Muhasebe Bilgileri-Beyanname Bastırmada Değişiklik

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Muhasebe Bilgileri-Beyanname Bastırmada DeğişiklikBeyanname Bastırmada Değişiklik

Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde beyanname basımı sırasında kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla programlarda değişiklik yapıldı. İşlem öncesi gelen ekranlarda Ctrl+K tuşuna basılırsa bir çerçeve içinde yazıcı tipi (1: Dot Matrix, 2:Laser ve Ink Jet), mm cinsinden satır ve kolon ilerleme miktarları ve beyanname nüsha sayısı girilir. Program beyannameyi basarken bu değerleri kullanır.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Muhasebe-IV modülü beyannameler kısmında bulunan kurumlar vergisi beyannamesi yeni şekline göre düzenlendi. Exe yenilemesi yapan müşterilerimiz Kurumlar Vergisi bölümünde bulunan Ortaklara Ait Bilgiler bölümünü doldurup, bu bölüme girdikleri bilgileri Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü bölümüne girip, F5-MATBU FORMA YAZDIRMA tuşuna basarak karşılarına gelen pencere içerisinden "KUBEYORT.MFB" dosyasını seçerek döküm alabilirler.
Gelir Vergisi Beyannamesi
Muhasebe-IV modülü beyannameler kısmına "GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ" eklendi.
Satır/Kolon İlerleme Parametrelerinin Saklanması
Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde bulunan tüm beyanname ekranlarında Ctrl+K tuşuna basıldığında gelen yazıcı seçimi/satır ilerleme/kolon ilerleme/nüsha sayısı ekranında girilen değerlerin otomatik olarak saklanması sağlandı, böylelikle her seferinde bu değerlerin tekrar tekrar girilmesi gerekmemektedir.
Dönemsel Bilgileri Görme/Değiştirme
Muhasebe-IV modülünde yılsonu işlemlerine girilirken dönem değerlerini görebilmek ve edit edebilmek amacıyla çerçeve içinde bir ekran kondu.
Vergi Karşılıklarında Otomatik Değer Getirme
Muhasebe-IV modülünde yılsonu işlemleri/vergi karşılıkları ekranına girildiğimde dönem karı veya zararının ve kurumlar vergisi-fon-stopaj oranlarının kendiliğinden ekrana gelmesi sağlandı. Muhasebe modülü gelir tablosu kısmında döküm alındıktan sonra bu değerler eğer F3 tuşuna basılarak dosyaya kaydedilirse(artık bu işlem F2-F4-Shift+F4 tuşlarına basılarak otomatik olarak da yapılabilmekte) bu değerlerin içinde bulunan dönemsel/yıllık kar(zarar) değeri kendiliğinden ekrana gelir. Muhasebe IV modülü/ yılsonu işlemleri/ sabit tanımlar/ ortak tanımlar kısmına yeni eklenen oran bilgileri ise yine otomatik olarak ekrana gelir.
Yılsonu İşlemlerinin Otomatik Hale Getirilmesi
Muhasebe-IV modülü yılsonu işlemleri kısmına yılsonu işlemlerinin otomatik yapılabilmesi amacıyla 7A ve 7/B için ayrı ayrı olmak kaydıyla "OTOMATİK İŞLEMLER" maddeleri eklendi. Otomatik işlemler kısmına girildiğinde aşağıda belirtilen 3 ayrı grup yılsonu işlemi için birer E/H seçenek sunulur, bu seçeneklere "E" verildiği takdirde program yansıtma ve kapatma işlemlerini servis kısmında belirtilen tüm maddeler için arka arkaya yapar.
Gelir Vergisi Beyannamesi
"Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi" ekranından ve hesaplamalardan "hayat standartı esası" parametreleri çıkartıldı, dizayn buna göre değiştirildi.
Muhtasar Beyanname
Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde "Muhtasar Beyanname" ekranından ve hesaplamalardan özel gider indiriminden kesilen damga vergisi sahası çıkartıldı, dizayn buna göre değiştirildi. Bu düzenleme maliye tarafından yeni bastırılan beyanname formlarına göre yapıldığından elinde eski form bulunan müşteriler bu programı kullanmamalıdırlar. Bu müşteriler ellerindeki eski formlar bitene kadar eski exeleri ve dizaynları diğer bölümlerden kopyalayarak kullanabilirler.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Muhasebe-IV modülünde "kurumlar vergisi beyannamesi" düzenleme ekranına geçmiş yıl zararlarının girildiği kısımda yapılan değişiklik uygulandı, dizayn buna göre değiştirildi.
Muhtasar Beyannamede Değişiklik
Muhasebe IV ve İşletme modüllerdeki muhtasar beyanname hesaplama ve döküm işlemleri maliye bakanlığı tarafından son hazırlanan beyanname şekline göre değiştirildi.
KDV Beyannamesinde İskontolar
Muhasebe IV modülünde KDV Matrah hesaplarında değerler hesaplanırken hesabın alacak toplamına bakılıyordu, iskontoların aynı hesabın borç tarafına işlenmesi durumunda ise bu iskontro işleme alınmıyordu. Hesabın alacak bakiyesine bakılarak sorun çözüldü.
KDV 2 Beyannamesi
Muhasebe IV modülüne KDV 2 Beyannamesinin Hazırlanması ve basılması amacıyla yeni bir bölüm eklendi. Bu kısımla ilgili detaylı bilgi kullanım el kitabında verilmiştir.

MUHASEBE

Fiş Yazdırma Kontrolü
Muhasebe programında fişlerin basılıp basılmadığını kontrol edilebilmesi için dosyaya yeni bir saha eklendi. Fiş yazdırıldığı zaman bu saha işaretlenmekte, fiş tekrar yazdırılmak istendiği takdirde kullanıcı uyarılmaktadır. Ayrıca benzer kontrolü fiş listesinde uygulayabilmek amacıyla listeleme aralıkları ekranına "BASILAN FİŞLER: [E/H]" ve "BASILMAYAN FİŞLER: [E/H]" parametreleri eklendi.
Şirket Kodunda Seçme Yapma
Muhasebe programı servis kısmında bulunan "HESAP KONSOLİDASYONU" ve "FİŞ KONSOLİDASYONU" bölümleri listeleme aralıklarına "ŞİRKET KODU:" parametresi eklendi. Bu parametre yardımıyla şirket doğrudan belirtilebilir veya F7 tuşuyla şirket seçilebilir. Şirket seçildiği durumda veri dosyaları bölümü kendiliğinden ekrana gelir.
Tek Düzen Hesap Planını Tanımlama
Bilindiği gibi menüde şirket yaratılırken veya muhasebe programında yeni şirket dosyası yaratılırken istenirse tek düzen hesap planı kendiliğinden oluşturulmaktadır, tek düzen hesap plan bilgileri ise çalışılan bölümde bulunan "tekduzhp.txt" dosyası içinde yer almaktadır. Bu dosyaya herhangi bir metin editörü yardımıyla ulaşılabilmesine rağmen kullanıcılara kolaylık olması amacıyla menü programı şirket/devir işlemleri kısmına yeni bir bölüm eklenerek bu dosyanın değiştirilebilmesi imkanı getirildi. Yapılan değişiklik eskiden açılmış olan hesap planlarında değişikliğe neden olmaz, sadece yeni hesap planı dosyası açılırken veya yeni şirket yaratılırken uygulanır.
Fiş Şablonları Kullanma
Muhasebe programı servis kısmına "FİŞ ŞABLONLARI" başlığı altında sabit fiş tanımları yapma imkanı getirildi. Bu ekrana girildiğinde önce şablon adı belirtilir. Şablon dosyaları "*.sab" uzantısına sahip dosyalardır. Karşınıza gelen ekranda hesap kodları-açıklamalar ve eğer belliyse Borç ve Alacak olarak tutarları belirtilir, ve şablon kaydedilir. Muhasebe fiş giriş ekranında kalemler kısmında Ctrl+F7 tuşuna basılarak şablon dosya ismi belirtildiğinde daha önceden kaydedilmiş olan bilgiler ekrana gelir, eksik olan tutarlar varsa doldurularak fiş kaydedilir. Bir fiş içinde istenirse birden fazla şablon kullanılabilir.
Otomatik Fiş Yaratma
fiş şablonları kullanımında bazı değişiklikler yapılarak tek bir işlemle birden fazla şirket için toplu halde fiş kesme imkanı getirildi. Bunun için muhasebe programı servis kısmında bulunan "ŞABLON TANIMLARI", "ŞİRKET ŞABLON GİRİŞİ" ve "OTOMATİK FİŞ YARATMA" kısımlar birlikte kullanılmalıdır, bu konuda detaylı açıklama kullanım el kitabinda verilmiştir.
Fiş Cambazı
Muhasebe programı fiş girişi ekranına Shift+F7 Fiş Cambazı tuşu eklendi. Bu tuş yardımıyla periyodik olarak kesilen fişler kolaylıkla kaydedilir. Fiş Cambazı daha önceden kullanılan fiş şablonuna benzer şekilde çalışır, fakat çok daha kapsamlı işlemler yapılmasına olanak sağlar. Fiş cambazı dizaynları programın servis kısmından yapılır. Bu konuda detaylı bilgi programın kullanım el kitabında verilmiştir.
Otomatik Kayıt İşlemi
Muhasebe modülü raporlar kısmında bulunan bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablolarına "OTOMATİK KAYIT" parametresi eklendi. Bu parametreye "E" verildiği zaman program F2-F4-Shift+F4 tuşlarına basıldığında önce dosyaya kayıt işlemi yapar, sonra döküme geçer. Ayrıca bu üç ekranda bulunan tüm değerler bir dosyaya saklanacak ve aynı rapora tekrar girildiğinde kendiliğinden ekrana gelecek şekilde programda değişiklik yapıldı.

DEMİRBAŞ

Saha Boylu Demirbaş Listesi
Demirbaş modulu, raporlar kısmı, demirbaş listeleri bölümüne "DETAYLI DEMİRBAŞ LİSTESİ" başlığı altında yeni bir rapor eklendi. Bu rapor demirbaş kartlarındaki muhtelif sahaları saha boylu olarak vermektedir.

İŞLETME

Hareket Şablon Uygulaması
Muhasebe modülüne daha önceden uygulanmış olan fiş şablonu uygulaması işletme modülüne de eklendi. Böylelikle belirli sürelerle tekrarlanan işlemler toplu halde otomatik olarak yapılabilir hale getirildi.
İşlem Kodları Sıralama
İşletme modülü işlem kodları kısmına "İŞLEM KODLARI SIRALAMA" eklendi. Bu kısım yardımıyla işlem kodları alfabetik şekilde sıralanabilir.
Gelir Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Muhasebe IV modülünde açıklandığı şekilde değiştirildi.
Muhtasar Beyanname
Muhtasar Beyanname Muhasebe IV modülünde açıklandığı şekilde değiştirildi.

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

Muhtelif Değişiklikler
Muhasebe büro otomasyonu tamamen yenilendi, dilekçeler ve beyanname takibi kısımları programa eklendi. Eski ve Yeni programların veri yapıları farklı olduğundan mükelleflere ait kartların ve hareketlerin yeniden yaratılması gerekmektedir. Yeni versiyonla ilgili detaylı açıklama Shift+F1 tuşuna basınca gelen büyük yardım dosyasında verilmiştir.
Ekstreye Yeni Listeleme Kıstası
Muhasebe büro Otomasyonu modülü raporlar kısmında bulunan ekstre raporu listeleme aralıklarına "İŞLEM TÜRÜ" sahaları da eklendi, böylelikle sadece belirli işlem türleri listeye alınabilir.
SMM ve Detaylı SMM Listelerinde Çalışan/Çalışmayan Hesaplar Parametreleri
Muhasebe büro Otomasyonu modülü raporlar kısmında bulunan Serbest Meslek Makbuzu ve Detaylı Serbest Meslek Makbuzu raporları listeleme aralıklarına "ÇALIŞAN HESAPLAR" ve "ÇALIŞMAYAN HESAPLAR" sahaları da eklendi, böylelikle sadece ilgili dönemde işlem gören/görmeyen kartlar listeye alınabilir.
Noter Bilgileri Basımı
Ofis otomasyonu modülüne noterde defter tasdiki için gerekli olan noter bilgilerinin dökülebilmesi amacıyla yeni bir kısım eklendi.
Beyanname Durum Listesinde İşlem Görmeyenler
Muhasebe ofis otomasyonu modülü beyannameler kısmında bulunan beyanname durum listesi listeleme aralıkları ekranına "İŞLEM GÖRMEYENLER: E/H" parametresi eklendi. Bu parametreye "H" verilirse ilgili aya ait herhangi beyanname kaydı bulunmayan kartlar döküme dahil edilmezler.

BORDRO

Kullanıcı Tanımlı Raporlarda Ek Saha
Bordro modülü kullanıcı tanımlı raporlar kısmına 202 no ile yeni bir saha eklendi, bu saha kullanılarak personel sicil kartı 2. sayfasında bulunan "VERGİ KİMLİK NUMARASI" sahası raporlarda alınabilir.
Geriye Devir Sırasında Uyarı
Bordro programında devir yaparken eğer girilen yeni ay bir önceki ayı takip etmiyorsa kullanıcıyı uyaracak şekilde değişiklik yapıldı.
Geçmiş Aylara Dönme İşlemi
Bordro programı servis/dosya bakımı kısmına "GEÇMİŞ AYLARA DÖNME İŞLEMİ" bölümü eklendi. Bu bölüm yardımıyla daha önceden eğer devir sırasında dosyalar yedeklenmişse bu dosyalar bordro dosyaları haline çevrilir. Daha önceden bu işlem işletim sistemi yardımıyla yapılabilmekteydi.
Entegrasyon Tanımı Yapılırken Saha Bilgileri
Bordro programı entegrasyon kısmında muhasebe ve işletme modüllerine yapılacak entegrasyonların tanımlandığı ekrana F8 SAHALAR tuşu eklendi. Bu tuşa basıldığında ekrana bir çerçeve içinde tanımda kullanılabilecek sahaları gösteren bilgi gelir. Kullanıcı tanımlamalarını bu bilgiyi kullanarak daha kolaylıkla yapabilir.
Kullanıcı Tanımlı Raporlarda Yeni Saha
Bordro programı kullanıcı tanımlı raporlarda kullanılabilecek sahalara 132 no ile yeni bir saha eklendi, bu saha personelin bir günlük brim ücret tutarını verir.
Nema Ödeme Bilgilerinin Dosyaya Atılması
Bordro modülü raporlar/diğer raporlar/tasarruf raporları kısmında bulunan nema listesi listeleme aralıklarına "F7 DOSYAYA ATMA" tuşu eklendi. Bu tuşa basıldığı zaman program nema ödeme bilgilerini ekranda belirtilen bir dosyaya metin dosyası olarak atar, bu dosya diskete çekilerek ilgili bankaya verilir, ve bankadan nema alınması işleminde kullanılır.
Ödeneklerde Netten Brüte
Bordro programı toplu netten brüte ekranına F4 ÖDENEK İÇİN TOPLU NETTEN BRÜTE tuşu eklendi. Bu tuşa basıldığı zaman listeleme aralıklarına uyan her kart için ekranda bulunan ödenek numarasında bulunan ödenek tutarı net kabul edilerek bu değerin brütü hesaplanır, ve ilgili sahaya yazılır. İşlem istenirse birden fazla ödenek nosu için tekrarlanabilir. Yalnız aynı ödenek nosu için yapılmadan önce değerler tekrar net olarak değiştirilmelidir, aksi takdirde ödenek tutarı büyür.
Sayfa Adedi Belirtme
Bordro programı kart kısmında yazdırma tuşuna basınca gelen dizayn seçim ekranından sonra baskının kaç adet yapılacağını ve yazıcı marj ayarlarının girileceği bir ekran gelecek şekilde programda değişiklik yapıldı. Böylelikle herhangi bir matbu evrak istenilen sayıda yazdırılabilir.
İşsizlik Prim Listesi
Bordro programı sicil kart ekranındayken yazdırma tuşuna basınca gelen evrak listesine "İŞSİZLİK PRİM LİSTESİ" eklendi, böylelikle işsizlik sigortası almaya hak kazanan herhangi bir personele işveren tarafından verilmesi gereken prim ödeme listesi program tarafından bastırılabilir.
İşten Ayrılma Bildirgesi
Bordro programı sicil kart ekranındayken yazdırma tuşuna basınca gelen evrak listesine "İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ" eklendi, böylelikle işsizlik sigortası almaya hak kazanan herhangi bir personele işveren tarafından verlmes gereken bu bildirge program tarafından bastırılabilir.
Bitiş Dosyasında Saha Boyu
Bilindiği gibi bordro programı kullanıcı tanımlı raporlarda belirtilen bitiş dosyasında dip toplamlarda kullanılmak üzere \050xxxy şeklinde formatlama parametresi kullanılabilmektedir. Burada xxx rapor kolon numarasını y ise 0 veya 1 şeklinde toplamın rakamsal veya yazıyla olmasını belirtmektedir. Buna karşın formatlama parametresinde saha başlangıç ve boyuna ilişkin herhangi bir değer bulunmamaktadır. Bu sorunu çözmek amacıyla \051xxxymmnn şeklinde yeni bir parametre kullanma imkanı getirildi. Burada xxx ve y daha önceden olduğu gibi kolon numarasını ve rakam/yazı özelliğini belirtir, mm ve nn parametreleri ise başlangıç ve boy değerlerini belirtir.
Maaş Bordrosu Dosyası
Kullanıcı tanımlı raporlarda kullanılan ve maaşların ödenebilmesi için gerekli olan dosyayı yaratmakta kullanılan rakam tipi sahasına 10 girebilme imkanı getirildi, bu sahaya 10 girilirse program DIŞBANK için gerekli olan maaş bildirim dosyasını hazırlar.
Kullanıcı Tanımlı Raporlarda Toplam
Bordro programı kullanıcı tanımlı raporlarda en altta çıkan toplam bilgiler sayfası ekrana konan ek bir parametre ile seçenekli hale getirildi. Böylelikle bilhassa ücret zarfı gibi matbu formlara basılan dökümlerde sayfa tasarrufu sağlanmış oldu.
İşyeri Tehlike Sınıfı
Bordro modülünde servis/işyeri parametreleri kısmında bulunan ve romen rakamı ile girilmesi gereken işyeri tehlike sınıfı parametresinin boyu I - XII arası tüm değerlere izin verecek şekilde 5 karaktere çıkartıldı.
T.C.Kimlik No Uygulaması
Bordro modülü sicil kartında vizite kağıdı dizaynına T.C.Kimlik No sahası eklendi, kart ekranında bulunan MERNİS NO sahasındaki bilgi T.C.Kimlik No yerine kullanılmakta.
Sağlık Belgesinde Değişiklik
Bordro programında sigortalının eş ve çocukları için gereken SAĞLIK BELGESİ'nin dizaynında değişiklik yapılarak hem sigortalı hem de sağlık belgesi çıkartılan eş veya çocuk için T.C.Kimlik No yazdırılıması imkanı getiirildi.
Giriş/Çıkış Bildirgelerinde T.C.Kimlik No
SSK tarafından hazırlanan bir genelge ile artık işe giriş/çıkışları gösteren bildirgelerde T.C.Kimlik No sahasının da bulunması gerektiğinden programda bununla ilgili değişiklik yapıldı. Aynı zamanda kullanıcı tanımlarda bulunan 21 nolu saha(KONUT FONU BAŞLANGIÇ TARİHİ) T.C.KİMLİK NO olarak değiştirildi.
Sendika Katsayısında Hassasiyet
Bordro programı servis/sabit tanımlar//ücretler/ücret cetveli//saha adları kısmında bulunan sendika katsayısı sahasının hassasiyeti noktadan sonra sadece 2 hane olduğu için bazı durumlarda yeterli olmuyordu, sendika katsayısı sahası çarpan ve bölen olarak ikiye ayrılarak bu sorun giderildi. Personel için sendika kesintisi hesaplanırken çarpan sahasına yazılan değer eğer bölen sahasında değer varsa bu değere bölünerek, aksi takdirde doğrudan kullanılır.