Lazca Sözlük - Lazca Türkçe Sözlük

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkçe Lazca Sözlük
Lazca Türkçe Sözlük
Lazca Megrelce Türkçe karşılaştırmalı küçük sözlük


Lazca Megrelce* Türkçe
Arto arto beraber
Ark1ele artmxareşe bir taraftan
Ağani axali yeni
Ağviri lagami gem
Bedi bedi talih
Bedigoç1veri bediç1vili talihsiz
Bore vorek ben ....yım
Boçi erci koç
Bulek1i bulek1i turp
Bunduri zarma3i tembel
Bundğa burdğa tüy
But1k1ci sk1a arı
Buçki bardi çalı
Buz1i z1uz1u meme
Gale gale dış/arı
Gemtumani dik1oxoni iniş
Germa-k1oçi oçok1oçi orman adamı
Geç1k1apule 31inasit1qvaoba başlangıç, önsöz
Gverdi gverdi yarı/m
Gza gza, şara yol
Oç1k1omale oç1k1omali yiyecek
Gyula bjadula batı
Gobri31eri gobiri31eri yırtık
Gondineri dinapili kayıp
Gudeli gideli üzüm kafesi
Gurp1ici gurp1ici göğüs
Dergi dergi küp
Breuli breli çok
Do do ve
Doloxe dinaxale iç(in)de/e
Xena/pa sakvari iş
Emtumani ek1oxoni yokuş
Va/r va/r yok
Varşa mutunnero var asla
Tito-tito tito-tito birer birer
Tila tu domuz yavrusu
Tipi tipi kuru ot
İmedi imendi umut
İri iri her
İrikolo irpeli her şey
İxi boria rüzgar
K1abarduli qabarduli kabardeyce
K1ai cgiri iyi
K1avk1asia k1avk1asia kafkasya
K1ap1ula oç1işi arka
P1ap1uli babu dede
Baba baba baba
Nana nana anne
Bere bağana çocuk
Oxoraskiri oxoraskili kayınbirader
Biç1i boşi erkek çocuk
Bozo osurskua kız çocuk
Cuma cima birader
Da da kızkardeş
Dadi dade hala/teyze
Mota mota torun
Çili çili eş (kadın)
Çil-komoci çil do komonci karı-koca
Çil-bere çil do skua eş-çocuk
Komoci komonci eş (koca)
Sica sinca damat
Mtiri muantili kayınbirader
Damtire diantili kayınbirader
Badi badidi yaşlı adam
K1oçi k1oçi adam, insan
Dudi dudi baş
Toli toli göz
Çxvindi çxvindi burun
Nuku nıkı çene
P1ici p1ici ağız
Leşki leçkvi dudak
Ğva ğva yanak
Nena nina dil
K1ibiri k1ibiri diş
Circili cirgili dişeti
Pimpili pimpi sakal
Ali ‘ali boyun
Mxuci xuci omuz
Xe xe el
Xeguri xeşkaguri avuç
Xeduği du’i dirsek
Xe-kuçxe xe do kuçxi el ayak
Mem3xveri mersxeli eklem
K1iti k1iti parmak
Didi k1iti çanci k1iti baş parmak
Oşkenani k1iti şkaş k1iti orta parmak
Bu3xa bir3xa tırnak
Mcixi cixi yumruk
K1uçxe k1uçxi ayak
Pi3ari pi3ari tahta
Ona ‘vana tarla
Lazut1i lazut1i mısır
Nçxvari çxveri akdarı
K1urk1a 31k1a çekirdek
Ğeri ğeri sap
Tasi tasi tohum
Ğoberi ğoberi çit
Masari masari kazık
Ont1ule ort1vini bostan
Keri keri arpa
Bağu bağu ambar
Pa3xa pa3xa sazdan ev
Oxvame oxvame ibadethane
K1oda k1ida duvar
Nek1na k1ari kapı
Ç1eri atabogi, ç1eri tavan
K1era k1erie ocak
Dişka dişka odun
Noxapule naxapuli yonga
Daçxuri daçxiri ateş
Nok1ançxule nak1vaçxiri meşale
Noşkeri noşkeri kömür
T1ut1a t1ut1a kül
K1oma k1uma duman
31ola 31ola is
Arguni arguni balta
Burç1uli burç1uli ay balta
Lemşi lepşi iğne
Bergi bergi çapa
Bu3xi bu3xi tırmık
Pa3xi par3xi tırmık
Ocaği ocaxi aile
K1alati k1alati sepet
Tok1i tok1i ip
K1ardala k1ardila kazan
31uka1ali 31uk1ali küçük kazan
xami xami bıçak
k1uzi k1uzi kaşık
sarğa sarğa tekne
on3oru sa3iri elek
pkveri kviri un
gyari diara yiyecek
mç1k1udi ç1k1idi mısır ekmeği
ğomu ğomu lapa
çxoro çxoro dokuz
vit/i viti on
eçi eçi yirmi
oşi oşi yüz
ma ma ben
si si sen
çku çki biz
tkva tkva siz
çkimi çkimi benim
skani skani senin
çkuni çkini bizim
tkvani tkvani sizin
mi mi kim
mu mu ne
mu-k mu o
gunz1e ginz1e uzun
mk1ule k1ule kısa
mskva skvami güzel
mç1ipe ç1ipe ince
mçxu şxu kalın
namu namu ki o
xval1a xvale yalnız
murgvali rgvale yuvarlak
ç1ut1a ç1iç1e küçük
didi didi büyük
mç1ita ç1ita kırmızı
kçe rçe beyaz
t1ubu t1ibu ılık
mtini tinu doğru
mcveşi cveşi eski
tutxu txitxu ince
opşa epşa dolu
monk1a monk1a ağır
çuçku çkiçku ince
mağali mağali yüksek
31utxe 31utxe tuzlu
ladre ladiri ham
k1obo k1obu ham
 

#2
k1orğoni k1oğona sivrisinek
dumç1ku ç1k1iç1k1it1ia karınca
topuri topuri bal
mt1i t1i bit
m31k1iri 31qiri pire
pen31o per31o salyangoz
çxomi çxomi balık
ca ca ağaç
m3xuli sxuli armut
uşkuri uşkuri elma
luği luği incir
ant1ama at1ama şeftali
buli buli kiraz
nez1i nez1i ceviz
txiri txiri fındık
ber31euli ber31uli nar
omuri ‘omuri erik
31ipuri 31ipuri gürgen
ç1uburi ç1uburi kestane
ç1k1oni ç1qoni meşe
txomu txomu kızılağaç
du3xu 3xa3xu ıhlamur
ask1ili ask1ili yaban gülü
inç1iri inç1iria yaban mürveri
binexi binexi asma
urzeni ‘urzeni üzüm
t1ot1i noela dal
biga biga değnek
k1et1i k1et1i düz
burguli birguli diz
kuri kuri topuk
guri guri kalp
purpu pirtvi akciğer
korba kora karın
31ipa ç1ipi göbek
t1k1ebi t1qebi deri
xor3i xor3i et
toma toma saç
di3xiri zisxiri kan
çilambre çilamuri gözyaşı
txomuri txomuri cerahat
mt1k1o t1k1u karış
puci puci inek
xoci xoci öküz
3xeni 3xeni at
guruni girini eşek
çxuri şxuri koyun
txa txa keçi
ğeci ğeci domuz
coğori coğori köpek
k1at1u k1at1u kedi
geni geni dana
tik1ani bat1k1i kuzu
3int1ali 3indali kedi yavrusu
mgeri geri kurt
mtuti tunti ayı
meli mela tilki
k1venuri k1vinori zerdeva
munçki munçkvi porsuk
k1udeli k1udeli kuyruk
guda guda tulum
kra ka boynuz
mja bja süt
k1vali ‘vali peynir
mont1k1ori mont1qori yün
mç1k1eşi ç1qeşi çoban
kotume kotomi tavuk
okotumale okotome kümes
daduli daduli tavuk
mamuli mamuli horoz
monç1va moç1va kuluçka
k1vareli qvarili kısır horoz
sua sua kanat
ğorğoci ğorğonci kaz
k1olxi kolşi Megrel-Laz
k1onari sxeli ... kadar
lo3a gemuani tatlı
k1olxuri k1olxuri Megrel-Laz
mani-mani mala-malas çabuk çabuk
majura majira ikinci
majurak1ele mjira mxareşe öbür taraftan
mara mara ama
mariaşina maramina ağustos
masuma masuma üçüncü
mapa mapa kıral
t1aroni t1arozi hava
megabre megobari dost
met1a met1i ...dan başka
mtugi ç1uk1i fare
miti mitin kimse
mot mot niçin
mt1eri t1eri düşman
mt1veri t1veri toz
mt1ineri rt1ebuli kaçak
mutu mutuni bir şey
muntxa/ni mudga nesne
muperi muneri ne gibi
muşeni muşeni neden
muç1o moç1o nasıl
m3xade 3xado apaçık
m3xodari onciru sedir
nergi nergi fidan
noderi nodi imece
noğa kalaki şehir
nusa nisa gelin
n31opula ogurapali okul
yulva bjaiolu doğu
ok1ok1idinu ek1ok1idiri savaş
ondğe/ri ondğe öğlen
ordo adre erken
re orek sen ... sın
osi osi Oset
okro orko altın
oşumeşi oşmeşi bıyık
oxaçku xonua-tasua ekincilik
oxori doxore, ‘ude ev
oxormance ‘udeş mince ev sahibi
jurşuroni mok1atu hamile
skiri skiri erkek evlat
obiçxa obişxa cuma1. Bu harfin üzerinde inceltme işareti var.


*Megrelce’deki + harfler: ı (ters e gibi yazılıyor) ve hemze (‘/?). Bkz. B.G. Hewitt ve Z.K. Khiba, Ali İhsan Aksamaz (çev.), Megrelce Bir Masal (Kuzey Rüzgarı ve Güneş, kafkasya yazıları, Sayı 5, Sonbahar, 1998.
(Dil Tarih Kültür Gelenekleriyle Lazlar, Ali İhsan Aksamaz, s.116-126, Sorun Yayınları)