Present Perfect Tense Örnekleri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
present perfect zaman yapısı - present perfect zaman yapısının kullanım amaçları - geçmiş zaman kullanımı

Bir kitap okumaya başladınız. Kitabı okumaya başladıktan 1 saat sonra arkadaşınız sizi ziyarete geldi ve okuduğunuz kitabı istedi.

Bu durumda verebileceğimiz olası yanıtlar:


"Daha yeni başladım. Bir saattir okuyorum. Bitince veririm."
"Daha 100 sayfa okudum. Bitirince Veririm"
"Henüz bitirmedim. Daha sonra veririm."
"Bitirmedim. Yine de alabilirsin."


Şimdi bu yanıtlar içinde yer alan bazı cümlelere bakalım:


Bir saattir okuyorum.
Daha yüz sayfa okudum.
Henüz bitirmedim.
Bitirmedim.


Dikkat ederseniz yukarıdaki 4 cümlede de eylemlerin başlama noktası "geçmiş zaman dilimidir" ve eylem konuşma noktasına kadar sürmüştür. İşte bu tarz eylemleri, durumları anlatmak için Present Perfect zaman yapısı kullanılmaktadır.


Present Perfect zaman yapısının genel olarak iki tür kullanım amacı vardır


1- Geçmişte başlayıp şu ana kadar süren durumları - eylemleri anlatmak için kullanılır
I have lived here for 5 years ->Burada 5 yıldır yaşıyorum.

2- Henüz bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılmaktadır
Mehmet has just gone out -> Mehmet şimdi dışarı çıktı.


Bu zaman yapısında cümle kuruluşu şöyledir: Özneden sonra have veya has yardımcı fiili kullanılır; ana fiilimizin ise 3. hali (past participle) kullanılır.


Özne + have / has + fiilin 3.hali

So far, I have read 200 pages -> Şu ana kadar 200 sayfa okudum.
Ahmet has picked 50 apples -> Ahmet 50 elma topladı.

I have done my homework - > Ödevimi yaptım

I have just finished my work -> İşimi henüz bitirdim
You have just finished your work -> İşini henüz bitirdin
We have just finished our work -> İşimizi henüz bitirdik
They have just finished their work -> İşlerini henüz bitirdiler

She has just finished her work ->O İşini henüz bitirdi
He has just finished her work ->O İşini henüz bitirdi
Aylin has just finished her work ->Aylin İşini henüz bitirdi


Present Perfect Tense geçmiş ile şu an arasındaki bağlantıyı göstermek için kullanılır. Eylem daha önce başlamıştır ama belirsizdir ve eylemin kendisinden çok sonucu önemlidir.

Present perfect Tense'in kullanılışı:

1. Hal ya da eylem geçmişte başlamıştır ve şu anda devam etmektedir.
Örneğin: I have lived in Afyon since 1995 (= and I still do.)

2. Bir süredir devam eden eylem henüz tamamlanmamıştır.
Örneğin: She has been to the theatre five times this week (= and the month isn't over yet.)

3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan bir eylemi anlatır.
Örneğin: We have visited Cyprus several times.

4.Çok yakın bir geçmişte tamamlanmış bir eylemi anlatır. (just zarfı ile ifade edilir.)
Örneğin: I have just finished my homework.

5. Zamanı önemsiz olan bir eylemi anlatır.
Örneğin: He has read 'Great Gatsby'. (Kitabın okunması yani sonuç önemlidir.)

Önemli Not: when, where, who sorularına ayrıntılı cevaplar vermek istediğimizde , simple past tense kullanırız..
Örneğin: He read 'Great Gatsby' last week.

Örnekler:

1. Geçmişte başlamış ve şu anda devam eden eylemler.
a. They haven't lived here for years.
b. She has worked in the bank for five years.
c. We have had the same car for ten years.
d. Have you played the piano since you were a child?

2. Bir süredir devam eden ve tamamlanmamış eylemler.
a. I have worked hard this week.
b. It has rained a lot this year.
c. We haven't seen her today.

3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan eylemler.
a. They have seen that film four times.
b. It has happened several times already.
c. She has visited them frequently.
d. We have drunk coffee at that cafe many times.

4.Yakın geçmişte tamamlanmış eylemler (+just).
a. Have you just finished work?
b. I have just eaten.
c. We have just watched the program.
d. Has he just arrive?

5. Zamanı belirsiz ya da önemsiz olan eylemler.
a. Someone has eaten my cake!
b. Have you seen 'Life's an Adventure?
c. She's studied Geograpy, Maths and Science.


PRESENT PERFECT + ever, never, already, yet
The adverbs ever and never express the idea of an unidentified time before now
(Ever ve Never Şu andan itibaren daha önce belirsiz bir zamanda olan işleri ifade eder.)

Example:
Have you ever visited Berlin? Yes, I have.
Have you ever visited Paris? No, never.
'Ever' is used
('Ever' aşağıdaki gibi kullanılır.)

a. in questions. (Soru cümlelerinde kullanılır.)
Example :
Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

b.in negative questions (Olumsuz soru cümlelerinde kullanılır.)
Example:
Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

c. and in negative statements using the pattern nothing.......ever , nobody.......ever
(ve 'Nothing .... ever' ile 'Nobody....ever' kalıplarıyla olumsuz ifadelerde kullanılır.)
Example:
Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

d.'Ever' is also used with 'The first time....
(Ever İlk kez yaptığımız işler için de kullanılır.)
Example:
It's the first time (that) I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.
'Never' means at no time before now, and is the same as not ..... ever:
(Never daha önce hiç bir zaman anlamına gelir. Not ....ever ile aynıdır.)

I have never visited Berlin

BE CAREFUL!
You must not use never and not together:
(Dikkat edin. Never ile Not birlikte kullanılamaz.)

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Position: 'Ever' and 'never' are always placed before the main verb (past participle).
(Ever ve Never daima esas fiilden önce kullanılır.)
Already and yet:

Already
Already refers to an action that has happened at an unspecified time before now. It suggests that there is no need for repetition,
(Already daha önce belirsiz bir zamanda olmuş bir eylemi bildirir ve onun tekrar edilmesinin gereksiz olduğunu ifade eder.)
Örnek
a. I've already drunk three coffees this morning . (and you're offering me another one!)
b. Don't write to John, I've already done it.

It is also used in questions:
a. Have you already written to John?
b. Has she finished her homework already?

Position: already can be placed before the main verb (past participle) or at the end of the sentence:
(Already esas fiilden önce ya da cümlenin sonunda kullanılır.)
a. I have already been to Tokyo.
b . I have been to Tokyo already.
Yet
yet is used in negative statements and questions, to mean (not) in the period of time between before now and now, (not) up to and including the present.
(Yet soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Biraz önce olmasını beklediğimiz olayların gerçekleşmediğini ifade eder ya da sorarız.)
a. Have you met Judy yet?
b. I haven't visited the Tate Gallery yet.
c. Has he arrived yet?
d. They haven't eaten yet.

Position: Yet is usually placed at the end of the sentence. (Yet daima cümlenin sonunda kullanılır.)


alıntı