Namazın ehemmiyeti

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
NAMAZIN EHEMMİYETİ

Muhterem Müslümanlar!
Cenabı Hakkın emretmiş olduğu ibadetler ikiye ayrılır: Zekat, sadaka-i fıtır ve kurban gibi mali ibadetlerde zenginlik şart kılınmıştırBedeni ve ameli bir ibadet olan hac farizasında zenginlik ve sıhhat bulunması gerekmektedirMal bulunur, sağlık bulunmazsa bu vazife vekaleten gördürülür
Namaz ve oruç, sırf bedeni bir ibadettir Oruçta sıhhat bulunmazsa iyileşesiye kadar tehir dilebilirNamazda öyle bir şartta aranmamıştırZengin ve fakir,sağlam ve hasta her müslüman namazı eda edecektirAyakta durmaya engel olan bir hastalığı varsa oturarak kılarOturduğu halde eğilip kalkmaya sıhhati müsait değilse, rüku ve secdeyi ima ile ifa eder
Farz olan bir namaz bir mü’minin üzerinden ölmekle veya deli olmakla kalkarBaşkaca bir mazeretle namazı terk değil, tehir bile caiz değildir
Namaz, İslamiyet'in bünyesini teşkil eden rükünlerdendirİslam binasının temeli, iman ;duvarları namaz, oruç, hac ve zekattırNamazı bırakmak, bu duvarlardan birini yıkmak olur
Buharide Abdullah bin Ömer’den rivayet edilen bir hadisi şerifte, “İslamiyet beş (esas)üzenine kurulmuşturAllah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına,Muhammed(sav) in Allahın Rasulü olduğuna şahadette bulunmak, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermekHacc (a gitmek) ve ramazan orucu(nu tutmak)tır” buyrulmaktadır
İslamiyet'in gelişiyle birlikte sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz emredilmiş olup Miraç gecesinde iki vakitten beşe çıkarılmıştır
İnsanın ruhunu, gözünü ve gönlünü aydınlattığı için “Namaz bir nurdur” buyrulmuştur
Namaz; insanı nefsani heveslerden uzaklaştırdığı, lahuti alemlere yükselttiği ve huzur-u ilahiye durup Allah’a arz-ı ubudiyet olduğu için Miraç sırrına erme vesilesidirBaşın, vücuda nisbetle önemi ne kadar yüksek ise namazın dinimizdeki yeri de o kadar mühimdir
Abdullah bin Mes’ud (ra)diyorki: Rasülullah(sav)e , “Allah’a göre amellerin en iyisi hangisidir?” diye sordum Rasül-i Ekrem:
“Vaktinde kılınan namazdır” buyurduBen:
“Sonra hangisidir?” dedimFahr-i kainat:
“Ana babaya iyilik yapmaktır” cevabını verdiBen:
“Daha sonra hangisidir?” dedimNebiyy-i Zişan Efendimiz:
“Allah yolunda cihaddır” buyurdu
Din Kardeşlerim!
Namaz, bizden önce geçen ümmetlerin hepsine farz kılınmış bir ibadettirCenab-ı Hak Hazret-i Lokman’ın oğluna “Oğulcağızım, namazı dosdoğru kıl”diye nasihat ettiğini haber vermekte; Hazret-i İsmail’i kavmine namazı kılmayı emretmekle övmekte ve Hazret-i İsa’nın beşikte iken mucize olarak konuşup, “Beni her nerede olursam mübarek kıldıBana hayatta bulunduğum müddetçe namaz (kılmam)ı, zekatı (vermem) i emretti”dediğini açıklamaktadır Bu ayetler, bize, geşmiş ümmetlerde namaz bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır
Namaz,İslamın şartıdır İyi bir müslüman olabilmek için namaz kılmak şarttır Gündüzün olması için güneşin doğmasının şart olduğu gibi, bir müslüman olabilmek için, İslamın diğer şartlarıyla beraber, namaz kılmak da zaruridir
Namaz, rıza-i ilahiyi tahsil etmeye ve cennet saadetine erişmeye vesiledirÇünkü Cenab-ı Hak hangi şeyden razı ise onu emretmiştir Emri, rızasına zarf olmuş; rızası, buyruklarında gizlenmiştir Rasülullah Efendimizin veda Haccı’nda irad buyurduğu hutbelerinde, ashabına şöyle hitap etmiştir
“Allah’tan korkunuz,beş(vakt) inizi kılınız(Ramazan) ay(ı) orucunuzu tutunuz Mallarınızın zekatını veriniz Emir sahiplerine itaat ediniz (Bunları yaparsanız ), Rabbinizin cennetine girersiniz”
Buhari ve Müslim’de nakl edilen bir hadis-i şerifte ise:
“İki soğuk (vaktin) namazını kim lılarsa cennete girer”buyurularak sabah ve ikindi namazlarının cennete girmeye vesile olacağı açıklanmıştır
Peygamber Efendimiz bir gün, etrafındaki ümmetlerine:
“Altı hususta bana söz verin, bende sizin cennete girmenize kefil olayım” buyurdu Ashap:
“Ey Allah’ın Resulü, onlar nedir?”dedilerRasul-i Ekrem:
“Namaz, zekat ve emanet(e riayet),ırz (ı zinadan) mide (yi haramdan) dil ( i kötü sözlerden korumak)tır”,cevabını verdiler
Bir mü’minin sayılan bu altı şey’e dikkat göstermesi, edebi hayatını garanti altına alabilmesine vesiledir
Din kardeşlerim!
Kıyamet günü bir kimsenin ilk sual olunacağı husus, namazları olacak ve bu iyi hesap görülürse, diğer hesapları kolaylaşacaktır Namaz içinde her türlü ibadet şekli toplanmış bulunmaktadır Tesbih, tehlil, tekbir, hamd, sena, tehhiyat, zikir, rüku, secde, kade bunlardan bazılarıdır İnsan namaz kılmakla başından ayak parmaklarının ucuna kadar vücut parçalarının tamamı ile Cenab-ı Hakk’a ibadette bulunmuş olur Meleklerin ayrı ayrı yaptığı bu vazifelerin tamamı namazda dürülmüş ve ümmet-i Muhammed'e Mirac hediyesi olarak verilmiştir
Namaz farizası, hakikatine inilerek eda edilirse, insanı her türlü kötülükten alı kor
Namaz, kötülüklerin önüne çekilmiş bir seddir O sed yıkılırsa birçok kötülükler Müslümanın gözünü ve gönlünü işgal eder
Müslim ve Ahmed bin Hanbel’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte buyrulmaktadır ki:
“ Bir adamla küfrün arasındaki (sınır işaretinin kalkması) namazın terkidir”
Namaza devam, sınır bölgesini korumak ve huduttan içeri düşman sızmasını önlemek gibidir
Buhari’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte de:
İkindi namazını geçiren kimse, sanki çoluk çocuğunu ve malını kaybetmiş gibidir”
Mes’ud bir aile reisi; arasında bulunduğu zaman en büyük saadeti duyduğu aile ferdlerini kaybetse; malı, geçirdiği bir iflas neticesi elinden çıksa ve sonunda o kimse yalnız ve yoksul kalsa hüsranı ne kadar büyük olur Bir ikindi namazını geçirenin ahiretteki ziyanı bu kadar yüksektir
Hutbemize bir ayet-i celilenin meali ile son verelim:
“Namazlara ve orta namaza (vakilerinde, rükunları ve şartları ile) devam edin Allah’ın (divanına) tam huşu ve taaatle durun”