Limited Şirket Ana Sözleşmesi Örneği 2009 dilekce

#1

Limited Şirket Ana Sözleşmesi Örneği 2009 dilekce konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Limited Şirket Ana Sözleşmesi Örneği 2009 dilekce


Limited Şirket Ana Sözleşmesi

“................................................. ................................LİMİTED ŞİRKETİ”

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ


KURULUŞ :
MADDE 1 :

Aşağıda Adları, Soyadları, Uyrukları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı
İkametgah
Uyruğu
1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .


ŞİRKETİN ÜNVANI :
MADDE -2 :

Şirketin Ünvanı ; " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LİMİTED ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU :
MADDE -3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıça şunlardır :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
MADDE -4 :

Şirketin merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . İli, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İlçesi'ndedir.Adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE :
MADDE -5 :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 ( Doksandokuz ) yıldır.

SERMAYE :
MADDE -6 :


Şirketin sermayesi 5.000..-(Beş bin)YTL.dir. Bu sermaye her biri 25,00YTL.(YirmibeşyeniTürklirası)YTL değerinde 200 hisseye bölünmüş olup bunun; 100 hisseye karşılık 2.500,00YTL(ikibinbeşyüzyeni Türklirası).................tarafından ; 100 hisseye karşılık 2.500,00YTL(ikibinbeşyüzyeni Türklirası …………. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 1/4 ü (1.250,00 YTL) Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren, en geç üç ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü ise ................. tarihinde peşin olarak ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru ile belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

İLAN :
MADDE -7 :

Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ :
MADDE -8 :

Şirketin işyeri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

TEMSİL :
MADDE -9 :

Şirketi müdürler temsil eder.Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafında tesbit, tescil ve ilan olunur.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
MADDE -10 :

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.
HESAP DÖNEMİ :
MADDE -11 :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :
MADDE -12 :

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ( Yüzde beş ) ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kara iştirak adenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ncı maddesinin 2. nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ( Yüzde on) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.
Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ( Yüzde elli bir ) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ :
MADDE -13 :

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 ( Yüzde yirmi ) 'sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER :
MADDE -14 :
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.G E Ç İ C İ M A D D E L E R

=======================


GEÇİCİ MADDE -1 :
KURULUŞ MASRAFLARI :

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE -2 :
İLK MÜDÜRLER :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

GEÇİCİ MADDE -3 :
TEMSİL VE İLZAM :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

İş bu sözleşme 14 esas ve 3 geçici maddeden ibarettir.


ORTAK
ORTAK


. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .