Okul Araç Gereçlerinin Önemi - Okul Araç Gereçleri Korumak

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Okul Araç Gereçlerini Koruma hakkında bilgi,Okul araç ve gereçlerini koruma kulübü,Okul araç ve gereçlerini korumanın önemi

ARAÇ-GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ VE ÖNEMİ
Neden Gereklidir?
Öğretme –öğrenme sürecinde araç-gereçler genelde öğretimi amacıyla kullanılır. İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyiartırır.
1.Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar

Eğer öğretimimiz sadece anlatımdan meydana geliyorsa, öğrencilerimiz duyduklarının % 20’sini hatırlayacaklardır. Görsel materyallerin kullanımı öğrettiklerimizin %50’sinin hatırlanmasına katkı saylayacaktır. Öğrencilerin %70’ini hatırlamalarına yardımcı olacaktır. Bir ödev veya bir etkinlik tamamlandığında öğrenciler öğrendiklerinin %90’ını hatırlayacaktır. Dolayısıyla, araç-gereçlerin kullanımı, öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
2.Öğrencilerin Bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olar.
Öğrenciler farkı öğrenme stil ve öğrenme ihtiyaçlarına sahiptirler. Be nedenle, bütün öğrenciler aynı öğretme-öğrenme etkinliklerinden eşit derecede yararlanmazlar. Kısaca insanlar farklı biçimlerde öğrenirler. Öğretimde kullanılan araç-gereç sayısı arttıkça her bir öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir öğretim kanalının bulunması ihtimali de artacaktır.

3.Dikkat çekenler
Geleneksel öğretim ortamlarında öğrenciler ders süresinin önemli bir kısmını öğretmenin sözel açıklamalarını, tartışmaları, diğer öğrencilerin soru ve açıklamalarını dinleyerek geçirirler. Çoğu sınıflarda yüz yüze sözel iletişim belki de tek başına en çok kullanılan iletişim metodudur. Durum böyle olunca ortaya çıkan göreceli yenilik, öğrencilerin dikkatini çekecek, duygusal tepkiler yaratarak motive edecektir.
Kısa süreli belleğin kapasitesi dikkatine alındığında dikkatlerin çekilmesinin ne kadar önemli olduğunu kendiliğinden anlaşılacaktır.
4.Hatırlamayı Kolaylaştırırlar
Bilgilerin uzun süreli belleğe nasıl kodlandığı ve saklandığı ile ilgili en önemli kuramlardan biri ikili kodlama (dual coding) bellek kuramıdır. Bu kuruma göre bilgi uzun süreli bellekte hem görsel hem de sözel olarak sunulan bilgilerin hatırlanma ihtimali daha yüksektir. Yapılan araştırmalarda somut kelimelerin soyut kelimelerden ve resimlerinde kelimelerden daha fazla hatırlandığı bulunmuştur. Görsel sembollerle sözel önermeleri birlikte kullanmak, bilginin bellekten geri çağrılmasını yardımcı olan çoklu yollar sağlar.

5. Soyut şeyleri somutlaştırırlar
araç gereçlerin öğretme- öğrenme sürecindeki en önemli rollerinden biri soyut, karmaşık kavramlar, anlaması güç olgu ve olayları basitleştirmesidir.
Birinin bize, hakkında fazla bir bilgimiz olmayan bir eşyaya , eşyanın bütün özelliklerine uzun ve detaylı olarak açıklayarak, tanıtmaya çalıştığını düşünelim. Sonuçta anlatılanları , verilen tanım ve açıklamaları anlamamız zor olacaktır, çünkü kelimeler görsel gereçler gibi simgeledikleri şeylere benzemezler.
6. Zamandan tasarruf sağlarlar
“Bir resim bin kelimeye bedeldir”ifadesi uyarınca araç gereçlerin öğretim ve öğrenme zamanında tasarruf sağlaması beklenir.
7. Güvenli gözlem yapma imkanı sağlarlar
Örneğin film projektörleri ve videolar özellikle sınıfa getirilmesi imkansız, doğrudan gözlenmesi tehlikeli yada mümkün olmayan cisim, olgu, olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar.
8. Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar
Bir öğretmende bazen bir dersten çıktıktan sonra üzerinde durması gereken bir konuyu işlemediğini hisseder: bir süreci anlatırken yada gösterirken vurgulaması gereken bir noktayı unutur: bir derste içerikle ilgili bir noktayı mükemmel bir örnekle açıklar, fakat bir başka derste o tür bir örnek aklına gelmez veya aynı içeriğin sunulduğu başka bir sınıfta aynı örneği vermeyi unutur.
9. Tekrar tekrar kullanılabilirler
Etkili bir materyali farklı sınıflarda tekrar kullanan bir öğretmen aynı içeriği öğrencilerine tutarlı olarak sunmakla kalmaz, ,zaman ve maliyetten tasarruf eder, materyali geliştirmek için harcadığı zaman ve enerjiyi tekrarlama probleminden kurtulur.
10. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar
Bazen gerçek eşyalar ilk anda öğrencilere çok karmaşık gelebilir. Bir eşyanın öğrencilerin öğrenmelerini zorlaştıracak çok karmaşık unsurları olabilir. Böyle durumlarda öğretmen araç gereç kullanarak bu karmaşıklığı ortadan kaldırabilir.

EĞİTİMDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER


Programın kapsadığı ders araç ve gereçlerinin % 90 ‘ı basit malzemelerden ve çevre imkanlarıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılabilecek niteliktedir.Eğitsel değer taşıyan ve çocukların yetişmesinde etkili olan en yararlı ders araçları da bunlardır.Öğretmen ders konularını işlerken hazır araçlardan çok bu basit araçları öğrencileriyle birlikte yapıp kullanmalıdır.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılabilecek araçlara ait liste:

HAYAT BİLGİSİ
1-Okulun maketi
2-Takvim
3- Su saati, kum saati
4- Saat kadranı
5- Zaman şeridi
6- Kolleksiyonlar
7- Trafik aracı
8- Çevrenin kabartma haritası
9- Mevsimler tablosu
10- Ay ve güneş tutulması
11- Okul ve çevrenini krokisi
12- Konularla ilgili şema ve tablolar
TÜRKÇE
1-Fişler
2-Cümle panaroması
3-Kum masası
4-Eşleştirme panosu (İlk okuma-yazma için)
5-İlk okuma-yazma aracı
6-Harf küpleri
YAZI
1-Yazı tablosu (Temel harflerin büyük ve küçükleri)
2-Dekoratif yazı örnekleri
3-Eğik el yazısı örnekleri
4-Dik el yazısı örnekleri
SOSYAL BİLGİLER
1-Pusula
2-Rüzgar gülü
3-Kabartma haritalar
4-Yerin yapısı, kıvrımlı veya kırılmış yapısı ile ilgili yüzey
şekillerini gösteren araçlar
5-Kum masası
6-Tarih şeridi
7-Paralel ve meridyenler

Yukarıda belirtilen araçların dışında Sosyal Bilgiler ile
ilgili şemaları,haritaları,kroki ve planları özellikle maketleri
her okul kendi bünyesinde yapmalıdır.
FEN BİLGİSİ
1-Toprağın özellikleri
2-Bitkilerin çimlenmesi
3-Tavuk kümesi (Köyler için eğitsel değeri geniştir.)
4-Akvaryum (Naylon veya çinko kaplardan da faydalanılabilir.)
5-Teraryum (Köy ve kasabalarda yapılabilir.)
6-Ensekteryum (Gerekli yapılması mümkündür.)
7-Çevrede yetişen ağaçları tanımak koleksiyonu (Ağaçların
kullanıldığı sahalara göre ele alınacak.)
8-Çeşitli koleksiyonlar (Çevredeki taşlar,madenler,kumaş,
deri ve ürünler v.b.)
9-Sağlık çantası
10-İnsan vücuduna ait modeller ve levhalar
11-İspirto lambası
12-Karanlık kutu
13-Büyüteç (Basit olarak ampulden)
14-Hava terazisi
15-Havanın basıncını belirten şişe (Tabanı delinecek.)
16-Higrometre
17-Basit termometre (Ampul ve cam borudan yararlanılır.)
18-Konveksiyon aracı (Rüzgar oluşumunu ispatlamak için
önemlidie.)
19-Rüzgar oku
20-Hava gözlem evi
21-Isı karşısında renklerin özelliğini belirten araç (Kış-yaz
giyeceklerimiz yönünden önemlidir.)
22-Tarım bakımından toprağın özelliklerini belirten araç
(Suyu geçirme ve bitki yetiştirme yönünden.)
23-Toprak çeşitleri (Koleksiyon halinde.)
24-Bitkilerin çimlenme safhalarını gösteren araç (Gübrenin
fonksiyonu burada belirtilebilir.)
25-Su süzgeci (Kirli suları temizlemek için.)
26-İmbik
27-Buhar türbini (Şişeden faydalanılabilir.)
28-Erozyonun oluşumunu ispatlayan deney
29-Kutup yıldızı (60x80 boyutunda tabla halinde ve elektrikli
de olabilir.)
30-Kozmos olayını açıklayan deney (Bitkilerin besin durumu
ile ilgili.)
31-Tarım aletleri modelleri (Tarihi gelişimine göre.)
32-Çevremizde yetiştirilen bitkilerin koleksiyonu
33-Makaralar ve palangalar
34-Eğik düzlem
35-Suni mıknatıs
36-Sulu pil
37-Elektrikle devre teşkili (Tablo olarak yapılabilir.)
38-Beş duyuya ait levhalar ve şemalar
39-Büyüme,onarma ve enerji veren besin çeşitlerinin kil,
sabun,macun v.b. maddelerden modelleri yapılabilir
40-Solunum,sindirme ve kan dolaşımı ile iskelet levhaları
41-Küre kesiti
42-Çevredeki fosillerin sınıfta saklanması
43-Güneş sistemi
44-İletken ve yalıtkan maddeler tablosu
45-Telgraf (Basit olarak)
46-Elektrik zili (basit olarak)
47-Elektrik motoru (Basit olarak)
48-Elektrik üreteci (basit oarak)
49-Isının gazlara etkisini belirten araç
50-Isının madenlere etkisini belirten araç
51-Isının sıvılara etkisini belirten araç
52-Tulumba maketleri
53-Su çarkı
54-Sarkaçlar
55-Gaz motor maketi
56-Buhar makinesinin kesiti
57-Barometre
58-Solunum aracı
59-Kan dolaşımı
YABANCI DİL
Eğitimde görsel ve işitsel araçlar öğrenmenin kalıcı izli
Olmasını sağlama açısından çok önemli görülmektedir.Bir

Öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse
Öğrenme olayı o kadar iyi ve kalıcı izli olmakta, unutma da
O kadar geç olmaktadır.
Yabancı dil öğretiminde de öğrencilerin öğrendikleri dili
Daha çok hatırlayabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı
(multi-media) öğretme durumunun düzenlenmesi önemli görülmektedir.Eğitimde uzun süre çok ortamlı öğretimin
temelini öğretmen ve ders kitabı oluşturmuştur.Bu gün ise
çağdaş teknoloji olanaklarından eğitimde yararlanılması
nedeniyle öğretmen-ders kitabı ikilisinin yanı sıra değişik
kaynaklar sınıf içindeki çok ortamlı öğretimin sağlanmasına
yardımcı olmaktadır.Bu kaynaklar genelde göze ve kulağa
hitap eden görsel ve işitsel araçlar olmaktadır.Sınıf içinde ne kadar çok bu araçlara yer verilirse öğrencilerin güdülenme düzeylerinin de o kadar çok arttığı belirtilmektedir.İyi bir yabancı dil öğretmeni, ders planı hazırlarken vereceği ders ile ilgili görsel ve işitsel araçlarını da önceden hazırlamalı,bu araçları nerede, nasıl uygulayacağını çok iyi planlamalıdır.
Yabancı dil sınıflarında en çok kullanılan görsel ve işitsel araçları üç ana grupta toplayıp aşağıdaki gibi sıralamak
Olasıdır.
A.A. GÖRSEL ARAÇLAR
1.1. Kitaplar
a.a. Ders kitabı
b.b. Öğretmen Kitabı
c.c. Alıştırma Kitabı
2.2. Yazı Tahtaları
a.a. Kara Tahta
b.b. Pazen Tahta
c.c. Manyetik Tahta
d.d. Bülten Tahtası
3.3. Resimler
a.a. Düz Resimler
b.b. Çizgi Resimler
c.c. Flaşkartlar
d.d. Figürinler
e.e. Duvar Resimleri
f.f. Levhalar
g.g. Afişler
4.4. Gerçek Eşyalar ve Modeller
5.5. Projektörler ve Grafikler
a.a. Opak Projektörü
b.b. Tepegöz ve Tepegöz Saydamı
c.c. Slayd Projektörü ve Slaydlar
d.d. Film Şeridi Projektörü ve Film Şeritleri

B.B. İŞİTSEL ARAÇLAR
1.1. Radyo
2.2. Pikap ve Plaklar
3.3. Teyp ve Ses Bandları
C.C. GÖRSEL – İŞİTSEL ARAÇLAR
1.1. Film makinası ve Hareketli Filmler
2.2. Kapalı Devre Televizyon
3.3. Video
 

N

Nehir Kesiktaş

#2
Daha mantıklı bir şey yazsanız daha iyi olur.
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#3
Okullar, sadece bizlere değil sayısız yeni nesillere hizmet etmektedir. Okulumuzu bitirdiğimizde yeni arkadaşlar bizden sonra gelecek ve onlar da bizim kullandığımız eşyaları kullanacaktır. Bu nedenle okul eşyalarını, sınıfımızdaki araç ve gereçleri dikkatli kullanmalıyız. Bizden sonra okuyacaklar için önemli bir sorumluluğumuzdur.

Okuldaki eşyaların, özellikle teknolojik ürünlerin dikkatli kullanılması gereklidir. Eşyaları kullanırken yıpratmamaya özen göstermeliyiz. Örneğin, kullandığımız bilgisayarları düzgün kapamalıyız. Sınıftaki sıraların çizilmemesi için özenli olmalıyız. Yine deney araçlarını kullanırken kırılmaması için dikkatli tutmalı ve dikkatli taşımalıyız. Tozlanmış olanları dikkatlice silmeliyiz.

Okul ve sınıf eşyalarını kullanırken göstereceğimiz özen, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Eşyaları titiz kullanarak, okulumuzun ve sınıfımızın bütçesine yük olmamış oluruz.

Erkin Cantürk

Alıntı