Peptid
C1 - İnaktivatör
C3 (Kompleman C3)
C4 (Kompleman C4)
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
Calciyonin
Calcium
Campylobacter Kültürü
Candida Kültürü
Carbamazepin
CEA (Karsino Embriyonik Antijen)
Chlamydia Antijen
Chlamydia Antikor
Cilt Kazıntısından Mantar Aranması
CK (Total Kreatin Kinaz)
CK-MB
CMV (Ig G)
CMV (Ig M)
Coomb's (Direkt)
Coomb's (İndirekt)
Cortizol
C-Peptid
Crossmatch
C.R.P.
Cryofibrinojen
Cryoglobulin
Çinko
Çinko Sülfat

D

D-Dimer
Delta Antikor
Deoxypridinolin
11-Desoxycortizol Compound S.
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Depakin (Valproik Asit)
Deri Lezyon Kültürü
DHEA-S (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
Diazepam
Difenilhidantoin (Epdantoin)
Digitoxin
Digoxin
Direkt Coomb's
Direkt Gram Boyalı Preparat
Direkt Strep A Swap Testi
Direkt Mikroskobik İnceleme
DNA Content
DNP Antikoru
Dopamin
Dışkı Kültürü
Dışkıda Gizli Kan
Dışkıda Amip Aranması
Dışkıda Parazit Aranması
Dışkıda pH
Dışkıda Redüktan Madde
Dışkıda Rota***** Antijen

E

E Vitamini
Eosinofil Sayımı
EBV-VCA IgG Antikoru (Ebstein Barre ***** Viral Capsid Antijen IgG Antikoru)
EBV-VCA IgM (***** Antikoru)
EBV-EBNA IgG
EBV-EA Antikor
Echinococcus I.H.A (Kist Hidatik)
Echinococcus (p2) Spesifik IgG
ENA Antikorları
Eosinofil (Total)
Epinefrin
Epinefrin + Norepinefrin + Dopamin
Eritropoetin
Eritrosit Sayımı
Esbach Protein
Estradiol (E2)
Estriol (Total)
Estriol (Serbest)
Etosüksimid (Petimit)
Epdantoin

F

Faktör II
Faktör V (Prokselerin)
Faktör VII (Prokonvertin)
Faktör VIII
Faktör X (Stuart Faktör)
Faktör XI
Faktör XII (Hageman Faktör)
Faktör XIII (Tarama / Üre )
FANA
Fenilketonüri Taraması (PKU)
Fenobarbital (Luminal)
Fenilalanin
Fenitoin (Epdantoin)
Ferritin
Fetal Hb
Fibrinojen
Fibrinektin (Serum-Mayi)
Folik Asit
FSH (Folikül Stimülan Hormon)
Formül Lökosit
Fosfor
Fronkül Kültürü
Fruktozamin
FT3 (Serbest Triiyodotironin)
FT4 (Serbest Tiroksin)
FTA-Ab

G

G6PD (Glikoz-6-Fosfat-Dehidrogenaz)
Gaita Kültürü
Gaitada Amip
Gaitada Parazit (Helmint)Yumurtası
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Redüktan Madde
Gaitada Yağ
Gaitada pH
Gaitanın Mikroskobik İncelenmesi
Gama GT (Glutamil Transferaz)
Gastrin
Gebelik Testi
Gentamisin
Globulin
Glukoz Tolerans Testi
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
Gliadin Antikoru (IgA)
Gliadin Antikoru (IgG)
Glomerular Bazal Membran Antikor
Glukohemoglobin (HB A1c)
Glikoz
Glikozaminoglikan
Göz Kültürü
Gruber - Widal
Growth Hormon

H

17 Hidroxyprogesteron
5 HIAA (Hidroksiindol Asetik Asit)
Ham Testi
Haptoglobulin
HDL Kolesterol
Helicobacter pylori Tarama Testi
Hemotokrit
Hemoglobin
HbA1c (Glukohemoglobin)
HbA2
Hemoglobin Elektroforezi
Hemogram (Hb,Htc,Lök,Erit)
HAV IgG
HAV IgM
HBV DNA (Hepatit B Viral DNA)
HBs Antijeni (HBsAg)
HBe Antijeni (HBeAg)
Hepatit C Antikoru (Anti-HCV)
HCV Tip Tayini
Herpes***** Tip 6 IgG
Heterofil Antikor (Paul Bunnel)
HIV (1+2) Antikor+ HIV P 24 Antijen
Hidroksiprolin
HLA-DR
HLA B-27
HLA B-7
HLA-DR
HPL (Human Plasental Laktojen)
HSV Tip 1 IgG
HSV Tip 1 IgM
HSV Tip 2 IgG
HSV Tip 2 IgM
HSV Tip 6 IgG
HVA (Homovanilik Asit)

I

Isıya Rezistan Alkalen Fosfataz
ICA (Islet Cell Antikoru)
İdrarda Gebelik Testi
İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı
İdrar Tahlili (Tam)
İdrarda Amino Asit
İdrarda Koch Basili Arama
İdrarda Mikroalbumin
İdrarda Üre
İdrarda VMA
İmmun Elektroforez (İdrar)
IgA
IgD
IgE
IgG
IgG Altgrup 1
IgG Altgrup 2
IgG Altgrup 3
IgG Altgrup 4
Ig M
İmmunkomplex (C1q)
İndirekt Coomb's
İnhalant Allerjenler
İnsülin
İnsülin Antikoru
İyonize Kalsiyum

J

JO-1 Antikorları

K

17-Ketosteroid (İdrar 24 saat)
Kabakulak (Mumps) IgG
Kabakulak IgM
Kalsitonin
Kalsiyum
Kalın Damla
Kan Grubu ve Rh
Kan Kültürü
Kan Sayımı (Hb,Htc,Lök,Ert)
Kan Sayımı (18 parametre)
Kanama Zamanı
Kanda Plazmodium Aranması
Kandida Kültürü
Kappa Hafif Zincir (İdrar)
Karbamazepin (Tegratol)
Karsino Embriyonik Antijen (CEA)
Kızamık (Rubeola) IgG
Kızamık (Rubeola) IgM
Kinidin
Kist Hidatik (Echinococcus) Spesifik IgE
Klamidia Antijeni
Klamidia Antikoru
Klonazepem (Rivotrol)
Koch Basili Aranması (Teksifle)
Kolesterol HDL
Kolesterol LDL
Kolesterol Total
Klor
Kompleman (C3 ve C4)
Koproporfirin (İdrar)
Kortizol
Kortizol Serbest (İdrar)
Kreatinin
Kreatinin Klerens
Kurşun
Kültür

L

Laktik Asit
Lamda Hafif Zincir
Lamotrigine
Latex
LD-1 İzoenzim
LDH
LDH İzoenzim Elektroforezi
LDL Kolesterol
LE Hücresi
LH
Lipaz
Lipid Elektroforezi
Lipoprotein (a)
Listeria Grup Aglütinasyonu
Lityum
Lizozim
Lökosit Alkalen Fosfaraz
Lökosit Formülü
Lökosit Sayımı
Lupus Antikoagülan Tarama Testi
Lyme Screen (IgG+IgM)

M

Magnezyum
Mantar Kültürü
Mantar Direkt Mikroskopisi
M-2 Tip Antimitokondrial Antikor
Metanefrin
Methemoglobin
Mikroalbuminüri
Mitokondrial Antikor
Monoklonal Antikor (Her ilave)
MPO-ANCA (p-ANCA)
Monospot Test
Mumps (Kabakulak) IgG
Mumps (Kabakulak) IgM
Mycoplasma (Üregenital Myc)

N

Neisser Boyalı Preparat
Neonatal TSH
Nasal Smear
N-Asetil Glukoz Aminidaz (NAG)
Nazofarenks Kültürü
Norepinefrin İdrar
Norepinefrin Plazma
Normetanefrin (İdrar)
NDT (Üçlü Test) (E3,AFP,Beta HCG)

O

Oksalat
Osmolalite
Osmotik Frajilite
Oral Glikoz Tolerans Testi
Osteokalsin

P

Parathormon (PTH)
Parietral Hücre Antikoru
Parsiyel Tromboplastin Zamanı (P.T.T.)
Parvo***** B-19 IgG Antikor
Parvo***** B-19 IgM Antikor
P.T.T.(Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
Paul Bunnel
Periferik Yayma
Phenobarbital (Luminal)
Phenitoin (Epdantoin)
Pıhtılaşma Zamanı
Piruvat
Piruvat Kinaz
Plazma Renin Aktivitesi
Porfibilinojen (İdrar)
Potasyum
Prealbumin
Pridonilin
Primidon (Mysolin)
Progesteron
Prokainamid
Prolaktin
P.S.A. (Prostat Spesifik Antijen) Sensitif
P.S.A. (Serbest/Total)
P.A.S. (Prostatik Asit Fosfataz)
Protein C
Protein S
Ptoteinüri Taraması
Protein Elektroforezi
Protein (Total)
Protrombin Zamanı (P.T.)
Pseudokolinesteraz (Asetilkolinesteraz)
Pü Kültürü

R

Renin
Retikülkosit Sayımı
Retinol Binding Protein
Rivalta
RNP Antikorları
Romotoid Faktör (LATEX)
Romotoid Faktör (Latex) "Kantitatif"
Rose Bengal
R.P.R (V.D.R.L.Kart Test)
RSV Ig G
RSV Ig M
Rubella IgG (Kızamıkçık)
Rubella IgM
Rubeola IgG (Kızamık)
Rubeola IgM

S

Salmonella Grup Aglütinasyonu
Scl-70 Antikorları
Sedimantasyon
Semen Kültürü
Seruloplazmin
SGOT
SGPT
Sickling Testi
Siklosporin
Sitrik Asit
Soğuk Aglütinasyon
Sodyum
Smooth Muscle Antikor
Sperm Antikoru (ASA)
Sperm (Semen) Kültürü
Spermogram
SS-A (Anti Ro) Antikorları
SS-B (Anti La) Antikorları
Strep-A Swap Test
Spesifik IgE

T

T3 (Total)
T4 (Total)
T3 (Serbest)
T4 (Serbest)
Tam Kan Sayımı (4 Parametre)
Tam Kan Sayımı (18 parametre)
Tam İdrar Analizi
Teksifle A.R.B. Aranması
Testosteron (Serbest)
Testosteron (Total)
Tifo Aglütinasyonu (Gruber-Widal)
Timol Bulanıklık Testi
T.G.B (Tiroksin Bağlayıcı Globulin)
Tiroglobulin (Tg)
Tiroid Peroksidaz Antikoru
Tiroksin Bağlayıcı Globulin
T.S.H.
Toksoplasma Ig G
Toksoplasma Ig M
Total Asit Fosfataz
Total Eozinofili
Total Kolesterol
TPHA (Kantitatif)
Total Lipit
Total Protein
Transferrin
Trigliserit
Trikomonas Direkt Mikroskobisi
Trombosit Sayımı
Tüberküloz Kültürü

Ü

Üçlü Test (E3,AFP,Beta HCG)
Üre
Üretral Akıntı Kültürü
Ürik Asit
Üroplasma Ürealiyticum Kültürü

V

Vajinal Kültür
Valproik Asit
VMA (Vanil Mandelik Asit)
Varicella Zoster IgG
Varicella Zoster IgM
VDRL
Vitamin A (Retinol)
Vitamin B-12
Vitamin D3 (25-OH Kolekasiferol)
Vitamin E (Tokoferol)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin D1 (25-OH2)
Vitamin D3 (1-25 OH2)
VLDL Kolesterol

W

Weil-Felix Testi
Weinberg Testi