Osmanlı Tarihinden Kesitler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ADLİ
: "Adil". II. Bayezid, III. Mehmed ve II. Mahmud'a verilmiştir.
AĞA
: "Komutan". Ordudaki kıdemli görevlilere ve Yeniçeri ağası ve Kızlar ağası gibi saray korumalarına verilmiştir.
AHRETLİK
: "Manevi evlat". Dürrüşehvar'a verilmiştir.
AK BAŞLI
: "Ak başlıklı". Aktimur'a verilmiştir.
ALP
: "Kahraman asker". Daha çok ilk dönemde kullanılmakla beraber kabilevi yapılanma sona erdiği dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir.
AMCAZADE
: Amca çocuğu.
ARSLAN
: "Arslan veya Arslan yürekli".
AVCI
: IV. Mehmed'e verilmiştir. Hayatındaki en önde gelen uğraşısı idi. Edirne civarında kendisini bu iptilaya kaptırmıştı.
BAHİR
: "Denizci"
BAHTİ
: "Talihli". I. Ahmed'e verilmiş ve onun tarafından şiirlerinde maslah olarak kullanılmıştır.
BAŞ
:"Lider", "Başkan". Baş-Çuhadar" veya "Kapıcı-başı" gibi genellikle diğer ünvanlarla beraber kullanılmıştır.
BEDROS
: "Kurnaz". Genel bir Ermeni adıdır ve güya II. Abdülhamid'in yüz hatları itibariyle Ermeniler'e benzediğini ima için ona verilmiştir. Wittlin'in anlattığı bir hikayeye göre, Abdülhamid'in babası I. Abdülmecid değil, Abdülhamid'in annesiyle gizli aşk hayatı yaşamayı başaran bir Ermeni'dir. Abdülhamid'in annesi Trimüjgan'ın muhtemelen Ermeni olması daha kolay anlaşılır bir açıklamadır.
BEY
: "Efendi", "Şehzade". Zamanla bu ünvan değerini kaybetti ve daha ziyade İngilizce'deki esquire gibi nezaket ünvanı haline geldi.
BEYCEĞİZ
: "Küçük Şehzade"
BEYLERBEYİ
: "Bölge Valisi". Büyük eyaletlerin idarecisine verilmiştir.
BEYZADE
: "Şehzade oğlu". Padişahların kızlarının oğullarına verilen ünvandır. İlk dönemlerdeki "Sultanzade" ünvanının yerini almıştır.
BIYIKLI
: "Sakallı"
BOŞNAK
: "Bosnalı"
CEDDÜ'L OSMAN
"Osmanlıların Babası".Süleyman Şah'a verilmiştir.
CEMCA
: "Cemşid gibi güçlü". Sultan için Doğu dillerinde kullanılan bir ünvan.
CİHANDAR
: "Dünyanın Efendisi". III. Selim'e verilmiştir.
CİVAN
: "Genç". 2138/ Mehmed'e verilmiştir.
ÇAKIRCI
: "Şahinci"
ÇAVUŞ
: "Rütbeli Er", "Haberci"
ÇELEBİ
: "Beyefendi". "Kibar Efendi", "Genç Efendi". II. Mehmed dönemine kadar padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca I. Mehmed'e de özellikle verilmiştir.
ÇELEBİ SULTAN
: "Kibar-Şehzade". 1594 yılına kadar sancak valisi olan padişah oğullarına verilmiş olan ünvandır.
ÇUHADAR
: "Kahya".
DAMAD-I ŞEHRİYARI
: "Padişah Damadı". Padişahların kızlarıyla evlenenlere verilen ünvandır. Ancak bu sadece babasının saltanatı döneminde evlenen kızların kocalarına uygulanmıştır. Ayrıca aynı isimlerdeki birkaç veziri seçmek için de bu ünvan kullanılmıştır.
DAYE
: "Süt Anne"
DEFTERDAR
: "Hazineci"
DELİ
: I. Mustafa ve İbrahim'e verilmiştir.
DİVİTDAR
"Yazma kutusunu taşıyan"
DOĞANCI
: "Doğan yakalayıcısı"
DÜZME(CE)
: "Sahte". Kendi adına çıkan isyan döneminde ve aslı konusundaki şüpheye ifade etmek üzere Mustafa'ya verilmiş ünvandır.
EBU'L FETH
: "Fethin babası". II. Mehmed'e verilmiştir.
EFENDİ
: I. Abdülmecid döneminden itibaren padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca tarikat üyeleri arasında da bir dereceyi gösteren tabirdir.
EĞRİ
: "Eğri-büğrü". Topal olan Cihangir'e verilmiştir.
EĞRİ FATİHİ
: III. Mehmed'e verilmiştir.
EMİR
: "İdareci", "Şehzade". Yarı bağımsız idareciler için kullanılmıştır. Ayrıca Selçıklulara bağımlı olduğu süre zarfında I. Osman için kullanılmıştır. 1402-1413 arasındaki Fetret Devri esnasında I. Bayezid'in oğullarından birinin açık şekilde üstün idareci olmadığını göstermek için yeniden kullanılmıştır.
EMİRÜ'L MÜ'MİNİN
: "Müslümanların İdarecisi". Halifeye verilen isimlerden biri olup I. Selim'in Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahlarına da verilmiştir.
ENİŞTE
: "Kızkardeşin kocası"
FAHREDDİN
: "Dinin öğüncü". I. Osman'a verilmiştir.
FATİH
: İstanbul'u fethinden dolayı II. Mehmed'e verilmiştir.
FATİH-İ BAĞDAT
: "Bağdat'ı fetheden" IV. Murad'a verilmiştir.
FRENK
: Frank. Başlangıçta Fransa'dan gelenler için kullanılmışken oldukça genişletilerek herhangi bir Avrupa ülkesi için de kullanılmıştır.
GAZİ
: Daru'l Harbde savaşan kişilere ve Hristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere verilen ünvandır. Özellikle de O. Osman, Orhan, I. Murad, I. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murad için kullanılmıştır.
GENÇ
: II. Osman'a verilen isimdir.
GÖZDE
: Padişahın cariyeleri için kullanılmıştır.
GÜLEÇ
: "Neşeli"
GÜREŞÇİ
: Güçlü olduğu için I. Mehmed'e verilmiştir. "Güreşçi" mi "Kürüşçü" mü olduğu şeklinde bir şüphe var ise de, doğru şekli "Güreşçi" şeklindeki Padişah için kullanımıdır.
GÜVEY
: "Damad"
GÜZELCE
: "Yakışıklı"
HACE, HACİ
: "Hacı". Hace kadınlar için, Hacı erkekler için kullanılna formudur. Mekke'de Hac görevini tamamlayan kişiye verilen ünvandır.
HADİMU'L HARAMEYNİ'Ş ŞERİFEYN
: "İki mübarek şehir olan Mekke ve Medine'nin koruyucusu". I. Selim'e 1517'de Mekke Şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir ünvandır.
HAFIZ
: "Kouyucu". Genişletilmek suretiyle Kur'an'ı ezbere bilen kişiye denilmiştir.
HAKANİ
: "Emperyal"
HAKANÜ'L BERREYN
VE'L BAHREYN
: "Karaların ve Denizlerin Hakanı". Padişahın gücünün ihtişamını ifade eden ünvanlardan biridir.
HALİFE
: Son Abbasi Halifesinin 1538'de ölümüne kadar halifeliği elinde tuttuğu şeklindeki birtakım düşüncelere rağmen 1517 yılında Halifeliğin I. Selim'e ve onun mirasçılarına geçmesi, İslam'da önemli ölçüde sert tartışmalara neden olmamıştır. Cam. Mod. Hist., 91'de: "Hilafet İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve bütün Müslümanlar tek bir imam tarafından idare edileceklerdir. Ayrıca İmam'da Hz. Peygamber'in kabilesi olan Kureyş'ten olacaktır. 1517 yılında İmamlık, Haşimoğullarından Mehmed Ebu Cafer'in güçsüz ellerindeydi ve halifeliği Kahire Sarayı'nda sembolik olarak devam ettiriyordu. Abbasilerin en son halifesi olarak Sultan Selim lehine halifelikten feragat etti. bu biçimsel geçiş, Kureyş kabilesine mensup olmamakla birlikte Türk sultanlarının Müslümanların idarecisi veya İmamı olmalarının temeli oldu. Halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mekke Şerifi'nin Kabe'nin anahtarlarını Selim'e göndermesi, böylece Selim'in Mukaddes Beldeler'in koruyucusu olmasıyla halifeliğin tanınması onaylanmış oldu" der. S. Lane Po
HAN
: Kırım idarecileri için kullanılmıştır. II. Selim tarafından torunu İbrahim'e verilmiştir.
HANÇERLİ
: "Hançer taşıyan"
HANIM SULTAN
: "Prenses Hanım". Padişahların kadın tarafından kız torunlarına verilen ünvan.
HANTAL
: "Beceriksiz"
HASEKİ SULTAN
: "Gözde Prenses". Erkek evlat doğurmuş olan padişah gözdelerine verilen ünvan. Genellikle ilk dört veya altı anne ile sınırlanmıştır.
HASEKİ KADIN
: "Gözde Kadın". Padişah kızlarının annelerine verilmiştir.
HATUN
: "Hanım". İlk dönemlerde, son dönemlerdeki Valide Sultan yerine padişahın nikahlı eşlerine verilen ünvandır.
HEZARPARE
: "Bin parça". Ölümünden sonra kendisine yapılan suikasde işaret etmek için Ahmed'e verilen ünvandır.
HÜMAYUN
: "Padişaha ait". -Devlet kuşu, saadet anlamına gelen- "Hümay"dan alınmıştır.
HÜNKAR
: "Hükümdar" I. Murad ve II. Mehmed'e verilen ünvan.
HÜDAVENDİGAR
"Hükümdar", "Bey". I. Murad'a verilmiş ve daha sonra da Bursa Sancağı içinde kullanılmıştır. Yine Orhan ve II. Murad için de kullanılmıştır.
İKBAL
: "Talih". Haremde il rütbe ilerlemesi.
İLHAMİ
: "İlham alan". III. Selim'e verilen ünvandır.
KALAYLIKÖZ
: "Beyaz Fındık"
KANBUR
: I. Mahmud'a verilmiştir.
KANLI
: Politikasını ima için II. Abdülhamid'e verilmiştir.
KANUNUİ
: "Adil". II. Mehmed'e ve özellikle de I. Süleyman'a verilmiştir.
KAPUDAN PAŞA
: "Amiral". Osmanlı donanmasının başındaki kimseye verilmiştir.
KARA
: I. Osman ve birçok kişiye verilmiştir.
KEHLE-İ İKBAL
: "Talih bitti"
KETHÜDA
: "Kahya".
KIZIL
: "Kırmızı"
KOCA
: "Büyük".
KOZHEYCİ
:"Fındık satıcısı"
KÖSE
: "Sakalsız"
KRAL
: Sırp ünvanı.
KUL
: "Köle".
KULOĞLU
: "Köleoğlu"
KÜRÜŞÇÜ
: "Yay gerdiren". Bir sanatta pir kabul edildiği için I. Mehmed'e verilmiştir.
LALA
: "Terbiyeci". Özellikle hem sarayda, hem de tayin edildikleri sancak valiliklerinde genç şehzadeleri yetiştirenlere verilen ünvandır.
Lİ/LI/LU
: "…den,dan…" Yer isimlerine bağlanır. Kişinin doğum yerini işaret için kullanılmıştır.
MAKBUL
: "Gözde"
MAKTUL
: "Öldürülmüş"
MEHD-İ ULYA-YI
SALTANAT
: "Büyük saltanat beşiği". Diğer bir ismi de Valide Sultan'dır.
MEKRİ
: "Kurnaz"
MEST
: "Sarhoş". II. Selim'e verilmiştir.
MEYVEİ
: "Meyve satan"
MIRAHOR
: "Ahırların muhafızı". "Emir-i Ahur"dan gelmedir.
MİRZA
: "Şehzade". İran ünvanıdır.
MUHASSIL
: "Vergi tahsildarı"
MUHSİN
: "Bağışlayıcı"
MUHTEŞEM
: Avrupalılar tarafından I. Süleyman'a verilen ünvandır. Türkler kullanmazlar.
MUID
: "Okulda düzeni sağlayan"
MUSAHİP
: "(Padişah'a hususi işlerinde) Yardım eden" ve daha geniş ifadesiyle "Gözde".
MÜVERRİH
: "Tarihçi"
NEBİL / NEBİLE
: "Prens/Prenses". Mısır ünvanıdır.
NAİB
: "Vekil".
NAKKAŞ
: "Dekoratör"
NAMZET
: "Aday". Henüz tam olarak evlenmemiş, nişanlı olan padişah kızlarına verilen ünvandır.
NİŞANCI
: "Saltanat mührünün muhafızı".
NİŞANCI OĞLU
: "Saltanat mührü muhafızının oğlu".
OĞUZ
: "Temiz" veya "Genç erkek"
OSMANCIK
: "Küçük Osman". I. Osman için kullanılmıştır.
PADİŞAH
: "Hükümdar". İran kaynaklı bir ünvandır. Sultanların çok fazla arzu ettikleri en yüksek makamdır. Herhangi bir kimse tarafından sultanla eş anlamlı olarak da kullanılabilir. Son döenmlerde Fransız Kralları için de kullanılmıştır.
PALABIYIK
: "Kavisli uzun bıyıklı".
PARE
: ""Parça". "Hezarpare" ve "Şekerpare"de olduğı gibi.
PEHLİVAN
: "Şampiyon", "Güreşçi". I. Mehmed'e verilmiştir.
REİSÜ'L-KÜTTAB
: "Katiplerin Reisi".
RUM
: "Rumeli". Temelde Roma ve Roma İmparatorluğu içinde kalan yerleri ifade eder. Böylece Anadolu Selçukluları, İran Selçıklularımdam ayrılmışlardır. Ayrıca "Rum Beylerbeyi" altında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa eyaletlerini de temsil eder.
SAHİB-KIRAN
: "Her zaman başarılı Hükümdar". I. Süleyman ve IV. Murad'a verilen ünvandır.
SAİBÜ'L-AŞERETİ'L - KAMİLET
: "On numarayı tamamlayan". Onuncu sultan olduğu için I. Süleyman'a verilmiştir.
SANCAK
: "Büyük Bayrak". "Eyalet".
SANCAK BEYİ
: "Eyalet İdarecisi".
SARHOŞ
: II. Selim'e verilmiştir.
SARI
: "Sarı", "Soluk". II. Selim'e verilmiştir.
SARIKÇI
: "Sarık yapan"
SEDEF-İ DÜRR-İ HİLAFET
: "Hilafet incisinin sedefi". Bir diğer ünvanı da "Valide Sultan"dır.
SEMEN/SEMİZ
: "Şişman"
SERASKER
: "Ordu komutanı".
SEYYİD
: "Peygamber soyundan gelen"
SİLAHDAR
: "Silahları muhafaza eden memur". Sultanın hususi görevlilerinden biri.
SİPAHİ
: "Atlı asker"
SIĞIR
: II. Selim'e verilmiştir.
SOFU
: II. Bayezid'e verilen ünvandır.
SULTAN
: "Prens". En az üç farklı kullanımı vardır. En geçerlisi, 'devletin başı" olarak kullanımıdır. "Sultan Han Murad"da olduğu gibi "Han" ile birlikte "Şehzade"lik ifadesi anlamında da kullanılmıştır. Bu şekli genellikle padişah oğulları içindir ve özellikle de II. Mehmed döneminden sonradır. bununla beraber eğer isimden sonra kullnaılmışsa o ismin "Prenses" olduğunu ifade eder: Fatma Sultan'da olduğu gibi. Yine "Haseki" ve "Valide" kelimleri ile de birleştirilerek kullanılmıştır.
SULTANÜ'L-GUZAT
: "Gaziler sultanı". İlk dönem ünvanıdır. I. Murad ve diğerlerine verilmiştir.
SULTANZADE
: "Prenses oğlu". Padişah kızlarının oğullarına veya erkek torunlarına verilen ünvandır.
ŞAH-I ALEM-PENAH
: "İmparator", "Dünyanın barınağı". Padişahın üstünlük ünvanlarından biridir. İran menşe'lidir.
ŞAHİN
Sokullu Mehmed Paşa'ya verilmiştir.
ŞAHZADE/ŞEHZADE
: "Padişahın oğlu". I. Mehmed ile başlayarak padişahların oğullarına verilmiştir.
ŞEHİD
: Savaşta dini uğruna ölen kişi. I. Murad ve II. Osman'a verilmiştir.
ŞEHRİ
: "Şehirli"
ŞEYH
: Edebali'ye verilmiştir.
ŞEYHÜLİSLAM
: "Müfti". Halifenin altında olup İslam'ın başkanıdır.
ŞÜCAEDDİN
: "Dinin kahramanı". Orhan'a verilen ünvandır.
TAVAŞİ
: "Hadım"
TAVİL
: "Uzun". Sokullu Mehmed Paşa'ya verilmiştir.
TEKFUR
: "Kral". Ermenice "Tagavor"dan alınmıştır.
TIRNAKÇI
: "Dolandırıcı"
TİRYAKİ
: Genellikle uyuşturucu veya sigara tiryakiliği için kullanılır.
UĞURLU
: "Şanslı"
VALİDE
: "Anne".
VALİDE SULTAN
: "Prenses Anne". Saltanatları döneminde padişahların annelerine verilen ünvandır. XVI. yüzyılda girmiştir.
VELİ
: II. Bayezid'e verilen ünvandır.
VELİAHT
: "Tahta geçecek şehzade". Tahta geçecek kişi için son dönemde kullanılmıştır. Ancak 1876 Anayasası tahta çıkacak şehzadenin "en yaşlı erkek evlat" olmasını belirleyinceye ve diğer şehzadeleri reddedinceye uygulanamamıştır. Hatta VI. Mehmed'e "Veliahd-ı Sani" (Tahtın ikinci varisi) ünvanı verilmişti. Benzer bir makam, Kırım Hanlarından Nureddin'e de verilmiştir.
VEZİR
: "Bakan". "Ağır sorumluluk yüklenen".
VEZİR-İ AZAM
: "Başbakan", "Baş vezir". Bir diğer formu da "Sadr-ı Azam"dır.
VOYNUK
: "Bulgar savaşçısı"
VOYVODA
: "İdareci". Moldavya ve Lehistan prensliklerinden birinin yöneticisine verilen ünvandır.
YAĞLIKÇI
: "Yağlık satan"
YAVUZ
: "Yiğit". I. Selim'e verilmiştir
 

Son düzenleme:
#2
Sultanlar
Tahta Geçme Yaşı
Saltanat Süresi
Saltanatının Sonundaki Yaşı
Ölüm Yaşı
I. Osman
23
43
66
66
Orhan Gazi
36
36
72
72
I. Murad
34
29.2
63
63
I. Bayezid
29
13.1
42
43
I. Mehmed
24
7.11
32
32
II. Murad
17;42
23.7;4.4
40;47
49
II. Mehmed
12.8;18.11
1.10;30.3
14.6:49.1
49.1
II. Bayezid
33.3
31
64.3
64.4
I. Selim
42
8.5
50
50
I. Süleyman
25.11
46
71.10
71.10
II. Selim
42.3
8.3
50.7
50.7
III. Murad
28.5
20.1
48.6
48.6
III. Mehmed
28.8
8.11
37.7
37.7
I. Ahmed
13.8
13.11
27.7
27.7
I. Mustafa
25:30
-.3;1.4
25.3;31
46
II. Osman
13.4
4.3
17.7
17.7
IV. Murad
14
16.5
30.5
30.5
İbrahim
24.3
8.6
32.9
32.9
IV. Mehmed
6.7
39.3
45.10
51
II. Süleyman
45.7
3.7
49.2
49.2
II. Ahmed
48.4
3.7
51.11
51.11
II. Mustafa
30.8
8.7
39.3
39.7
III. Ahmed
29.8
27.1
56.9
62.5
I. Mahmud
34.2
24.2
58.4
58.4
III. Osman
55.11
2.11
58.10
58.10
III. Mustafa
40.9
16.3
57
57
I. Abdülhamid
48.10
15.3
64.1
64.1
III. Selim
27.4
18.2
45.5
46.7
IV. Mustafa
27.9
1.2
28.11
29.2
II. Mahmud
23
30.11
53.11
53.11
I. Abdülmecid
16.2
22
38.2
38.2
Abdülaziz
31.4
14.11
46.4
46.4
V. Murad
35.8
-.3
35.11
63.11
II. Abdülhamid
33.11
32.8
66.7
75.5
V. Mehmed
64.6
9.2
73.8
73.8
VI. Mehmed
57.5
4.4
61.9
65.3
II. Abdülmecid
54.5
1.3
55.8
76.2
ORTALAMA
31.9
17.3
50.5
51.4
 

Son düzenleme:
#3

Sultan
Ölüm Tarihi ve Yeri
Ölüm Sebebi


I. Osman
1324-Söğüt
Felç/Nikris

Orhan
4.1360-?
Depresyon/Nikris

I. Murad
6.1389-Kosova
Suikast

I. Bayezid
10.03.1403-Akşehir
İntihar (Zehir)

I. Mehmed
26.5.1421-Edirne
Dizanteri/Zehir?

II. Murad
3.2.1451-Edirne
Felç (İçki)

II. Mehmed
3.5.1481-Maltepe
Nikris/Zehir?

II. Bayezid
26.5.1512-Dimetoka
Depresyon/İntihar/Suikast?

I. Selim
22.9.1520-Çorlu
Kanser

I. Süleyman
7.9.1566-Sigetvar
Felç

II. Selim
15.12.1574-İstanbul
Çarpma/Alkol

III. Murad
16.1.1595-İstanbul
Felç/Taş

III. Mehmed
22.12.1603-İstanbul
Depresyon/Felç

I. Ahmed
22.11.1617-İstanbul
Tifüs

I. Mustafa
20.1.1639-;stanbul
Zihinsel Hastalık

II. Osman
20.5.1622-İstanbul
İdam

IV. Murad
9.2.1640-İstanbul
Siroz

İbrahim
18.8.1648-İstanbul
İdam

IV. Mehmed
6.1.1693-Edirne
Nikris/Depresyon/Zehir?

II. Süleyman
22.6.1691-Edirne
Zayıflık

II. Ahmed
6.2.1695-Edirne
Zayıflık,Depresyon/Felç

II. Mustafa
29.12.1703-İstanbul
Zayıflık

III. Ahmed
1.7.1736-İstanbul
Genel/Zehir?

I. Mahmud
14.12.1754-İstanbul
Felç

III. Osman
30.10.1757-İstanbul
Felç

III. Mustafa
21.1.1774-İstanbul
Kalp Yetmezliği

I. Abdülhamid
7.4.1789-İstanbul
Felç

III. Selim
28.7.1808-İstanbul
İdam

IV. Mustafa
16.11.1808-İstanbul
İdam

II. Mahmud
1.7.1839-İstanbul
Siroz

I. Abdülmecid
25.6.1861-İstanbul
Tüberküloz

Abdülaziz
4.6.1876-İstanbul
İntihar

V. Murad
29.8.1904-İstanbul
Diyabet

II. Abdülhamid
10.02.1918-İstanbul
Kalp Yetmezliği

V. Mehmed
2.7.1918-İstanbul
Kalp Yetmezliği

VI. Mehmed
15.5.1926-San Remo
Kalp Yetmezliği

II. Abdülmecid
8.1944-Paris
Kalp Yetmezliği
 
#4
Aileler
İkizler
Doğum Tarihleri

II. Ahmed
Rabia
İbrahim
Selim

7.10.1692

II. Mustafa
Hafise
Abdülmecid
Abdülmelik

3.3.1703

III. Ahmed
Ahmed (B)
Murad (B)

11.2.1708

III. Ahmed
Ümmügülsüm
Zeyneb (A)

12.12.1709

III. Ahmed
Selim (B)
Saliha

21.3.1715

II. Mahmud
Mahmud
Mehmed (B)

18.2.1822

I. Abdülmecid
Gülcemal
Hadice
Refia

8.1.1842

I. Abdülmecid
Mehmed Nizameddin Mehmed Vamık

19.4.1850

II. Abdülhamid
Behice
Ahmed Nureddin
Mehmed Bedreddin

22.6.1901

Mehmed Seyfeddin
Nervaliter
Ahmed Tevhid
Fatma Gevheri
2.12.1904
 
#5
Sultan
Doğum Yeri


I. Osman
Söğüt (?)

Orhan
?

I. Murad
Bursa (?)

I. Bayezid
Edirne (?)

I. Mehmed
Edirne (?)

II. Murad
Amasya

II. Mehmed
Edirne

II. Bayezid
Dimetoka

I. Selim
Amasya

I. Süleyman
Trabzon

II. Selim
İstanbul

III. Murad
Manisa

III. Mehmed
Manisa

I. Ahmed
Manisa

I. Mustafa
Manisa

II. Osman
İstanbul

IV. Murad
İstanbul

İbrahim
İstanbul

IV. Mehmed
İstanbul

II. Süleyman
İstanbul

II. Ahmed
İstanbul

II. Mustafa
Edirne

III. Ahmed
Hacıoğlu Pazarı

I. Mahmud
İstanbul

III. Osman
İstanbul

III. Mustafa
İstanbul

I. Abdülhamid
İstanbul

III. Selim
İstanbul

IV. Mustafa
İstanbul

II. Mahmud
İstanbul

I. Abdülmecid
İstanbul

Abdülaziz
İstanbul

V. Murad
İstanbul

II. Abdülhamid
İstanbul

V. Mehmed
İstanbul

VI. Mehmed
İstanbul

II. Abdülmecid
İstanbul

 
#6
Sultan
Doğum Tarihi


I. Osman
1258

Orhan
1288

I. Murad
1326

I. Bayezid
1360

I. Mehmed
1389

II. Murad
1404

II. Mehmed
30.3.1432

II. Bayezid
1.1448

I. Selim
1470

I. Süleyman
6.11.1494

II. Selim
28.5.1524

III. Murad
4.7.1546

III. Mehmed
26.5.1566

I. Ahmed
18.4.1590

I. Mustafa
1592

II. Osman
3.11.1604

IV. Murad
29.8.1609

İbrahim
4.11.1615

IV. Mehmed
2.1.1642

II. Süleyman
15.4.1642

II. Ahmed
25.2.1643

II. Mustafa
5.6.1664

III. Ahmed
31.12.1673

I. Mahmud
2.8.1696

III. Osman
2.1.1699

III. Mustafa
28.1.1717

I. Abdülhamid
20.3.1725

III. Selim
24.12.1761

IV. Mustafa
8.9.1779

II. Mahmud
20.7.1785

I. Abdülmecid
23.4.1823

Abdülaziz
9.2.1830

V. Murad
21.9.1840

II. Abdülhamid
22.9.1842

V. Mehmed
3.11.1844

VI. Mehmed
2.2.1861

II. Abdülmecid
29.5.1868
 
#7
Tahttan İndirilmeler


Sultan
Tarih
Açıklama


I. Bayezid
28.7.1402
Söğüt (?)Timur tarafından; savaşla; sekiz ay yaşadı.

II. Mehmed
9.1446
Vezir ve yeniçeriler tarafından ; Yetersizlik; beş yıl sonra tekrar geçti.

II. Bayezid
24.4.1512
I. Selim ve yeniçeriler tarafından; Yetersizlik; bir ay yaşadı.

II. Mustafa
26.2.1618
Vezirler tarafından; Delilik; Dört yıl sonra tekrar tahta geçti.

II. Mustafa
10.9.1623
Vezirler tarafından; Delilik; Onaltı yıl yaşadı.

II. Osman
19.5.1622
Yeniçeriler tarafından; yeniçerilere karşı tavır aldığı için; Birgün sonra suikastle öldürüldü.

İbrahim
8.8.1648
Saray entrikası ve hastalık; Lükse düşkünlük ve askeri başarısızlık; yirmi gün sonra suikastle öldürüldü.

IV. Mehmed
8.11.1687
Vezirler tarafından; askeri başarısızlık; beş yıl yaşadı.

II. Mustafa
23.8.1703
Vezirler tarafından; askeri başarısızlık ve Feyzullah skandalı; dört ay yaşadı.

III. Ahmed
1.10.1730
Patrona Halil ve Ordu tarafından; askeri zayıflık ve lükse düşkünlük; altı yıl yaşadı.

III. Selim
29.5.1807
Yeniçeriler tarafından; Batılı düşünceleri ve yeniçerilere tavrı yüzünden; ondört ay sonra suikastle öldürüldü.

IV. Mustafa
28.7.1808
Alemdar Mustafa Paşa tarafından; İntikam için, dört ay sonra suikastle öldürüldü.

Abdülaziz
30.5.1876
Vezirler tarafından, lükse düşkünlük ve iktisadi başarısızlık; beş gün sonra intihar etti.

V. Murad
31.8.1876
Vezirler tarafından; zihinsel hastalık; yirmisekiz yıl yaşadı.

II. Abdülhamid
27.04.1909
Jön Türkler tarafından istibdat gerekçesiyle; dokuz yıl yaşadı.

VI. Mehmed
1.11.1922
Türk Milliyetçileri tarafından, işgal kuvvetlerine karşı tepki ve entrikalar dolayısıyla; üç yıl yaşadı.

(II) Abdülmecid yalnız Halife
3.3.1924
Türk Milliyetçileri tarafından; tepki neticesinde; yirmi yıl yaşadı


 
#8
Tahttan çekilmeler

Sultan
Tarih
Açıklama


Ertuğrul
?
Osman'a, geleneksel

I. Osman
y. 1320
Orhan'a, ölmeden beş yıl önce

Orhan
y. 1355
Süleyman Paşa'ya muhtemelen ölmeden beş yıl önce bıraktığı tahtı, sonradan bir sene daha elinde tutar.

II. Murad
12.1444
II. Mehmed'e terkedip iki yıl sonra beş yıllığına tahta yeniden geçti

II. Bayezid
1511
Ahmed'e, pek etkili olmadı.

VI. Mehmed
17.11.1922
Saltanat kaldırıldıktan sonra ülkeyi terketti. Hilafet II. Abdülmecid'e geçti.

 
#9
Fetret Süreleri
Sultan
Tahttan İndirilme Tarihi
Tahta Geçme Yeri ve Tarihi
Fetret Süresi


I. Osman
1281
1281 ; Söğüt (?)
Yok

Orhan
1324
1324 ; Yenişehir
Yok

I. Murad
4.1360
4.1360 ; Bursa (?)
?

I. Bayezid
6.1389
6.1389 ; Kosova
Yok

I. Mehmed
28.7.1402
5.7.1413 ; Edirne
11 yıl

II. Murad
26.5.1421 (S)2
5.7.1421 ; Bursa
40 gün

II. Murad
9.1446
9.1446 ; Edirne
Yok

II. Mehmed
12.1444
12.1444 ; Edirne
Yok

II. Mehmed
3.2.1451 (S)
18.2.1451 ; Edirne
15 gün

II. Bayezid
3.5.1481 (S)
4.5.1481 ; İstanbul
1 gün

II. Bayezid
3.5.1481 (S)
21.5.1481 ; İstanbul
18 gün

I. Selim
24.4.1512
24.4.1512 ; İstanbul
Yok

I. Süleyman
22.9.1520 (S)
30.9.1520 ; İstanbul
8 gün

II. Selim
7.9.1566 (S)
30.9.1566 ; İstanbul
23 gün

II. Selim
7.9.1566 (S)
25.10.1566 ; Belgrad
48 gün

III. Murad
15.12.1574 (S)
21.12.1574 ; İstanbul
6 gün

III. Mehmed
16.1.1595 (S)
27.1.1595 ; İstanbul
11 gün

I. Ahmed
21.12.1603
21.12.1603 ; İstanbul
Yok

 
#10
Şehzadelerin Vekilleri
Şehzade
Yer ve Tarih
Kim İçin

I. Osman
-1281
Ertuğrul
Orhan
y. 1320
I. Osman
Süleyman
y. 1355
Orhan
Savcı
1385 - Bursa
I. Murad
II. Mehmed
6-11.1444 - Edirne
II. Murad
Cem
3.1473 - İstanbul
II. Mehmed
Korkud
20.5.1481- İstanbul
II. Bayezid
Oğuzhan
26.5.1481 - Bursa
Cem
I. Süleyman
3.1514 - Edirne
6.1516 - Edirne
I. Selim
I. Selim
1548 - İstanbul
I. Süleyman
Bayezid
1553 - Edirne
I. Süleyman
 
#11
Askeri Komutanlıkları
Şehzade
Savaş veya Sefer
Tarih

Bay - Hoca
Ermeni Beli
1284/5 (öldü)
Sarubatı - Savcı
Domaniç
1286/8 (öldü)
Aydoğdu
Koyunhisar
1301/2 (öldü)
Pazarlu
Pelekanon
1329
Süleyman
Ankara
Rumeli
1354
1354-5
I. Murad
Rumeli
1359
I. Bayezid
Konya
Kosova
1386
1389
Yakub
Konya
Kosova
1386
1389
Süleyman
Bulgaristan
Sivas
Ankara
1393
1398
1402
I. Mehmed
Amasya
Ankara
1393
1402
İsa
Ankara
1402

Musa
Ankara
1402

Mustafa
Ankara
1402

II. Mehmed
Kosova (2.)
Arnavutluk Seferi
1448
1450

Mustafa
Kıreli
Otluk Beli
Kilikya
1472
1473
1474 (öldü)

II. Bayezid
Otluk Beli
1473

Ahmed
Mora
Kilikya
1500
1501

Mehmed
Kilikya
1501

II. Selim
Tuna Nehri
Buda
Nahcivan
Bayezid'i takip
1537
1541
1553
1559

Bayezid
Buda
1541

Cihangir
Nahcivan
1553

Mehmed
Tuna Seferi
1537

 
#12
Şehzade Vaililikleri

Şehzade
Valiliği ve Muhtemel Tarihleri


I. Osman
Karacahisar

Gündüz Alp
Eskişehir (1301)

Orhan
Sultanönü

Alaeddin Ali
Bilecik

I. Murad
İzmit (1329); Sultanönü (1330); Bursa; Gelibolu (1359)

Halil
İzmit (?)

İbrahim
Eskişehir

Süleyman
Bolu; İzmit (1330); Balıkesir (1336); Bursa; Gelibolu (1356)

Melik-i Nasır
Ankara (1365)

I. Bayezid
Kütahya (1381-9)

Savcı
Bursa (1382-5)

Yakub
Balıkesir

I.Mehmed
Amasya (1303-1403); Bursa (1403-13)

Ertuğrul
Manisa; Balıkesir

İsa
Antalya (1390); Balıkesir (1402); Bursa (1403)

Musa
Kütahya; Bursa (1403-4); Edirne (1411-13)

Mustafa
Antalya

Süleyman
Sivas (1398); Manisa (1400); Edirne (1402-11)

II. Murad
Amasya (1417-21); Manisa (1444-6)

Ahmed
Amasya (1413)

Kasım
Amasya (-1406)

Mahmud
Amasya (1415)

Mustafa
Isparta (1420)

II. Mehmed
Amasya (1437-9); Manisa (1439-44, 1446-51)

Ahmed (A)
Amasya (y.1434-7)

Alaeddin Ali
Manisa (1437-9); Amasya (1439-43)

II. Bayezid
Amasya (1457-81)

Cem
Kastamonu (1468-74); Konya (1474-81)

Mustafa
Manisa (1457); Konya (1466-74)

I. Selim
Trabzon (1494); Semendire (1511)

Abdullah
Manisa (-1481); Konya (1481-3)

Ahmed
Amasya (1482-1513)

Alemşah
Menteşe (y. 1481); Manisa (1507-10)

Korkud
Manisa (1491-1502); Antalya (1502-9,1510-11); Manisa (1511-12)

Mahmud
Kastamonu (-1504); Manisa (1504-7)

Mehmed
Manisa (1504); Kefe (1505-7)

Şehinşah
Manisa (1481-3); Konya (1483-1511)

Osman
Çankırı

Mehmed
Balıkesir (1501); Konya (1511-12)

I. Süleyman
Bolu (1509); Kefe (1510-12); Manisa (1512-20)

I. Selim
Manisa (1543-58); Konya (1558-9); Kütahya (1559-66)

Bayezid
Konya (1546); Kütahya (-1558); Amasya (1558-9)

Cihangir
Haleb

Mehmed
Manisa (1542-3)

Mustafa
Manisa (1533-41); Amasya (1541-53)

Osman
Çorum (1558-9)

III. Murad
Akşehir (1558-61); Manisa (1561-74)

III. Mehmed
Manisa (1583-95)

 
#13
Şair Sultanlar
II. Murad
Muradi


Fatih Sultan Mehmed
Avni

II. Bayezid
Adli

Şehzade Korkut
Harimi

Cem Sultan


Yavuz Sultan Selim


Kanuni Sultan Süleyman
Muhibbi

II. Selim


Sultan Mehmed


Şehzade Mustafa


Şehzade Cihangir


Şehzade Bayezid


Sultan III. Murad


Sultan III. Mehmed
Adni

I. Ahmed
Bahti

II. Osman
Farisi

IV. Murad
Muradi

IV. Mehmed


II. Ahmed


II. Mustafa
İkbali

III. Ahmed
Necib

III. Mustafa
Cihangir

III. Selim
İlhami

II. Mahmud
Adli

Mehmed Reşat

 
#14
Sporcu Padişahlar
Spor Dalı
Padişahlar


Güreş
Murad Hüdavendigar, Çelebi Mehmed, IV. Murad, Sultan Abdülaziz

Avcılık
I. Murad, Yıldırım Bayezid, II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, IV. Mehmed

Balık Tutmak
Kanuni Sultan Süleyman

Ok Atıcılığı
II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, IV. Murad, III. Ahmed, II. Mahmud

Binicilik (Cündilik)
III. Murad, II. Osman, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz

Cirid
I. Ahmed, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Selim, II. Mahmud

Tüfenk Atıcılığı
IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Abdülhamid, III. Selim, II. Mahmud, II. Abdülhamid

Gürz Kaldırma
Orhan Gazi, I. Ahmed, IV. Murad

Labud ve Hışt Atma
IV. Murad

Mızrak
II. Mahmud

Tomak
IV. Murad, I. İbrahim, IV. Mehmed

 
#15
Padişahların Vezirleri
Padişahlar
Sadrazamlar


I. Osman
Orhan Gazi
Alaüddin Paşa (İlk sadrazam)
Gündüz Alp (İnönü Beyi)
Hasan Alp (Yarhisar Beyi)
Turgut Alp (İnegöl Beyi)
Konur Alp
Abdurrahman Gazi
Samsa Çavuş
Köse Mihal Gazi
Yutulmuş Birader
Ak Temür (Osman Gazi'nin torunudur)
Karamürsel
Akçakoca
Saltuk Alp
Taz Ali
Akbaş
Mahmut Alp
Karaoğlan
Kara Tekin
Candarlı Mevlana Kara Halil
Aydoğdu

Orhan
Alaüddin Paşa
Süleyman Paşa
Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa
Hacı Paşa
Sinanüddin Yusuf Paşa

I. Murad
Sinanüddin Yusuf Paşa
Çandarlı Kara Halil Hayreddin
Çandarlı Ali Paşa

I. Bayezid
Çandarlı Ali Paşa

I. Mehmed
Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Amasyalı Bayezid Paşa

II. Murad
Amasyalı Bayezid Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
Çandarlı Halil Paşa

II. Mehmed
Çandarlı Halil Paşa
Mahmud Paşa
Rum Mehmed Paşa
İshak Paşa
Gedik Ahmed Paşa
Karamani Mehmed Paşa

II. Bayezid
İshak Paşa
Davud Paşa
Hersek-zade Ahmed Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Mesih Paşa
Hadım Ali Paşa
Koca Mustafa Paşa

I. Selim
Koca Mustafa Paşa
Hersekzade Ahmed Paşa
Dukakinoğlu Ahmed Paşa
Hadım Sinan Paşa
Yunus Paşa
Piri Mehmed Paşa

I. Süleyman
Piri Mehmed Paşa
İbrahim Paşa
Ayas Mehmed Paşa
Lütfi Paşa
Hadım Süleyman Paşa
Rüstem Paşa
Kara Ahmed Paşa
Semiz Ali Paşa
Sokullu Mehmed Paşa

II. Selim
Sokullu Mehmed Paşa
Semiz Ahmed Paşa
Lala Mustafa Paşa
Koca Sinan Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Özdemiroğlu Osman Paşa
Mesih Paşa
Ferhad Paşa

III. Murad
Sokullu Mehmed Paşa
Semiz Ahmed Paşa
Koca Sinan Paşa
Kanijeli siyavuş Paşa
Özdemiroğlu Osman Paşa
Mesih Paşa
Ferhad Paşa

III. Mehmed
Ferhad Paşa
Koca Sinan Paşa
Lala Mehmed Paşa
Damad İbrahim Paşa
Cığala-zade Sinan Paşa
Hasan Paşa
Cerrah Mehmed Paşa
Yemişçi Hasan Paşa

I. Ahmed
Malkoç Ali Paşa
Lala Mehmed Paşa
Derviş Mehmed Paşa
Kuyucu Murad Paşa
Nasuh Paşa
Öküz Mehmed Paşa
Halil Paşa

II. Osman
Halil Paşa
Kara Mehmed Paşa
Güzelce Ali Paşa
Ohrili Hüseyin Paşa
Dilaver Paşa

IV. Murad
Kemankeş Kara Ali Paşa
Çerkes Hasan Paşa
Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa
Halil Paşa
Hüsrev Paşa
Topal Recep Paşa
Tabanı Yassı Mehmed Paşa
Bayram Paşa
Tayyar Mehmed Paşa
Kemankeş Kara Mustafa Paşa

İbrahim
Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmed Paşa
Salih Paşa
Kara Musa Paşa
Hezarpare Ahmed Paşa
Mehmed Paşa

IV. Mehmed
Sofu Mehmed Paşa
Kara Murad Paşa
Melek Ahmed Paşa
Siyavuş Paşa
Gürcü Mehmed Paşa
Tarhuncu Ahmed Paşa
Derviş Mehmed Paşa
İpşir Mustafa Paşa
Süleyman Paşa
Deli Hüseyin Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa
Boynueğri Mehmed Paşa
Köprülü Mehmed Paşa
Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Kara İbrahim Paşa
Sarı Süleyman Paşa
Siyavuş Paşa

II. Süleyman
Siyavuş Paşa
Nişancı Mehmed Paşa
Bekri Mustafa Paşa
Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa

II. Ahmed
Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa
Arabacı Ali Paşa
Çalık Ali Paşa
Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa
Sürmeli Ali Paşa

II. Mustafa
Sürmeli Ali Paşa
Elmas Mehmed Paşa
Amcazade Hüseyin Paşa
Daltaban Mustafa Paşa
Rami Mehmed Paşa

III. Ahmed
Kavanoz Nişancı Ali Paşa
Enişte Hasan Paşa
Kalaylıkoz Ahmede Paşa
Baltacı Mehmed Paşa
Çorlulu Ali Paşa
Köprülü-zade Damad Numan Paşa
Baltacı Mehmed Paşa
Ağa Yusuf Paşa
Silahdar Süleyman Paşa
Hacı Halil Paşa
Nişancı Mehmed Paşa

I. Mahmud
Damad Mehmed Paşa
Kabakulak İbrahim Paşa
Topal Osman Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Gürcü İsmail Paşa
Seyyid Mehmed Paşa
Muhsin-zade Abdullah Paşa
Yeğen Mehmed Paşa
Hacı İvaz Mehmed Paşa
Nişancı Hacı Ahmed Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Seyyid Hasan Paşa
Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa
Mehmed Emin Paşa
Bahir Mustafa Paşa

III. Osman
Bahir Mustafa Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Başdefterdar Naili Abdullah Paşa
Bıyıklı Ali Paşa
Mehmed Said Paşa
Bahir Mustafa Paşa
Koca Ragıp Mehmed Paşa

III. Mustafa
Koca Ragıp Mehmed Paşa
Hamza Hamid Paşa
Bahir Mustafa Paşa
Muhsin-zade Mehmed Paşa
Hamza Mahir Paşa
Hacı Mehmed Emin Paşa
Moldovancı Ali Paşa
İvaz-zade Halil Paşa
Silahdar Mehmed Paşa
Muhsin-zade Mehmed Paşa

I. Abdülhamid
Muhsin-zade Mehmed Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Derviş Mehmed Paşa
Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Kalafat Mehmed Paşa
Seyyid Mehmed Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Hacı Yeğen Mehmet Paşa
Halil Hamid Paşa
Şahin Ali Paşa
Koca Yusuf Paşa

III. Selim
Koca Yusuf Paşa
Meyyit Hasan Paşa
Gazi Hasan Paşa
Çelebizade Şerif Hasan Paşa
Koca Yusuf Paşa
Damat Melek Mehmed Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Yusuf Ziyaüddin Paşa
Hafız İsmail Paşa
İbrahim Hilmi Paşa

IV. Mustafa
İbrahim Hilmi Paşa
Çelebi Mustafa Paşa

II. Mahmud
Alemdar Mustafa Paşa
Memiş Paşa
Yusuf Ziyaüddin Paşa
Laz Ahmed Paşa
Hurşid Ahmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Derviş Mehmed Paşa
Seyyid Ali Paşa
Benderli Ali Paşa
Hacı Salih Paşa
Hamdullah Paşa
Ali Paşa
Mehmed Said Galip Paşa
Benderli Selim Sırrı Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Reşid Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa

I. Abdülmecid
Koca Hüsrev Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
İzzet Mehmed Paşa
İbrahim Sarım Paşa
Mustafa Reşid Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Damad Mehmed Ali Paşa
Mustafa Naili Paşa
Mehmed Emin Ali Paşa
Mehmed Ali Paşa
Mehmed Emin Paşa
Mehmed Rüştü Paşa

Abdülaziz
Mehmed Emin Paşa
Ali Paşa
Mehmed Fuad Paşa
Yusuf Kamil Paşa
Mütercim Rüştü Paşa
Mehmed Emin Ali Paşa
Mahmud Nedim Paşa
Mithat Paşa
Ahmed Esad Paşa
Mehmed Rüşdü Paşa
Hüseyin Avni Paşa
Esad Paşa

II. Abdülhamid
Mütercim Rüştü Paşa
Mithat Paşa

V. Mehmed
Hüseyin Hilmi Paşa
Hakkı Paşa
Said Paşa
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
Kamil Paşa
Mahmud Şevket Paşa
Said Halim Paşa
Talat Bey

VI. Mehmed
Talat Paşa
Ahmed İzzet Paşa
Tevfik Paşa
Damat Ferid Paşa
Ali Rıza Paşa
Salih Paşa
Damat Ferid Paşa
Tevfik Paşa

 
#16
Padişahların Eşler
i


Padişahlar
Eşleri (Koyu yazılanlar dışındakiler kesin değildir.)
I. Osman
1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi
2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi
Orhan
1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro
2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi.
3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı.
4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.
I. Murad
1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi
2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı
3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı
4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı
5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı
I. Bayezid
1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi
2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan
3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı
4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı
5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı
I. Mehmed
1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu
2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi
II. Murad
1- Dulkadiroğlu Alime Hatun
2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı
3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur.
4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır.
5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı
II. Mehmed
1- Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi
2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır.
3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır.
4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.
5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.
6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.
7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.
II. Bayezid
1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi
3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi
4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi
5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı
6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi
7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi
8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi
I. Selim
1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi
2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi
I. Süleyman
1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade Mehmed ve II. Selim'in annesi
2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi
4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
II. Selim
1- Nurbanu Sultan; III. Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.
III. Murad
1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi.
2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var.
3- Şah-i Huban Haseki
4- Naz-perver Haseki
III. Mehmed
1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed'in annesi
2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi
3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi
4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi
I. Ahmed
1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi
2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını
3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir.
II. Osman
1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu
IV. Murad
1- Ayşe Haseki Sultan
İbrahim
1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed'in annesidir.
2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
3- Hatice Muazzez Sultan; II. Haseki'dir ve II. Ahmed'in annesidir.
4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı.
5- Ayşe Sultan; 4. Haseki
6- Mah-i Enver Sultan; 5. Haseki
7- Şivekar Sultan; 6. Veya 7. Haseki
IV. Mehmed
1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed'in annesidir.
2- Afife Kadın
3- Gülnar Kadın
4- Kaniye Haseki
5- Siyavuş Haseki
II. Süleyman
1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır
2- Behzat Haseki
3- İvaz Haseki
4- Sülün Haseki
5- Şeh-süvar Haseki
6- Zeyneb Haseki
II. Ahmed
1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı.
II. Mustafa
Kadın Efendileri

1- Ali-cenab; Baş Haseki
2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman'ın annesi
3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud'un annesi
4- Hüma Şah Haseki
5- Afife Haseki
6- Hatice Haseki

İkballeri

7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir.
8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.
9- Fatma Şahin Hatun
III. Ahmed
Kadın Efendileri

1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki
2- Rukıyye İkinci Kadın
3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa'nın annesi
4- Hatice İkinci Kadın
5- Rabi'a Şermi Kadın
6- Zeyneb Kadın
7- Emine Musall Kadın
8- Hanife Kadın
9- Gülşen Kadın
10- Ümmü Gülsüm Kadın
11- Hurrem Kadın
12- Meyli Kadın
13- Fatma Hüma Şah Kadın
14- Nijad Kadın
15- Nazife Kadın

İkballeri

16- Şayeste Sultan
17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir.
18- Hatem Hatun
I. Mahmud
Kadın Efendileri

1- Hace Ali-cenab Baş Kadın
2- Hace Ayşe Kadın
3- Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın
4- Hatice Rami Altıncı Haseki
5- Hatem İkinci Kadın
6- Raziye Kadın

İkballeri

7- Meyyase Hanım; Bai İkbal
8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir.
9- Habbabe Hanım
10- Sırrı Hanım
III. Osman
Kadın Efendileri

1- Leyla Baş Kadın
2- Zevki Üçüncü Kadın
3- Ferhunde Emine Dördüncü Kadın
III. Mustafa
Kadın Efendileri

1- Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi
2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş Kadın Efendi ve III. Selim'in annesi3- Rif'at İkinci Kadın Efendi
4- Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi
5- Fehmi Üçüncü Kadın Efendi
6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi
I. Abdülhamid
Kadın Efendileri

1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi
2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi
3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi
4- Hüma Şah Baş Kadın Efendi
5- Ayşe Baş Kadın Efendi
6- Binnaz İkinci Kadın Efendi
7- Dilpezir Kadın Efendi
8- Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi
9- Misl-i Na-yab Kadın Efendi
10- Mu'teber Kadın Efendi
11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi
12- Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi
13- Mihrban Üçüncü Kadın Efendi

İkballeri

14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal
15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.
III. Selim
Kadın Efendileri
1- Nef-i Zar Baş Kadın Efendi
2- Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi
3- Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi
4- Afitab Üçüncü Kadın Efendi
5- Re'fet Dördüncü Kadın Efendi
6- Nur-i Şems Kadın Efendi
7- Gonca-nigar Kadın Efendi
8- Dem-hoş Kadın Efendi
9- Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi
10- Ayn-ı Safa Kadın Efendi
11- Mahbube Kadın Efendi

İkballer

12- Meryem Hanımefendi
13- Mihriban Hanımefendi
14- Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi
IV. Mustafa
Kadın Efendileri

1- Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi
2- Dil-pezir İkinci Kadın Efendi
3- Seyyare Üçüncü Kadın Efendi
4- Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi
II. Mahmud
Kadın Efendileri

1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid'in annesi
2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; Sultan Abdülaziz'in annesi ve Beşinci Kadın Efendi
3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi
4- Ali-cenab Baş Kadın Efendi
5- Fatma Baş Kadın Efendi
6- Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi
7- Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
8- Nurtab Dördüncü Kadın Efendi
9- Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi
10- Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi
11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi
12- Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi
13- Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi

İkballeri

14- Hüsn-i Melek Hanımefendi; Baş İkbal15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal17- Lebriz-Felek Hanımefendi; Dördüncü İkbal
I. Abdülmecid
Kadın Efendileri

1- Servet-seza Baş Kadın Efendi
2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad'ın annesi ve İkinci Kadın Efendi
3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in annesi
5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi
6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi
7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi
8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi
9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi
10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi
11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi

İkballeri

12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal.
13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir.
14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır.
15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal
16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal
17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal
18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal
19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal

Gözdeler

20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde
21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde
22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde
Abdülaziz
Kadın Efendileri

1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi
2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi
3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi
4- Neş'erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi
5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi
V. Murad
Kadın Efendileri

1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi
2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi
3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi
4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal
6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal
7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal
8- Remiş-Naz Hanımefendi
9- Filiz-ten Hanımefendi

Gözdeler

10- Visal-i Nur Hanım; Gözde
II. Abdulhamid
Kadın Efendileri

1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi
2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi
3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi
4- Bidar İkinci Kadın Efendi
5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi
6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi
7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi
8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal
10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal
11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal
12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal
13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal

Gözdeler

14- Dürdane Hanım; Baş Gözde
15- Calibos Hanım; 2. Gözde
16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde
V. Mehmed Reşat
1- Kam-res Baş Kadın Efendi
2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi
3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi
4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi
5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi
VI. Mehmed
Kadın Efendileri

1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi
2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi
3- İnşirah Kadın Efendi
4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi
5- Ni'met Nev-zad Hanım Efendi
 
#17
Sultan
Anneleri
Aslı
I. Osman
?
Türk?
Orhan
Mal Hatun Türk
I. Murad
Nilüfer Rum
I. Bayezid
Gülçiçek Rum
I. Mehmed
Devletşah Germiyanoğlu
II. Murad
Emine Dulkadirli
II. Mehmed
Hüma ?
II. Bayezid
Gülbahar Türk
I. Selim
Ayşe Dulkadirli
I. Süleyman
Hafise (Hafsa) Türk / Çerkez?
II. Selim
Hurrem Slav?
III. Murad
Nurbanu Venedikli?
III. Mehmed
Safiye ?
I. Ahmed
Handan ?
I. Mustafa
Handan ?
II. Osman
Mahfiruze (Hadice) Rum?
IV. Murad
Kösem Mahpeyker Rum
İbrahim
Kösem Mahpeyker Rum
IV. Mehmed
Turhan Hadice Rus?
II. Süleyman
Saliha Dilaşub ?
II. Ahmed
Hadice Muazzez ?
II. Mustafa
Rabia Gülnuş Giritli
III. Ahmed
Rabia Gülnuş Giritli
I. Mahmud
Saliha ?
III. Osman
Şehsuvar Rus
III. Mustafa
Mihrişah ?
I. Abdülhamid
Rabia Şermi ?
III. Selim
Mihrişah Gürcü
IV. Mustafa
Ayşe Seniyeperver ?
II. Mahmud
Nakşidil ?
I. Abdülmecid
Bezmialem Gürcü
Abdülaziz
Pertevniyal ?
V. Murad
Şevkefza Çerkez
II. Abdülhamid
Tirimüjgan Çerkez
V. Mehmed
Gülcemal ?
VI. Mehmed
Gülüstu Çerkez
II. Abdülmecid
Hayranidil ?
 
#18
Sultan
Anneleri
Aslı
I. Osman
?
Türk?
Orhan
Mal Hatun Türk
I. Murad
Nilüfer Rum
I. Bayezid
Gülçiçek Rum
I. Mehmed
Devletşah Germiyanoğlu
II. Murad
Emine Dulkadirli
II. Mehmed
Hüma ?
II. Bayezid
Gülbahar Türk
I. Selim
Ayşe Dulkadirli
I. Süleyman
Hafise (Hafsa) Türk / Çerkez?
II. Selim
Hurrem Slav?
III. Murad
Nurbanu Venedikli?
III. Mehmed
Safiye ?
I. Ahmed
Handan ?
I. Mustafa
Handan ?
II. Osman
Mahfiruze (Hadice) Rum?
IV. Murad
Kösem Mahpeyker Rum
İbrahim
Kösem Mahpeyker Rum
IV. Mehmed
Turhan Hadice Rus?
II. Süleyman
Saliha Dilaşub ?
II. Ahmed
Hadice Muazzez ?
II. Mustafa
Rabia Gülnuş Giritli
III. Ahmed
Rabia Gülnuş Giritli
I. Mahmud
Saliha ?
III. Osman
Şehsuvar Rus
III. Mustafa
Mihrişah ?
I. Abdülhamid
Rabia Şermi ?
III. Selim
Mihrişah Gürcü
IV. Mustafa
Ayşe Seniyeperver ?
II. Mahmud
Nakşidil ?
I. Abdülmecid
Bezmialem Gürcü
Abdülaziz
Pertevniyal ?
V. Murad
Şevkefza Çerkez
II. Abdülhamid
Tirimüjgan Çerkez
V. Mehmed
Gülcemal ?
VI. Mehmed
Gülüstu Çerkez
II. Abdülmecid
Hayranidil ?
 
#19
Sultan
İlgilendikleri Sanat Dalları
I. Mehmed
Yay ve Kiriş ustası, "Kürüşçü" adıyla anılırdı.
II. Mehmed
Bahçıvan
I. Selim
Kuyumcu
I. Süleyman
Kuyumcu
II. Selim
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilal şeklinde asalar yapardı.
III. Murad
Ok yapardı.
III. Mehmed
Kaşık ustasıdır. Okcuların kullandığı özel yüzükler yapardı.
I. Ahmed
Kaşık ustasıdır. Okcuların kullandığı özel yüzükler yapardı.
IV. Mehmed
Şair. Askeri Marşlar yazardı.
II. Abdülhamid
Kakma ve Süsleme sanatıyla ilgilenmiştir