Mahsuben iadede yapılan değişiklikler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
4 Ocak 2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren 107 nolu KDV Genel Tebliği ile 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin mahsuben iade hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre 84 Nolu Genel Tebliğin (I/1.1.1.1) ve (I/1.1.1.3) bölümlerinde yer alan "... ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ..." ibareleri ile (I/1.1.1.2) bölümünde yer alan "... ortaklarının ya da mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin ..." ibaresi "... adi kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların)..." şeklinde değiştirilmiştir. Aynı zamanda Tebliğin “(I/1.1.2.1) İade alacağının ortakların vergi ve SSK prim borçlarına mahsubu” konulu bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu değişikliklerden sonra İhracat ve İhraç kayıtlı teslimler nedeniyle doğan KDV iade alacağının mal veya hizmet satın alımı gerçekleştirilen mükelleflerin vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır. İhracat ve İhraç kayıtlı teslimler nedeniyle doğan KDV iade alacağı yalnızca
• Mükellefin kendisinin
• Adi kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların)
vergi borçlarına ithalat sırasında uygulanan vergilere SSK prim borçlarına inceleme raporu ve teminat aranılmadan mahsup edilebilir.
Yukarıdaki açıklamaları örnekler ile somutlaştırmamız gerekirse
Örnek 1 : Bahadır Ltd.Şti’nin ihraçat nedeniyle 50.00000 YTL KDV iade alacağı mevcuttur. Bahadır A.Ş’nin kendi vergi borçlarına mahsuben iade talebi 30.00000 YTL’dir. Mahsuptan kalan 20.00000 YTL mal alımı yapılan Doğan A.Ş’ye olan borç karşılığı olarak Doğan A.Ş’nin vergi borcuna mahsup talebinde bulunulamayacaktır.