Psikoloji Sınavı Test Soruları - Zeka ve Kişilik

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
zeka ve kişilik test soruları - psikoloji sınav soruları - lise 2 psikoloji dersi - lise 2 psikoloji sınav soruları - psikoloji dersi soru ve cevapları - zeka ile ilgili test ve cevaplar - kişilik psikoloji soruları cevapları

Soru 1. Zeka; algı, bellek, öğrenme, problem çözme, yeni durumlara uyma gibi birçok zihinsel işlevin bileşimidir.
Aşağıdaki zeka tanımlarından hangisi doğru değildir?

A) Zeka soyut düşünme yeteneğidir.
B) Zeka öğrenebilme yeteneğidir.
C) Zeka çevreye ve yeni durumlara uyma yeteneğidir.
D) Zeka yeni problemleri çözebilme yeteneğidir.
E) Zeka bilgileri katlama ve saklama yeteneğidir.Soru 2. H. Bergson, zekayı araç yapabilme yeteneği olarak tanımlar.
H. Bergson’a göre aşağıdakilerden hangisinin üstünde zeka daha çok etkilidir?

A) Resim yapma.
B) Sembolleri kullanmada başarı kazanma.
C) İyi anlama, öğrendiklerini iyi uygulama.
D) Taştan balta yapma.
E) Duyguları müzikle dile getirme.Soru 3. Aşağıdaki davranışlardan hangisinde zekanın rolü en azdır? ( ÖSS – 1985)

A) Toplumla barış içinde olma.
B) Yeni durumlara uyum sağlama.
C) Şiddetli uyarıcılar karşısında irkilme.
D) Geçmiş tecrübelerden yararlanma.
E) Davranışların sonuçlarını tahmin etme.Soru 4. Bir araştırmada, farklı ailelerin yanında yetişen tek yumurta ikizlerinin zeka düzeylerindeki benzerliğin, aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur.
Bu bulguya dayanarak, zeka üzerinde aşağıdakilerden hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir?

A) Kalıtımın B) Eğitimin

C) İlgilerin D) Deneyimlerin

E) BeslenmeninSoru 5. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinde sosyal zekaya sahip olmak gerekli değildir?

A) Siyasetçi B) Elektrikçi

C) Pazarlamacı D) Reklamcı

E) TiyatrocuSoru 6. Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisinde zekanın etkisi fazladır?

A) Ayağa gelen topa vurma
B) Yırtıcı hayvanlardan korkma
C) Yangını görünce itfaiyeye haber verme
D) Matematik probleminin çözümünü düşünme
E) Ezberlenen şiiri okuma
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliğinin nedenlerinden biri olamaz?

A) Alkol bağımlılığı
B) Olumsuz çevre şartları
C) Meslek seçimi
D) Ateşli hastalık
E) KalıtımSoru 8. Sayı, kelime, formül ve şemaları kullanmada başarılı olan bireylerde, zeka türlerinden hangisi etkindir?

A) Sosyal zeka
B) Soyut zeka
C) Mekanik zeka
D) Somut zeka
E) Sosyal ve mekanik zeka
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi zeka bölümünü bilmenin yararlarından biri olamaz?

A) Bireyin güçlü yönlerini tanıyarak geliştirmesi,
B) Özel eğitime ihtiyaç duyanların tespit edilmesi,
C) Bireyin başkaları üzerinde bıraktığı izleri ölçme,
D) Üstün zekalı çocukların belirlenerek özel bir eğitim verilmesi
E) Mesleklere yönelmede yardımcı olma.Soru 10. Okulda öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin belirlenmesinde zeka testlerinden yararlanılmaktadır.
Bu uygulamanın dayandığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? (1990 ÖSS)

A) Zeka gelişiminin hızı yaşa göre değişir.
B) Zeka gelişimi ile çevre koşulları arasında ilişki vardır.
C) Öğrenme hızı ve miktarı geçmiş yaşantılara bağlıdır.
D) Öğrenme düzeyi ile zeka arasında ilişki vardır.
E) Zeka kalıtımdan etkilenir.Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir zeka testinde aranan özelliklerden biri değildir?

A) Geçerlilik B) Güvenirlik

C) Normlar D) Standardizasyon

E) KorelasyonSoru 12. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen ve oluşturan etmenlerden biri değildir?

A) Cinsiyet B) Kalıtım

C) İç salgı bezleri D) Bilinçaltı etkenler

E) Toplumsal ve kültürel etkenler
Soru 13. Bireyler arası farklılıkların ölçülmesinde aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Monografi B) Sosyometri

C) Test D) Doğal gözlem

E) DeneySoru 14. Bireyin kişilik yapısı bütün hayatının ayrıntılarıyla incelenmesiyle çözümlenebilir. Bireyin gelişimi, onun neden öyle bir kişi olduğu konusunda bilgi verir.
Bu amaçla kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Projektif testler
B) Vak’a tarihçisi
C) Dereceleme ölçekleri
D) Davranış testleri
E) Tematik algı testiSoru 15. Fotoğraf, şekil, resim gibi araçlar kullanılarak uygulanan, bireyin anlattıklarından yola çıkarak kişiliği hakkında bilgi elde edilen kişilik testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olgu tarihçesi
B) Kağıt – kalem testi
C) Projektif testler
D) Görüşme
E) Davranış testleriSoru 16. Bireyin doğuştan getirdiği, değişmeyen psikolojik tutumlarına “Mizaç” denir.
Aşağıdakilerden hangisi mizaçla ilgili bir örnek değildir?

A) Neşeli olma B) Çabuk sinirlenme

C) Doğruluk D) İçe dönük

E) Dışla dönük olmaSoru 17. Kişilik, bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan sürekli özelliklerinin bir bütünüdür.
Aşağıdaki atasözlerin den hangisi kişilikle ilgili değildir?

A) Ot kökünde biter.
B) Can çıkmadan huy çıkmaz.
C) Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Elma ağacının altına ayva düşmez.
Soru 18. Bir araştırmada aynı deneklerden bir grup halinde hemde tek başlarına bazı kararlar almaları istenmiştir. Deneklerin grup halindeyken, tek başına oldukları durumlara göre daha riskli kararlar aldıkları gözlenmiştir.
Grup halinde olmanın birey üzerinde böyle bir etki göstermesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (1995 – ÖYS)

A) Grup üyelerinin riske girme konusunda aynı tutuma sahip olmamasıyla.
B) Riske girmenin getireceği sonuçların bilinmemesiyle.
C) Riskli karar almanın bireyleri heyecanlandırmasıyla.
D) Grup üyelerinin cesaretli kişiler olmasıyla.
E) Sorumluluğun grup üyeleri arasında paylaşılmasıyla.Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kişilik özelliklerini yansıtan faktörlerden biri olamaz?

A) Zeka B) Mizaç

C) Alışkanlık D) Tutum

E) Karakter 

K

Kayıtsız Üye

#2
çok sağolun.cevaplar doğru dimi?
 

E

elif mercan

#3
birbirine saygı duyan başkalarını değil kendi hatalarını düzeltmeye çalışan bir toplum diliyorum
 
K

Kayıtsız Üye

#4
20 sorunun cevabı var ama 19 soru var ve bazı cevapların yanlış olma ihtimali var mı? teşekkürler