Öğretmen okullarının kuruluşu hakkında bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
16 Mart öğretmen okullarının kuruluşu - Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü
Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü hakkında genel bilgiler

1838 yılında II. Mahmut döneminde çocukların rüşt yani erginlik yaşına kadar okuyabilmeleri için Ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açıldı.
Çocuklar rüşt yaşına kadar bu okullarda öğrenim gördüler.
16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere 3 yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan bir okul kuruldu.
Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir ve bu tarihe göre 16 Mart 2002 günü öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutlanıyor.

1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri zorunluluğunu getirdiğinden, ilkokullara Sınıf Öğretmeni yetiştirilmesi için 1974-1975 öğretim yılından itibaren İlköğretmen Okullarının bir kısmında iki yıllık Eğitim Enstitüleri açıldı. 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okuluna dönüştürülerek Eğitim Fakültelerine bağlandı. Eğitim Fakülteleri olmayan yerlerde de Rektörlüklere bağlandı. Eğitim Yüksek Okullarının süresi 1989-1990 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarıldı. Eğitim Yüksek Okullarının bazıları Eğitim Fakülteleriyle birleşti ve bu kurumlar "Sınıf Öğretmenliği Bölümüne" dönüştü.

Rektörlüğe bağlı olan Eğitim Yüksek Okulları da Eğitim Fakültelerine dönüştürüldü. Günümüzde öğretmen yetiştirmede karşılaşılan yetersizlikler ve yaşanan sorunlar, geçmişteki başarılı modelleri anımsamaya, zaman zaman o modellere özlem duyulmasına neden olmalı ki; öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümleri düzenli olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenlik ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin önemsendiği 155.yıl önce başlatılan ve uzun yıllar sürdürülen uygulamaların her zaman anımsanmasını diliyor, öğretmenlerimizi sevgi ile saygı ile selamlıyoruz.

Öğretmen okullarının kuruluşunun 162� inci yılı Kutlama Etkinlikleri

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Ankara İlinde bulunan Anadolu öğretmen liseleri ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iş birliğinde Sayın Bakanın da bizzat etkinliklere katılmasıyla gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle etkinliklerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeksizin yürütülmesi için çalışmalara şimdiden başlanması gerekmektedir.

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlanması ilgi genelge ile Valiliklere bildirilmiştir.

İller hazırladıkları programlar çerçevesinde, varsa illerindeki öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları ile iş birliği içinde kutlamalarını gerçekleştirmektedirler.

Öğretmenlerimiz arasındaki birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesinde önemli katkılar sağladığı düşünülen 16 Mart Kutlamalarına farklı bir anlam kazandırmak ve kutlamaların yurt geneline yaygınlaştırılmasına öncülük etmek bakımından, Bakanlığımızca da Merkez Kutlama Etkinlikleri düzenlenmekte ve bu etkinlikler her yıl değişik bir ilde gerçekleştirilmektedir.

1- 15�16 Mart 2010 tarihlerinde Ankara�da yapılacak Merkez kutlama etkinlikleri çerçevesinde;

a) İlgi genelgeye göre, illerde günün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenecek tören ve kutlamalara ilişkin programların hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, �Kutlama Kurulu� nun oluşturulması,

b) 81 ilde bulunan Anadolu Öğretmen Liselerinden birer öğretmen ve birer öğrenci olmak üzere toplam 81 öğretmen ve 81 öğrencinin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince seçilmesi ve Ankara�daki kutlama programına katılmak üzere yol hariç 15�16 Mart 2010 tarihlerinde 2 gün süre ile Ankara�da görevlendirilmeleri,

Söz konusu öğretmen ve öğrencilerin yarısının bay, yarısının da bayan olması için il kodu çift sayı olanlar erkek öğretmen ve öğrenci, tek sayı olanların ise bayan öğretmen ve öğrenci seçmeleri,

c) 2008-2009 öğretim yılında Anadolu öğretmen liseleri arasından model okul olarak seçilen ve model okul adayı olup da seçilemeyen okulların müdürlerinin de ödül törenine ve 16 Mart kutlamalarına katılmak üzere 15-16 Mart 2010 tarihlerinde yol hariç 2 gün süreyle Ankara�da görevlendirilmeleri ile 81 ilden gelecek öğretmen ve öğrencilerin, 14 Mart 2010 tarihinde saat 17:00�ye kadar, konaklayacakları Başkent Öğretmen Evinde hazır bulunmalarının sağlanması ve bunların isimlerinin en geç 12 Şubat 2010 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze e-posta veya faksla bildirilmesi,

d) Ankara�ya gelen okul müdürleri ve öğretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarınca, öğrencilerin yol ve konaklama giderlerinin ise yerel imkânlarla karşılanması,

2- Sözü edilen kutlama programının; öğretmen adaylarına öğretmenlik ruh ve heyecanını verecek, meslek mensupları arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirecek, öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin geçmişe yönelik olumlu uygulamaları ve sonuçlarını gündeme getirerek, sistemi iyileştirmeye katkıda bulunacak şekilde hazırlanması, bu bağlamda geniş katılımlı sosyal ve kültürel etkinliklere yer verilmesi,
3-Etkinliklere il protokolü dikkate alınarak il ve ilçelerdeki okul müdürleri ile uygun görülen öğretmenlerin ve üniversiteden bir grup öğretmen adayının katılımının sağlanması ve tereddüt edilen konular hakkında Genel Müdürlük ile irtibat kurulacaktır.

İlgili yazı için tıklayınız..