Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Sınav Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Eğitim Bilimleri Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri Test Soruları - Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Sınav Soruları Bilgi - öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir - Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Sınav Soruları ve cevapları1. Bir dersin amaçlanan hedelere ulaşması için kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemek için yol gösteren genel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretim Stratejisi
B) Öğretim Yöntemi
C) Öğretim Tekniği
D) Öğretim Hedefi
E) Öğretim Yolları

2. "öğretimin belirlenen hedef ve davranışlara ulaşabilmesi için kullanılabilecek her bir yol" ifadesi aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?

A) Öğretim Stratejisi
B) Öğretim Yöntemi
C) Öğretim Tekniği
D) Öğretim Hedefi
E) Öğretim Yaklaşımı

3. öğretimi belirlenen hedeflere ulaştırmak için kullanılan yöntemlerin uygulama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretim Stratejisi
B) Öğretim Yöntemi
C) Öğretim Tekniği
D) Öğretim Hedefi
E) Öğretim Yaklaşımı

4. Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretme stratejisinde kullanılabilecek ders işleme yöntem ve tekniklerinden değildir?

A) Anlatım
B) Soru-Cevap
C) Seminer
D) Örnek Olay
E) Bilgisayar Destekli Öğretim

5. Aşağıdakilerden hangisi derslerinde buluş yoluyla öğretme stratejisini kullanan Zeynep öğretmenin kullanacağı yöntem ve tekniklerden değildir?

A) Tartışma
B) Seminer
C) Münazara
D) Panel
E) Açıkoturum

6. Daha çok uygulama düzeyinde hedef davranışlann kazandırılmasına yönelik etkinlikler içeren,deney-gözlem ve rol yapma tekniklerini sıkça kullanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunuş Yoluyla Öğretme
B) Buluş Yoluyla Öğretme
C) Araştırma-Inceleme Yoluyla Öğretme
D) Tam Öğretme
E) Bilgisayar Destekli Öğretme

7. Aşağıdaki ögretme-öğrenme tekniklerinden hangisi karşıda belirtilen bilişsel hedef alanını kazandırmada etkili bir yöntem değildir?

A) Deney - Uygulama
B) Beyin Fırtınası - Kavrama
C) Proje Tabanlı Öğrenme - Sentez
D) Seminer - Bilme
E) Anlatım - Analiz

8. Bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten Programlı Öğretim'in başlıca temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skinner
B) Bloom
C) Dewey
D) Vygotsky
E) Gardner

9. Bir konu öğrenilmeden diğer konuya geçilmeyen, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun hizmet sağlayan ve her öğrencinin başanlı olabileceği temeline dayanan öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Programlı Öğretim
B) Tam Öğrenme
C) İşbirlikçi Öğrenme
D) Çoklu Zekâ Yaklaşımı
E) Sunuş Yoluyla Öğretim

10. Derslerinde daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanan Adnan Bey'in dersin monotonlaşmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir?

A) Soru-cevap kullanma
B) Bütünden-parçaya gitme
C) Öğrencilerin katılımını sağlama
D) Kavram haritası kullanma
E) Bilgileri tekdüze bir şekilde anlatma

11. "Selçuk Bey, derslerinde buluş yoluyla öğretim yaklaşımım benimseyen bir öğretmendir.'' Selçuk Bey'e göre bir öğretmenin jDt görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerin bilgi bulmalarına yardımcı olma
B) Anlaşılması zor konuları anlaşılır hale getirme
C) Öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yönlendirmeye
D) Öğrencilere deney yaparken yardımcı olma
E) Öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama

12. I. Öğretmenin bilgileri düzenleyerek etkin bir şekilde dersini işlemesini öneren yaklaşım
II. Öğrenmede öğrencilerin problem çözme sürecini kabul eden yaklaşım
II. Öğrencinin kendi gözlem ve etkinliklerine bağlı olarak bilgiye ulaşmasını savunan yaklaşım

Yukarıda açıklamaları verilen yaklaşım isimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Sunuş yoluyla - Buluş yoluyla - Araştırma yoluyla öğrenme
B) Buluş yoluyla - Sunuş yoluyla - Araştırma yoluyla öğrenme
C) Buluş yoluyla - Araştırma yoluyla - Sunuş yoluyla öğrenme
D) Sunuş yoluyla - Araştırma yoluyla - Buluş yoluyla öğrenme
E) Araştırma yoluyla - Buluş yoluyla - Sunuş yoluyla öğrenme

13. "Bir öğretmen öncelikle sınıfta problemi belirler, problem tanımlanır, problemle ilgili bilgiler toplanır." Araşurma-İnceleme Yoluyla öğretim stratejisine göre sıradaki aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Problemin çözümü için yöntem geliştirme
B) Problemi sınırlandırma
C) Problem çözümü için hipotez kurma
D) Hipotezlerin doğruluğunu belirleme
E) Çözüme ulaşma

14. Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un Tam Öğrenme yaklaşımına göre öğrencinin de: ğiştirilemez özelliklerindendir?

A) Ön koşul bilgiler
B) Derse karşı tutum
C) Akademik özgüven
D) Özel yetenek
E) Zaman

15. Bir öğrencinin önceki öğrenme yaşantılarına bağlı olarak herhangi bir konuyu öğre-nip-öğrenemeyeceğine dair kendisini algılama tarzı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Giriş davranışları
B) Akademik özgüven
C) Derse karşı tutum
D) Özel yetenek
E) Önbilgiler

16. Etkili ve kalıcı öğrenmenin sağlanması için uyulacak ilkelerden hangisi öğrenmede di-ğerleme karşı unutmaya en dirençlidir?

A) Olabildiği kadar fazla duyu organına hitap etme
B) İlgi çekici olma
C) Merak uyandırıcı olma
D) Öğrenci ihtiyaçlarına yer verme
E) Yaparak, yaşayarak öğrenme

17. Aşağıdaki bilişsel hedef davranışlarından hangisi diğerlerine göre daha zor öğrenilir?

A) Bir haritayı okuma
B) Bir terimin anlamını söyleme
C) Olaylar arasındaki ilişkileri inceleme
D) Özgün bir hikâye yazma
E) Bilime karşı saygı duyma

18. Sınıfta istenmeyen davranış gören Rehber öğretmen Deniz Hanım'ın yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorunun sebebini belirleme
B) Kuralları öğrencilerle belirleme
C) Öğrencilere sorumluluk verme
D) Öğrencileri güdüleme
E) Ceza verme

19. Muhasebe dersi öğretmeni Zühre Hanım sınıf içinde istenmeyen davranışta bulunan Er-kut'a karşı aşağıdaki davranışlardan hangisini benimserse Erkut'un olumsuz davranışlan art: ma gösterir?

A) Yapıcı ve anlayışlı olma
B) Yargılayıcı ve suçlayıcı olma
B) Yönlendirici ve rehberlik edici olma
D) Belli ölçüde kuralcı olma
E) Tutarlı olma

20. "Bir sınıfta bulunan tüm öğrencilerin aynı beceri, bilgi ve davranışa sahip olması beklenemez." Bir öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisine önem verekek bu durumun ortaya çıkardığı öğrenme güçlüklerini en aza indirebilir?

A) Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak
B) Öğretim faaliyetlerini konu merkezli düzenleyerek
C) Her öğrenci için farklı bir program kullanarak
D) Öğretim yöntemini ortalama düzeye göre belirleyerek
E) Öğrenme güçlüğü olan öğrencileri biraraya toplayarak

21. Sınıftaki olumsuz davranışlanyla dikte çekmek isteyen Nevzat'ın öğretmeni onun b davranışlarım değşitirmesi için aşağıdakilerde hangisini yapmamalıdır?

A) Nevzat'a görev ve sorumluluk vermeli
B) Nevzat'ın güzel konuşma yeteneğini de teklemeli
C) Nevzat'ı sınıf içinde utandırmalı
D) Nevzat'a önemli olduğunu hissettirmeli
E) Nevzat'ın hareketlerinin sebebini anlamaya çalışmalı

22. "Aziz arkadaşlarının öğrenme düzeyine ulaşamayan ve öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencidir." Sınıf öğretmeni Filiz Hanım'ın aşağıdaki davranışlarından hangisi Aziz için uygun bir yaklaşım olmaz?

A) Grup çalışmasına yönlendirme
B) Rehberlik servisiyle görüşme
C) Ön bilgilerine önem verme
D) Sınıf tekrarı yapacağını söyleme
E) Ailesiyle işbirliği yapma

23. "Yasin arkadaşlarına göre daha hızlı öğrenen bir öğrencidir. Dersi arıladıktan sonra tekrarlarda sıkılmaya ve arkadaşlarına el-kol şakası yapmaya başlamaktadır." Aşağıdakilerden hangisi Yasin ve onun gibi öğrenciler için uygun bir yaklaşım değildir?

A) Grup çalışmasına yöneltme
B) Fazladan alıştırma verme
C) Geç öğrenen bir arkadaşına yardımını sağlama
D) Farklı öğrenme düzeyleri için uygun etkinlik seçme
E) Yasin'i sürekli kontrol altında tutma

24. "Ahmet sınıfta sürekli ayağa kalkıp dolaşan bir öğrencidir." Bir öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse Ahmet'in derse katılımını en yüksek seviyede sağlar?

A) Ona bu şekilde derste başarılı olamayacağını söyleyerek
B) Derste bedenle ilgili faaliyetler geliştirip öğrenciyi buna yönlendirerek
C) Bu tür hareketlerini Beden Eğitimi dersine saklamasını önererek
D) Öğrencinin kesinlikle ayağa kalkmasını yasaklayarak
E) Rehberlik öğretmeniyle görüşmesini sağlayarak

25. Sınıfta ortalamanın alanda veya üstünde öğrenciler için gerçekleştirilecek davranış öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Düzeylerine uygun aktivitelere yönlendirme
B) Öğrenme hızlarını kontrol altımda tutma
C) Rehberlik servisinden yardım isteme
D) Sınıfın genel düzeyine uymalarını sağlamaya çalışma
E) Sınıf içerisinde en fazla onlarla ilgilenme


CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C D B C E A B E
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E D C D B E D A C A
21 22 23 24 25
C D E B A